Rejestracja zbiorcza urządzeń z systemem WindowsBulk enrollment for Windows devices

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Jako administrator możesz dołączyć dużą liczbę nowych urządzeń z systemem Windows do usługi Azure Active Directory i Intune.As an administrator, you can join large numbers of new Windows devices to Azure Active Directory and Intune. W celu umożliwienia zbiorczego rejestrowania urządzeń dla dzierżawy usługi Azure AD utwórz pakiet aprowizacyjny przy użyciu aplikacji Windows Configuration Designer (WCD).To bulk enroll devices for your Azure AD tenant, you create a provisioning package with the Windows Configuration Designer (WCD) app. Zastosowanie pakietu aprowizacyjnego do urządzeń stanowiących własność firmy powoduje ich dołączenie do dzierżawy usługi Azure AD i zarejestrowanie w usłudze Intune w celu umożliwienia zarządzania nimi.Applying the provisioning package to corporate-owned devices joins the devices to your Azure AD tenant and enrolls them for Intune management. Po zastosowaniu pakietu użytkownicy usługi Azure AD mogą się zalogować.Once the package is applied, it's ready for your Azure AD users to log on.

Użytkownicy usługi Azure AD są standardowymi użytkownikami tych urządzeń i otrzymują przypisane zasady usługi Intune oraz wymagane aplikacje.Azure AD users are standard users on these devices and receive assigned Intune policies and required apps. Scenariusze samoobsługowe i scenariusze użycia witryny internetowej Portal firmy nie są w tej chwili obsługiwane.Self-service and Company Portal scenarios are not supported at this time.

Wymagania wstępne dotyczące rejestracji zbiorczej urządzeń z systemem WindowsPrerequisites for Windows devices bulk enrollment

Rejestrowanie zbiorcze dla urządzeń z systemem Windows wymaga następujących elementów:Bulk enrollment for Window devices requires the following:

Tworzenie pakietu aprowizacyjnegoCreate a provisioning package

 1. Pobierz aplikację Windows Configuration Designer (WCD) ze Sklepu Microsoft.Download Windows Configuration Designer (WCD) from the Microsoft Store. Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Windows Configuration Designer, zrzuty ekranu i opis ze SklepuScreenshot of the Windows Configuration Designer app Store screenshots and description

 2. Otwórz aplikację Windows Configuration Designer i wybierz opcję Provision desktop devices (Aprowizuj urządzenia stacjonarne).Open the Windows Configuration Designer app and select Provision desktop devices. Zrzut ekranu przedstawiający wybór opcji aprowizacji urządzeń stacjonarnych w aplikacji Windows Configuration DesignerScreenshot of selecting Provision desktop devices in the Windows Configuration Designer app

 3. Nastąpi wyświetlenie okna tekstowego New project (Nowy projekt), w którym należy podać następujące dane:A New project window opens where you specify the following:

  • Name (Nazwa) — nazwa projektuName - A name for your project
  • Project folder (Folder projektu) — lokalizacja, w której zostanie zapisany nowy projektProject folder - Where your new project will be saved
  • Description (Opis) — opcjonalny opis projektu Zrzut ekranu przedstawiający proces wpisywania nazwy, folderu projektu i opisu w aplikacji Windows Configuration DesignerDescription - An optional description of the project Screenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app
 4. Wprowadź unikatową nazwę dla każdego z urządzeń.Enter a unique name for your devices. Nazwy mogą zawierać numer seryjny (%% SERIAL%%) lub losowy zestaw znaków.Names can include a serial number (%%SERIAL%%) or a random set of characters. Opcjonalnie można także wprowadzić klucz produktu (w przypadku uaktualniania wersji systemu Windows), skonfigurować urządzenie pod kątem współużytkowania i usunąć wstępnie zainstalowane oprogramowanie.Optionally, you can also enter a product key if you are upgrading the edition of Windows, configure the device for shared use, and remove pre-installed software.
  Zrzut ekranu przedstawiający proces określania nazwy, folderu projektu i opisu w aplikacji Windows Configuration Designer Screenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 5. Opcjonalnie można skonfigurować sieć Wi-Fi, z którą urządzenia połączą się po pierwszym uruchomieniu.Optionally, you can configure the Wi-Fi network devices connect to when they first start. Jeśli to ustawienie nie zostanie skonfigurowane, podczas pierwszego uruchomienia urządzenia wymagane będzie połączenie sieci przewodowej.If this isn’t configured, a wired network connection is required when the device is first started. Zrzut ekranu przedstawiający włączanie w aplikacji Windows Configuration Designer obsługi sieci Wi-Fi, w tym ustawienia SSID sieci i typu sieciScreenshot of enabling Wi-Fi including Network SSID and Network type options in the Windows Configuration Designer app

 6. Wybierz opcję Enroll in Azure AD (Zarejestruj w usłudze Azure AD), wypełnij pole Bulk Token Expiry (Data wygaśnięcia tokenu zbiorczego), a następnie wybierz przycisk Get Bulk Token (Uzyskaj token zbiorczy).Select Enroll in Azure AD, enter a Bulk Token Expiry date, and then select Get Bulk Token. Zrzut ekranu przedstawiający proces określania nazwy, folderu projektu i opisu w aplikacji Windows Configuration DesignerScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 7. Wprowadź swoje poświadczenia usługi Azure AD, aby uzyskać token zbiorczy.Provide your Azure AD credentials to get a bulk token. Zrzut ekranu przedstawiający proces określania nazwy, folderu projektu i opisu w aplikacji Windows Configuration DesignerScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 8. Po pomyślnym pobraniu tokenu zbiorczego kliknij przycisk Dalej.Click Next when Bulk Token is fetched successfully.

 9. Opcjonalnie możesz wybrać pozycję Add applications (Dodaj aplikacje) i Add certificates (Dodaj certyfikaty).Optionally, you can Add applications and Add certificates. Te aplikacje i certyfikaty są aprowizowane na urządzeniu.These apps and certificates are provisioned on the device.

 10. Opcjonalnie możesz objąć pakiet aprowizacyjny ochroną hasłem.Optionally, you can password protect your provisioning package. Kliknij przycisk Utwórz.Click Create. Zrzut ekranu przedstawiający proces określania nazwy, folderu projektu i opisu w aplikacji Windows Configuration DesignerScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

Aprowizowanie urządzeńProvision devices

 1. Uzyskaj dostęp do pakietu aprowizacyjnego w lokalizacji określonej w ustawieniu Project folder (Folder projektu) w aplikacji.Access the provisioning package in the location specified in Project folder specified in the app.

 2. Określ, jak użytkownik może zastosować pakiet aprowizacyjny do urządzenia.Choose how you’re going to apply the provisioning package to the device. Pakiet aprowizacyjny może zostać zastosowany do urządzenia na jeden z następujących sposobów:A provisioning package can be applied to a device one of the following ways:

  • Umieść pakiet aprowizacyjny na dysku USB, podłącz dysk USB do urządzenia, które ma zostać poddane rejestrowaniu zbiorczemu i zastosuj go podczas konfiguracji wstępnejPlace the provisioning package on a USB drive, insert the USB drive into the device you’d like to bulk enroll, and apply it during initial setup
  • Umieść pakiet aprowizacyjny w folderze sieciowym i zastosuj go do urządzenia, aby poddać urządzenie rejestrowaniu zbiorczemu po konfiguracji wstępnejPlace the provisioning package on a network folder, and apply it insert on the device you’d like to bulk enroll after initial setup

  Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące stosowania pakietu aprowizacyjnego, zobacz artykuł Apply a provisioning package (Stosowanie pakietu aprowizacyjnego).For step-by-step instruction on applying a provisioning package, see Apply a provisioning package.

 3. Po zastosowaniu pakietu urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie w ciągu 1 minuty.After you apply the package, the device will automatically restart in 1 minute. Zrzut ekranu przedstawiający proces określania nazwy, folderu projektu i opisu w aplikacji Windows Configuration DesignerScreenshot of specifying name, project folder, and description in the Windows Configuration Designer app

 4. Po ponownym uruchomieniu urządzenie nawiązuje połączenie z usługą Azure Active Directory i zostaje zarejestrowane w usłudze Microsoft Intune.When the device restarts, it connects to the Azure Active Directory and enrolls in Microsoft Intune.

Rozwiązywanie problemów dotyczących rejestrowania zbiorczego w systemie WindowsTroubleshooting Windows bulk enrollment

Aprowizacja to funkcja przeznaczona do użycia na nowych urządzeniach z systemem Windows.Provisioning is intended to be used on new Windows devices. Problemy z aprowizowaniem mogą wymagać przywrócenia w urządzeniu ustawień fabrycznych lub odzyskania urządzenia z obrazu rozruchowego.Provisioning failures might require a factory reset of the device or device recovery from a boot image. Poniżej opisano przykładowe przyczyny niepowodzeń aprowizacji:These examples describe some reasons for provisioning failures:

 • Pakiet aprowizacyjny, który próbuje przyłączyć urządzenie do domeny usługi Active Directory lub dzierżawy usługi Azure Active Directory, która nie tworzy konta lokalnego, może spowodować, że urządzenie będzie nieosiągalne w przypadku niepowodzenia procesu przyłączania do domeny w wyniku braku łączności sieciowej.A provisioning package that attempts to join an Active Directory domain or Azure Active Directory tenant that does not create a local account could make the device unreachable if the domain-join process fails due to lack of network connectivity.
 • Skrypty uruchamiane przez pakiet aprowizacyjny zostają uruchomione w kontekście systemowym i mogą wprowadzać dowolne zmiany w systemie plików urządzenia i jego konfiguracji.Scripts run by the provisioning package are run in system context, and are able to make arbitrary changes to the device file system and configurations. Złośliwy lub nieprawidłowy skrypt może spowodować, że urządzenie znajdzie się w stanie, którego naprawienie będzie wymagać odtwarzania z obrazu lub przywrócenia ustawień fabrycznych.A malicious or bad script could put the device in a state that can only be recovered by reimaging or factory resetting the device.