Konfigurowanie aplikacji systemu iOS przy użyciu zasad konfiguracji aplikacji mobilnych w usłudze Microsoft IntuneConfigure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych w usłudze Microsoft Intune umożliwiają określanie wartości ustawień, które mogą być wymagane, jeśli użytkownicy uruchamiają aplikację.Use mobile app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings that might be required when users run an app. Aplikacja może na przykład wymagać, aby użytkownicy określili:For example, an app might require users to specify:

 • Niestandardowy numer portuA custom port number.

 • Ustawienia językaLanguage settings.

 • Ustawienia zabezpieczeńSecurity settings.

 • Ustawienia oznaczeń marki, takich jak logo firmyBranding settings such as a company logo.

Nieprawidłowe określenie tych ustawień przez użytkowników może zwiększyć obciążenie działu pomocy technicznej i spowolnić wdrażanie technologii nowych aplikacji.If users enter these settings incorrectly, this can increase the burden on your help desk and slow the adoption of new apps.

Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych mogą pomóc wyeliminować te problemy, umożliwiając wdrażanie tych ustawień do użytkowników w zasadach, zanim uruchomią oni aplikację.Mobile app configuration policies can help you eliminate these problems by letting you deploy these settings to users in a policy before they run the app. Ustawienia są następnie określane automatycznie, a użytkownicy nie muszą podejmować żadnej akcji.The settings are then supplied automatically, and users need to take no action.

Tych zasad nie można wdrażać bezpośrednio do użytkowników i urządzeń.You do not deploy these policies directly to users and devices. W zamian należy skojarzyć je z aplikacją, a następnie wdrożyć tę aplikację.Instead, you associate a policy with an app, and then deploy the app. Ustawienia zasad będą stosowane zawsze, gdy aplikacja będzie je wyszukiwać (zazwyczaj podczas pierwszego uruchomienia).The policy settings will be used whenever the app checks for them (typically, the first time it is run).

Porada

Ten typ zasad jest obecnie dostępny tylko na urządzeniach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.This policy type is currently available only for devices running iOS 8.0 and later. Obsługiwane są następujące typy instalacji aplikacji:It supports the following app installation types:

 • Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App StoreManaged iOS app from the app store
 • Pakiet aplikacji dla systemu iOSApp package for iOS

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów instalacji aplikacji, zobacz Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft Intune.For more information about app installation types, see Deploy apps with Microsoft Intune.

Konfigurowanie zasad konfiguracji aplikacji mobilnychConfigure a mobile app configuration policy

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Zasady > Przegląd > Dodaj zasady.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. Na liście zasad rozwiń węzeł iOS, wybierz pozycję Konfiguracja aplikacji mobilnej, a następnie wybierz pozycję Utwórz zasady.In the list of policies, expand iOS, choose Mobile App Configuration, and then choose Create Policy.

  Porada

  W przypadku tego typu zasad możesz skonfigurować tylko ustawienia niestandardowe.You can configure only custom settings for this policy type. Zalecane ustawienia są niedostępne.Recommended settings are not available.

 3. W części Ogólne strony Tworzenie zasad podaj nazwę i opcjonalny opis zasad konfiguracji aplikacji mobilnej.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the mobile app configuration policy.

 4. W części Zasady konfiguracji aplikacji mobilnej w odpowiednim polu wpisz lub wklej listę właściwości XML zawierającą wymagane ustawienia konfiguracji aplikacji.In the Mobile App Configuration Policy section of the page, in the box, enter or paste an XML property list that contains the app configuration settings that you want. Format listy właściwości XML różni się zależnie od konfigurowanej aplikacji.The format of the XML property list will vary depending on the app you are configuring. Szczegółowe informacje na temat dokładnego formatu do użycia możesz uzyskać od dostawcy aplikacji.Contact the supplier of the app for details about the exact format to use.

  Porada

  Aby dowiedzieć się więcej na temat list właściwości XML, zobacz Informacje na temat list właściwości XML w bibliotece deweloperów systemu iOS.To find out more about XML property lists, see Understanding XML Property Lists in the iOS Developer Library.

 5. Kliknij pozycję Sprawdź poprawność, aby się upewnić, że wprowadzony kod XML ma prawidłowy format listy właściwości.Click Validate to ensure that the XML that you entered is in a valid property list format.

  Ważne

  Po kliknięciu pozycji Sprawdź poprawnośćusługa Intune sprawdza, czy wprowadzony kod XML ma prawidłowy format.When you click Validate, Intune checks that the XML you entered is in a valid format. Nie sprawdza ona, czy lista właściwości XML będzie współdziałać z aplikacją, z którą została skojarzona.It does not check that the XML property list will work with the app that it is associated with.

 6. Następnie kliknij przycisk Zapisz zasady.When you are done, click Save Policy.

Nowe zasady zostaną wyświetlone w węźle Zasady konfiguracji .The new policy is displayed in the Configuration Policies node.

Informacje o formacie pliku XMLInformation about the XML file format

Usługa Intune obsługuje następujące typy danych na liście właściwości:Intune supports the following data types in a property list:

 • <integer><integer>
 • <real><real>
 • <string><string>
 • <array><array>
 • <dict><dict>
 • <true /> lub <false /><true /> or <false />

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów danych, zobacz temat Listy właściwości — informacje w bibliotece deweloperów systemu iOS.For more information about data types, see About Property Lists in the iOS Developer Library.

Ponadto usługa Intune obsługuje następujące typy tokenów na liście właściwości:Additionally, Intune supports the following token types in the property list:

 • {{userprincipalname}} — (przykład: John@contoso.com){{userprincipalname}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{mail}} — (przykład: John@contoso.com){{mail}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{partialupn}} — (przykład: Michał){{partialupn}} - (Example: John)
 • {{accountid}} -—(przykład: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81){{accountid}} - (Example: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81)
 • {{deviceid}} — (przykład: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97){{deviceid}} - (Example: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97)
 • {{userid}} — (przykład: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822){{userid}} - (Example: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822)
 • {{username}} — (przykład: Michał Kowalski){{username}} - (Example: John Doe)
 • {{serialnumber}} — (przykład: F4KN99ZUG5V2) dla urządzeń z systemem iOS{{serialnumber}} - (Example: F4KN99ZUG5V2) for iOS devices
 • {{serialnumberlast4digits}} — (przykład: G5V2) dla urządzeń z systemem iOS{{serialnumberlast4digits}} - (Example: G5V2) for iOS devices

Znaki {{ i }} są używane tylko przez typy tokenów i nie mogą być używane do innych celów.The {{ and }} characters are used by token types only and must not be used for other purposes.

Kojarzenie zasad konfiguracji aplikacji mobilnej z aplikacjąAssociate a mobile app configuration policy with an app

Po utworzeniu zasad konfiguracji aplikacji mobilnej należy je skojarzyć z aplikacją systemu iOS, w której mają być stosowane ustawienia zasadach konfiguracji.After you have created a mobile app configuration policy, you must associate it with the iOS app to which you want the settings in the configuration policy to apply.

Aby to zrobić, wykonaj kroki mające na celu utworzenie wdrożenia aplikacji opisane w tematach Dodawanie aplikacji dla urządzeń przenośnych w usłudze Microsoft Intune i Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft Intune.To do this, follow the steps to create an app deployment in Add apps for mobile devices in Microsoft Intune and Deploy apps with Microsoft Intune. Po przejściu na stronę Konfiguracja aplikacji mobilnej kreatora wybierz zasady do skojarzenia z aplikacją z listy rozwijanej Zasady konfiguracji aplikacji.When you reach the Mobile App Configuration page of the wizard, select the policy that you want to associate with the app from the App Configuration Policy drop-down list.

Następnie kontynuuj wdrażanie i monitorowanie wdrożenia aplikacji w zwykły sposób.Then, continue to deploy and monitor the app deployment as usual.

Po uruchomieniu wdrożonej aplikacji na urządzeniu zostaną uruchomione ustawienia skonfigurowane w zasadach konfiguracji aplikacji mobilnej.When the deployed app is run on a device, it will run with the settings that you configured in the mobile app configuration policy.

Porada

Jeśli co najmniej jedna zasada konfiguracji aplikacji mobilnej pozostaje w konflikcie, żadna zasada nie zostanie wymuszona.If one or more mobile app configuration policies conflict, neither policy is enforced. Konflikt zostanie zgłoszony na pulpicie nawigacyjnym w konsoli administracyjnej usługi Intune.The conflict will be reported in the Intune administration console Dashboard.

Przykładowy format pliku XML konfiguracji aplikacji mobilnejExample format for a mobile app configuration XML file

Podczas tworzenia pliku konfiguracji aplikacji mobilnej można określić co najmniej jedną z poniższych wartości, używając następującego formatu:When you create a mobile app configuration file, you can specify one or more of the following values by using this format:

<dict>
 <key>userprincipalname</key>
 <string>{{userprincipalname}}</string>
 <key>mail</key>
 <string>{{mail}}</string>
 <key>partialupn</key>
 <string>{{partialupn}}</string>
 <key>accountid</key>
 <string>{{accountid}}</string>
 <key>deviceid</key>
 <string>{{deviceid}}</string>
 <key>userid</key>
 <string>{{userid}}</string>
 <key>username</key>
 <string>{{username}}</string>
 <key>serialnumber</key>
 <string>{{serialnumber}}</string>
 <key>serialnumberlast4digits</key>
 <string>{{serialnumberlast4digits}}</string>
 <key>udidlast4digits</key>
 <string>{{udidlast4digits}}</string>
</dict>