Dodawanie aplikacji Skycure, aplikacji Microsoft Authenticator i zasad konfiguracji systemu iOSAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS configuration policy

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Do dodawania i wdrażania aplikacji należy używać usługi Intune, aby użytkownicy końcowi mogli otrzymywać powiadomienia w chwili zidentyfikowania zagrożenia w ich urządzeniach przenośnych oraz wskazówki dotyczące usuwania zagrożeń.You need to use Intune to add and deploy the Skycure apps so end-users can receive notifications when a threat is identified in their mobile devices, and to receive guidance to remediate the threats.

Ponadto wymagana jest aplikacja Microsoft Authenticator do sprawdzania tożsamości użytkowników przez usługę Azure AD; zasady konfiguracji aplikacji systemu iOS, które sygnalizują aplikacji Skycure dla systemu iOS użycie funkcji logowania jednokrotnego (SSO) usługi Azure AD; usługa Intune, aby użytkownicy nie musieli wpisywać nazwy użytkownika i hasła przy każdym logowaniu do aplikacji Skycure.Additionally, you need the Microsoft Authenticator so users can have their identities checked by Azure AD, and the iOS app configuration policy which signals the Skycure iOS app to use Intune and Azure AD Single Sign On (SSO) so users don’t need to type username and password every time they log in the Skycure app.

Przed rozpoczęciemBefore you begin

 • Poniższe kroki należy wykonać w portalu klasycznym usługi Intune.The below steps need to be completed in the Intune classic portal.

 • Użyj tego samego konta usługi Azure AD, które zostało wcześniej skonfigurowane w konsoli zarządzania aplikacji Skycure. Powinno to być konto używane podczas logowania się do portalu klasycznego usługi Intune.Use the same Azure AD account previously configured in the Skycure Management console, which should be the same account used to log in into the Intune classic portal.

 • Plik integracji Skycure musi być gotowy do użycia.You need to have the Skycure integration file ready to use. Jest to pobrany wcześniej z konsoli zarządzania Skycure plik ZIP, który zawiera plik skycure_configuration.plist z parametrami zasad konfiguracji aplikacji systemu iOS.This is the .zip file previously downloaded from the Skycure Management console, which contains the file skycure_configuration.plist with the iOS app configuration policy parameters.

 • Upewnij się, że znasz następujące procesy:Make sure you’re familiar with the process of:

Aby dodać aplikację Skycure dla systemu AndroidTo add the Skycure app for Android

 1. W portalu klasycznym usługi Intune wybierz opcję Aplikacje > Dodaj aplikacje, aby uruchomić narzędzie Wydawca oprogramowania usługi Intune, a następnie kliknij przycisk Dalej.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. Na stronie Instalator oprogramowania wybierz opcję Odnośnik zewnętrzny, a następnie w polu Określ adres URL wklej adres URL aplikacji Skycure dla systemu Android.On the Software setup page, choose External link, then paste the Skycure app for Android url under Specify the URL.

  Podaj adres URL w narzędziu Wydawca oprogramowania usługi Intune

 3. Na stronie Opis oprogramowania wprowadź wartości pól Wydawca, Nazwa i Opis, wybierz opcję Wyświetlaj jako polecaną aplikację i wyróżnij w Portalu firmy, a następnie kliknij przycisk Dalej.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Opis oprogramowania w narzędziu Wydawca oprogramowania usługi Intune

 4. Kliknij przycisk Przekaż, a następnie przycisk Zamknij.Click Upload, then Close.

Aby dodać aplikację Skycure dla systemu iOSTo add the Skycure app for iOS

 1. W portalu klasycznym usługi Intune wybierz opcję Aplikacje > Dodaj aplikacje, aby uruchomić narzędzie Wydawca oprogramowania usługi Intune, a następnie kliknij przycisk Dalej.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. Na stronie Instalator oprogramowania wybierz opcję Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App Store, a następnie w polu Określ adres URL wklej adres URL aplikacji Skycure dla systemu iOS.On the Software setup page, choose Managed iOS App from the App Store, then paste the Skycure app for iOS url under Specify the URL.

  Zarządzana aplikacja systemu iOS w narzędziu Wydawca oprogramowania usługi Intune

 3. Na stronie Opis oprogramowania wprowadź wartości pól Wydawca, Nazwa i Opis, wybierz opcję Wyświetlaj jako polecaną aplikację i wyróżnij w Portalu firmy, a następnie kliknij przycisk Dalej.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Opcje aplikacji w narzędziu Wydawca oprogramowania usługi Intune

 4. Na stronie Wymagania w polu Typ urządzenia przenośnego zaznacz opcję Dowolne, następnie kliknij przycisk Dalej.On the Requirements page, select the option Any under Mobile device type, then click Next.

 5. Kliknij przycisk Przekaż, a następnie przycisk Zamknij.Click Upload, then Close.

Aby dodać aplikację Microsoft Authenticator dla systemu iOSTo add the Microsoft Authenticator app for iOS

 1. W portalu klasycznym usługi Intune wybierz opcję Aplikacje > Dodaj aplikacje, aby uruchomić narzędzie Wydawca oprogramowania usługi Intune, a następnie kliknij przycisk Dalej.In the Intune classic portal, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher, then click Next.

 2. Na stronie Instalator oprogramowania wybierz opcję Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App Store, a następnie w polu Określ adres URL wklej adres URL aplikacji Microsoft Administrator dla systemu iOS.On the Software setup page, choose Managed iOS App from the App Store, then paste the Microsoft Authenticator app for iOS url under Specify the URL.

  Zarządzana aplikacja systemu iOS w narzędziu Wydawca oprogramowania usługi Intune — 2

 3. Na stronie Opis oprogramowania wprowadź wartości pól Wydawca, Nazwa i Opis, wybierz opcję Wyświetlaj jako polecaną aplikację i wyróżnij w Portalu firmy, a następnie kliknij przycisk Dalej.On the Software description page, enter the Publisher, Name and Description, select the option Display this as a featured app and highlight it in the company portal, then click Next.

  Zarządzana aplikacja systemu iOS w narzędziu Wydawca oprogramowania usługi Intune — 3

 4. Na stronie Wymagania w polu Typ urządzenia przenośnego zaznacz opcję Dowolne, następnie kliknij przycisk Dalej.On the Requirements page, select the option Any under Mobile device type, then click Next.

 5. Kliknij przycisk Przekaż, a następnie przycisk Zamknij.Click Upload, then Close.

Aby dodać zasady konfiguracji aplikacji Skycure dla systemu iOSTo add the Skycure iOS app configuration policy

 1. W portalu klasycznym usługi Intune wybierz opcję Zasady > Przegląd > Dodaj zasady.In the Intune classic portal, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. Na liście zasad rozwiń węzeł iOS, wybierz pozycję Zasady konfiguracji aplikacji mobilnej (iOS 8.0 i nowsze), a następnie wybierz pozycję Utwórz zasady.In the list of policies, expand iOS, choose Mobile App Configuration Policy (iOS 8.0 and later), then choose Create Policy.

  Zasady konfiguracji aplikacji systemu iOS

 3. W sekcji Ogólne strony Utwórz zasady podaj nazwę i opcjonalny opis zasad konfiguracji aplikacji mobilnej dla systemu iOS.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the iOS app configuration policy.

  a.a. Otwórz plik skycure_configuration.plist za pomocą edytora tekstów, takiego jak Notatnik, skopiuj jego zawartość i wklej ją w treści pola Zasady konfiguracji aplikacji mobilnej, wybierz polecenie Sprawdź poprawność, a następnie wybierz opcję Zapisz zasady.Open the skycure_configuration.plist file using a text editor like notepad, copy the content and paste it into the Mobile App Configuration Policy body, choose Validate, then choose Save Policy.

  Zasady konfiguracji aplikacji systemu iOS — 2

Następne krokiNext steps

Wdrażanie aplikacji Skycure, aplikacji Microsoft Authenticator i zasad konfiguracji systemu iOSDeploy Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS app configuration policy