Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft IntuneDeploy apps with Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

W tym temacie omówiono pojęcia, które należy zrozumieć przed rozpoczęciem wdrażania aplikacji w usłudze Microsoft Intune.This topic explains some of the concepts you need to understand before you start deploying apps with Microsoft Intune.

Akcje wdrażania aplikacjiApp deployment actions

Podczas wdrażania aplikacji można wybrać jedną z następujących akcji wdrażania:When you deploy apps, you can choose from one of the following deployment actions:

 • Wymagana instalacja — aplikacja jest instalowana na urządzeniu bez potrzeby interwencji użytkownika.Required install – The app is installed onto the device with no user intervention required.

  Porada

  W przypadku urządzeń z systemem iOS niebędących w trybie nadzorowanym oraz wszystkich urządzeń z systemem Android użytkownik musi zaakceptować ofertę aplikacji, zanim zostanie ona zainstalowana.For iOS devices that are not in supervised mode, and for all Android devices, the user must accept the app offer before it is installed.

  Jeśli użytkownik odinstaluje aplikację, która została wdrożona jako instalacja wymagana, usługa Intune automatycznie ponownie zainstaluje aplikację po następnym cyklu spisu, który ma miejsce zazwyczaj co siedem dni.If a user uninstalls an app that you deployed as a required install, Intune automatically reinstalls the app after the next inventory cycle, which typically occurs every seven days.

 • Dostępna instalacja — aplikacja jest wyświetlana w portalu firmy i użytkownicy mogą zainstalować ją na żądanie.Available install – The app is displayed in the company portal, and users can install it on demand.

 • Odinstaluj — aplikacja zostanie odinstalowana z urządzenia.Uninstall – The app is uninstalled from the device.

 • Nie dotyczy — aplikacja nie jest wyświetlana w portalu firmy i nie jest instalowana na żadnych urządzeniach.Not applicable – The app is not displayed in the company portal and is not installed on any devices.

Opis akcji wdrażania dostępnych dla poszczególnych typów instalatoraUnderstand which deployment actions are available for each installer type

Typ instalatoraInstaller type Wymagana instalacjaRequired install Dostępna instalacjaAvailable install OdinstalujUninstall Nie dotyczyNot applicable
Pakiet aplikacji systemu Windows (wdrożenie w grupie użytkowników)Windows app package (deployed to a user group) TakYes TakYes TakYes TakYes
Pakiet aplikacji systemu Windows (wdrożenie w grupie urządzeń)Windows app package (deployed to a device group) TakYes NieNo TakYes TakYes
Pakiet aplikacji dla urządzeń przenośnych (wdrożenie w grupie użytkowników)App package for mobile devices (deployed to a user group) TakYes TakYes TakYes TakYes
Pakiet aplikacji dla urządzeń przenośnych (wdrożenie w grupie urządzeń)App package for mobile devices (deployed to a device group) TakYes NieNo TakYes TakYes
Instalator systemu Windows (wdrożenie w grupie użytkowników)Windows Installer (deployed to a user group) NieNo TakYes NieNo TakYes
Instalator systemu Windows (wdrożenie w grupie urządzeń)Windows Installer (deployed to a device group) TakYes NieNo TakYes TakYes
Link zewnętrzny (wdrożenie w grupie użytkowników)External link (deployed to a user group) NieNo TakYes NieNo TakYes
Link zewnętrzny (wdrożenie w grupie urządzeń)External link (deployed to a device group) NieNo NieNo NieNo NieNo
Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App Store (wdrożenie w grupie użytkowników)Managed iOS app from the app store (deployed to a user group) TakYes TakYes TakYes TakYes
Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App Store (wdrożenie w grupie urządzeń)Managed iOS app from the app store (deployed to a device group) TakYes NieNo TakYes TakYes

Porada

Jeśli podczas wdrażania aplikacji wybierzesz zarówno grupę użytkowników, jak i grupę urządzeń, możesz wdrożyć aplikację jedynie przy użyciu ustawienia Dostępna instalacja.When you deploy apps, if you select both user and device groups, you can only deploy the app as an Available install.

Konflikty wdrażaniaDeployment conflicts

W przypadku gdy urządzenie otrzymuje dwa wdrożenia z tą samą akcją wdrażania, stosowane są następujące reguły:When two deployments with the same deployment action are received by a device, the following rules apply:

 • Wdrożenia w grupie urządzeń mają pierwszeństwo przed wdrożeniami w grupie użytkowników.Deployments to a device group take precedence over deployments to a user group. Jednak jeśli ta sama aplikacja jest wdrożona dla grupy użytkowników przy użyciu akcji wdrażania Dostępne i wdrożona dla grupy urządzeń przy użyciu akcji wdrażania Nie dotyczy, aplikacja zostanie udostępniona w portalu firmy, aby użytkownicy mogli ją zainstalować.However, if an app is deployed to a user group with a deployment action of Available, and the same app is also deployed to a device group with a deployment action of Not Applicable, the app will be made available in the company portal for users to install.

 • Akcja instalacji ma pierwszeństwo przed akcją dezinstalacji.An install action takes precedence over an uninstall action.

 • Jeśli urządzenie otrzymuje zarówno wymaganą, jak i dostępną instalację, akcje zostają połączone.If both a required and an available install are received by a device, the actions are combined. Innymi słowy użytkownik może zainstalować dostępną aplikację z portalu firmy przed rozpoczęciem instalacji wymaganej.In other words, the user can install the available app from the company portal before the required install begins.

Następne krokiNext steps

Dowiedz się, jak wdrażać aplikacje w usłudze Microsoft Intune.Learn how to deploy apps in Microsoft Intune.