Konfigurowanie i wdrażanie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi w konsoli usługi Microsoft IntuneConfigure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM) w usłudze Microsoft Intune umożliwiają modyfikację funkcji wdrażanych aplikacji, co pomaga dostosować je do zasad zgodności i zabezpieczeń w firmie.Mobile application management (MAM) policies in Microsoft Intune let you modify the functionality of apps that you deploy to help align them with your company's compliance and security policies. Na przykład w aplikacji zarządzanej można ograniczyć wykonywanie operacji wycinania, kopiowania i wklejania lub skonfigurować aplikację tak, aby wszystkie linki sieci Web były otwierane w przeglądarce zarządzanej.For example, you can restrict cut, copy, and paste operations within a managed app, or configure an app to open all web links inside a managed browser.

Zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi obsługują następujące urządzenia:Mobile application management policies support:

 • Urządzenia z systemem Android w wersji 4 lub nowszej.Devices that run Android 4 and later.

 • Urządzenia z systemem iOS w wersji 8.0 lub nowszej.Devices that run iOS 8.0 and later.

Tip

Zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi obsługują urządzenia zarejestrowane w usłudze Intune.Mobile application management policies support devices that are enrolled with Intune.

Informacje na temat tworzenia zasad zarządzania aplikacjami dla urządzeń niezarządzanych przez usługę Intune zawiera temat Ochrona danych aplikacji przy użyciu zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi w usłudze Microsoft Intune.If you are looking for information about how to create app management policies for devices that Intune doesn't manage, see Protect app data using mobile app management policies with Microsoft Intune.

W odróżnieniu od innych zasad usługi Intune, zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi nie są wdrażane bezpośrednio.Unlike other Intune policies, you do not deploy a mobile application management policy directly. Zamiast tego należy je skojarzyć z aplikacją, która ma zostać ograniczona.Instead, you associate the policy with the app that you want to restrict. Określone ustawienia zostaną zastosowane po wdrożeniu i zainstalowaniu aplikacji na urządzeniach.When the app is deployed and installed on devices, the settings that you specify will take effect.

Aby zastosować ograniczenia dla aplikacji, musi ona zawierać zestaw SDK aplikacji usługi Microsoft Intune.To apply restrictions to an app, the app must incorporate the Microsoft Intune App SDK. Istnieją trzy metody uzyskania tego typu aplikacji:There are three methods of obtaining this type of app:

Niektóre aplikacje zarządzane, takie jak aplikacja Outlook dla systemów iOS i Android, obsługują wiele tożsamości.Some managed apps, like the Outlook app for iOS and Android, support multi-identity. Oznacza to, że usługa Intune stosuje ustawienia zarządzania tylko do firmowych kont lub danych w aplikacji.This means that Intune applies management settings only to corporate accounts or data in the app.

Na przykład, jeśli używana jest aplikacja Outlook:For example, using the Outlook app:

 • Jeśli użytkownik skonfiguruje firmowe i osobiste konta e-mail, usługa Intune będzie stosowała ustawienia zarządzania tylko do konta firmowego i nie będzie zarządzała kontem osobistym.If the user configures a corporate email account and a personal email account, Intune applies management settings only to the corporate account and does not manage the personal account.

 • Jeśli urządzenie zostało wycofane lub cofnięto jego rejestrację, z urządzenia są usuwane tylko dane firmowe programu Outlook.If the device is retired or unenrolled, only the corporate Outlook data is removed from the device.

 • Konto firmowe musi być tym samym kontem, które zostało użyte do rejestracji urządzenia w usłudze Intune.The corporate account must be the same account that was used to enroll the device with Intune.

Tip

Jeśli używasz usługi Intune z programem Configuration Manager, zobacz Sterowanie aplikacjami przy użyciu zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi w programie Configuration Manager.If you are using Intune with Configuration Manager, see How to Control Apps Using Mobile Application Management Policies in Configuration Manager.

Tworzenie i wdrażanie aplikacji podlegającej zasadom zarządzania aplikacjami mobilnymiCreate and deploy an app with a mobile application management policy

 • Krok 1. Uzyskiwanie linku do aplikacji zarządzanej przez zasady, tworzenie opakowanej aplikacji lub używanie zestawu SDK aplikacji usługi Intune do napisania aplikacji objętej zarządzaniem aplikacjami mobilnymi.Step 1: Get the link to a policy managed app, create a wrapped app, or use the Intune App SDK to write a MAM-enabled app.

 • Krok 2. Publikowanie aplikacji w magazynie w chmurzeStep 2: Publish the app to your cloud storage space.

 • Krok 3. Tworzenie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymiStep 3: Create a mobile application management policy.

 • Krok 4. Kojarzenie aplikacji z zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi, a następnie wdrażanie aplikacjiStep 4: Associate the app with a mobile application management policy, and then deploy the app.

 • Krok 5. Monitorowanie wdrożenia aplikacjiStep 5: Monitor the app deployment.

W sklepie z aplikacjami znajdź i zanotuj adres URL aplikacji zarządzanej przez zasady, którą chcesz wdrożyć.From the app store, find and note the URL of the policy managed app that you want to deploy. Na przykład adres URL aplikacji Microsoft Word dla urządzenia iPad to https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.For example, the URL of the Microsoft Word for iPad app is https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.

Krok 2. Publikowanie aplikacji w magazynie w chmurzeStep 2: Publish the app to your cloud storage space

Procedura publikowania aplikacji zarządzanej jest różna w zależności od tego, czy jest to aplikacja zarządzana przez zasady, czy aplikacja przetworzona za pomocą dostępnego w usłudze Microsoft Intune narzędzia opakowującego aplikacje dla systemu iOS.When you publish a managed app, the procedures differ depending on whether you are publishing a policy managed app or an app that was processed by using the the Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS.

Aby opublikować aplikację zarządzaną przez zasadyTo publish a policy managed app

 1. Gdy wszystko jest gotowe do przekazania aplikacji do magazynu w chmurze, postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Dodawanie aplikacji dla urządzeń przenośnych w usłudze Microsoft Intune.When you are ready to upload the app to your cloud storage space, follow the instructions in Add apps for mobile devices in Microsoft Intune.

 2. W przypadku aplikacji dla systemu iOS wybierz opcję Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App Storew obszarze Wybierz w jaki sposób to oprogramowanie ma zostać udostępnione urządzeniom.For iOS apps, select Managed iOS App from the App Store under Select how this software is made available to devices.

  W przypadku aplikacji dla systemu Android wybierz opcję Zewnętrzny link.For Android apps, select External link.

 3. W obszarze Określanie adresu URLwprowadź zanotowany wcześniej adres URL do aplikacji zarządzanej przez zasady.Under Specify the URL, enter the URL to the policy managed app that you noted earlier.

Po ukończeniu przekazywania będzie widoczna wartość Tak dla opcji Zasady zarządzania aplikacjami na stronie Właściwości oprogramowania przekazanej aplikacji.After the upload finishes, you will see Yes for App Management Policies on the Software Properties page for the uploaded app.

Po upewnieniu się, że aplikacja została pomyślnie przekazana, przejdź do kroku 3.After you have verified that the app is uploaded successfully, continue to step 3.

Aby opublikować aplikację, która została przetworzona za pomocą dostępnego w usłudze Microsoft Intune narzędzia opakowującego aplikacjeTo publish an app that was processed through the Microsoft Intune App Wrapping Tool

 1. Gdy wszystko jest gotowe do przekazania aplikacji do magazynu w chmurze, postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Dodawanie aplikacji dla urządzeń przenośnych w usłudze Microsoft Intune.When you are ready to upload the app to your cloud storage space, follow the instructions in Add apps for mobile devices in Microsoft Intune.

 2. Wybierz opcję Instalator oprogramowania w obszarze Wybierz w jaki sposób to oprogramowanie ma zostać udostępnione urządzeniom.Select Software Installer under Select how this software is made available to devices.

 3. Wybierz opcję Pakiet aplikacji dla systemu iOS (plik *.ipa) w obszarze Typ pliku instalatora oprogramowania.Select App package for iOS (*.ipa file) under Software installer file type.

Po ukończeniu przekazywania będzie widoczna wartość Tak dla opcji Zasady zarządzania aplikacjami na stronie Właściwości oprogramowania przekazanej aplikacji.After the upload finishes, you will see Yes for App Management Policies on the Software Properties page for the uploaded app.

Po upewnieniu się, że aplikacja została pomyślnie przekazana, przejdź do kroku 3.After you have verified that the app is uploaded successfully, continue to step 3.

Krok 3. Tworzenie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymiStep 3: Create a mobile application management policy

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Zasady > Przegląd > Dodaj zasady.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. Skonfiguruj i wdróż jedne z następujących zasad Oprogramowania w zależności od typu urządzenia, dla którego chcesz skonfigurować aplikacje:Configure and deploy one of the following Software policies, depending on the device type that you want to configure apps for:

  • Zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi (system Android 4 i nowsze)Mobile Application Management Policy (Android 4 and later)

  • Zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi (system iOS 8.0 i nowsze)Mobile Application Management Policy (iOS 8.0 and later)

  Możesz skorzystać z zalecanych ustawień lub dostosować je.You can use recommended settings or customize the settings. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft Intune.For details, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.

 3. Skonfiguruj następujące ustawienia zgodnie z wymaganiami.Configure the following settings as required. Opcje mogą się różnić w zależności od typu urządzenia, dla którego konfigurujesz zasady.The options might differ depending on the device type for which you are configuring the policy.

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
NazwaName Określ nazwę dla tych zasad.Specify a name for this policy.
OpisDescription Opcjonalnie określ opis dla tych zasad.Optionally, specify a description for this policy.
Ogranicz zawartość sieci Web wyświetlaną w zarządzanej przeglądarce firmowejRestrict web content to display in a corporate managed browser Jeśli to ustawienie jest włączone, wszystkie linki w aplikacji będą otwierane w zarządzanej przeglądarce.When this setting is enabled, any links in the app will be opened in the managed browser. Aby ta opcja działała, aplikacja musi być wdrożona na urządzeniach.For this option to work, you must have deployed this app to devices.
Nie zezwalaj na kopie zapasowe systemu Android lub Nie zezwalaj na kopie zapasowe programu iTunes i usługi iCloudPrevent Android backups or Prevent iTunes and iCloud backups To ustawienie wyłącza wykonywanie kopii zapasowych informacji aplikacji.This setting disables the backup of any information from the app.
Zezwalaj aplikacji na przesyłanie danych do innych aplikacjiAllow app to transfer data to other apps To ustawienie określa aplikacje, do których ta aplikacja może przesyłać dane.This setting specifies the apps that this app can send data to. Możesz nie zezwalać na transfer danych do żadnych aplikacji, zezwalać na transfer danych tylko do innych aplikacji zarządzanych lub zezwalać na transfer danych do dowolnych aplikacji.You can choose to not allow data transfer to any app, allow transfer only to other managed apps, or allow transfer to any app.

Jeśli na przykład nie zezwalasz na przesyłanie danych, możesz ograniczyć przesyłanie danych do usług, takich jak wiadomości SMS, przypisywanie obrazów do kontaktów oraz publikowanie wpisów w serwisie Facebook lub Twitter.For example, when you do not allow data transfer, you restrict data transfer to services like SMS messaging, assigning images to contacts, and posting to Facebook or Twitter.

Na urządzeniach z systemem iOS, aby uniemożliwić przesyłanie dokumentów między aplikacjami zarządzanymi i niezarządzanymi, musisz również skonfigurować i wdrożyć zasady zabezpieczeń urządzeń przenośnych, które wyłączają ustawienie Zezwalaj na niezarządzane dokumenty w innych zarządzanych aplikacjach.For iOS devices, to prevent document transfer between managed and unmanaged apps, you must also configure and deploy a mobile device security policy that disables the setting Allow managed documents in other unmanaged apps. W przypadku zezwolenia na przesyłanie tylko do innych aplikacji zarządzanych do otwierania zawartości odpowiednich typów będą używane przeglądarki plików PDF i obrazów usługi Intune (jeśli je wdrożono).If you choose to allow transfer only to other managed apps, the Intune PDF and image viewers (if deployed) will be used to open content of the respective types.

Ponadto jeśli ta opcja zostanie ustawiona na wartość Aplikacje zarządzane przez zasady lub Brak, zostanie zablokowana funkcja systemu iOS 9, która umożliwia narzędziu Spotlight Search wyszukiwanie danych w ramach aplikacji.Additionally, if you set this option to Policy Managed Apps or None, the iOS 9 feature that allows Spotlight Search to search data within apps will be blocked.

To ustawienie nie kontroluje użycia funkcji Otwórz za pomocą na urządzeniach przenośnych.This setting does not control the use of the Open In feature on mobile devices. Aby zarządzać funkcją Otwórz za pomocą, zobacz Zarządzanie przesyłaniem danych między aplikacjami systemu iOS za pomocą usługi Microsoft Intune.To manage Open In, see Manage data transfer between iOS apps with Microsoft Intune.
Zezwalaj aplikacji na odbieranie danych z innych aplikacjiAllow app to receive data from other apps To ustawienie określa aplikacje, z których ta aplikacja może odbierać dane.This setting specifies the apps that this app can receive data from. Możesz nie zezwalać na transfer danych z żadnych aplikacji, zezwalać na transfer danych tylko z innych aplikacji zarządzanych lub zezwalać na przesyłanie danych z dowolnych aplikacji.You can choose to not allow data transfer from any app, allow transfer only from other managed apps, or allow transfer from any app.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do danych z aplikacji, która nie jest zarządzana przez zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi, te dane będą traktowane jako dane firmowe i będą chronione przez zasady.When a user accesses data from an app that is not managed by a mobile application management policy, the data will be treated as corporate data and protected by the policy. Dotyczy to aplikacji dla systemu iOS obsługujących wiele tożsamości (w przypadku których usługa Intune stosuje ustawienia zarządzania tylko do firmowych kont lub danych w aplikacji).This applies to iOS apps that support multi-identity (where Intune applies management settings only to corporate accounts or data in the app). Może to też dotyczyć zarejestrowanych urządzeń z zastosowanymi zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi.Or, this applies to an enrolled device with a mobile application management policy applied.
Nie zezwalaj na używanie polecenia „Zapisz jako”Prevent “Save As” To ustawienie wyłącza opcję Zapisz jako we wszystkich aplikacjach korzystających z tych zasad w celu zapisywania danych w chmurze osobistej (na przykład w usłudze OneDrive lub Dropbox).This setting disables use of the Save As option to save data to personal cloud storage locations (such as OneDrive or Dropbox) in any app that uses this policy.
Ogranicz wycinanie, kopiowanie i wklejanie w innych aplikacjachRestrict cut, copy and paste with other apps To ustawienie określa możliwości korzystania z operacji wycinania, kopiowania i wklejania w ramach aplikacji.This setting specifies how cut, copy, and paste operations can be used with the app. Wybierz spośród opcji:Choose from:

Zablokowane.Blocked. Nie zezwalaj na wycinanie, kopiowanie i wklejanie między tą aplikacją i innymi aplikacjami.Do not allow cut, copy, and paste operations between this app and other apps.

Aplikacje zarządzane przez zasady.Policy Managed Apps. Zezwalaj na wycinanie, kopiowanie i wklejanie tylko między tą aplikacją i innymi aplikacjami zarządzanymi.Allow cut, copy, and paste operations only between this app and other managed apps.

Aplikacje zarządzane przez zasady z funkcją wklejania.Policy Managed Apps with Paste In. Zezwalaj na wklejanie wyciętych i skopiowanych danych z tej aplikacji tylko do innych aplikacji zarządzanych.Allow data cut or copied from this app to be pasted only into other managed apps. Zezwalaj na wklejanie w tej aplikacji danych wyciętych lub skopiowanych z dowolnych aplikacji.Allow data cut or copied from any app to be pasted into this app.

Dowolna aplikacja.Any App. Nie nakładaj żadnych ograniczeń na operacje wycinania, kopiowania i wklejania dotyczące tej aplikacji.Put no restrictions on cutting, copying, and pasting operations to or from this app.

Aby możliwe było wykonywanie operacji kopiowania i wklejania danych między aplikacjami zarządzanymi, obie aplikacje muszą mieć skonfigurowane ustawienie Aplikacje zarządzane przez zasady lub Aplikacje zarządzane przez zasady z funkcją wklejania.To copy and paste data between managed apps, both apps must have either the Policy Managed Apps or Policy Managed Apps with Paste In setting configured.
Wymagaj prostego numeru PIN w celu udzielenia dostępuRequire simple PIN for access To ustawienie wymaga, aby w celu korzystania z aplikacji użytkownik musiał wprowadzić określony przez siebie numer PIN.This setting requires the user to enter a PIN that they specify to use this app. Użytkownik zostanie poproszony o skonfigurowanie numeru podczas pierwszego uruchomienia aplikacji.The user will be asked to set this up the first time they run the app.
Liczba prób przed zresetowaniem numeru PINNumber of attempts before PIN reset Określ liczbę prób wprowadzenia numeru PIN, po której użytkownik musi zresetować ten numer.Specify the number of PIN entry attempts that can be made before the user must reset the PIN.
Wymagaj poświadczeń firmowych w celu udzielenia dostępuRequire corporate credentials for access To ustawienie wymaga, aby użytkownik wprowadził swoje firmowe informacje logowania, zanim uzyska dostęp do aplikacji.This setting requires the user to enter their corporate logon information before they can access the app.
Wymagaj zgodności urządzenia z zasadami firmowymi w celu udzielenia dostępuRequire device compliance with corporate policy for access To ustawienie umożliwia korzystanie z aplikacji tylko wtedy, gdy urządzenie nie ma zdjętych zabezpieczeń systemu lub nie jest możliwy dostęp do urządzenia z uprawnieniami administratora.This setting allows the app to be used only when the device is not jailbroken or rooted.
Ponownie sprawdź wymagania dostępu po (w minutach)Recheck the access requirements after (minutes) W polu Limit czasu określ częstotliwość sprawdzania wymagań dostępu aplikacji po jej otwarciu.In the Timeout field, specify the time period before the access requirements for the app are rechecked after the app is opened.
Okres prolongaty w trybie offlineOffline grace period Jeśli urządzenie jest w trybie offline, określ czas do ponownego sprawdzenia wymagań dostępu aplikacji.If the device is offline, specify the time period before the access requirements for the app are rechecked.
Szyfruj dane aplikacjiEncrypt app data To ustawienie określa, że wszystkie dane skojarzone z tą aplikacją będą szyfrowane.This setting specifies that all data associated with this app will be encrypted. Obejmuje to również dane przechowywane zewnętrznie, na przykład na kartach SD.This includes data stored externally, such as in SD cards.

Szyfrowanie dla systemu iOSEncryption for iOS

W przypadku aplikacji, które są skojarzone z zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi usługi Intune, dane są szyfrowane, gdy nie są używane, za pomocą szyfrowania na poziomie urządzenia obsługiwanego przez system operacyjny.For apps that are associated with an Intune mobile application management policy, data is encrypted at rest through device-level encryption that the OS provides. Ta funkcja jest włączana za pomocą zasad numeru PIN urządzenia ustawianych przez administratora IT.This is enabled through a device PIN policy that the IT admin sets. Jeśli numer PIN jest wymagany, dane będą szyfrowane zgodnie z ustawieniami zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi.When a PIN is required, the data will be encrypted according to the settings in the mobile application management policy. Zgodnie z dokumentacją firmy Apple moduły używane przez system iOS mają certyfikaty FIPS 140-2.As stated in Apple documentation, the modules that iOS uses are FIPS 140-2 certified.

Szyfrowanie dla systemu AndroidEncryption for Android

W przypadku aplikacji, które są skojarzone z zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi usługi Intune, szyfrowanie jest obsługiwane przez firmę Microsoft.For apps that are associated with an Intune mobile application management policy, Microsoft provides encryption. Dane są szyfrowane synchronicznie podczas operacji wejścia/wyjścia na plikach.Data is encrypted synchronously during file I/O operations. Zawartość w magazynie urządzenia będzie zawsze zaszyfrowana.Content on the device storage will always be encrypted. Zastosowana metoda szyfrowania to FIPS 140-2, zgodna tylko z urządzeniami z systemem Samsung KNOX.The encryption method is FIPS 140-2 compliant for Samsung KNOX devices only.
Zablokuj przechwytywanie ekranu (tylko urządzenia z systemem Android)Block screen capture (Android devices only) To ustawienie określa, że możliwości przechwytywania ekranu urządzenia są blokowane podczas korzystania z tej aplikacji.This setting specifies that the screen capture capabilities of the device are blocked when someone is using this app.
 1. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz zasady.When you are finished, choose Save Policy.

Nowe zasady zostaną wyświetlone w węźle Zasady konfiguracji w obszarze roboczym Zasady.The new policy appears in the Configuration Policies node of the Policy workspace.

Krok 4. Kojarzenie aplikacji z zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi, a następnie wdrażanie aplikacjiStep 4: Associate the app with a mobile application management policy, and then deploy the app

Upewnij się, że wybrano zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi na stronie Zarządzanie aplikacjami mobilnymi w oknie dialogowym Zarządzanie wdrażaniem, aby skojarzyć zasady z aplikacją.Ensure that you select the mobile application management policy on the Mobile App Management page of the Manage Deployment dialog box to associate the policy with the app.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft Intune.For details, see Deploy apps in Microsoft Intune.

Important

Jeśli rejestracja urządzenia w usłudze Intune zostanie wycofana, zasady nie zostaną usunięte z aplikacji.If the device is unenrolled from Intune, polices are not removed from the apps. Aplikacje, do których zastosowano zasady, zachowują ustawienia zasad w przypadku ich odinstalowania i ponownego zainstalowania.Any apps that had policies applied will retain the policy settings after the app is uninstalled and reinstalled.

Co robić, jeśli aplikacja została już wdrożona na urządzeniachWhat to do when an app is already deployed on devices

W niektórych sytuacjach po wdrożeniu aplikacji może się okazać, że jeden z wybranych użytkowników lub urządzeń ma już zainstalowaną niezarządzaną wersję aplikacji.There might be situations where you deploy an app and one of the targeted users or devices already has an unmanaged version of the app installed. Na przykład gdy użytkownik zainstalował program Microsoft Word ze sklepu z aplikacjami.For example, the user might have installed Microsoft Word from the app store.

W takim przypadku należy poprosić użytkownika o ręczne odinstalowanie niezarządzanej wersji, co umożliwi zainstalowanie zarządzanej skonfigurowanej wersji.In this case, you must ask the user to manually uninstall the unmanaged version so that the managed version that you configured can be installed.

W przypadku urządzeń z systemem iOS 9 lub nowszym usługa Intune automatycznie poprosi użytkownika o zgodę na przejęcie zarządzania istniejącą aplikacją.However, for devices that run iOS 9 and later, Intune will automatically ask the user for permission to take over management of the existing app. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, aplikacja stanie się aplikacją zarządzaną przez usługę Intune, a wszystkie zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi skojarzone z aplikacją również będą stosowane.If they agree, then the app will become managed by Intune and any mobile application management policies that you associated with the app will also be applied.

Tip

Jeśli urządzenie działa w trybie nadzorowanym, usługa Intune przejmie zarządzanie istniejącymi aplikacjami bez pytania użytkownika o zgodę.If the device is in supervised mode, Intune will take over management of the existing app without asking the user's permission.

Krok 5. Monitorowanie wdrożenia aplikacjiStep 5: Monitor the app deployment

Po utworzeniu i wdrożeniu aplikacji skojarzonej z zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi używaj następujących procedur do monitorowania aplikacji i rozwiązywania konfliktów zasad.After you have created and deployed an app that's associated with a mobile application management policy, use the following procedure to monitor the app and resolve any policy conflicts.

Aby wyświetlić stan wdrożeniaTo view the status of the deployment

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Grupy > Przegląd.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > Overview.

 2. Wykonaj jeden z następujących kroków:Perform one of the following steps:

  • Wybierz pozycję Wszyscy użytkownicy, a następnie kliknij dwukrotnie użytkownika, którego urządzenie chcesz sprawdzić.Choose All Users, and then double-click the user whose device you want to examine. Na stronie Właściwości użytkownika wybierz pozycję Urządzenia, a następnie kliknij dwukrotnie urządzenie do sprawdzenia.One the User Properties page, choose Devices, and then double-click the device that you want to examine.

  • Wybierz pozycję Wszystkie urządzenia > Wszystkie urządzenia przenośne.Choose All Devices > All Mobile Devices. Na stronie Właściwości grupy urządzeń wybierz pozycję Urządzenia, a następnie kliknij dwukrotnie urządzenie do sprawdzenia.On the Device Group Properties page, choose Devices, and then double-click the device that you want to examine.

 3. Na stronie Właściwości urządzenia przenośnego wybierz pozycję Zasady, aby wyświetlić listę zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi, które zostały wdrożone na urządzeniu.From the Mobile Device Properties page, choose Policy to see a list of the mobile application management policies that have been deployed to the device.

 4. Wybierz zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi, których stan chcesz sprawdzić.Select the mobile application management policy whose status you want to view. Szczegóły zasad będą widoczne w okienku u dołu. Rozwiń ich węzeł, aby wyświetlić ustawienia.You can view details of the policy in the bottom pane and expand its node to display its settings.

 5. W kolumnie Stan poszczególnych zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi będą wyświetlane wartości Zgodne, Zgodne (oczekiwanie)lub Błąd.Under the Status column of each of the mobile application management policies, Conforms, Conforms (Pending), or Error will appear. Jeśli co najmniej jedno ustawienie wybranych zasad powoduje konflikt, w tym polu będzie wyświetlana wartość Błąd.If the selected policy has one or more settings in conflict, Error will appear in this field.

 6. Po zidentyfikowaniu konfliktu możesz skorygować sprzeczne ustawienia zasad, aby używać tego samego ustawienia, lub wdrożyć tylko jedne zasady dla aplikacji i użytkownika.After you have identified a conflict, you can revise conflicting policy settings to use the same setting, or you can deploy only one policy to the app and user.

Jak są rozwiązywane konflikty zasadHow policy conflicts are resolved

Jeśli konflikt zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi wystąpi przy pierwszym wdrożeniu dla użytkownika lub urządzenia, wartość ustawienia powodująca konflikt zostanie usunięta z zasad wdrożonych dla aplikacji.When there is a mobile application management policy conflict on the first deployment to the user or device, the specific setting value in conflict will be removed from the policy deployed to the app. Aplikacja będzie używać wartości wbudowanej.The app will use a built-in conflict value.

Jeśli konflikt zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi wystąpi przy kolejnym wdrożeniu dla aplikacji lub użytkownika, wartość ustawienia powodująca konflikt nie zostanie zaktualizowana w zasadach zarządzania aplikacjami mobilnymi wdrożonych dla aplikacji.When there is a mobile app management policy conflict on later deployments to the app or user, the specific setting value in conflict will not be updated on the mobile app management policy deployed to the app. Aplikacja będzie używać istniejącej wartości tego ustawienia.The app will use the existing value for that setting.

W przypadkach, gdy urządzenie lub użytkownik otrzyma dwie zasady powodujące konflikt, stosuje się następujące działania:In cases where the device or user receives two conflicting policies, the following behavior applies:

 • Jeśli dla urządzenia już wdrożono zasady, istniejące ustawienia zasad nie zostaną zastąpione.If a policy has already been deployed to the device, the existing policy settings are not overwritten.

 • Jeśli dla urządzenia nie wdrożono wcześniej żadnych zasad i zostaną wdrożone dwa ustawienia powodujące konflikt, będzie używane domyślne ustawienie urządzenia.If no policy has already been deployed to the device, and two conflicting settings are deployed, the default setting built into the device is used.