Zmienianie urzędu MDMChange your MDM authority

Począwszy od programu Configuration Manager w wersji 1610 i od usługi Microsoft Intune w wersji 1705 można zmienić urząd MDM bez konieczności kontaktowania się z pomocą techniczną firmy Microsoft oraz wyrejestrowywania i ponownego rejestrowania istniejących urządzeń zarządzanych.Beginning in Configuration Manager version 1610 and Microsoft Intune version 1705, you can change your MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz:For details, see:

Aby przesłać opinię na temat produktu, przejdź na stronę Intune Feedback