Dostosowywanie widoków konsoli usługi Intune zgodnie z rolami administratoraCustomize Intune console views according to admin roles

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Można filtrować widoki konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune, aby umożliwić administratorom wyświetlanie tylko tych elementów, które są im potrzebne w danej roli.You can filter the Microsoft Intune administration console view to allow your admins to see only the items they need to see for their role. Na przykład można zezwolić operatorom konsoli administracyjnej tylko na aktualizację definicji złośliwego oprogramowania lub resetowanie kodu dostępu na urządzeniach.For example, you can allow only admin console operators to update malware definitions or reset the passcode on devices. Można uzyskać taki efekt za pomocą wstępnie ustawionych oznaczeń przypisywanych do konkretnych użytkowników.You do this by using preset designations that you assign to specific users. Gdy ci użytkownicy uzyskują dostęp do konsoli administracyjnej, mogą zobaczyć tylko elementy odpowiednie do swojego oznaczenia.When these users access the admin console, they can only see items that are specific to their designation.

Aby utworzyć widok niestandardowyTo create a custom view

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycje Administracja > Administratorzy usługi.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Service Administrators.

 2. Z listy administratorów usługi wybierz użytkownika, którego wyznaczenie chcesz zmienić, a następnie wybierz opcję Zarządzaj dostępem.From the list of service administrators, choose the user whose designation you want to change, and then choose Manage Access.

 3. W oknie dialogowym Zarządzanie dostępem wybierz poziom dostępu, który chcesz nadać wybranemu użytkownikowi.In the Manage Access dialog box, choose the level of access that you want to give the selected user. Można wybrać jedną z następujących opcji:You can choose from:

  • Pełny dostępFull access
  • Dostęp tylko do odczytuRead-only access
  • Pomoc techniczna — węzeł GrupyHelpdesk - Groups node

  Pełny dostęp i dostęp tylko do odczytu nie wymagają wyjaśnień.Full access and read-only access are self-explanatory.

  Pomoc techniczna — węzeł Grupy ogranicza elementy, które administrator może zobaczyć, i zadania, które może wykonać, do następujących:Helpdesk - Groups Node restricts what the admin can see and do to the following:

  • Wyświetlać listy użytkowników i urządzeń.See lists of users and devices. Administrator nie może używać filtrów do modyfikowania widoku.The admin cannot use filters to modify the view. Natomiast Ty możesz użyć filtrowania grup w celu modyfikacji tego, co administrator może zobaczyć.However, you can use group filtering to modify what the admin can see. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie grup do zarządzania użytkownikami i urządzeniami w usłudze Microsoft Intune.For more information, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

  • Drukować listę użytkowników i urządzeń.Print the list of users and devices

  • Eksportować listę użytkowników i urządzeńExport the list of users and devices

  • Wyświetlać właściwości użytkownika lub urządzenia.View the properties of a user or device

  • Wykonywać następujące zadania zdalne:Perform the following remote tasks:

   • Uruchamianie pełnego skanowania pod kątem złośliwego oprogramowaniaRun a full malware scan

   • Uruchamianie szybkiego skanowania pod kątem złośliwego oprogramowaniaRun a quick malware scan

   • Ponowne uruchamianie komputeraRestart a computer

   • Aktualizacja definicji złośliwego oprogramowaniaUpdate malware definitions

   • Odświeżanie zasadRefresh policies

   • Odświeżanie magazynuRefresh inventory

   • Zdalne blokowanie urządzeniaLock a device remotely

   • Resetowanie kodu dostępuReset a passcode

Gdy skonfigurowany przez Ciebie administrator otworzy następnie konsolę administracyjną usługi Intune, otrzyma określony przez Ciebie poziom dostępu.When the admin that you configured next opens the Intune admin console, they will be given the level of access that you designated.