Ustawienia zasad konfiguracji systemu Android i Samsung KNOX Standard w usłudze Microsoft IntuneAndroid and Samsung KNOX Standard policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Intune udostępnia szereg wbudowanych ustawień ogólnych, które można skonfigurować na urządzeniach z systemem Android.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Android devices. Ponadto można określić wartości jednolitego identyfikatora zasobów organizacji Open Mobile Alliance (OMA-URI), aby utworzyć ustawienia niestandardowe, które nie są dostępne w usłudze Intune.Additionally, you can specify Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) values to create custom settings that are not available from Intune.

Ogólne zasady konfiguracjiGeneral configuration policy

Ogólne zasady konfiguracji systemu Android w usłudze Intune umożliwiają konfigurację ustawień dla:Use the Intune Android general configuration policy to configure settings for:

  • Ustawienia zabezpieczeń urządzenia przenośnego — Możliwość wyboru z listy wstępnie zdefiniowanych ustawień, które pozwalają na kontrolę szeregu funkcji i funkcjonalności urządzenia.Mobile device security settings - Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Tryb kiosku (tylko w przypadku urządzeń z systemem Samsung KNOX Standard) — Możliwość blokowania urządzenia w celu zezwolenia na działanie tylko niektórych funkcji.Kiosk mode (for Samsung KNOX Standard devices only) - Lock a device to allow only certain features to work. Na przykład można zezwolić na uruchamianie na urządzeniu tylko określonej zarządzanej aplikacji albo można wyłączyć przyciski regulacji głośności na urządzeniu.For example, you can allow a device to run only one managed app that you specify, or you can disable the volume buttons on a device. Można użyć tych ustawień dla modeli pokazowych urządzenia lub dla urządzeń przeznaczonych do wykonywania tylko jednej funkcji — na przykład urządzeń w punkcie sprzedaży.These settings might be used for a demonstration model of a device or a device that is dedicated to performing only one function, such as a point-of-sale device.

  • Zgodne i niezgodne aplikacje — Określanie listy zgodnych i niezgodnych aplikacji w firmie.Compliant and noncompliant apps - Specify a list of apps that are compliant or noncompliant in your company. Na urządzeniach z systemami Android i iOS można użyć Raportu o niezgodnych aplikacjach, aby porównać aplikacje zainstalowane przez użytkowników z listą zgodnych aplikacji.On Android and iOS devices, the Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed. Raport nie może faktycznie zablokować instalacji aplikacji.The report can't actually block the installation of the app.

Porada

Można skonfigurować warunki i postanowienia dla użytkowników, aby wiedzieli oni, że aplikacje na urządzeniu, w tym również aplikacje osobiste, będą podlegały ocenie, a aplikacje niezgodne będą blokowane lub zgłaszane.You can configure terms and conditions for users to ensure that they acknowledge that all apps on their device, including personal apps, will be evaluated, and that noncompliant apps will either be blocked or reported as noncompliant. Przed rejestracją urządzenia i rozpoczęciem korzystania z Portalu firmy w celu pobrania aplikacji użytkownicy muszą zaakceptować przedstawione warunki i postanowienia.Users must accept these terms and conditions before they can enroll their device and use the company portal to get apps. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z warunków i postanowień, zobacz Ustawienia zasad dotyczących warunków i postanowień w usłudze Microsoft Intune.For more information about using terms and conditions, see Terms and condition policy settings in Microsoft Intune.

Jeśli w tym temacie nie opisano ustawienia, którego szukasz, możesz mieć możliwość utworzenia go za pomocą niestandardowych zasad systemu Android, które pozwalają sterować urządzeniem za pomocą ustawień OMA-URI.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an Android custom policy that lets you use OMA-URI settings to control the device. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Ustawienia zasad niestandardowych w dalszej części tego tematu.For more information, go to Custom policy settings later in this topic.

Ustawienia hasłaPassword settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Wymagaj hasła do odblokowania urządzeń przenośnychRequire a password to unlock mobile devices Określa, czy należy wymagać hasła na obsługiwanych urządzeniach.Specifies whether to require a password on supported devices. TakYes TakYes
Minimalna długość hasłaMinimum password length Określa minimalną długość hasła.Specifies the minimum length of the password. TakYes TakYes
Liczba dopuszczalnych nieudanych logowań przed wyczyszczeniem danych z urządzeniaNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Określa liczbę dopuszczalnych nieudanych logowań przed wyczyszczeniem danych z urządzenia.Specifies the number of sign-in failures to allow before the device is wiped. TakYes TakYes
Czas braku aktywności (w minutach) przed wyłączeniem ekranuMinutes of inactivity before screen turns off Określa liczbę minut braku aktywności przed automatycznym zablokowaniem urządzenia.Specifies the number of minutes of inactivity before the device automatically locks. TakYes TakYes
Dni do wygaśnięcia hasłaPassword expiration (days) Określa liczbę dni, po której należy zmienić hasło.Specifies the number of days before a password must be changed. TakYes TakYes
Pamiętaj historię hasełRemember password history Określa liczbę wcześniej używanych haseł do zapamiętania.Specifies the number of previously used passwords to remember. TakYes TakYes
Pamiętaj historię haseł - Zapobiegaj ponownemu używaniu poprzednich hasełRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Zapobiega ponownemu używaniu poprzednich haseł.Prevents reuse of previous passwords. TakYes TakYes
Jakość hasłaPassword quality Określa wymagany poziom złożoności hasła oraz możliwość stosowania urządzeń biometrycznych.Specifies the password complexity level that's required and whether biometric devices can be used. TakYes TakYes
Zezwalaj na odblokowanie na podstawie linii papilarnychAllow fingerprint unlock Umożliwia odblokowywanie urządzenia przy użyciu linii papilarnych.Allows the use of a fingerprint to unlock the device. NieNo TakYes
Zezwalaj na użycie blokady inteligentnej i innych agentów zaufaniaAllow Smart Lock and other trust agents
(system Android 5 i nowsze)(Android 5 and later)
Umożliwia sterowanie funkcją blokady inteligentnej na zgodnych urządzeniach z systemem Android.Lets you control the Smart Lock feature on compatible Android devices. Ta funkcja telefonu, czasami znana jako funkcja agentów zaufania, umożliwia wyłączenie lub obejście hasła ekranu blokady urządzenia, jeśli urządzenie jest w zaufanej lokalizacji (np. gdy zostało podłączone do danego urządzenia Bluetooth lub znajduje się w pobliżu tagu NFC). Możesz użyć tego ustawienia, aby uniemożliwić użytkownikom konfigurowanie funkcji blokady inteligentnej.This phone capability, sometimes known as a trust agent, lets you disable or bypass the device lock screen password if the device is in a trusted location (for example, when it's connected to a specific Bluetooth device, or when it's close to an NFC tag.) You can use this setting to prevent users from configuring Smart Lock. TakYes NieNo

Ustawienia szyfrowaniaEncryption settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Wymagaj szyfrowania na urządzeniu przenośnymRequire encryption on mobile device Wymaga szyfrowania plików na urządzeniu przenośnym.Requires that files on the mobile device are encrypted. TakYes TakYes
Wymagaj szyfrowania na kartach pamięciRequire encryption on storage cards Określa, czy karta pamięci urządzenia musi być szyfrowana.Specifies whether the device storage card must be encrypted. NieNo TakYes

Ustawienia systemoweSystem settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Zezwalaj na przechwytywanie ekranuAllow screen capture Umożliwia użytkownikowi przechwytywanie zawartości ekranu w formie obrazu.Lets the user capture the screen contents as an image. NieNo TakYes
Zezwalaj na przesyłanie danych diagnostycznychAllow diagnostic data submission Umożliwia urządzeniu przesyłanie danych diagnostycznych do firmy Google.Allows the device to submit diagnostic information to Google. NieNo TakYes
Zezwalaj na resetowanie do ustawień fabrycznychAllow factory reset Umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych.Allows the user to perform a factory reset on the device. NieNo TakYes

Ustawienia chmury — dokumenty i daneCloud settings - documents and data

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Zezwalaj na kopie zapasowe w usłudze GoogleAllow Google backup Zezwala na korzystanie z kopii zapasowej Google.Allows the use of Google backup. NieNo TakYes

Ustawienia chmury — konta i synchronizacjaCloud settings - accounts and synchronization

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Zezwalaj na automatyczną synchronizację konta GoogleAllow Google account auto sync Zezwala na automatyczną synchronizację ustawień konta Google.Allows Google account settings to be automatically synchronized. NieNo TakYes

Ustawienia aplikacji — przeglądarkaApplication settings - browser

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Zezwalaj na używanie przeglądarki sieci WebAllow web browser Określa, czy można używać domyślnej przeglądarki sieci Web na urządzeniu.Specifies whether the device's default web browser can be used. NieNo TakYes
Zezwalaj na automatyczne uzupełnianieAllow autofill Umożliwia korzystanie z funkcji automatycznego uzupełniania w przeglądarce sieci Web.Allows the autofill function of the web browser to be used. NieNo TakYes
Zezwalaj na blokowanie wyskakujących okienekAllow pop-up blocker Umożliwia blokowanie wyskakujących okienek w przeglądarce sieci Web.Allows the use of the pop-up blocker in the web browser. NieNo TakYes
Zezwalaj na pliki cookieAllow cookies Zezwala na używanie plików cookie przez przeglądarkę sieci Web urządzenia.Allows the device web browser to use cookies. NieNo TakYes
Zezwalaj na wykonywanie aktywnych skryptówAllow active scripting Umożliwia używanie aktywnych skryptów przez przeglądarkę sieci Web urządzenia.Allows the device web browser to use active scripting. NieNo TakYes

Ustawienia aplikacji — aplikacjeApplication settings - apps

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Zezwalaj na sklep Google PlayAllow Google Play store Umożliwia użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do sklepu Google Play na urządzeniu.Allows the user to access the Google Play store on the device. NieNo TakYes

Ustawienia możliwości urządzenia — sprzętDevice capabilities settings - hardware

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Zezwalaj na używanie aparatuAllow camera Zezwala na korzystanie z aparatu fotograficznego urządzenia.Allows the use of the device camera. TakYes TakYes
Zezwalaj na używanie magazynu wymiennegoAllow removable storage Umożliwia używanie na urządzeniu magazynu wymiennego, takiego jak karta SD.Allows the device to use removable storage, like an SD card. NieNo TakYes
Zezwalaj na połączenia Wi-FiAllow Wi-Fi Umożliwia korzystanie z funkcji Wi-Fi urządzenia.Allows the use of the Wi-Fi capabilities of the device. NieNo TakYes
Zezwalaj na tethering Wi-FiAllow Wi-Fi tethering Umożliwia korzystanie z funkcji tetheringu Wi-Fi urządzenia.Allows the use of Wi-Fi tethering on the device. NieNo TakYes
Zezwalaj na używanie funkcji geolokalizacjiAllow geolocation Umożliwia urządzeniu korzystanie z informacji o lokalizacji.Allows the device to utilize location information. NieNo TakYes
Zezwalaj na komunikację NFCAllow NFC Umożliwia wykonywanie operacji korzystających z komunikacji zbliżeniowej (NFC), jeśli urządzenie ją obsługuje.Allows operations that use near field communication if the device supports it. NieNo TakYes
Zezwalaj na połączenia BluetoothAllow Bluetooth Umożliwia używanie połączeń Bluetooth na urządzeniu.Allows the use of Bluetooth on the device. NieNo TakYes
Zezwalaj na wyłączenie urządzeniaAllow power off Umożliwia użytkownikowi wyłączanie urządzenia.Allows the user to power off the device.

Jeśli to ustawienie jest wyłączone, ustawienie Liczba dopuszczalnych nieudanych logowań przed wyczyszczeniem danych z urządzenia na urządzeniach z systemem Samsung KNOX Standard nie działa.If this setting is disabled, the setting Number of repeated sign in failures to allow before the device is wiped for Samsung KNOX Standard devices does not function.
NieNo TakYes

Ustawienia możliwości urządzenia — połączenie komórkoweDevice capabilities settings - cellular

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Zezwalaj na roaming połączeń głosowychAllow voice roaming Zezwala na roaming połączeń głosowych, gdy urządzenie jest w sieci komórkowej.Allows voice roaming when the device is on a cellular network. NieNo TakYes
Zezwalaj na roaming danychAllow data roaming Zezwala na roaming danych, gdy urządzenie jest w sieci komórkowej.Allows data roaming when the device is on a cellular network. NieNo TakYes
Zezwalaj na obsługę wiadomości SMS/MMSAllow SMS/MMS messaging Umożliwia korzystanie z wiadomości SMS i MMS na urządzeniu.Allows the use of SMS and MMS messaging on the device. NieNo TakYes

Ustawienia możliwości urządzenia — funkcjeDevice capabilities settings - features

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails Android 4.0+Android 4.0+ Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Zezwalaj na asystenta głosowegoAllow voice assistant Umożliwia korzystanie z oprogramowania asystenta głosowego na urządzeniu.Allows the use of voice assistant software on the device. NieNo TakYes
Zezwalaj na wybieranie głosoweAllow voice dialing Włącza lub wyłącza funkcję wybierania głosowego na urządzeniu.Enables or disables the voice dialing feature on the device. NieNo TakYes
Zezwalaj na kopiowanie i wklejanieAllow copy and paste Umożliwia używanie funkcji kopiowania i wklejania na urządzeniu.Allows copy and paste functions on the device. NieNo TakYes
Zezwalaj na współużytkowanie schowka przez aplikacjeAllow clipboard share between applications Umożliwia wykorzystanie schowka do kopiowania i wklejania danych między aplikacjami.Allows use of the clipboard to copy and paste between apps. NieNo TakYes
Zezwalaj na działanie serwisu YouTubeAllow YouTube Umożliwia korzystanie z serwisu YouTube na urządzeniu.Allows the use of YouTube on the device. NieNo TakYes

Ustawienia dotyczące aplikacji zgodnych i niezgodnychSettings for compliant and noncompliant apps

Na liście Zgodne i niezgodne aplikacje określ listę zgodnych i niezgodnych aplikacji, korzystając z poniższych informacji:In the Compliant & Noncompliant Apps list, specify a list of compliant or noncompliant apps that use the following information:

Uwaga

W ramach jednych zasad można określić wyłącznie listę zgodnych lub wyłącznie listę niezgodnych aplikacji.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. Nie można wprowadzić obu list w ramach jednych zasad.You cannot specify both in the same policy.

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zgłaszaj brak zgodności, jeśli użytkownicy będą instalować aplikacje z listyReport noncompliance when users install the listed apps Tworzy listę aplikacji niezarządzanych przez usługę Intune, które nie mają być instalowane i uruchamiane przez użytkowników.Lists the apps that are not managed by Intune and which you do not want users to install and run. Jeśli użytkownicy zainstalują dowolną z tych aplikacji, taka informacja znajdzie się w raporcie o niezgodnych aplikacjach.If users install one of these apps, it will be listed in the noncompliant apps report.
Nie zgłaszaj braku zgodności, jeśli użytkownicy będą instalować aplikacje z listyDo not report noncompliance when users install the listed apps Wyświetla listę aplikacji, na których używanie chcesz zezwolić.Lists the apps that you want to allow. Aby utrzymać zgodność, użytkownicy nie mogą instalować aplikacji, których nie ma na tej liście.To remain compliant, users must not install any apps that are not listed. Aplikacje zarządzane przez usługę Intune są automatycznie traktowane jako dozwolone.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
DodajAdd Dodaje aplikację do wybranej listy.Adds an app to the selected list. Wprowadź nazwę aplikacji, opcjonalnie wydawcę aplikacji, a także adres URL aplikacji w sklepie z aplikacjami.Specify the name of the app, the app publisher (optional), and the URL of the app in the app store.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Jak określać adresy URL sklepów z aplikacjami w dalszej części tego tematu.For more information, see Specify URLs to app stores later in this topic.
Importuj aplikacjeImport Apps Importuje listę aplikacji wprowadzoną w pliku w formacie wartości rozdzielanych przecinkami.Imports a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. W pliku użyj formatu: nazwa aplikacji, wydawca, adres URL.Use the format, application name, publisher, and app URL in the file.
EdytowanieEdit Umożliwia edytowanie nazwy, wydawcy i adresu URL wybranej aplikacji.Lets you edit the name, publisher, and URL of the selected app.
UsuwanieDelete Usuwa wybraną aplikację z listy.Deletes the selected app from the list.

Zasady zawierające ustawienia zgodnych i niezgodnych aplikacji należy wdrażać dla grup użytkowników.Policies containing compliant and noncompliant app settings must be deployed to groups of users.

Ustawienia trybu kioskuKiosk mode settings

Określ następujące ustawienia dla urządzeń z systemem Samsung KNOX Standard:Specify the following settings for Samsung KNOX Standard devices:

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wybierz zarządzaną aplikację, która może działać na urządzeniu w trybie kioskuSelect a managed app that can run when the device is in kiosk mode Wybierz pozycję Przeglądaj, a następnie wybierz zarządzaną aplikację, która może działać na urządzeniu w trybie kiosku. Aplikacje określone jako link do sklepu nie są aktualnie obsługiwane.Choose Browse, and then select the managed app that can run when the device is in kiosk mode (apps specified as a link to the store are not currently supported). Na tym urządzeniu nie będzie można uruchamiać żadnych innych aplikacji.No other apps will be allowed to run on the device.
Zezwalaj na używanie przycisków regulacji głośnościAllow volume buttons Włącza lub wyłącza przyciski regulacji głośności na urządzeniu.Enables or disables the use of the volume buttons on the device.
Zezwalaj na używanie przycisku usypiania/budzenia ekranuAllow screen sleep wake button Włącza lub wyłącza przycisk usypiania/budzenia ekranu na urządzeniu.Enables or disables the screen sleep wake button on the device.

Informacje o odwołaniu dotyczące aplikacji zgodnych i niezgodnychReference information for compliant and noncompliant apps

Monitoruj aplikacje zgodne i niezgodneMonitor compliant and noncompliant apps

Użyj Raportu o niezgodnych aplikacjach , aby wyświetlić zgodność dozwolonych i blokowanych aplikacji.Use the Noncompliant Apps Report to view the compliance of allowed and blocked apps.

Aby uruchomić raport o niezgodnych aplikacjachTo run the Noncompliant Apps Report
  1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycję Raporty > Raport o niezgodnych aplikacjach.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Report.

  2. Wybierz grupy urządzeń, które chcesz sprawdzić.Select the device groups that you want to check. Następnie wybierz, czy chcesz sprawdzić aplikacje zgodne, aplikacje niezgodne, czy oba typy aplikacji.Then choose whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both. Na końcu wybierz opcję Wyświetl raport.Finally, choose View Report.

Jak określać adresy URL sklepów z aplikacjamiSpecify URLs to app stores

Aby określić adres URL aplikacji na liście aplikacji zgodnych i niezgodnych, wykonaj następujące działania:To specify an app URL in the compliant and noncompliant apps list, take the following steps:

W sekcji Aplikacje w sklepie Google Play wyszukaj aplikację, której chcesz użyć.In the Apps section of Google Play, search for the app you want to use.

Otwórz stronę instalacji aplikacji i skopiuj jej adres URL do schowka.Open the installation page for the app, and then copy the URL to the clipboard. Możesz teraz użyć tego adresu URL na liście zgodnych lub niezgodnych aplikacji.You can now use this as the URL in either the compliant or noncompliant apps list.

Przykład: wyszukaj w sklepie Google Play aplikację Microsoft Office Mobile.Example: Search Google Play for Microsoft Office Mobile. Adres URL, którego użyjesz, to https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub.The URL you use will be https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub.

Ustawienia zasad niestandardowychCustom policy settings

Niestandardowe zasady konfiguracji systemu Android w usłudze Microsoft Intune umożliwiają wdrożenie ustawień OMA-URI, których można użyć do sterowania funkcjami na urządzeniach z systemem Android.Use the Microsoft Intune Android custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Android devices. Są to ustawienia standardowe używane przez wielu producentów urządzeń przenośnych do sterowania funkcjami urządzeń.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Ta funkcja ma umożliwić wdrażanie ustawień systemu Android, których nie można skonfigurować przy użyciu zasad usługi Intune.This capability is intended to allow you to deploy Android settings that are not configurable with Intune policies. Obecnie usługa Intune obsługuje tylko ograniczoną liczbę zasad niestandardowych systemu Android.Intune supports a limited number of Android custom policies at present. Zobacz przykłady w tym temacie, aby dowiedzieć się, które zasady możesz skonfigurować.See the examples in this topic to find out which policies you can configure.

Ustawienia ogólneGeneral settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
NazwaName Wprowadź unikatową nazwę niestandardowych zasad systemu Android, która pomoże je zidentyfikować w konsoli usługi Intune.Enter a unique name for the Android custom policy to help you identify it in the Intune console.
OpisDescription Podaj opis zawierający omówienie zasad niestandardowych systemu Android oraz inne istotne informacje ułatwiające ich wyszukanie.Provide a description that gives an overview of the Android custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Ustawienia OMA-URIOMA-URI settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Nazwa ustawieniaSetting name Wprowadź unikatową nazwę dla ustawienia OMA-URI, aby ułatwić jego identyfikację na liście ustawień.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
Opis ustawieniaSetting description Podaj opis, który zawiera omówienie ustawienia oraz inne istotne informacje, które ułatwią jego wyszukanie.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
Typ danychData type Wybierz typ danych, zgodnie z którym określisz to ustawienie OMA-URI.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. Wybierz jedną z opcji: Ciąg, Ciąg (XML), Data i godzina, Liczba całkowita, Liczba zmiennoprzecinkowa lub Wartość logiczna.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
OMA-URI (z uwzględnieniem wielkości liter)OMA-URI (case sensitive) Określ identyfikator OMA-URI, dla którego chcesz podać ustawienie.Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
WartośćValue Określ wartość, która będzie kojarzona z określonym wcześniej identyfikatorem OMA-URI.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

PrzykładyExamples

Obsługiwane urządzenia z systemem Samsung KNOX StandardSupported Samsung KNOX Standard devices

Aplikacja Portal firmy próbuje uaktywnić system Samsung KNOX podczas rejestracji w systemie MDM tylko wtedy, gdy urządzenie znajduje się na liście obsługiwanych urządzeń z systemem KNOX.The Company Portal app only attempts Samsung KNOX activation during MDM enrollment if the device appears in the list of supported KNOX devices. Dzięki temu można uniknąć błędów aktywacji systemu KNOX, które uniemożliwiają rejestrację w systemie MDM.This helps avoid KNOX activation errors that prevent MDM enrollment. Urządzenia, które nie obsługują aktywacji systemu Samsung KNOX, są rejestrowane jako standardowe urządzenia z systemem Android.Devices that don't support Samsung KNOX activation enroll as standard Android devices. Urządzenia firmy Samsung mogą mieć pewne numery modelu, które obsługują system KNOX, podczas gdy inne go nie obsługują.A Samsung device might have some model numbers that support KNOX, while others don't. Sprawdź zgodność systemu KNOX u odsprzedawcy urządzenia przed zakupem i wdrożeniem urządzeń firmy Samsung.Verify KNOX compatibility with your device reseller before you purchase and deploy Samsung devices.

Możesz znaleźć listę obsługiwanych urządzeń z rozwiązaniem Samsung KNOX wraz z listą urządzeń obsługiwanych przez usługę Intune.You can find a list of supported Samsung KNOX devices along with the list of Intune supported devices.

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies