Jak wdrażać aplikacje na urządzeniach z programem Android for Work za pomocą usługi IntuneHow to deploy apps to Android for Work devices with Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Wdrażanie aplikacji na urządzeniach z programem Android for Work przebiega inaczej niż wdrażanie aplikacji na urządzaniach ze standardową wersją systemu Android.You deploy apps to Android for Work devices in a different way than you deploy them to standard Android devices. Wszystkie aplikacje, które instalujesz dla programu Android for Work, pochodzą ze sklepu Google Play for Work.All apps you install for Android for Work come from the Google Play for Work store. Proces obejmuje zalogowanie się do sklepu, wyszukanie odpowiednich aplikacji, a następnie ich zatwierdzenie.You log on to the store, browse for the apps you want, and approve them. Następnie aplikacja jest wyświetlana w węźle Aplikacje kupione w ramach zakupów zbiorczych w konsoli usługi Intune.The app then appears in the Volume-Purchased Apps node of the Intune console. Z poziomu tej konsoli możesz zarządzać wdrażaniem aplikacji w ten sam sposób, w jaki wdrażasz dowolne inne aplikacje.From here, you can manage deployment of the app in the same way you would deploy any other app.

Ponadto możesz wdrażać swoje własne aplikacje biznesowe, jeśli zostały one przez Ciebie utworzone. W tym celu:Additionally, if you have created your own line of business (LOB) apps, you can deploy them as follows:

 • Utwórz konto w ramach programu Google Developer, które pozwala publikować aplikacje w prywatnym obszarze w sklepie Google Play.Sign up for a Google Developer account, which lets you publish apps to a private area in the Google Play store.
 • Zsynchronizuj aplikacje z usługą Intune.Synchronize the apps with Intune.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Na karcie Administrator w konsoli usługi Intune upewnij się, że skonfigurowano usługę Intune i program Android for Work do współdziałania.Make sure you have configured Intune and Android for Work to work together in the Admin tab of the Intune console.

Synchronizowanie aplikacji ze sklepu Google Play for WorkSynchronize an app from the Google Play for Work store

 1. Przejdź do sklepu Google Play for Work.Go to the Google Play for Work store. Zaloguj się za pomocą tego samego konta, którego użyto do skonfigurowania połączenia między usługą Intune i programem Android for Work.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work.
 2. Wyszukaj w sklepie aplikację, którą chcesz wdrożyć za pomocą usługi Intune.Search the store for the app you want to deploy using Intune.
 3. Na stronie wybranej aplikacji wybierz pozycję Zatwierdź.On the page for the app you chose, choose Approve. W tym przykładzie wybrano aplikację Microsoft Excel.In this example, you have chosen the Microsoft Excel app.
  Przykładowe zatwierdzanie aplikacji Approve app example
 4. Zostanie otwarte okno aplikacji z monitem o nadanie uprawnień dla aplikacji do wykonywania poszczególnych operacji.A window for the app opens asking you to give permissions for the app to perform various operations. Wybierz pozycję Zatwierdź, aby kontynuować.Choose Approve to continue.
  Przykładowe zatwierdzanie uprawnień aplikacji Approve app permissions example
 5. Aplikacja została zatwierdzona i jest widoczna w konsoli administratora IT.The app is approved and displays in your IT admin console.

Publikowanie, a następnie synchronizowanie aplikacji biznesowej ze sklepu Google Play for WorkPublish, then synchronize, a line-of-business app from the Google Play for Work store

 1. Przejdź do konsoli dewelopera w sklepie Google Play — play.google.com/apps/publish.Go to the Google Play Developer Console, play.google.com/apps/publish.
 2. Zaloguj się za pomocą tego samego konta, którego użyto do skonfigurowania połączenia między usługą Intune i programem Android for Work.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work. Jeśli logujesz się po raz pierwszy, musisz się zarejestrować i zapłacić opłatę, aby zostać członkiem programu Google Developer.If you are signing in for the first time, you must register, and pay a fee to become a member of the Google Developer program.
 3. W konsoli wybierz pozycję Dodaj nową aplikację.In the console, choose Add new application.
 4. Informacje o aplikacji możesz przekazać i udostępnić w ten sam sposób, jak w przypadku publikowania dowolnych aplikacji w sklepie Google Play.You upload and provide information about your app in the same way as you publish any app to the Google Play store. Musisz jednak wybrać ustawienie Udostępnij tę aplikację tylko dla mojej organizacji (<nazwa organizacji>):However, you must select the setting Only make this application available to my organization (<organization name>):
  Opcja udostępniania aplikacji tylko dla danej organizacji Option to only make app available to your organization
  Ta czynność zagwarantuje, że aplikacja będzie dostępna tylko dla Twojej organizacji i nie będzie dostępna w publicznym sklepie Google Play.This operation ensures that the app is only available to your organization, and is not available in the public Google Play store. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przekazywać i publikować aplikacje systemu Android, zobacz Konsola dewelopera Google — pomoc.For more information about how to upload and publish Android apps, see the Google Developer Console Help.
 5. Po opublikowaniu aplikacji przejdź do sklepu Google Play for Work.Once you have published your app, go to the Google Play for Work store. Zaloguj się za pomocą tego samego konta, którego użyto do skonfigurowania połączenia między usługą Intune i programem Android for Work.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work.
 6. W węźle Aplikacje w sklepie sprawdź, czy widać opublikowaną aplikację.In the Apps node of the store, verify you can see the app you have published. Aplikacja zostanie automatycznie zatwierdzona do synchronizacji z usługą Intune.It is automatically approved to synchronize with Intune.

Wdrażanie aplikacji programu Android for WorkDeploy an Android for Work app

Jeśli zatwierdzono aplikację ze sklepu, ale jeszcze nie widać tej aplikacji w węźle Aplikacje kupione w ramach zakupów zbiorczych w obszarze roboczym Aplikacje, możesz wymusić natychmiastową synchronizację w następujący sposób:If you approved an app from the store and don't see it in the Volume-Purchased Apps node of the Apps workspace, force an immediate sync as follows:

 1. W konsoli administratora usługi Intune wybierz pozycję Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > Android for Work.In the Intune administrator console, choose Admin > Mobile Device Management > Android for Work.
 2. Na stronie Konfiguracja zarządzania urządzeniami przenośnymi obsługującymi program Android for Work wybierz pozycję Synchronizuj teraz.On the Android for Work Mobile Device Management Setup page, choose Sync Now.
 3. Na tej stronie jest również wyświetlana godzina i stan ostatniej synchronizacji.The page also displays the time and status of the last sync.

Gdy aplikacja zostanie wyświetlona w węźle Aplikacje kupione w ramach zakupów zbiorczych w obszarze roboczym Aplikacje, możesz wdrożyć ją dokładnie tak samo, jak dowolną inną aplikację.When the app is displayed in the Volume-Purchased Apps node of the Apps workspace, you can deploy it just like you would do with any other app. Aplikację można wdrażać tylko do grup użytkowników.You can deploy the app to groups of users only. Obecnie możesz wybrać tylko akcje Wymagana i Odinstaluj.Currently, you can only select the Required and Uninstall actions.

Wdrożenie aplikacji ze stanem Dostępna pozwala zastosować nowe funkcje grupowania i kierowania.The ability to deploy an app as Available applies the new grouping and targeting experience. Użytkownicy nowo aprowizowanych kont usługi Intune mogą korzystać z tej funkcji po jej udostępnieniu.Newly provisioned Intune service accounts can use this feature upon release. Istniejący klienci usługi Intune mogą używać tej funkcji po zmigrowaniu ich dzierżawy do portalu usługi Intune Azure.Existing Intune customers can use this feature once their tenant has been migrated to the Intune Azure portal. Istniejący klienci mogą utworzyć konto w wersji próbnej usługi Intune w celu zaplanowania działań związanych z tą funkcją i testowania jej do czasu migracji ich dzierżawy.Existing customers can create a trial Intune account to plan for and test this feature until their tenant has been migrated.

Po wdrożeniu aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniach docelowych.After you deploy the app, it will be installed on the devices you targeted. Użytkownik urządzenia nie będzie monitowany o zatwierdzenie.The user of the device is not asked for approval.

Zarządzanie uprawnieniami aplikacjiManage app permissions

Usługa Android for Work wymaga zatwierdzenia aplikacji w zarządzanej konsoli internetowej Google Play przed ich zsynchronizowaniem z usługą Intune i wdrożeniem na urządzeniach użytkowników.Android for Work requires you approve apps in Google's managed Play web console before syncing them to Intune and deploying them to your users. Jako że usługa Android for Work umożliwia automatyczne i dyskretne wypychanie tych aplikacji na urządzenia użytkowników, należy zaakceptować uprawnienia aplikacji dla wszystkich użytkowników.Because Android for Work allows you to silently and automatically push these apps to users' devices, you must accept the app's permissions on behalf of all your users. Podczas instalacji użytkownicy końcowi nie widzą żadnych uprawnień aplikacji, dlatego należy przeczytać i sprawdzić te uprawnienia.End users do not see any app permissions when they install, so it's important that you read and understand these permissions.

Jeśli deweloper aplikacji publikuje nową wersję aplikacji ze zaktualizowanymi uprawnieniami, uprawnienia te nie są automatycznie akceptowane, nawet jeśli poprzednie uprawnienia zostały zatwierdzone.When an app developer publishes a new version of the app with updated permissions, those permissions are not automatically accepted, even if you've approved the previous permissions. Jeśli na urządzeniu istnieje stara wersja aplikacji, można nadal z niej korzystać, ale aplikacja nie zostanie uaktualniona do czasu zatwierdzenia nowych uprawnień.Devices that run the old version of the app can still use it, but the app is not upgraded until the new permissions are approved. Na urządzeniach, na których aplikacja nie jest jeszcze zainstalowana, nie można jej zainstalować do czasu zatwierdzenia nowych uprawnień.Devices without the app installed cannot install the app until you approve the app's new permissions.

Aktualizowanie uprawnień aplikacjiHow to update app permissions

Należy okresowo odwiedzać zarządzaną konsolę Google Play w celu upewnienia się, czy aplikacja nie wymaga nowych uprawnień.Periodically visit the managed Google Play console to check for new permissions. Sklep Google Play można skonfigurować tak, aby w sytuacji, gdy dla zatwierdzonej aplikacji wymagane będą nowe uprawnienia, była wysyłana wiadomość e-mail na określone adresy.You can configure Google Play to send you or others an e-mail when new permissions are required for an approved app. Jeśli po przypisaniu aplikacji okaże się, że nie jest ona zainstalowana na urządzeniach, sprawdź, czy aplikacja nie wymaga nowych uprawnień. W tym celu wykonaj następujące czynności:If you assign an app and observe it isn't installed on devices, check for new permissions with the following steps:

 1. Odwiedź witrynę http://play.google.com/workVisit http://play.google.com/work
 2. Zaloguj się przy użyciu konta Google używanego do publikowania i zatwierdzania aplikacji.Sign in with the Google account you used to publish and approve the apps.
 3. Przejdź do karty Aktualizacje, aby zobaczyć, czy którakolwiek aplikacja wymaga aktualizacji.Visit the Updates tab to see if any apps require an update. Wszystkie wyświetlone aplikacje wymagają nowych uprawnień i nie zostaną przypisane do czasu ich zastosowania.Any listed apps require new permissions and do not assign until they are applied.

Można także skonfigurować sklep Google Play w taki sposób, aby automatycznie ponownie zatwierdzał uprawnienia poszczególnych aplikacji.Alternatively, you can configure Google Play to automatically reapprove app permissions on a per app basis.