Typowe zadania związane z zarządzaniem komputerem z systemem Windows za pomocą klienta oprogramowania usługi IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ten temat zawiera zadania, które można wykonywać w celu zarządzania komputerami stacjonarnymi zarządzanymi jako komputery osobiste, instalując oprogramowanie klienckie Intune.This topic lists tasks you can do to manage desktops that you manage as PCs by installing the Intune software client. W tym temacie nie omówiono zarządzania komputerami osobistymi jako urządzeniami przenośnymi.This topic does not cover managing PCs as mobile devices. Jeśli klient nie został jeszcze zainstalowany na komputerach osobistych, zobacz Instalowanie klienta oprogramowania usługi Intune.If you have not yet installed the client on your PCs, see Install the Intune software client.