Tworzenie zasad zgodności urządzeń w usłudze Microsoft IntuneCreate a device compliance policy in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

W tym temacie opisano czynności służące do tworzenia zasad zgodności, które urządzenie musi spełnić, aby było uznane za zgodne.This topic outlines the steps you can use to create a compliance policy that a device must follow in order to be considered compliant.

Krok 1. Dodanie nowej zasadyStep 1: Add a new policy

W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Zasady > Zasady zgodności > Dodaj.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Compliance Policies > Add.

Zrzut ekranu strony zasad zgodności w konsoli administracyjnej usługi Intune przedstawiający opcję Dodaj w menu u góry strony

Krok 2. Konfigurowanie ustawieńStep 2: Configure settings

Na stronie Tworzenie zasad włącz wymagane ustawienia:On the Create Policy page, enable the settings you require:

  • Ustawienia zabezpieczeń systemu, np. hasło i szyfrowanie.The system security settings, like password and encryption.
  • Ustawienia kondycji urządzenia, np. określanie, czy urządzenie ma zdjęte zabezpieczenia lub jest zgłoszone jako urządzenie w dobrej kondycji przez usługę zaświadczania o kondycji urządzenia systemu Windows.Device health settings, like whether or not a device is jailbroken, or is reported healthy by the Windows device health attestation service.
  • Ustawienia właściwości urządzenia, np. minimalna wymagana wersja systemu operacyjnego lub dozwolona maksymalna wersja systemu operacyjnego.Device property settings, like the minimum operating system version required or maximum operating system version allowed. Karta Ogólne na stronie Tworzenie zasadGeneral tab of the Create Policy page

Krok 3. Zapisanie zasadStep 3: Save the policy

Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz zasady.When you are finished, choose Save Policy.

Zasady będzie można wdrożyć od razu po ich zapisaniu lub później.You have the option to deploy the policy right after saving the policy, or you can choose to deploy it later. Nowe zasady zostaną wyświetlone w węźle Zasady zgodności w obszarze roboczym Zasady.The new policy displays in the Compliance Policies node of the Policy workspace.

Krok 4. Ustawienie okresu ważności stanu zgodnościStep 4: Set the compliance status validity period

Aby określić czas, w którym urządzenie musi zostać zaewidencjonowane, zanim zostanie uznane za niezgodne, przejdź do ustawień zasad zgodności i zaktualizuj czas.To specify the time the device has to check in before a device is considered not compliant, go to compliance policy settings and update the time. Domyślnie opcja jest ustawiona na 30 dni.The default is set to 30 days.

Opcja ustawień zasad zgodności na pasku menu zasad

Okno dialogowe zasad zgodności

Obsługiwane ustawienia zasadSupported policy settings

W poniższej tabeli wymieniono ustawienia zasad zgodności i platformy, na których są obsługiwane.The following table lists the compliance policy settings and the platforms on which they are supported.


UstawienieSetting iOSiOS AndroidAndroid WindowsWindows
Wymagaj hasła do odblokowania urządzeń przenośnychRequire a password to unlock mobile devices iOS 6 i nowszeiOS 6 and later Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Zezwalaj na proste hasłaAllow simple passwords iOS 6 i nowszeiOS 6 and later NieobsługiwaneNot supported System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Minimalna długość hasłaMinimum password length iOS 6 i nowszeiOS 6 and later Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Wymagany typ hasłaRequired password type iOS 6 i nowszeiOS 6 and later NiedostępneNot available System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows RTWindows RT
Windows RT 8.1Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Minimalna liczba zestawów znakówMinimum number of character sets iOS 6 i nowszeiOS 6 and later NiedostępneNot available System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows RTWindows RT
Windows RT 8.1Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Jakość hasłaPassword quality NiedostępneNot available Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
NiedostępneNot available
Czas braku aktywności (w minutach), zanim będzie wymagane podanie hasłaMinutes of inactivity before password is required iOS 6 i nowszeiOS 6 and later Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows RT i Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Wygaśnięcie hasła w dniachPassword expiration (days) iOS 6 i nowszeiOS 6 and later Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows RT i Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Pamiętaj historię hasełRemember password history iOS 6 i nowszeiOS 6 and later Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows RT i Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Zapobiegaj ponownemu używaniu poprzednich hasełPrevent reuse of previous passwords iOS 6 i nowszeiOS 6 and later Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows RT i Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Wymagaj hasła po przywróceniu urządzenia ze stanu bezczynnościRequire a password when the device returns from an idle state NiedostępneNot available NiedostępneNot available Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
Wymagaj szyfrowania na urządzeniu przenośnymRequire encryption on mobile device Nie dotyczyNot applicable Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Wymagaj zgłoszenia dobrej kondycji urządzeńRequire devices to be reported as healthy NiedostępneNot available NiedostępneNot available WindowsWindows
Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
Nie zezwalaj na zdjęcie zabezpieczeń systemu ani na uzyskanie dostępu do konta rootDevice must Not be jailbroken or rooted iOS 6 i nowszeiOS 6 and later Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
NiedostępneNot available
Konto e-mail musi być zarządzane przez usługę IntuneEmail account must be managed by Intune iOS 6 i nowszeiOS 6 and later NiedostępneNot available NiedostępneNot available
Wybierz profil poczty e-mail, który ma być zarządzany przez usługę IntuneSelect the email profile that must be managed by Intune iOS 6 i nowszeiOS 6 and later NiedostępneNot available NiedostępneNot available
Wymagana minimalna wersja systemu operacyjnegoMinimum OS required iOS 6 i nowszeiOS 6 and later Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Dozwolona maksymalna wersja systemu operacyjnegoMaximum OS version allowed iOS 6 i nowszeiOS 6 and later Android 4.0 i nowszeAndroid 4.0 and later
KNOX Samsung Standard 4.0 i nowszeSamsung KNOX Standard 4.0 and later
System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1

Wybierz jeden z następujących elementów, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zgodności obsługiwanych na każdej platformie:Select one of the following to learn more about compliance settings supported on each platform:

Następne krokiNext steps

Wdrażanie i monitorowanie zasad zgodnościDeploy and monitor a compliance policy

Zobacz takżeSee also

Wprowadzenie do zasad zgodności urządzeńIntroduction to device compliance policies