Witryna Azure Portal dla zasad ochrony aplikacji usługi IntuneAzure portal for Intune app protection policies

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Witryna Azure Portal służy do tworzenia zasad ochrony aplikacji oraz zarządzania tymi zasadami w odniesieniu do następujących aplikacji:The Azure portal is used to create and manage app protection policies for:

 • Aplikacje działające na urządzeniach zarejestrowanych w usłudze Intune i zarządzanych przez tę usługę.Apps running on devices that are enrolled and managed in Intune.

 • Aplikacje działające na urządzeniach, które nie są zarejestrowane w żadnym rozwiązaniu do zarządzania aplikacjami mobilnymiApps running on devices that are not enrolled in any MDM solution.

 • Aplikacje działające na urządzeniach, które są zarejestrowane w rozwiązaniu do zarządzania aplikacjami mobilnymi innej firmy.Apps running on devices that are enrolled in a third-party MDM solution.

Ważne

Witryna Azure Portal to nowa konsola administracyjna służąca do tworzenia zasad ochrony aplikacji. Jednak dla scenariuszy zarządzania urządzeniami przenośnymi istnieje także możliwość utworzenia zasad ochrony aplikacji, które będą obsługiwać aplikacje dla urządzeń zarejestrowanych w usłudze Intune, za pomocą konsoli administracyjnej usługi Intune.The Azure portal is the new admin console for creating app protection policies, but you can also create an app protection policy that supports apps for devices enrolled into Intune by using the Intune admin console for MDM scenarios.

W konsoli administracyjnej usługi Intune mogą nie być wyświetlane wszystkie dostępne ustawienia zasad ochrony aplikacji.You might not see all the app protection policy settings available on the Intune admin console. Ponadto w przypadku utworzenia zasad ochrony aplikacji zarówno w konsoli administracyjnej usługi Intune, jak i w witrynie Azure Portal, zasady utworzone w konsoli administracyjnej usługi Intune zostaną przesłonięte przez zasady utworzone w witrynie Azure Portal.Additionally, if you create app protection policies both on the Intune admin console and in the Azure portal, the policies created in the Azure portal will override the ones created on the Intune admin console. W tym scenariuszu zasady ochrony aplikacji z witryny Azure Portal będą stosowane do aplikacji i wdrażane dla użytkowników.In this scenario, the Azure portal app protection policies will be applied to the apps and deployed to users.

Zaloguj się do witryny Azure Portal i dostosuj swoją stronę początkowąSign in to the Azure portal and customize your start page

 1. Przejdź do witryny Azure Portal i zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń usługi Intune.Go to the Azure portal and sign in with your Intune credentials.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę logowania się do witryny Azure Portal

 2. Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się strona Pulpit nawigacyjny.After you've successfully signed in, you see the Dashboard. Stronę Pulpit nawigacyjny można dostosować.The Dashboard page can be customized.

  Zrzut ekranu pulpitu nawigacyjnego portalu Azure

 3. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Więcej usług, a następnie w filtrze pola tekstowego wpisz Intune.Choose More services from the left menu, then type Intune in the text box filter.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Przeglądaj z wyróżnioną pozycją Intune

 4. Wybierz pozycję Ochrona aplikacji usługi Intune > Zarządzanie aplikacjami mobilnymi w usłudze Intune > Wszystkie ustawienia.Choose Intune App Protection > Intune mobile application management > All Settings.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok zarządzania aplikacjami mobilnymi usługi Intune

 5. (Opcjonalnie): Aby przypiąć blok do strony Start, możesz użyć opcji przypinania w bloku.(Optional): To pin a blade to the Start page, you can use the pin option on the blade. Kliknij ikonę przypinania w bloku zarządzania aplikacjami mobilnymi usługi Intune, aby przypiąć go do strony Start.Click the pin icon on the Intune mobile application management blade to pin that blade to the Start page.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok zarządzania aplikacjami mobilnymi usługi Intune z wyróżnioną ikoną przypinania

  Zrzut ekranu pulpitu nawigacyjnego z przypiętym kafelkiem usługi Intune

Następne krokiNext steps

Przygotowywanie do konfigurowania zasad ochrony aplikacjiGet ready to configure app protection policies