Ustawienia zasad programu Android for Work w usłudze Microsoft IntuneAndroid for Work policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Intune udostępnia szereg wbudowanych ustawień ogólnych, które można skonfigurować na urządzeniach z programem Android for Work.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Android for Work devices.

Ogólne zasady konfiguracjiGeneral configuration policy

Za pomocą zasad ogólnych konfiguracji programu Android for Work w usłudze Intune skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń i profilu służbowego dla urządzeń z programem Android for Work.Use the Intune Android for Work general configuration policy to configure security and work profile settings for your Android for Work devices.

Jeśli w tym temacie nie opisano ustawienia, którego szukasz, możesz mieć możliwość utworzenia go za pomocą niestandardowych zasad systemu Android, które pozwalają sterować urządzeniem za pomocą ustawień OMA-URI.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an Android custom policy that lets you use OMA-URI settings to control the device. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Ustawienia zasad niestandardowych w dalszej części tego tematu.For more information, go to Custom policy settings later in this topic.

Porada

Urządzenia są automatycznie szyfrowane podczas aprowizacji profilu służbowego.Devices are automatically encrypted when you provision a work profile. Nie można zmienić tego ustawienia.You cannot change this setting.

Ustawienia hasłaPassword settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagaj hasła do odblokowania urządzeń przenośnychRequire a password to unlock mobile devices Określa, czy na zarządzanych urządzeniach wymagane jest hasło.Specifies whether a password is required on managed devices. Wybierz spośród opcji:Choose from:

- Złożone — wymaga co najmniej jednej litery, jednej cyfry i jednego symbolu- Complex – requires at least one letter, number, and symbol
- Alfanumeryczne — wymaga co najmniej jednej cyfry i jednego znaku alfabetycznego- Alphanumeric – requires at least one number and one alphabetic character
- Alfabetyczne — wymaga co najmniej liter lub symboli- Alphabetic – requires at least letters or symbols
- Złożone liczbowe — wymaga znaków numerycznych, które się nie powtarzają ani nie są liczbami kolejnymi- Numeric complex – Requires numeric characters that are not repeating or consecutive
- Numeryczne- Numeric

Jeśli to ustawienie nie jest włączone, nie ma żadnych wymagań dotyczących złożoności.If this setting is not enabled, there are no complexity requirements.
Minimalna długość hasłaMinimum password length Określa minimalną liczbę znaków lub cyfr w haśle.Specifies the minimum number of characters or numbers in the password.
Liczba minut nieaktywności przed zablokowaniem urządzeniaMinutes of inactivity before device locks Określa liczbę minut braku aktywności użytkownika przed automatycznym zablokowaniem urządzenia.Specifies the number of minutes without user activity before the device automatically locks.
Zezwalaj na użycie blokady inteligentnej i innych agentów zaufaniaAllow Smart Lock and other trust agents
(system Android 6 i nowsze)(Android 6 and later)
Umożliwia sterowanie funkcją blokady inteligentnej na zgodnych urządzeniach z systemem Android.Lets you control the Smart Lock feature on compatible Android devices. Ta funkcja telefonu, czasami znana jako funkcja agentów zaufania, umożliwia wyłączenie lub obejście hasła ekranu blokady urządzenia, jeśli urządzenie jest w zaufanej lokalizacji (np. gdy zostało podłączone do danego urządzenia Bluetooth lub znajduje się w pobliżu tagu NFC). Możesz użyć tego ustawienia, aby uniemożliwić użytkownikom konfigurowanie funkcji blokady inteligentnej.This phone capability, sometimes known as a trust agent, lets you disable or bypass the device lock screen password if the device is in a trusted location (for example, when it's connected to a specific Bluetooth device, or when it's close to an NFC tag.) You can use this setting to prevent users from configuring Smart Lock.
Liczba powtórzonych nieudanych logowań przed usunięciem profilu służbowegoNumber of repeated sign-in failures before the work profile is removed Określa liczbę dopuszczalnych nieudanych logowań przed usunięciem profilu służbowego z urządzenia.Specifies the number of sign-in failures allowed before the work profile on the device is removed. Ta operacja nie powoduje pełnego wyczyszczenia urządzenia.This does not perform a full device wipe.
Pamiętaj historię hasełRemember password history Zapobiega ponownemu użyciu wcześniej używanych haseł.Prevents the reuse of previously used passwords.
Pamiętaj historię haseł - Zapobiegaj ponownemu używaniu poprzednich hasełRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Określa liczbę wcześniej używanych haseł do zapamiętania.Specifies the number of previously used passwords to remember.
Dni do wygaśnięcia hasłaPassword expiration (days) Określa liczbę dni, po której należy zmienić hasło urządzenia.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Zezwalaj na odblokowanie na podstawie linii papilarnychAllow fingerprint unlock
(system Android 6 i nowsze)(Android 6 and later)
Pozawala odblokowywać odciskiem palca urządzenia obsługujące tę funkcję.Lets you use a fingerprint to unlock devices with this capability.

Ustawienia profilu służbowegoWork profile settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na współużytkowanie danych między profilem służbowym i osobistymAllow data sharing between work and personal profiles Pozwala aplikacjom w profilu służbowym udostępniać dane aplikacjom w profilu osobistym użytkownika.Lets apps in the work profile share data with apps in the users personal profile. Wybierz spośród opcji:Choose from:

- Uniemożliwiaj wszelkie udostępnianie poza granice- Prevent any sharing across boundaries
- Aplikacje w profilu służbowym mogą obsługiwać żądania udostępniania z profilu osobistego- Apps in work profile can handle sharing request from personal profile
- Brak ograniczeń dotyczących udostępniania- No restrictions on sharing
Ukryj powiadomienia profilu służbowego, gdy urządzenie jest zablokowaneHide work profile notifications when the device is locked
(system Android 6 i nowsze)(Android 6 and later)
Pozwala określić, czy mają być wyświetlane jakiekolwiek powiadomienia z profilu służbowego, gdy urządzenie jest zablokowane.Control whether to show any notifications from the work profile when the device is locked.
Ustaw domyślne zasady uprawnień aplikacjiSet default app permission policy
(system Android 6 i nowsze)(Android 6 and later)
Powoduje ustawienie domyślnych zasad uprawnień dla wszystkich aplikacji w profilu służbowym.Sets the default permission policy for all apps in the work profile. Począwszy od systemu Android w wersji 6 użytkownik końcowy otrzymuje monity dotyczące określonych uprawnień wymaganych przez aplikacje podczas ich działania.Starting in Android 6, some permissions required by apps are prompted to the end user at runtime. To ustawienie zasad pozwala działowi IT określić, czy i jak użytkownicy są monitowani o nadanie uprawnień aplikacjom w profilu służbowym.This policy setting allows IT to decide how or if users are prompted to grant permissions for apps in the work profile.

Przykładowo — zespół IT może wypchnąć do profilu służbowego aplikację, która wymaga dostępu do lokalizacji.For example, IT may push an app to the work profile that requires location access. W przypadku zastosowania standardowej konfiguracji w aplikacji zostałoby wyświetlone wyskakujące okno dialogowe z pytaniem, czy użytkownik chce udzielić aplikacji dostępu do lokalizacji. Użytkownik mógłby zezwolić na dostęp lub wybrać opcję odmowy dostępu.Normally that app would pop up a dialog to the user asking if they wanted to grant location access to the app, and the user could approve it or deny it. Ta zasada pozwala zespołowi IT zdecydować, czy wszystkie uprawnienia powinny być przyznawane automatycznie bez wyświetlania monitu, czy ma być automatycznie wybierana opcja odmowy dostępu bez wyświetlania monitu, czy też decyzja ma zostać pozostawiona użytkownikowi końcowemu.This policy allows IT to decide whether all permissions should be auto-granted without a prompt, auto-denied without a prompt, or let the end user decide.

Ustawienia zasad niestandardowychCustom policy settings

Niestandardowe zasady konfiguracji programu Android for Work w usłudze Microsoft Intune umożliwiają wdrożenie ustawień OMA-URI, których można użyć do sterowania funkcjami na urządzeniach z programem Android form Work.Use the Microsoft Intune Android for Work custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Android for Work devices. Są to ustawienia standardowe używane przez wielu producentów urządzeń przenośnych do sterowania funkcjami urządzeń.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Ta funkcja ma umożliwić wdrażanie ustawień systemu Android, których nie można skonfigurować przy użyciu zasad usługi Intune.This capability is intended to allow you to deploy Android settings that are not configurable with Intune policies. Obecnie usługa Intune obsługuje tylko ograniczoną liczbę zasad niestandardowych systemu Android.Intune supports a limited number of Android custom policies at present. Zobacz przykłady w tym temacie, aby dowiedzieć się, które zasady możesz skonfigurować.See the examples in this topic to find out which policies you can configure.

Ustawienia ogólneGeneral settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
NazwaName Wprowadź unikatową nazwę niestandardowych zasad systemu Android, która pomoże je zidentyfikować w konsoli usługi Intune.Enter a unique name for the Android custom policy to help you identify it in the Intune console.
OpisDescription Podaj opis zawierający omówienie zasad niestandardowych systemu Android oraz inne istotne informacje ułatwiające ich wyszukanie.Provide a description that gives an overview of the Android custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Ustawienia OMA-URIOMA-URI settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Nazwa ustawieniaSetting name Wprowadź unikatową nazwę dla ustawienia OMA-URI, aby ułatwić jego identyfikację na liście ustawień.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
Opis ustawieniaSetting description Podaj opis, który zawiera omówienie ustawienia oraz inne istotne informacje, które ułatwią jego wyszukanie.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
Typ danychData type Wybierz typ danych, zgodnie z którym określisz to ustawienie OMA-URI.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. Wybierz jedną z opcji: Ciąg, Ciąg (XML), Data i godzina, Liczba całkowita, Liczba zmiennoprzecinkowa lub Wartość logiczna.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
OMA-URI (z uwzględnieniem wielkości liter)OMA-URI (case sensitive) Określ identyfikator OMA-URI, dla którego chcesz podać ustawienie.Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
WartośćValue Określ wartość, która będzie kojarzona z określonym wcześniej identyfikatorem OMA-URI.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

PrzykładyExamples

Zobacz teżSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies