Dodawanie aplikacji dla zarejestrowanych urządzeń do usługi IntuneAdd apps for enrolled devices to Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Aby można było wdrożyć aplikację i zarządzać nią, należy ją najpierw dodać do usługi Microsoft Intune.Before you can deploy or manage an app, you must add it to Microsoft Intune. W tym temacie przedstawiono sposób dodawania aplikacji dla zarejestrowanych urządzeń.This topic shows you how to add apps for enrolled devices.

Important

Informacje zawarte w tym temacie ułatwiają dodawanie aplikacji, które mają zostać wdrożone na zarejestrowanych urządzeniach i zarejestrowanych komputerach z systemem Windows.The information in this topic helps you add apps that you want to deploy to enrolled devices and enrolled Windows PCs. Aby dodać aplikacje dla komputerów z systemem Windows zarządzanych za pomocą oprogramowania klienckiego usługi Intune, zobacz Dodawanie aplikacji dla komputerów z systemem Windows w usłudze Microsoft Intune.If you want to add apps for Windows PCs that you manage by using the Intune client software, see Add apps for Windows PCs in Microsoft Intune.

Dodawanie aplikacjiAdd the app

Narzędzie Wydawca oprogramowania usługi Intune służy do konfigurowania właściwości aplikacji i (jeśli to możliwe) przekazywania aplikacji do magazynu w chmurze.You use the Intune Software Publisher to configure the properties of the app and, where applicable, upload it to your cloud storage space. Użyj następującej procedury:Use the following procedure:

 1. W konsoli administratora usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Aplikacje > Dodaj aplikacje, aby uruchomić narzędzie Wydawca oprogramowania usługi Intune.In the Microsoft Intune administrator console, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher.

  Tip

  Przed uruchomieniem narzędzia może być konieczne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła usługi Intune.You might need to enter your Intune user name and password before the publisher starts.

 2. Na stronie Instalator oprogramowania Wydawcy wybierz jedną z następujących opcji dla pozycji Wybierz, w jaki sposób to oprogramowanie ma zostać udostępnione urządzeniom:On the Software setup page of the publisher, choose one of the following options for Select how this software is made available to devices:

  • Instalator oprogramowania — dla aplikacji z rozszerzeniem msi:Software installer, for apps with the extension .msi:

   • Wybierz typ pliku instalatora oprogramowania.Select the software installer file type. To ustawienie określa typ oprogramowania, które chcesz wdrożyć.This indicates the type of software that you want to deploy. Jeśli na przykład chcesz zainstalować aplikację systemu iOS, wybierz pozycję Pakiet aplikacji dla systemu iOS (plik *.ipa).For example, if you want to install an iOS app, choose App Package for iOS (*.ipa file).
   • Określ lokalizację plików instalacyjnych oprogramowania.Specify the location of the software setup files. Wprowadź lokalizację plików instalacyjnych lub wybierz pozycję Przeglądaj, aby wybrać lokalizację z listy.Enter the location of the installation files, or choose Browse to select the location from a list.
   • Dołącz dodatkowe pliki i podfoldery z tego samego folderu.Include additional files and subfolders from the same folder. Ta opcja dotyczy tylko typu pliku Instalator Windows.This option is for the Windows Installer file type only.
    Niektóre programy korzystające z Instalatora Windows wymagają plików pomocniczych, które zwykle znajdują się w folderze plików instalacyjnych.Some software that uses Windows Installer requires supporting files that are typically found in the same folder as the installation files. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz również wdrożyć te pliki.Select this option if you also want to deploy these files.
    W przypadku tego typu instalacji jest używana część miejsca do magazynowania w chmurze.This installation type uses some of your cloud storage space.
  • Link zewnętrzny — dla aplikacji, które mają zostać utworzone za pośrednictwem linku do sklepu z aplikacjami:External link, for apps that you want to create by specifying a link to an app store:

   • Podaj adres URL.Specify the URL. Podaj adres URL prowadzący do jednego z następujących elementów:Specify the URL of one of the following:
    • Adres URL sklepu z aplikacjami dla aplikacji, którą chcesz wdrożyć.The app store URL of the app that you want to deploy. Jeśli na przykład chcesz wdrożyć aplikację Pulpit zdalny firmy Microsoft dla systemu Android, podaj adres https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android.For example, if you want to deploy the Microsoft Remote Desktop app for Android, specify https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android.
     Aby znaleźć adres URL aplikacji, przy użyciu aparatu wyszukiwania znajdź stronę sklepu zawierającą aplikację.To find the URL of the app, use a search engine to find the store page that contains the app. Aby na przykład znaleźć aplikację Pulpit zdalny, możesz wyszukać frazę Pulpit zdalny firmy Microsoft dla systemu Android.For example, to find the Remote Desktop app, you can search for Microsoft Remote Desktop Android.
    • Witryna sieci Web.A website. Usługa Intune wdroży na urządzeniu ikonę skrótu prowadzącą do witryny (zwaną klipem sieci Web).Intune will deploy a shortcut icon to the site on the device (known as a web clip).
    • Aplikacja sieci Web.An app on the web. Usługa Intune wdroży na urządzeniu ikonę skrótu prowadzącą do aplikacji.Intune will deploy a shortcut icon to the app on the device.
   • Wymagaj otwierania tego linku przez program Managed Browser (tylko systemy Android i iOS).Require a managed browser to open this link (Android and iOS only). Jeśli wdrażasz link do witryny lub aplikacji sieci Web dla użytkowników, będą oni mogli otworzyć je tylko w programie Intune Managed Browser.When you deploy a link to a website or web app to users, they will be able to open it only in the Intune managed browser. Ten program musi być zainstalowany na urządzeniu.This browser must be installed on their device.
    Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Managed Browser, zobacz Zarządzanie dostępem do Internetu za pomocą zasad programu Managed Browser w usłudze Microsoft Intune.For more details about the managed browser, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
    W przypadku tego typu instalacji nie jest używane miejsce do magazynowania w chmurze.This installation type does not use any of your cloud storage space.
  • Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App Store — w przypadku bezpłatnych aplikacji ze sklepu iTunes, którymi chcesz zarządzać za pomocą zasad zarządzania urządzeniami mobilnymi (MAM):Managed iOS app from the app store, for free apps from the iTunes store that you want to manage with mobile application management (MAM) policies:

   • Podaj adres URL.Specify the URL. Wprowadź adres URL sklepu z aplikacjami dla aplikacji, którą chcesz wdrożyć.Enter the app store URL of the app that you want to deploy. Jeśli na przykład chcesz wdrożyć aplikację Foldery robocze firmy Microsoft dla systemu iOS, podaj adres https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8.For example, if you want to deploy the Microsoft Work Folders app for iOS, specify https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8.
    W przypadku tego typu instalacji nie jest używane miejsce do magazynowania w chmurze.This installation type does not use any of your cloud storage space.

   Jeśli na przykład chcesz wdrożyć aplikację Microsoft Word ze sklepu iTunes na urządzeniach, strona będzie wyglądała następująco:For example, if you want to deploy the Microsoft Word app from the iTunes store to devices, the page would look like this:

   Wydawcy oprogramowania usługi Intune

Note

Kiedy dodajesz i wdrażasz aplikację ze sklepu, użytkownicy końcowi muszą mieć konto w danym sklepie, aby móc zainstalować daną aplikację.When you add and deploy an app from a store, end users must have an account with that store in order to be able to install the app.

 1. Na stronie Opis oprogramowania skonfiguruj następujące ustawienia:On the Software description page, configure the following:

  Tip

  W zależności od używanego typu instalatora niektóre z tych wartości mogły zostać wprowadzone automatycznie.Depending on the installer type that you are using, some of these values might have been automatically entered.

  • Wydawca.Publisher. Wprowadź nazwę wydawcy aplikacji.Enter the name of the publisher of the app.
  • Nazwa.Name. Wprowadź nazwę aplikacji wyświetlaną w Portalu firmy.Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal.
   Upewnij się, że wszystkie używane nazwy aplikacji są unikatowe.Make sure all app names that you use are unique. Jeśli dana nazwa aplikacji występuje dwa razy, użytkownicy Portalu firmy będą widzieć tylko jedną z aplikacji o tej nazwie.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Opis.Description. Wprowadź opis aplikacji.Enter a description for the app. Ta informacja będzie widoczna dla użytkowników w Portalu firmy.This will be displayed to users in the company portal.
  • Adres URL informacji o oprogramowaniu.URL for software information. To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku wybrania pozycji Instalator oprogramowania.This is available only if you selected Software installer. Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje o tej aplikacji.Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników w Portalu firmy.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Adres URL zasad ochrony prywatności.Privacy URL. To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku wybrania pozycji Instalator oprogramowania.This is available only if you selected Software installer. Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje dotyczące zasad ochrony prywatności w tej aplikacji.Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników w Portalu firmy.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Kategoria (opcjonalnie).Category (optional). Wybierz jedną z wbudowanych kategorii aplikacji.Select one of the built-in app categories. Ułatwi to użytkownikom znajdowanie aplikacji podczas przeglądania Portalu firmy.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Wyświetlaj jako polecaną aplikację i wyróżnij w Portalu firmy.Display this as a featured app and highlight it in the company portal. Wyróżnij aplikację na stronie głównej Portalu firmy dla użytkowników przeglądających aplikacje.Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Ikona (opcjonalnie).Icon (optional). Przekaż ikonę, która zostanie skojarzona z aplikacją.Upload an icon that will be associated with the app. Będzie ona wyświetlana jako ikona aplikacji podczas przeglądania Portalu firmy.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.

   W tym przykładzie skonfigurowano opis aplikacji Microsoft Word dla systemu iOS:In this example, you configured a description for the Microsoft Word app for iOS:

   Przykład opisu oprogramowania

 2. Na stronie Wymagania wybierz wymagania, które muszą zostać spełnione, aby aplikację można było zainstalować na urządzeniu.On the Requirements page, select the requirements that must be met before the app can be installed on a device. Na przykład w przypadku pakietu aplikacji dla systemu iOS możesz wybrać minimalną wymaganą wersję systemu iOS.For example, for an app package for iOS, you can select the minimum version of iOS required. Ponadto możesz wybrać wymagany typ urządzenia, na przykład iPhone lub iPad.Additionally, you can select the type of device that it must be, like an iPhone or an iPad.

  Tip

  Strona Wymagania jest wyświetlana tylko dla niektórych typów aplikacji.The Requirements page is not displayed for all types of apps.

 3. Kolejne strony kreatora są wyświetlane po wybraniu typu pliku Instalator Windows.Further wizard pages are displayed when you choose the Windows Installer file type. Ten typ pliku jest używany podczas wdrażania oprogramowania dla komputerów z systemem Windows 10 lub nowszym zarejestrowanych w usłudze Intune.This file type is used when you deploy software to PCs running Windows 10 or later that are enrolled with Intune.

 4. Na stronie Podsumowanie przejrzyj podane informacje.On the Summary page, review the information that you specified. Po zakończeniu wybierz pozycję Przekaż.When you are ready, choose Upload.

 5. Wybierz pozycję Zamknij, aby zakończyć.Choose Close to finish.

Aplikacja zostanie wyświetlona w węźle Aplikacje w obszarze roboczym Aplikacje.The app is displayed on the Apps node of the Apps workspace.

Przykład — wdrażanie aplikacji MSI na urządzeniach z systemem Windows 10Example - Deploying .msi applications to Windows 10 devices

W tym czterominutowym filmie wideo objaśniono sposób wdrażania aplikacji instalatora systemu Windows (aplikacji MSI) na zarejestrowanych urządzeniach z systemem Windows 10.In this four-minute video, you'll learn about how to deploy Windows Installer (.msi) applications to enrolled devices that run Windows 10.

Następne krokiNext steps

Po utworzeniu aplikacji następnym krokiem jest jej wdrożenie.After you've created an app, the next step is to deploy it. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft Intune.To find out more, see Deploy apps in Microsoft Intune.