Wdrażanie i monitorowanie zasad zgodności urządzenia w usłudze Microsoft IntuneDeploy and monitor a device compliance policy in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Wdrażanie zasad zgodnościDeploy a compliance policy

Wdróż utworzone zasady zgodności w co najmniej jednej grupie użytkowników w Twojej organizacji.Deploy the compliance policy that you created to one or more groups of users in your organization. Gdy zasady zgodności są wdrażane dla użytkownika, sprawdzana jest zgodność urządzeń użytkownika.When a compliance policy is deployed to a user, the user's devices are checked for compliance.

  1. W obszarze roboczym Zasady wybierz zasady do wdrożenia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj wdrożeniem.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, and then choose Manage Deployment. Zrzut ekranu przedstawiający stronę zasad zgodności z opcją menu Zarządzanie wdrażaniem u góry stronyScreenshot of the compliance policy page showing the Manage Deployment menu option at the top

  2. W oknie dialogowym Zarządzanie wdrażaniem wybierz co najmniej jedną grupę, w której chcesz wdrożyć zasady, a następnie wybierz pozycję Dodaj > OK.In the Manage Deployment dialog box, choose one or more groups to which you want to deploy the policy, and then choose Add > OK. Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Zarządzanie wdrażaniem Użyj utworzonych i zsynchronizowanych z usługą Intune grup usługi Active Directory lub utwórz te grupy ręcznie w konsoli usługi Intune.Screenshot of the Manage Deployment dialog box Use Active Directory groups that you have already created and synced to Intune, or create these groups manually in the Intune console. Aby dowiedzieć się więcej na temat wdrażania zasad, zobacz Wdrażanie zasad konfiguracji.To learn more about how to deploy policies, see Deploy a configuration policy.

Podsumowanie stanu oraz alerty na stronie Przegląd obszaru roboczego Zasady umożliwiają identyfikowanie problemów z zasadami, które wymagają uwagi.Use the status summary and alerts on the Overview page of the Policy workspace to identify problems with the policy that need your attention. Ponadto w obszarze roboczym Pulpit nawigacyjny jest wyświetlane podsumowanie stanu.Additionally, a status summary appears in the Dashboard workspace.

Important

Jeśli zasady zgodności nie zostaną wdrożone i włączysz zasady dostępu warunkowego do programu Exchange, wszystkie urządzenia docelowe będą miały dostęp.If you have not deployed a compliance policy and you enable an Exchange conditional access policy, all targeted devices will have access.

Monitorowanie zasad zgodnościMonitor the compliance policy

Aby wyświetlić urządzenia, które nie są zgodne z zasadami zgodnościTo view devices that do not conform to a compliance policy

  1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz kolejno pozycje Grupy > Wszystkie urządzenia.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices.

  2. Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia na liście urządzeń.Double-click the name of a device in the list of devices.

  3. Wybierz kartę Zasady, aby wyświetlić listę zasad dla tego urządzenia.Choose the Policy tab to see a list of the policies for that device.

  4. Z listy rozwijanej Filtry wybierz pozycję Niezgodne z zasadami zgodności.From the Filters drop-down list, choose Does not conform to compliance policy. Zrzut ekranu przedstawiający listę opcji na liście filtrówScreenshot that shows the list of options in the filters list

Aby wyświetlić raporty dotyczące zaświadczania o kondycjiTo view the health attestation reports

  1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz opcję Raporty.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports.

  2. Na stronie Raport zaświadczania o kondycji — Utwórz nowy raport można wyświetlić raport z wszystkimi danymi związanymi z zaświadczaniem o kondycji systemu Windows 10 zebranymi przez usługę Intune.On the Health Attestation Report - Create a new report page, you can view a report with all the Windows 10 health attestation data that Intune has collected. Można również utworzyć raport z podzbiorem danych za pomocą filtrów.You can also create a report with a subset of the data by using filters. Filtry mogą być związane z typem urządzenia, systemem operacyjnym lub podzbiorem punktów danych.The filters can be based on the type of device, the operating system, or only a subset of data points.

Jak są rozwiązywane konflikty zasad usługi IntuneHow Intune resolves policy conflicts

Konflikty zasad mogą wystąpić, gdy na urządzeniu stosuje się wiele zasad usługi Intune.Policy conflicts can occur when multiple Intune policies are applied to a device. Jeśli ustawienia zasad nakładają się na siebie, usługa Intune rozwiązuje konflikty, używając następujących reguł:If the policy settings overlap, Intune resolves any conflicts by using the following rules:

  • Jeżeli sprzeczne ustawienia pochodzą z zasad konfiguracji usługi Intune i zasad zgodności, ustawienia w zasadach zgodności mają pierwszeństwo względem ustawień w zasadach konfiguracji.If the conflicting settings are from an Intune configuration policy and a compliance policy, the settings in the compliance policy take precedence over the settings in the configuration policy. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy ustawienia w zasadach konfiguracji są bardziej bezpieczne.This happens even if the settings in the configuration policy are more secure.

  • Jeśli wdrożono wiele zasad zgodności, usługa Intune użyje najbezpieczniejszych z nich.If you have deployed multiple compliance policies, Intune will use the most secure of these policies.

Następne krokiNext steps

Aby dowiedzieć się, jak stosować zasady zgodności wraz z zasadami dostępu warunkowego w celu kontrolowania dostępu do usług w organizacji, zobacz Ograniczanie dostępu do poczty e-mail i usług O365.To learn how to use the compliance policy with conditional access policies to control access to services in your organization, see Restrict access to email and O365 services.

Zobacz teżSee also

Wprowadzenie do zasad zgodności urządzeń w usłudze IntuneIntroduction to device compliance polices in Intune