Konfigurowanie aplikacji programu Android for Work przy użyciu zasad konfiguracji aplikacji mobilnych w usłudze Microsoft IntuneConfigure Android for Work apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych w usłudze Microsoft Intune umożliwiają określanie wartości ustawień, które mogą być wymagane, jeśli użytkownicy uruchamiają aplikację.Use mobile app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings that might be required when users run an app. Aplikacja może na przykład wymagać, aby użytkownicy określili:For example, an app might require users to specify:

 • Niestandardowy numer portuA custom port number
 • Ustawienia językaLanguage settings
 • Ustawienia oznaczeń marki, takich jak logo firmyBranding settings such as a company logo

Nieprawidłowe określenie ustawień przez użytkowników może zwiększyć obciążenie działu pomocy technicznej i spowolnić wdrażanie technologii nowych aplikacji.If users enter settings incorrectly, it can increase the burden on your help desk and slow the adoption of new apps.

Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych umożliwiają wdrożenie tych ustawień na urządzeniach, zanim użytkownicy uruchomią aplikację.Mobile app configuration policies let you deploy these settings to devices before users run the app. Ustawienia są określane automatycznie, a użytkownicy nie muszą podejmować żadnej akcji.The settings are supplied automatically, and users need to take no action.

Aby korzystać z zasad konfiguracji aplikacji, podczas tworzenia aplikacji deweloper musi udostępnić konfiguracje aplikacji dla przedsiębiorstw.To utilize app configuration policies, the app developer must have exposed enterprise app configurations when they created it. Na przykład przeglądarka Google Chrome udostępnia ustawienia, które umożliwiają ustawienie domyślnych zakładek, dozwolonych i niedozwolonych witryn i innych opcji.For example, Google Chrome exposes settings that let you set default bookmarks, allowed and denied sites, and more. Skontaktuj się z deweloperem aplikacji, aby sprawdzić, czy te ustawienia są obsługiwane i jak określić je w zasadach.Contact the developer of the app to see if these settings are supported and how to specify them in the policy.

Zasady konfiguracji aplikacji są wdrażane do tych samych użytkowników, do których wdrożono aplikację, którą chcesz skonfigurować.You deploy the app configuration policy to the same users to whom you have deployed the app you want to configure. Ustawienia aplikacji są stosowane po uruchomieniu aplikacji.App settings are applied when the app is run.

Konfigurowanie zasad konfiguracji aplikacji mobilnychConfigure a mobile app configuration policy

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Zasady > Przegląd > Dodaj zasady.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. Na liście zasad rozwiń węzeł Android for Work, wybierz pozycję Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych (Android for Work), a następnie wybierz pozycję Utwórz zasady.In the list of policies, expand Android for Work, choose Mobile App Configuration Policy (Android for Work), and then choose Create Policy.

  Tip

  W przypadku tego typu zasad możesz skonfigurować tylko ustawienia niestandardowe.You can configure only custom settings for this policy type. Zalecane ustawienia są niedostępne.Recommended settings are not available.

 3. W części Ogólne strony Tworzenie zasad podaj nazwę i opcjonalny opis zasad konfiguracji aplikacji mobilnej.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the mobile app configuration policy.

 4. W sekcji Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych na tej stronie określ następujące informacje:In the Mobile App Configuration Policy section of the page, specify the following information:

  • Identyfikator pakietu dla aplikacji, której dotyczy ta konfiguracja — identyfikator pakietu znajduje się w sekcji „id=” adresu URL aplikacji na jej stronie w Sklepie Google Play.Package ID for the application that this configuration applies to - The package ID can be found in the 'id=' section of the app URL on it's Google Play page. Na przykład identyfikator pakietu aplikacji Microsoft Excel to com.microsoft.office.excel.For example, the package ID for the Microsoft Excel app is com.microsoft.office.excel.
  • W polu tekstowym wprowadź dane ustawień aplikacji, którą chcesz skonfigurować.In the text box, enter the data for the app settings you want to configure. Te ustawienia można uzyskać od dostawcy aplikacji.You get these settings from the supplier of the app. Nie wszystkie aplikacje obsługują te ustawienia.Not all apps support these settings.
 5. Kliknij pozycję Weryfikuj, aby się upewnić, że wprowadzone dane mają prawidłowy format listy właściwości.Click Validate to ensure that the data that you entered is in a valid property list format.

  Important

  Po kliknięciu pozycji Weryfikuj usługa Intune sprawdza, czy wprowadzone dane konfiguracji mają prawidłowy format.When you click Validate, Intune checks that the configuration data you entered is in a valid format. Nie sprawdza ona, czy dane będą współdziałać z aplikacją, z którą zostały skojarzone.It does not check that the data will work with the app that it is associated with.

 6. Następnie kliknij przycisk Zapisz zasady.When you are done, click Save Policy.

Nowe zasady zostaną wyświetlone w węźle Zasady konfiguracji .The new policy is displayed in the Configuration Policies node.

Wdrażanie zasad konfiguracji aplikacjiDeploy the app configuration policy

Po utworzeniu zasad konfiguracji aplikacji mobilnej należy wdrożyć je do tych samych użytkowników, do których została wdrożona aplikacja, której będą dotyczyć ustawienia.After you have created a mobile app configuration policy, you must deploy it to the same users to whom you deploy the app to which the settings will apply.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu wdrażania zasad, zobacz Wdrażanie zasad konfiguracji.For information about how to deploy policies, see deploy a configuration policy

Aby uzyskać informacje na temat sposobu wdrażania aplikacji do urządzeń z programem Android for Work, zobacz Jak wdrażać aplikacje programu Android for Work za pomocą usługi Intune.For information about how to deploy apps to Android for Work devices, see How to deploy Android for Work apps with Intune.

Po uruchomieniu wdrożonej aplikacji na urządzeniu zostaną uruchomione ustawienia skonfigurowane w zasadach konfiguracji aplikacji mobilnej.When the deployed app is run on a device, it will run with the settings that you configured in the mobile app configuration policy.

Tip

Dla każdej aplikacji należy wdrożyć tylko jedną zasadę konfiguracji do użytkownika.Only deploy one app configuration policy for each app to a user.