Zmiana urzędu MDMChange the MDM authority

Począwszy od programu Configuration Manager w wersji 1610, można zmienić urząd MDM bez konieczności kontaktowania się z pomocą techniczną firmy Microsoft oraz wyrejestrowywania i ponownego rejestrowania istniejących urządzeń zarządzanych.Beginning in Configuration Manager version 1610, you can change your MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Ten temat zawiera instrukcje dotyczące zmiany istniejącego dzierżawcy usługi Microsoft Intune skonfigurowanego w usłudze Intune i zmiany ustawienia urzędu MDM z usługi Microsoft Intune (autonomicznej) na program Configuration Manager (rozwiązanie hybrydowe) bez konieczności wyrejestrowywania i ponownej rejestracji istniejących zarządzanych urządzeń.This topic provides the steps to change an existing Microsoft Intune tenant configured from Intune and with the MDM authority set to Microsoft Intune (standalone) to Configuration Manager (hybrid MDM) without having to unenroll and reenroll existing managed devices.

Uwaga

Jeśli chcesz zmienić istniejącą dzierżawę usługi Microsoft Intune skonfigurowaną w konsoli programu Configuration Manager (rozwiązanie hybrydowe) i zmienić ustawienie urzędu MDM z programu Configuration Manager (rozwiązanie hybrydowe) na autonomiczną usługę Microsoft Intune, zobacz artykuł Change the MDM authority from Configuration Manager (hybrid MDM) to Intune standalone (Zmiana urzędu MDM z programu Configuration Manager [hybrydowe zarządzanie urządzeniami przenośnymi] na autonomiczną usługę Intune).If you want to change an existing Microsoft Intune tenant configured from the Configuration Manager console (hybrid) and with the MDM authority set to Configuration Manager (hybrid) to Microsoft Intune standalone, see Change the MDM authority from Configuration Manager (hybrid MDM) to Intune standalone.

Zagadnienia dotyczące kluczyKey Considerations

Po zmianie na nowy urząd MDM prawdopodobnie wystąpi czas przejścia (maksymalnie osiem godzin), zanim urządzenie zostanie zaewidencjonowane i zsynchronizowane z usługą.After you switch to the new MDM authority, there will likely be transition time (up to eight hours) before the device checks in and synchronizes with the service. Wymagane jest skonfigurowanie ustawień w nowym urzędzie MDM (rozwiązanie hybrydowe), aby upewnić się, że zarejestrowane urządzenia będą nadal zarządzane i chronione po zmianie.You are required to configure settings in the new MDM authority (hybrid) to ensure that enrolled devices will continue to be managed and protected after the change.

 • Urządzenia muszą połączyć się z usługą po zmianie, aby ustawienia z nowego urzędu MDM (autonomicznej usługi Intune) zastąpiły istniejące ustawienia na urządzeniu.Devices must connect with the service after the change so that the settings from the new MDM authority (Intune standalone) replace the existing settings on the device.
 • Po zmianie urzędu MDM niektóre podstawowe ustawienia (takie jak profile) z poprzedniego urzędu MDM (autonomicznej usługi Intune) pozostaną na urządzeniu przez maksymalnie siedem dni lub dopóki urządzenie nie połączy się z usługą po raz pierwszy.After you change the MDM authority, some of the basic settings (such as profiles) from the previous MDM authority (Intune standalone) will remain on the device for up to seven days or until the device connects to the service for the first time. Zaleca się jak najszybsze skonfigurowanie aplikacji i ustawień (zasad, profilów, aplikacji itd.) w nowym urzędzie MDM (rozwiązanie hybrydowe) i wdrożenie ustawienia w grupach użytkowników, które zawierają użytkowników posiadających istniejące zarejestrowane urządzenia.It is recommended that you configure apps and settings (policies, profiles, apps, etc.) in the new MDM authority (hybrid) as soon as possible and deploy the setting to the user groups that contains users who have existing enrolled devices. Kiedy tylko urządzenie połączy się z usługą po zmianie urzędu MDM, odbierze nowe ustawienia z nowego urzędu MDM, co zapobiegnie przerwom w zarządzaniu i ochronie.As soon as a device connects to the service after the change in MDM authority, it will receive the new settings from the new MDM authority and prevent gaps in management and protection.
 • Jeśli te same kategorie urządzeń istnieją zarówno w usłudze Intune, jak i w programie Configuration Manager, żadne przypisania kategorii urządzeń dla urządzeń nie są przenoszone po przejściu do nowego urzędu MDM.When the same device categories exist in both Intune and Configuration Manager, any device category assignments for devices are not carried over after you switch to the new MDM authority. Aby nadal używać kategorii urządzeń, należy zmigrowane urządzenia ręcznie dodać do odpowiedniej kolekcji po zmianie urzędu MDM i wyświetleniu urządzeń w konsoli programu Configuration Manager.To continue using device categories, migrated devices have to be manually added to the appropriate collections after the MDM authority is changed and the devices display in the Configuration Manager console.
 • Urządzenia, które nie mają skojarzonych użytkowników (zazwyczaj jeśli masz urządzenia z systemem iOS w programie Device Enrollment Program lub scenariusze rejestracji zbiorczej) nie są migrowane do nowego urzędu MDM.Devices that don't have associated users (typically when you have iOS Device Enrollment Program or bulk enrollment scenarios) are not migrated to the new MDM authority. W przypadku tych urządzeń musisz skontaktować się z działem pomocy technicznej, aby przenieść je do nowego urzędu MDM.For those devices, you need to call support for assistance to move them to the new MDM authority.

Przygotowanie do zmiany urzędu MDM na program Configuration Manager (rozwiązanie hybrydowe)Prepare to change the MDM authority to Configuration Manager (hybrid)

Przejrzyj następujące informacje w celu przygotowania do zmiany urzędu MDM:Review the following information to prepare for the change to the MDM authority:

 • Musisz mieć program Configuration Manager w wersji 1610 lub nowszej, aby opcja zmiany urzędu MDM była dostępna.You must have Configuration Manager version 1610 or higher for the option to change the MDM authority to be available.
 • Połączenie się urządzenia z usługą może potrwać do ośmiu godzin po zmianie urzędu MDM.It can take up to eight hours for a device to connect to the service after you change to the new MDM authority.
 • Utwórz kolekcję użytkowników programu Configuration Manager zawierającą wszystkich użytkowników obecnie zarządzanych przez autonomiczną usługę Intune, która będzie używana podczas konfigurowania subskrypcji usługi Intune w konsoli programu Configuration Manager.Create a Configuration Manager user collection with all users currently managed by Intune standalone that you will use when you set up the Intune subscription in the Configuration Manager console. Ułatwia to zapewnienie, że użytkownik i jego urządzenia będą mieć przypisaną licencję programu Configuration Manager i będą zarządzani w środowisku hybrydowym po zastosowaniu zmiany urzędu MDM.This helps to ensure that the user and their devices will have a Configuration Manager license assigned and be managed in the hybrid environment after the change to the MDM authority.
 • Upewnij się, że administrator IT również należy do tej kolekcji użytkowników.Make sure that the IT Admin user is in this user collection too.
 • Przed zmianą urząd MDM będzie wyświetlany jako Ustaw na usługę Microsoft Intune (autonomiczną) w konsoli administracyjnej usługi Intune.Before the change, the MDM Authority will show as Set to Microsoft Intune (standalone) in the Intune administration console.
 • Przed zmianą urzędu MDM urząd MDM powinien być wyświetlany jako Ustaw na usługę Microsoft Intune (autonomiczny dzierżawca) w konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune.The MDM authority should display Set to Microsoft Intune (standalone tenant) in the Microsoft Intune administration console prior to the change in MDM authority.

  Uwaga

  Jeśli Twój urząd MDM wyświetla się jako Zarządzane przez usługę Intune i Office 365, urządzenia MDM zarządzane przez usługę Office 365 nie będą już zarządzane, gdy zmienisz swój urząd MDM na program Configuration Manager (rozwiązanie hybrydowe).If your MDM authority displays Managed by Intune and Office 365, then your Office 365 managed MDM devices are no longer be managed when you change your MDM authority to Configuration Manager (hybrid). Zalecamy przypisanie tym użytkownikom licencji usługi Intune lub pakietu Enterprise Mobility Suite, zanim zmienisz urząd MDM.We recommend that you license those users for Intune or Enterprise Mobility Suite before you change the MDM authority.

 • W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune usuń rolę Menedżer rejestracji urządzeń.In the Microsoft Intune administration console, remove the Device Enrollment Manager role. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Usuwanie menedżera rejestracji urządzeń z usługi Intune.For details, see Delete a device enrollment manager from Intune.

 • Wyłącz wszystkie skonfigurowane mapowania grupy urządzeń.Turn off any device group mappings that are configured. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Kategoryzowanie urządzeń za pomocą mapowania grup urządzeń w usłudze Microsoft Intune.For details, see Categorize devices with device group mapping in Microsoft Intune.
 • Zmiana urzędu MDM powinna przebiec bez zauważalnego wpływu na użytkowników końcowych.There should be no noticeable impact to end users during the change in MDM authority. Można jednak zakomunikować tę zmianę użytkownikom, aby upewnić się, że ich urządzenia są włączone i połączą się z usługą wkrótce po zmianie.However, you might want to communicate this change to users to make sure that their devices are powered on and that they connect with the service soon after the change. Dzięki temu najwięcej urządzeń połączy się i zarejestruje w usłudze za pomocą nowego urzędu najszybciej, jak to możliwe.This ensures that as many devices as possible connect and register with the service through the new authority as soon as possible.
 • Jeśli przed zmianą urzędu MDM używasz autonomicznej usługi Intune do zarządzania urządzeniami z systemem iOS, musisz się upewnić, że ten sam certyfikat usługi Apple Push Notification service (APNs), który był wcześniej używany w usłudze Intune, zostanie odnowiony i użyty do ponownego skonfigurowania dzierżawy w programie Configuration Manager (rozwiązaniu hybrydowym).If you are using Intune standalone to manage iOS devices prior to the change in MDM authority, you must make sure that the same Apple Push Notification service (APNs) certificate that was previously used in Intune is renewed and used to set up the tenant again in Configuration Manager (hybrid).

  Ważne

  Jeśli dla rozwiązania hybrydowego użyty zostanie inny certyfikat usługi APNs, wszystkie wcześniej zarejestrowane urządzenia z systemem iOS staną się niezarejestrowane i będą musiały przejść przez proces ponownej rejestracji.If a different APNs certificate is used for hybrid, then ALL previously enrolled iOS devices become unenrolled and you have to go through the process to reenroll them. Przed wykonaniem zmiany urzędu MDM upewnij się, że dokładnie wiesz, który certyfikat usługi APNs był używany do zarządzania urządzeniami z systemem iOS w usłudze Intune.Prior to making the MDM authority change, make sure that you know exactly what APNs certificate was used to manage iOS devices in Intune. Znajdź ten sam certyfikat wyświetlany na liście w portalu Apple Push Certificates (https://identity.apple.com) i upewnij się, że użytkownik, którego identyfikator Apple ID został użyty do utworzenia oryginalnego certyfikatu usługi APNs, jest zidentyfikowany i dostępny na potrzeby odnowienia tego certyfikatu usługi APNs w ramach zmiany na nowy urząd MDM.Find the same certificate listed in Apple Push Certificates Portal (https://identity.apple.com) and make sure the user whose Apple ID was used to create the original APNs certificate is identified and available to renew the same APNs certificate as part of the change to the new MDM authority.

Zmiana urzędu MDM na program Configuration ManagerChange the MDM authority to Configuration Manager

Proces zmiany urzędu MDM na program Configuration Manager (rozwiązanie hybrydowe) obejmuje następujące kroki ogólne:The process to change the MDM authority to Configuration Manager (hybrid) includes the following high-level steps:

 • W konsoli programu Configuration Manager dodaj subskrypcję usługi Microsoft Intune.In the Configuration Manager console, add the Microsoft Intune subscription.
 • Skonfiguruj certyfikat usługi Apple APNs przy użyciu odnowionego certyfikatu usługi APNs.Configure the Apple APNs certificate by using the same APNs certificate that you renewed.
 • W konsoli programu Configuration Manager skonfiguruj i wdróż nowe ustawienia i aplikacje z nowego urzędu MDM (rozwiązanie hybrydowe).In the Configuration Manager console, configure and deploy new settings and apps from the new MDM authority (hybrid).
 • Kiedy następnym razem urządzenia połączą się z usługą, zsynchronizuje ona i odbierze nowe ustawienia z nowego urzędu MDM.The next time devices connect to the service, it synchronizes and receives the new settings from the new MDM authority.

Aby zmienić urząd MDM na program Configuration ManagerTo change the MDM authority to Configuration Manager

 1. W konsoli programu Configuration Manager przejdź do pozycji Administracja > Przegląd > Usługi w chmurze > Subskrypcje usługi Microsoft Intune i wybierz subskrypcję usługi Intune.In the Configuration Manager console, go to Administration > Overview > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and select to add an Intune subscription.
 2. Zaloguj się do dzierżawy usługi Intune, której pierwotnie użyto podczas ustawiania urzędu MDM w usłudze Intune, a następnie kliknij przycisk Dalej.Sign in to the Intune tenant that you originally used when you set the MDM authority in Intune, and click Next.
 3. Wybierz pozycję Zmień moje źródło zarządzania MDM na program Configuration Manager i kliknij przycisk Dalej.Select Change my MDM Authority to Configuration Manager, and click Next.
 4. Wybierz kolekcję użytkowników tak, aby zawierała wszystkich użytkowników, którzy będą w dalszym ciągu zarządzani przez nowy hybrydowy urząd MDM.Select the user collection to contain all of the users that continue to be managed by the new hybrid MDM authority.
 5. Kliknij przycisk Dalej i ukończ pracę kreatora.Click Next and complete the wizard. Urząd MDM został zmieniony na program Configuration Manager.The MDM authority is now changed to Configuration Manager.
 6. Zaloguj się w konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune przy użyciu tej samej dzierżawy usługi Intune i upewnij się, że urząd MDM został zmieniony na opcję Ustaw Menedżera konfiguracji.Log in to the Microsoft Intune administration console using the same Intune tenant and confirm that the MDM authority has been changed to Set to Configuration Manager.

Włączanie rejestracji systemu iOSEnable iOS enrollment

Jeśli masz urządzenia z systemem iOS, musisz skonfigurować certyfikat usługi APNs w programie Configuration Manager.When you have iOS devices, you must configure the APNs certificate in Configuration Manager.

Aby włączyć rejestrację urządzeń z systemem iOS i skonfigurować certyfikat APNsTo enable iOS enrollment and configure the APNs certificate

 1. Pobierz żądanie podpisania certyfikatuDownload a certificate signing request

  1. W konsoli programu Configuration Manager przejdź do pozycjiAdministracja > Usługi w chmurze > Subskrypcje usługi Microsoft Intune i wybierz pozycję Utwórz żądanie certyfikatu APNs, aby otworzyć okno dialogowe Zgłoś żądanie podpisania certyfikatu usługi wypychania powiadomień firmy Apple.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscriptions, and select Create APNs certificate request to open the Request Apple Push Notification Service Certificate Signing Request dialog box.
  2. Kliknij przyciskPrzeglądaj i przejdź do ścieżki, w której ma zostać zapisany plik nowego żądania podpisania certyfikatu (csr).Browse to the path to save the new certificate signing request (.csr) file. Zapisz lokalnie plik żądania podpisania certyfikatu (CSR).Save the certificate signing request (.csr) file locally.
  3. Kliknij przycisk Pobierz.Click Download. Nowy plik .csr usługi Microsoft Intune zostanie pobrany i zapisany przez program Configuration Manager.The new Microsoft Intune .csr file downloads and is saved by Configuration Manager.

   Ważne

   Musisz pobrać nowe żądanie podpisania certyfikatu.You must download a new certificate signing request. Nie używaj istniejącego pliku, w przeciwnym razie operacja zakończy się niepowodzeniem.Do not use an existing file or it fails.

 2. Przejdź do portalu Apple Push Certificates i zaloguj się przy użyciu tego samego identyfikatora Apple ID, który został wcześniej użyty do utworzenia i odnowienia certyfikatu usługi APNs używanego w autonomicznej usłudze Intune.Go to the Apple Push Certificates Portal, and sign-in with the same Apple ID that was used to previously create and renew the APNs certificate that you used in Intune standalone.

  Strona logowania portalu Apple Push Certificates

 3. Wybierz certyfikat usługi APNs używany w autonomicznej usłudze Intune, a następnie kliknij pozycjęOdnów.Select the APNs certificate that you used in Intune standalone, and then click Renew.

  Okno dialogowe Odnawianie usługi APNs

 4. Wybierz plik żądania podpisania certyfikatu (CSR) usługi APNs pobrany lokalnie, a następnie kliknij pozycję Przekaż.Select the APNs certificate signing request (.csr) file that you downloaded locally, and then click Upload.

  Strona logowania portalu Apple Push Certificates

 5. Wybierz tę samą usługę APNs, a następnie kliknij przycisk Pobierz.Select the same APNs, and then click Download. Pobierz certyfikat usługi APNs (PEM) i zapisz plik lokalnie.Download the APNs (.pem) certificate, and save the file locally.

  Strona logowania portalu Apple Push Certificates

 6. Przekaż odnowiony certyfikat usługi APNs do dzierżawy hybrydowej przy użyciu tego samego identyfikatora Apple ID co wcześniej.Upload the renewed APNs certificate to the hybrid tenant using the same Apple ID as before.

  1. W konsoli programu Configuration Manager przejdź do pozycji Administracja > Usługi w chmurze > Subskrypcje usługi Microsoft Intune, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj platformy > iOS.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and choose Configure Platforms > iOS.
  2. W oknie dialogowym Właściwości subskrypcji usługi Microsoft Intune wybierz kartę Certyfikat usługi APNs i kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Włącz rejestrowanie dla systemu iOS i MAC OS X (MDM).In the Microsoft Intune Subscription Properties dialog box, select the APNs Certificate tab and click to select the Enable iOS and MAC OS X (MDM) enrollment checkbox.
  3. Kliknij polecenie Przeglądaji przejdź do pliku certyfikatu (cer) usługi APNs, który został pobrany od firmy Apple.Click Browse, and go to the APNs certificate (.cer) file downloaded from Apple. Program Configuration Manager wyświetli informacje o certyfikacie usługi APNs.Configuration Manager displays the APNs certificate information. Kliknij przycisk OK , aby zapisać certyfikat APNs w usłudze Intune.Click OK to save the APNs certificate to Intune.

   Strona właściwości subskrypcji usługi Intune — system iOS

Włączanie rejestracji w systemie AndroidEnable Android enrollment

 1. W konsoli programu Configuration Manager przejdź do pozycji Administracja > Usługi w chmurze > Subskrypcje usługi Microsoft Intune, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj platformy > Android.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and choose Configure Platforms > Android.
 2. Wybierz pozycję Włącz rejestrację w systemie Android i kliknij przycisk OK.Select Enable Android enrollment and click OK.

Włączanie rejestracji w systemie WindowsEnable Windows enrollment

 1. W konsoli programu Configuration Manager przejdź do pozycji Administracja > Usługi w chmurze > Subskrypcje usługi Microsoft Intune, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj platformy > Windows.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and choose Configure Platforms > Windows.
 2. Wybierz pozycję Włącz rejestrację w systemie Windows i kliknij przycisk OK.Select Enable Windows enrollment and click OK.

Włączanie rejestracji w systemie Windows PhoneEnable Windows Phone enrollment

 1. W konsoli programu Configuration Manager przejdź do pozycji Administracja > Usługi w chmurze > Subskrypcje usługi Microsoft Intune, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj platformy > Windows Phone.In the Configuration Manager console, go to Administration > Cloud Services > Microsoft Intune Subscription, and choose Configure Platforms > Windows Phone.
 2. Wybierz platformę, którą chcesz włączyć, a następnie kliknij przycisk OK.Select the platform that you want to enable, and click OK.

Następne krokiNext steps

Po zakończeniu zmiany urzędu MDM przejrzyj poniższe kroki:After the change in MDM authority is complete, review the following steps:

 • Kiedy usługa Intune wykryje zmianę urzędu MDM dzierżawy, wysyła komunikat z powiadomieniem do wszystkich zarejestrowanych urządzeń w celu ich zameldowania i przeprowadzenia synchronizacji z usługą (jest to wykonywane poza zaplanowanym regularnym meldowaniem).When the Intune service detects that a tenant’s MDM authority has changed, it sends out a notification message to all the enrolled devices to check in and synchronize with the service (this is outside of the regularly scheduled check-in). W związku z tym po zmianie urzędu MDM dla dzierżawy z autonomicznej usługi Intune na rozwiązanie hybrydowe wszystkie urządzenia, które są włączone i online, połączą się z usługą, otrzymają nowy urząd MDM i będą zarządzane przez rozwiązanie hybrydowe.Therefore, after the MDM authority for the tenant has been changed from Intune standalone to hybrid, all the devices that are powered on and online will connect with the service, receive the new MDM authority, and be managed by hybrid. Nie ma żadnych zakłóceń w zarządzaniu tymi urządzeniami i ich ochronie.There is no interruption to the management and protection of these devices.
 • Nawet w przypadku urządzeń, które są włączone i w trybie online podczas zmiany urzędu MDM (lub wkrótce po niej), nastąpi opóźnienie do ośmiu godzin (w zależności od czasu następnego zaplanowanego regularnego ewidencjonowania), zanim urządzenia zostaną zarejestrowane w usłudze z nowym urzędem MDM.Even for devices that are powered on and online during (or shortly after) the change in MDM authority, there will be a delay of up to eight hours (depending on the timing of the next scheduled regular check in) before devices are registered with the service under the new MDM authority.

  Ważne

  W czasie między zmianą urzędu MDM a przekazaniem odnowionego certyfikatu usługi APNs do nowego urzędu rejestracje nowych urządzeń i meldowanie urządzeń z systemem iOS zakończy się niepowodzeniem.Between the time when you change the MDM authority and when the renewed APNs certificate is uploaded to the new authority, new device enrollments and device check-in for iOS devices fail. Dlatego ważne jest przejrzenie i przekazanie certyfikatu usługi APNs do nowego urzędu jak najszybciej po zmianie urzędu MDM.Therefore, it is important that you review and upload the APNs certificate to the new authority as soon as possible after the change in MDM authority.

 • Użytkownicy mogą szybko zmienić nowy urząd MDM, ręcznie uruchamiając ewidencjonowanie z poziomu urządzenia do usługi.Users can quickly change to the new MDM authority by manually starting a check in from the device to the service. Mogą to łatwo zrobić, używając aplikacji Portal firmy i inicjując sprawdzenie zgodności urządzenia.Users can easily do this by using the Company Portal app and initiating a device compliance check.

 • Aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo po zaewidencjonowaniu urządzeń i zsynchronizowaniu ich z usługą po zmianie urzędu MDM, wyszukaj urządzenia w konsoli programu Configuration Manager.To validate that things are working correctly after devices have checked-in and synchronized with the service after the change in MDM authority, look for the devices the Configuration Manager console. Urządzenia, które wcześniej były zarządzane przez usługę Intune, są teraz wyświetlane jako urządzenia zarządzane w konsoli programu Configuration Manager.The devices that were previously managed by Intune are now displayed as managed devices in the Configuration Manager console.
 • Istnieje okres przejściowy, gdy urządzenie jest w trybie offline podczas zmiany urzędu MDM, do czasu zaewidencjonowania tego urządzenia w usłudze.There is an interim period when a device is offline during the change in MDM authority and when that device checks in to the service. Aby zagwarantować, że urządzenie pozostanie chronione i w pełni funkcjonalne w tym okresie przejściowym, poniższe profile pozostaną na urządzeniu przez siedem dni (lub dopóki urządzenie nie połączy się z nowym urzędem MDM i nie odbierze nowych ustawień, które zastąpią istniejące):To help ensure that the device remains protected and functional during this interim period, the following profiles remain on the device for up to seven days (or until the device connects with the new MDM authority and receives new settings that overwrite the existing ones):
  • Profil poczty e-mailE-mail profile
  • Profil sieci VPNVPN profile
  • Profil certyfikatuCert profile
  • Profil sieci Wi-FiWi-Fi profile
  • Profile konfiguracjiConfiguration profiles
 • Po zmianie na nowy urząd MDM może upłynąć tydzień, zanim dane zgodności w konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune będą dokładnie raportowane.After you change to the new MDM authority, the compliance data in the Microsoft Intune administration console can take up to a week to accurately report. Jednak stany zgodności w usłudze Azure Active Directory i na urządzeniu będą właściwe, a więc urządzenie będzie nadal chronione.However, the compliance states in Azure Active Directory and on the device will be accurate so the device is still be protected.
 • Upewnij się, że nowe ustawienia używane do zastąpienia istniejących ustawień mają taką samą nazwę jak poprzednie, aby zagwarantować, że stare ustawienia zostaną zastąpione.Make sure the new settings that are intended to overwrite existing settings have the same name as the previous ones to ensure that the old settings are overwritten. W przeciwnym razie na urządzeniach mogą wystąpić nadmiarowe profile i zasady.Otherwise, the devices might end up with redundant profiles and policies.

  Porada

  Najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie wszystkich ustawień zarządzania i konfiguracji, a także wdrożeń, zaraz po zakończeniu zmiany urzędu MDM.As a best practice, you should create all management settings and configurations, as well as deployments, shortly after the change to the MDM authority has completed. Dzięki temu urządzenia są na pewno chronione i aktywnie zarządzane w okresie przejściowym.This helps ensure that devices are protected and actively managed during the interim period.

 • Po zmianie urzędu MDM wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić, czy nowe urządzenia zostały pomyślnie zarejestrowane w nowym urzędzie:After you change the MDM authority, perform the following steps to validate that new devices are enrolled successfully to the new authority:

  • Rejestrowanie nowego urządzeniaEnroll a new device
  • Upewnij się, że nowo zarejestrowane urządzenie jest wyświetlane w konsoli programu Configuration Manager.Make sure the newly enrolled device shows up in the Configuration Manager console.
  • Za pomocą konsoli administracyjnej wykonaj akcję, na przykład zdalne blokowanie, na urządzeniu.Perform an action, such as Remote Lock, from the administration console to the device. Jeśli wykonanie akcji zakończy się powodzeniem, urządzenie jest zarządzane przez nowy urząd MDM.If it is successful, the device is being managed by the new MDM authority.
 • Jeśli masz problemy z określonymi urządzeniami, musisz jak najszybciej wyrejestrować i zarejestrować ponownie urządzenia, aby połączyć je z nowym urzędem certyfikacji i zarządzać nimi.If you have issues with specific devices, you can unenroll and reenroll the devices to get them connected to the new authority and managed as quickly as possible.