Użycie niestandardowych zasad do zezwalania na aplikacje i blokowania ich na urządzeniach z systemem Samsung KNOX StandardUse custom policies to allow and block apps for Samsung KNOX Standard devices

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Użyj procedur opisanych w tym temacie, aby utworzyć niestandardowe zasady usługi Microsoft Intune, co powoduje utworzenie następujących elementów:Use the procedures in this topic to create a Microsoft Intune custom policy that creates one of the following:

 • Lista aplikacji, których uruchamianie na urządzeniu jest zablokowane.A list of apps that are blocked from running on the device. Uruchamianie aplikacji na tej liście jest blokowane, nawet jeśli były one już zainstalowane, gdy zasady zostały zastosowane.Apps in this list are blocked from being run, even if they were already installed when the policy was applied.
 • Lista aplikacji, które użytkownicy urządzenia mogą instalować ze sklepu Google Play.A list of apps that users of the device are allowed to install from the Google Play store. Można zainstalować tylko aplikacje na liście.Only the apps you list can be installed. Nie będzie można instalować żadnych innych aplikacji ze sklepu.No other apps can be installed from the store.

Tych ustawień można używać tylko w przypadku urządzeń z systemem Samsung KNOX Standard.These settings can only be used by devices that run Samsung KNOX Standard.

Tworzenie listy dozwolonych lub zablokowanych aplikacjiTo create an allowed or blocked app list

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Zasady > Zasady konfiguracji > Dodaj.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Configuration Policies > Add.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie nowych zasad rozwiń pozycję Android, wybierz pozycję Konfiguracja niestandardowa, a następnie wybierz polecenie Utwórz zasady.In the Create a New Policy dialog box, expand Android, choose Custom Configuration, and then choose Create Policy.

 3. Podaj nazwę i opcjonalny opis zasad, a następnie w sekcji Ustawienia OMA-URI wybierz polecenie Dodaj.Provide a name and optional description for the policy and then, in the OMA-URI Settings section, choose Add.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie lub edytowanie ustawienia OMA-URI podaj następujące dane: listę aplikacji, których uruchamianie na urządzeniu jest zablokowane:In the Add or Edit OMA-URI Setting dialog box, specify the following: For a list of apps that are blocked from running on the device:

  • Nazwa ustawienia.Setting name. Podaj ciąg PreventStartPackages.Enter PreventStartPackages.

  • Opis ustawienia.Setting description. Podaj opcjonalny opis, taki jak „Lista aplikacji, których uruchamianie jest zablokowane”.Enter an optional description like 'List of apps that are blocked from running.'

  • Typ danych.Data type. Wybierz z listy rozwijanej opcję Ciąg.From the drop-down list, choose String.

  • OMA-URI.OMA-URI. Wpisz ciąg ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackagesEnter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackages

  • Wartość.Value. Podaj listę nazw pakietów aplikacji, których uruchamianie chcesz blokować.Enter a list of the app package names you want to block. Jako ogranicznika możesz użyć znaku ; : , lub |.You can use ; : , or | as a delimiter. (Przykład: pakiet1;pakiet2;)(Example: package1;package2;)

   Lista aplikacji, które użytkownicy mogą instalować ze sklepu Google Play, przy czym wszystkie inne aplikacje są wykluczone:For a list of apps that users are allowed to install from the Google Play store while excluding all other apps:

  • Nazwa ustawienia.Setting name. Podaj ciąg AllowInstallPackages.Enter AllowInstallPackages.

  • Opis ustawienia.Setting description. Wpisz opcjonalny opis, taki jak „Lista aplikacji, które użytkownicy mogą instalować ze sklepu Google Play”.Enter an optional description like 'List of apps that users can install from Google Play.'

  • Typ danych.Data type. Wybierz z listy rozwijanej opcję Ciąg.From the drop-down list, choose String.

  • OMA-URI.OMA-URI. Wpisz ciąg ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackagesEnter ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackages

  • Wartość.Value. Podaj listę nazw pakietów aplikacji, na których uruchamianie chcesz zezwolić.Enter a list of the app package names you want to allow. Jako ogranicznika możesz użyć znaku ; : , lub |.You can use ; : , or | as a delimiter. (Przykład: pakiet1;pakiet2;)(Example: package1;package2;)

 5. Kliknij pozycję OK, a następnie kliknij polecenie Zapisz zasady.Click OK, and then click Save Policy.

Porada

Identyfikator pakietu aplikacji możesz znaleźć, przechodząc do aplikacji w sklepie Google Play.You can find the package ID of an app by browsing to the app on the Google Play store. Identyfikator pakietu znajduje się w adresie URL strony aplikacji.The package ID is contained in the URL of the app's page. Na przykład identyfikator pakietu aplikacji Microsoft Word to com.microsoft.office.word.For example, the package ID of the Microsoft Word app is com.microsoft.office.word.

Gdy docelowe urządzenie nawiąże połączenie następny raz, zostaną zastosowane ustawienia aplikacji.The next time each targeted device checks in, the app settings will be applied.

Wdrożenie zasadDeploy the policy

 1. W obszarze roboczym Zasady wybierz zasady do wdrożenia, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj wdrożeniem.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, then click Manage Deployment.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie wdrażaniem wybierz co najmniej jedną grupę, w której chcesz wdrożyć zasady, a następnie kliknij pozycje Dodaj > OK.In the Manage Deployment dialog box, select one or more groups to which you want to deploy the policy, then click Add > OK.

Po wybraniu wdrożonych zasad można wyświetlić więcej informacji dotyczących wdrożenia w dolnej części listy zasad.When you select a deployed policy, you can view further information about the deployment in the lower part of the policies list.

Zobacz teżSee also

Ustawienia zasad konfiguracji systemu Android i Samsung KNOX w usłudze Microsoft IntuneAndroid and Samsung KNOX policy settings in Microsoft Intune