Kategoryzowanie urządzeń za pomocą mapowania grup urządzeń w usłudze Microsoft IntuneCategorize devices with device group mapping in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Użyj funkcji mapowania grup urządzeń w usłudze Microsoft Intune, aby automatycznie dodać urządzenia do grup na podstawie zdefiniowanych kategorii, co ułatwi zarządzanie tymi urządzeniami.Use Microsoft Intune device group mapping to automatically add devices to groups based on categories that you define, in order to make it easier for you to manage those devices.

Podczas mapowania grup urządzeń jest używany następujący przepływ pracy:Device group mapping uses the following workflow:

 1. Utworzenie kategorii do wyboru dla użytkowników podczas rejestrowania urządzeńCreate categories that users will choose from when they enroll their device
 2. Tworzysz grupy lub korzystasz z istniejących grup dla każdej kategorii, której chcesz używać.You create groups, or use existing groups for each category you want to use. W zależności od używanej wersji usługi Intune będą to grupy usługi Intune lub grupy zabezpieczeń usługi Azure Active Directory.Depending on the version of Intune you are using, these will either be Intune groups, or Azure Active Directory security groups.
 3. Konfigurujesz reguły mapujące wybraną kategorię na utworzoną grupę urządzeń.You configure rules that map the category you choose to the device group you created.
 4. Gdy użytkownik końcowy urządzenia z systemem iOS lub Android rejestruje urządzenie, musi wybrać kategorię z listy skonfigurowanych kategorii.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. Aby przypisać kategorię do urządzenia z systemem Windows, użytkownicy końcowi muszą skorzystać z witryny internetowej Portal firmy (aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Po skonfigurowaniu grup urządzeń w tym temacie).To assign a category to a Windows device, end users must use the Company Portal website (see After you configure device groups in this topic for more details).
 5. Następnie możesz wdrażać do tych grup zasady i aplikacje.You can then deploy policies and apps to these groups.

Możesz utworzyć dowolne kategorie urządzeń, na przykład:You can create any device categories you want, for example:

 • Urządzenie w punkcie sprzedażyPoint of sale device
 • Urządzenie demonstracyjneDemonstration device
 • SprzedażSales
 • KsięgowośćAccounting
 • MenedżerManager

Istotne informacje dotyczące zmiany wprowadzonej w zarządzaniu grupami w usłudze IntuneImportant information about a change in group management for Intune

Na podstawie Waszych opinii zdecydowaliśmy rozpocząć proces unifikacji środowiska grupowania i określania elementów docelowych w pakiecie Enterprise Mobility + Security.Based on your feedback, we are in the process of unifying the grouping and targeting experience across Enterprise Mobility + Security. Z tej przyczyny wkrótce przeprowadzimy konwertowanie grup usługi Intune na grupy zabezpieczeń oparte na usłudze Azure Active Directory.For this reason, we will soon be converting Intune groups to Azure Active Directory-based security groups. Po tej zmianie nie będzie można tworzyć grup za pomocą usługi Intune.After this change, you will no longer create groups using Intune. Zamiast tego będzie można je tworzyć w Portalu Azure.Instead, you'll create them in the Azure portal. Ta zmiana zostanie przeprowadzona stopniowo. Szczegółowe informacje dotyczące tej zmiany oraz jej harmonogramu podano w tym temacie.This change will happen on a gradual basis and you can read full details about this change, and its timeline in this topic.

Której procedury z tego tematu należy użyć w celu skonfigurowania mapowania grup urządzeń?Which procedure in this topic should you use to configure device group mapping?

W związku z etapową implementacją grup zabezpieczeń opartych na usłudze Azure Active Directory musisz otworzyć obszar roboczy Grupy w konsoli administratora usługi Intune, aby ustalić, której procedury należy użyć:Due to the phased implementation of Azure Active Directory-based security groups, you must open the Groups workspace in the Intune administration console to identify which procedure to use:

Jak skonfigurować mapowanie grup urządzeń dla grup usługi IntuneHow to configure device group mapping for Intune groups

 1. Dla każdej kategorii urządzeń, której chcesz używać, utwórz grupę urządzeń usługi Intune lub zidentyfikuj istniejącą grupę.For each device category you want to use, create an Intune device group, or identify an existing group. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia grup, zobacz Używanie grup do zarządzania użytkownikami i urządzeniami w usłudze Microsoft Intune.For information about how to create groups, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.
 2. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Administracja.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 3. W obszarze roboczym Administracja rozwiń węzeł Zarządzanie urządzeniami przenośnymi, a następnie wybierz pozycję Mapowanie grup urządzeń.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management, and then choose Device Group Mapping.
 4. Na stronie Mapowanie grup urządzeń włącz mapowanie grup urządzeń.On the Device Group Mapping page, enable device group mapping.
 5. Wybierz pozycję Dodaj, aby utworzyć nową regułę mapowania.Choose Add to create a new mapping rule.
 6. W oknie dialogowym Dodawanie reguły mapowania grup urządzeń wprowadź nazwę kategorii, którą chcesz utworzyć, a następnie wybierz z listy rozwijanej kolekcję urządzeń, na którą chcesz zamapować tę kategorię.In the Add device group mapping rule dialog box, enter the name of the category you want to create and then, from the drop-down list, choose the device collection you want to map this category to. Po zakończeniu wybierz pozycję Dodaj.Choose Add when you are done.
 7. Po zakończeniu dodawania kategorii i grup wybierz pozycję Zapisz.When you have finished adding categories and groups, choose Save.

Jak skonfigurować mapowanie grup urządzeń dla grup usługi Azure Active DirectoryHow to configure device group mapping for Azure Active Directory groups

Krok 1. Utworzenie kategorii urządzeń w konsoli administratora usługi IntuneStep 1 - Create device categories in the Intune administration console

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Administracja.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. W obszarze roboczym Administracja rozwiń węzeł Zarządzanie urządzeniami przenośnymi, a następnie wybierz pozycję Kategorie urządzeń.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management, and then choose Device Categories.
 3. Na stronie Kategorie urządzeń zostanie wyświetlona lista, na której możesz skonfigurować kategorie urządzeń:On the Device Categories page, you'll see a list where you can configure device categories:
 4. Możesz wprowadzić nazwę, a następnie kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać ją jako nową kategorię urządzeń.You can enter a name, then click Add, to add it as a new device category.
 5. Ponadto możesz wybrać kategorię, a następnie ją usunąć, klikając przycisk Usuń.Additionally, you can select a category and then Delete it.

Nazwa kategorii urządzeń będzie używana podczas tworzenia grup zabezpieczeń usługi Azure Active Directory w kroku 2.You'll use the device category name when you create Azure Active Directory security groups in step 2.

Krok 2. Utworzenie grup zabezpieczeń usługi Azure Active DirectoryStep 2 - Create Azure Active Directory security groups

W tym kroku utworzysz grupy dynamiczne w Portalu Azure na podstawie kategorii urządzeń i ich nazw.In this step, you'll create dynamic groups in the Azure portal based on the device category and device category name.

Aby kontynuować, zobacz Tworzenie zaawansowanych reguł przy użyciu atrybutów w dokumentacji usługi Azure Active Directory.To continue, refer to the topic Using attributes to create advanced rules in the Azure Active Directory documentation. Skorzystaj z informacji podanych w tym temacie, aby utworzyć grupę urządzeń za pomocą zaawansowanej reguły używającej atrybutu deviceCategory.Use the information in this topic to create a device group with an advanced rule using the deviceCategory attribute. Na przykład (device.deviceCategory -eq "<nazwa kategorii urządzeń uzyskana z konsoli administratora usługi Intune>")For example (device.deviceCategory -eq "<the device category name you got from the Intune administration console>")

Po skonfigurowaniu grup urządzeńAfter you configure device groups

Gdy użytkownik końcowy urządzenia z systemem iOS lub Android rejestruje urządzenie, musi wybrać kategorię z listy skonfigurowanych kategorii.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. Po wybraniu kategorii i zakończeniu rejestracji urządzenie zostanie dodane do grupy urządzeń usługi Intune lub odpowiadającej wybranej kategorii grupy zabezpieczeń usługi Active Directory.After they choose a category and finish enrollment, their device is added to the Intune device group, or Active Directory security group that corresponds with the category they chose.

Aby przypisać kategorię do urządzenia z systemem Windows, użytkownicy końcowi muszą po zarejestrowaniu urządzenia skorzystać z witryny internetowej Portal firmy (portal.manage.microsoft.com).To assign a category to a Windows device, end users must use the Company Portal website (portal.manage.microsoft.com) after enrolling the device. Na urządzeniu z systemem Windows uzyskaj dostęp do tej witryny internetowej i wybierz kolejno pozycje Menu > Moje urządzenia.On a Windows device, access the website and go to Menu > My Devices. Wybierz zarejestrowane urządzenie wymienione na stronie, a następnie wybierz kategorię.Choose an enrolled device listed on the page, then select a category.

Gdy wybierzesz kategorię, urządzenie zostanie automatycznie dodane do odpowiedniej utworzonej grupy.After choosing a category, the device is automatically added to the corresponding group you created. Jeśli urządzenie zostało zarejestrowane przed skonfigurowaniem kategorii, użytkownik końcowy zobaczy powiadomienie dotyczące urządzenia w witrynie internetowej Portal firmy i zostanie poproszony o wybranie kategorii przy następnej próbie uzyskania dostępu do aplikacji Portal firmy dla systemu iOS lub Android.If a device is already enrolled before you configure categories, the end user will see a notification about the device on the Company Portal website, and will be asked to select a category the next time they access the Company Portal app on iOS or Android.

Zobacz takżeSee also

Używanie grup do zarządzania użytkownikami i urządzeniami w usłudze Microsoft IntuneUse groups to manage users and devices with Microsoft Intune