Typowe zadania związane z zarządzaniem komputerem z systemem Windows za pomocą klienta oprogramowania usługi IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client

Dotyczy: usługa Intune w konsoli klasycznejApplies to: Intune in the classic console
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune na platformie Azure?Looking for documentation about Intune on Azure? Przejdź tutaj.Go here.

Ten temat zawiera zadania, które można wykonywać w celu zarządzania komputerami stacjonarnymi zarządzanymi jako komputery osobiste, instalując oprogramowanie klienckie Intune.This topic lists tasks you can do to manage desktops that you manage as PCs by installing the Intune software client. W tym temacie nie omówiono zarządzania komputerami osobistymi jako urządzeniami przenośnymi.This topic does not cover managing PCs as mobile devices. Jeśli klient nie został jeszcze zainstalowany na komputerach osobistych, zobacz Instalowanie klienta oprogramowania usługi Intune.If you have not yet installed the client on your PCs, see Install the Intune software client.

Aby przesłać opinię na temat produktu, przejdź na stronę Intune Feedback