Dodawanie aplikacji za pomocą usługi Microsoft IntuneAdd apps with Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Przed rozpoczęciem wdrażania aplikacji za pomocą usługi Microsoft Intune poświęć trochę czasu na zapoznanie się z pojęciami opisanymi w tym temacie.Before you start deploying apps with Microsoft Intune, take some time to familiarize yourself with the concepts introduced in this topic. Te pojęcia ułatwiają zrozumienie, które aplikacje można wdrożyć na poszczególnych platformach.These concepts help you understand which apps you can deploy to which platform. Ułatwiają także zrozumienie wymagań wstępnych, które należy spełnić przed wdrożeniem aplikacji.They also help you understand the prerequisites that must be in place before you deploy the apps.

Typy aplikacji, które można wdrożyćApp types that you can deploy

Instalator oprogramowaniaSoftware installer

Typ aplikacjiApp type SzczegółyDetails
Instalator Windows (*.exe, *.msi)Windows Installer (*.exe, *.msi) Ten typ aplikacji musi obsługiwać instalację dyskretną bez udziału użytkownika.This type of app must support silent installation with no user input. Dokumentacja aplikacji powinna zawierać odpowiednie opcje wiersza polecenia do przeprowadzenia instalacji dyskretnej aplikacji (na przykład /q).Your app documentation should include the relevant command-line options to silently install the app (for example, /q). Listę typowych opcji wiersza polecenia można znaleźć w artykule Przełączniki wiersza polecenia dla narzędzia Instalatora Microsoft Windows.You can find a list of common command-line options in Command-Line Switches for the Microsoft Windows Installer Tool.

Wszelkie dodatkowe pliki i foldery wymagane przez program instalacyjny aplikacji muszą być dostępne w lokalizacji określonej dla plików instalacyjnych aplikacji.Any additional files and folders that the app’s setup program requires must be available from the location that you specify for the app setup files.

W większości przypadków pliki Instalatora systemu Windows (msi) i pliki poprawek Instalatora Windows (msp) nie wymagają instalacji żadnych argumentów wiersza polecenia przez usługę Intune.In most cases, Windows Installer (.msi) and Windows Installer Patch (.msp) files do not require Intune to install any command-line arguments. Zajrzyj do dokumentacji aplikacji.Check your app documentation.

Jeśli argumenty wiersza polecenia są wymagane, muszą zostać wprowadzone jako pary nazwa=wartość (na przykład TRANSFORMS=custom_transform.mst).If command-line arguments are required, they must be entered as Name=Value pairs (such as TRANSFORMS=custom_transform.mst).

Ten typ aplikacji dotyczy tylko komputerów, na których uruchomiono oprogramowanie klienckie usługi Intune.This app type applies only to PCs that run the Intune software client.
Pakiet aplikacji dla systemu Android (*.apk)App Package for Android (*.apk) Do wdrożenia aplikacji dla systemu Android potrzebny jest prawidłowy pakiet apk.To deploy Android apps, you must have a valid .apk package.
Pakiet aplikacji dla systemu iOS (*.ipa)App Package for iOS (*.ipa) Do wdrożenia aplikacji dla systemu iOS potrzebny jest prawidłowy plik pakietu ipa.To deploy iOS apps, you must have a valid .ipa package.

Pakiet ipa musi być podpisany przez firmę Apple, a data wygaśnięcia w profilu inicjowania obsługi administracyjnej musi być ważna.The .ipa package must be signed by Apple, and the expiration date in the provisioning profile must be valid. Usługa Intune może dystrybuować aplikacje dla systemu iOS z certyfikatem przedsiębiorstwa.Intune can distribute enterprise certificate iOS applications.

Nie wszystkie aplikacje z certyfikatem deweloperów firmy Apple są obsługiwane.Not all Apple developer certificate apps are supported.

Firma musi być zarejestrowana w programie dla deweloperów aplikacji systemu iOS dla przedsiębiorstw (iOS Developer Enterprise Program).Your company must be registered for the iOS Developer Enterprise Program.

Upewnij się, że zapora organizacji zezwala na dostęp do witryn sieci Web obsługi administracyjnej i certyfikacji systemu iOS.Make sure that your organization’s firewall allows access to the iOS provisioning and certification websites.

Nie musisz wdrażać pliku manifestu (plist) z aplikacją.You don't need to deploy a manifest file (.plist) with the app.
Pakiet aplikacji systemu Windows Phone (*.xap, .appx, .appxbundle)Windows Phone app package (*.xap, .appx, .appxbundle) Aby wdrożyć aplikacje, wymagany jest firmowy mobilny certyfikat podpisywania kodu.To deploy apps, you need an enterprise mobile code-signing certificate. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Konfigurowanie zarządzania systemem Windows Phone przy użyciu usługi Microsoft Intune.For details, see Set up Windows Phone management with Microsoft Intune.
Pakiet aplikacji systemu Windows (.appx, .appxbundle)Windows app package (.appx, .appxbundle) Aby wdrożyć aplikacje, wymagany jest firmowy mobilny certyfikat podpisywania kodu.To deploy apps, you need an enterprise mobile code-signing certificate. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Konfigurowanie zarządzania urządzeniami z systemem Windows przy użyciu usługi Microsoft Intune.For details, see Set up Windows device management with Microsoft Intune.
Instalator Windows przy użyciu systemu MDM (*.msi)Windows Installer through MDM (*.msi) Aplikacja umożliwia tworzenie i wdrażanie aplikacji opartych na Instalatorze Windows na zarejestrowanych komputerach z systemem Windows 10.You use this app to create and deploy Windows Installer-based apps to enrolled PCs that run Windows 10. Te komputery są zarządzane przy użyciu funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM).These PCs are managed through mobile device management (MDM).

Możesz przekazać tylko jeden plik z rozszerzeniem msi.You can upload only a single file with the extension .msi.

Kod i wersja produktu pliku są używane do wykrywania aplikacji.The file's product code and product version are used for app detection.

Zostanie zastosowane domyślne zachowanie dotyczące ponownego uruchamiania.The default restart behavior of the app is used. To zachowanie nie jest kontrolowane przez usługę Intune.Intune does not control this behavior.

Pakiety MSI dla użytkownika zostaną zainstalowane dla pojedynczego użytkownika.Per-user MSI packages are installed for a single user.

Pakiety MSI dla maszyny zostaną zainstalowane dla wszystkich użytkowników urządzenia.Per-machine MSI packages are installed for all users on the device.

Obecnie pakiety MSI w trybie podwójnym są instalowane dla wszystkich użytkowników urządzenia.Dual-mode MSI packages are currently installed only for all users on the device.

Aktualizacje aplikacji są obsługiwane, jeśli kod produktu MSI jest taki sam dla każdej wersji.App updates are supported when the MSI product code of each version is the same.

Wszystkie typy aplikacji instalatora oprogramowania są przekazywane do magazynu w chmurze.All software installer app types are uploaded to your cloud storage space.

Użyj linku zewnętrznego, jeśli masz:Use an external link when you have a:

  • Adres URL, który umożliwia użytkownikom pobieranie aplikacji ze sklepu App Store.URL that lets users download an app from an app store.
  • Link do aplikacji sieci Web uruchamianej w przeglądarce sieci Web.Link to a web-based app that runs from the web browser.

Aplikacje oparte na linkach zewnętrznych nie są przechowywane w magazynie w chmurze usługi Intune.Apps based on external links are not stored in your Intune cloud storage space.

Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App StoreManaged iOS app from the app store

Zarządzane aplikacje systemu iOS umożliwiają zarządzanie bezpłatnymi aplikacjami ze sklepu App Store dla systemu iOS i ich wdrażanie.You can use managed iOS apps to manage and deploy iOS apps that are free of charge from the app store. Zarządzane aplikacje systemu iOS można również wykorzystać do skojarzenia zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi ze zgodnymi aplikacjami i sprawdzać ich stan w konsoli administracyjnej.You can also use managed iOS apps to associate mobile application management policies with compatible apps and review their status in the administrator console.

Zarządzane aplikacje dla systemu iOS nie są przechowywane w magazynie w chmurze usługi Intune.Managed iOS apps are not stored in your Intune cloud storage space.

Tip

Opcje dla urządzeń przenośnych nie są dostępne, dopóki usługa Intune nie zostanie ustawiona jako źródło MDM.Options for mobile devices are not available until you set the MDM authority to Intune.

Wydawca oprogramowania usługi IntuneIntune software publisher

Wydawca oprogramowania usługi Microsoft Intune jest uruchamiany podczas dodawania lub modyfikowania aplikacji w konsoli administratora usługi Intune.The Microsoft Intune Software Publisher starts when you add or modify apps from the Intune administrator console. Wydawca umożliwia wybranie i skonfigurowanie typu instalatora oprogramowania, który:From the publisher, you select and configure a software installer type that will either:

  • Przekazuje aplikacje (programy komputerowe lub aplikacje dla urządzeń mobilnych) do zapisania w magazynie w chmurze usługi Intune.Upload apps (programs for computers or apps for mobile devices) to be stored in Intune cloud storage.
  • Zawiera link do sklepu online lub aplikacji sieci Web.Link to an online store or web application.

Przed rozpoczęciem korzystania z wydawcy oprogramowania należy zainstalować pełną wersję programu Microsoft .NET Framework 4.0.Before you begin to use the software publisher, you must install the full version of Microsoft .NET Framework 4.0. Po zainstalowaniu może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, aby wydawca oprogramowania został poprawnie otwarty.After installation, you might have to restart your computer before the software publisher will open correctly.

Miejsce do magazynowania w chmurzeCloud storage space

Wszystkie aplikacje tworzone przy użyciu instalatora oprogramowania są przekazywane do magazynu w chmurze usługi Microsoft Intune.All apps that you create by using the software installer installation type are uploaded to Microsoft Intune cloud storage. Subskrypcja próbna usługi Intune obejmuje 2 GB magazynu opartego na chmurze, który jest używany do przechowywania zarządzanych aplikacji i aktualizacji.A trial subscription of Intune includes 2 gigabytes (GB) of cloud-based storage that is used to store managed apps and updates. Pełna subskrypcja obejmuje 20 GB miejsca do magazynowania.Your full subscription includes 20 GB of storage space.

Sprawdzenia ilości wykorzystanego miejsca można dokonać w węźle Użycie magazynu w obszarze roboczym Administrator.You can see how much space you are using in the Storage Use node of the Admin workspace. Możesz kupić dodatkowy magazyn dla usługi Intune przy użyciu pierwotnej metody zakupu.You can purchase additional storage for Intune using your original purchase method. Jeśli zakupu dokonano przy użyciu faktury lub karty kredytowej, odwiedź portal zarządzania subskrypcją.If you paid by invoice or credit card, visit the Subscription Management portal. W przeciwnym razie skontaktuj się ze swoim partnerem lub współpracownikiem ds. sprzedaży.Otherwise, contact your partner or sales associate.

Wymagania dotyczące miejsca do magazynowania w chmurze są następujące:Requirements for cloud storage space are as follows:

  • Wszystkie pliki instalacyjne aplikacji muszą znajdować się w tym samym folderze.All app installation files must be in the same folder.
  • Maksymalny rozmiar dowolnego przekazywanego pliku wynosi 2 GB.The maximum file size for any file that you upload is 2 GB.

Obsługa aplikacji platformy uniwersalnej systemu WindowsSupport for Universal Windows Platform (UWP) apps

Komputery z systemem Windows 10 nie wymagają klucza ładowania bezpośredniego, aby zainstalować aplikacje biznesowe.Windows 10 PCs do not require a sideloading key to install line-of-business apps. Jednak klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps musi mieć wartość 1, aby umożliwić ładowanie bezpośrednie.However, the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps must have a value of to 1 to enable sideloading.

Jeśli ten klucz rejestru nie jest skonfigurowany, usługa Intune automatycznie ustawi tę wartość na 1 podczas pierwszego wdrożenia aplikacji na urządzeniu.If this registry key is not configured, Intune automatically sets this value to 1 the first time you deploy an app to the device. Jeśli tę wartość ustawiono na 0, usługa Intune nie może automatycznie zmienić wartości i wdrożenie aplikacji biznesowych zakończy się niepowodzeniem.If you set this value to 0, Intune cannot automatically change the value, and the deployment of line-of-business apps fails.

Aplikacje biznesowe platformy uniwersalnej systemu Windows muszą być podpisane przy użyciu certyfikatu podpisywania kodu, który jest zaufany na każdym urządzeniu, na którym aplikacja jest wdrożona.Universal Windows Platform line-of-business apps must be signed with a code-signing certificate that is trusted on each device to which the app is deployed. Można użyć certyfikatu z wewnętrznej infrastruktury kluczy publicznych (PKI) lub certyfikatu z głównego certyfikatu publicznego innej firmy zainstalowanego na urządzeniu.You can use a certificate from an in-house public key infrastructure (PKI), or a certificate from a third-party public root certificate installed on the device.

Na urządzeniach z systemem Windows 10 Mobile do podpisywania uniwersalnych aplikacji appx można użyć certyfikatu podpisywania kodu innego niż certyfikat firmy Symantec.On Windows 10 Mobile devices, you can use a non-Symantec code-signing certificate to sign universal .appx apps. Dla aplikacji xap, a także pakietów appx utworzonych dla systemu Windows Phone 8.1, które chcesz zainstalować na urządzeniach z systemem Windows 10 Mobile, należy korzystać z certyfikatu podpisywania kodu firmy Symantec.For .xap apps, and also .appx packages built for Windows Phone 8.1 that you want to install on Windows 10 Mobile devices, you must use a Symantec code-signing certificate.

Zależności dotyczące aplikacji platformy UWPDependencies for UWP apps

Po dodaniu uniwersalnego pakietu appxbundle systemu Windows 10 do usługi Intune upewnij się, że przekazane zostały wszystkie zależności aplikacji.When you add a Windows 10 Universal appxbundle package to Intune, you must also ensure that any dependencies for the app are uploaded. Aby przekazać zależności, upewnij się, że folder Zależności utworzony podczas kompilowania aplikacji znajdował się w tym samym folderze co plik .appxbundle.To upload dependencies, ensure that the Dependencies folder that was created when the app was built is in the same folder as the .appxbundle file itself. W ten sposób podczas przekazywania aplikacji do usługi Intune zostaną również przekazane wszystkie pliki folderu Zależności.That way, when you upload the app to Intune, any files in the Dependencies folder are also uploaded. Ten proces ilustruje poniższy zrzut ekranu:The following screen shot illustrates this process:

Jak wybrać zależności appxbundle platformy UWP systemu Windows 10

Następne krokiNext steps

Należy dodać aplikacje w konsoli usługi Intune przed ich wdrożeniem.You add apps in the Intune console before you can deploy them. Aplikacje można dodawać dla zarejestrowanych urządzeń lub komputerów z systemem Windows zarządzanych za pomocą oprogramowania klienckiego usługi Intune.You can add apps for enrolled devices or for Windows PCs that you manage with the Intune client software.