Konfigurowanie programu Skycure do użycia z funkcją logowania jednokrotnego (SSO) usługi Azure Active DirectoryConfigure Skycure to use Azure Active Directory Single Sign On (SSO)

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Funkcja logowania jednokrotnego usługi Azure AD jest używana po zintegrowaniu usługi Intune z programem Skycure.Azure AD SSO is used when you integrate Intune with Skycure. Poniżej przedstawiono główne zalety:Here are the main benefits:

 • Administratorzy mogą korzystać z tych samych poświadczeń bez konieczności ich ponownego wpisywania przy każdym logowaniu i wylogowaniu z portali firmy Microsoft (Intune, Azure) i konsoli zarządzania Skycure.Admins can use the same credentials without having to type it again every time they log in and out from the Microsoft portals (Intune, Azure) and Skycure Management console.

 • Użytkownicy końcowi mogą używać tych samych poświadczeń usługi Azure AD bez konieczności ich ponownego wpisywania przy każdym logowaniu i wylogowaniu z aplikacji Skycure.End-users can use the same Azure AD credentials without having to type it again every time they log in and out from the Skycure apps.

Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać, aby zintegrować program Skycure z funkcją logowania jednokrotnego (SSO) usługi Azure Active Directory.Below are the steps to integrate Skycure with Azure Active Directory Single Sign On (SSO).

Aby pobrać identyfikator dzierżawy usługi Azure Active DirectoryTo retrieve the Azure Active Directory Tenant ID

Należy pobrać identyfikator dzierżawy usługi Azure AD.You need to retrieve the Azure AD Tenant ID.

 1. Przejdź do witryny Portal Azure i zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń.Go to the Azure portal and sign in with your credentials.

 2. Gdy zostanie wyświetlony Pulpit nawigacyjny, wybierz opcję Azure Active Directory.You can see the Dashboard, choose Azure Active Directory.

Pulpit nawigacyjny usługi Azure AD

 1. Po otwarciu bloku Azure Active Directory wybierz polecenie Właściwości.The Azure Active Directory blade opens, choose Properties.

Blok Właściwości usługi Azure AD

 1. W bloku Właściwości usługi Azure Active Directory kliknij ikonę Kopiuj znajdującą się pod opcją Identyfikator katalogu dzierżawy.Click on the Copy icon under the Tenant Directory ID at Azure Active Directory Properties blade.

Wklej skopiowaną wartość identyfikatora katalogu do pliku tekstowego, aby można było później z niej skorzystać.Paste the copied Directory ID value in a text file so you can use it later. Wartość identyfikatora katalogu będzie wymagana w dalszej części procesu integracji programu Skycure i usługi Intune.The Directory ID value will be required later in the Skycure and Intune integration process.

Pulpit nawigacyjny usługi Azure AD

Zezwalaj programowi Skycure na komunikowanie się z usługą Azure Active DirectoryAllow Skycure to communicate with Azure Active Directory

 1. Wprowadź poniższy adres URL w przeglądarce.Enter the below URL in your browser. Zamiast DIRECTORY_ID wprowadź skopiowany wcześniej do pliku tekstowego identyfikator dzierżawy usługi Azure Active Directory.Instead of DIRECTORY_ID, enter your Azure Active Directory Tenant ID previously copied to the text file.

  https://login.microsoftonline.com/<DIRECTORY_ID>/oauth2/authorize?client_id=28fd67fdb1794629a8b0dad420b697c7&prompt=admin_consent&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmc.skycure.com%2Fapi%2Fexternal%2Fmdm%2Faad_app_consent%2Fmanagement_callback&response_type=code
  
 2. Musisz zalogować się przy użyciu poświadczeń usługi Azure Active Directory.You need to login using your Azure Active Directory credentials. Aby kontynuować, kliknij przycisk Akceptuj.Click Accept to continue.

Strona logowania usługi Azure AD

Utwórz grupę zabezpieczeń usługi Azure AD dla programu Skycure (opcjonalnie)Create an Azure AD Security group for Skycure (optional)

Jeśli chcesz, możesz utworzyć specjalną grupę obejmującą użytkowników korzystających z programu Skycure (np. Użytkownicy Skycure).You might want to create a dedicated user group which contain users running Skycure (e.g Skycure users). Może ona okazać się przydatna podczas analizowania działania programu Skycure za pomocą raportów.This can be helpful when analyzing Skycure activity through the reports.

Uwaga

Możesz również wykorzystać istniejącą grupę zabezpieczeń usługi Azure AD.You can also use an existing Azure AD security group.

Skonfiguruj konto usługi Azure AD do integracji programu Intune z usługą SkycureConfigure the Azure AD account to integrate Intune with Skycure

 1. Z poziomu konsoli zarządzania Skycure wprowadź zapisany wcześniej w pliku tekstowym identyfikator dzierżawy usługi Azure Active Directory.From the Skycure Management Console, enter the Azure Active Directory Tenant ID previously saved in the text file.

Pole Identyfikator dzierżawy usługi Azure AD konsoli zarządzania Skycure

Ważne

Program Skycure sprawdza, czy identyfikator dzierżawy usługi Azure AD istnieje, badając usługę Azure AD. Po znalezieniu go przez program Skycure administrator może przejść do następnego kroku, którym jest konfiguracja podstawowa.Skycure validates if the Azure AD Tenant ID exists by querying Azure AD, once Skycure finds it, the admin can proceed to next step, which is the Basic setup.

Następne krokiNext steps

Pobieranie zasad konfiguracji aplikacji Skycure dla systemu iOSDownload Skycure iOS app configuration policy