Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft IntuneDeploy apps in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Informacje przedstawione w tym temacie ułatwiają wdrażanie aplikacji przy użyciu usługi Microsoft Intune.Use the information in this topic to help you deploy apps with Microsoft Intune.

Wdrażanie aplikacjiDeploy an app

Poniżej przedstawiono procedurę wdrażania aplikacji w wybranych grupach urządzeń lub użytkowników.In this procedure, you'll deploy an app to selected groups of devices or users.

Aby wdrożyć aplikacjęTo deploy an app

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycję Aplikacje > Aplikacje, aby wyświetlić listę aplikacji, którymi zarządzasz.In the Microsoft Intune administration console, click Apps > Apps to view the list of apps that you manage.

 2. Wybierz aplikację, którą chcesz wdrożyć, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj wdrożeniem.Select the app that you want to deploy, and then click Manage Deployment.

 3. W oknie dialogowym <nazwa aplikacji> na stronie Wybieranie grup wybierz grupy użytkowników lub urządzeń, w których chcesz wdrożyć aplikację.In the <app name> dialog box, on the Select Groups page, choose the user or device groups to which you want to deploy the app.

 4. Na stronie Akcja wdrażania skonfiguruj następujące ustawienia:On the Deployment Action page, configure the following:

  • Zatwierdzenie — wybierz odpowiednie ustawienie wdrożenia:Approval - Choose whether the deployment is:
   • Wymagane (instalacja obowiązkowa)Required (mandatory install)
   • Dostępne (instalacja przeprowadzana na żądanie przez użytkownika w Portalu firmy)Available (users install from the company portal on demand)
   • Nie dotyczy (aplikacja nie jest zainstalowana lub wyświetlana w Portalu firmy)Not Applicable (the app is not installed or shown in the company portal)
   • Odinstaluj (aplikacja zostanie odinstalowana z urządzeń docelowych)Uninstall (the app is uninstalled from targeted devices)
  • Termin — w przypadku wymaganych instalacji wybierz termin wdrożenia aplikacji.Deadline - For required installations, choose how soon to deploy the app. Możesz wybrać jedną ze wstępnie zdefiniowanych wartości lub wybrać pozycję Niestandardowy, aby skonfigurować własny termin.You can choose from the predefined values, or you can select Custom to configure your own deadline.
 5. Jeśli wdrażaną aplikację można skonfigurować przy użyciu zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi, zostanie wyświetlona strona Zarządzanie aplikacjami mobilnymi.If the app you are deploying can be configured by a mobile application management policy, the Mobile App Management page is displayed. Na tej stronie możesz wybrać zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi, które chcesz skojarzyć z tą aplikacją.On this page, choose the mobile application management policy that you want to associate with this app.

  Sprawdź, które aplikacje firmy Microsoft są zgodne z zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi.See which Microsoft apps are compatible with mobile application management policies.

 6. Jeśli wdrażana aplikacja jest zgodna z profilami sieci VPN w usłudze Intune, zostanie wyświetlona strona Profil sieci VPN.If the app you are deploying is compatible with Intune VPN profiles, the VPN Profile page is displayed. Na tej stronie możesz skojarzyć aplikacje systemu iOS z wdrożonym profilem sieci VPN.On this page, you can choose to associate iOS apps with a VPN profile that you have deployed. Połączenie sieci VPN jest automatycznie otwierane po uruchomieniu aplikacji.The VPN connection automatically opens when the app is launched. Aby udostępnić profil sieci VPN, musi on mieć włączone ustawienie profilu Na aplikację sieci VPN.To make a VPN profile available, it must have the Per-app VPN profile setting enabled. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu konfigurowania profilów sieci VPN, w tym informacje na temat sposobu kojarzenia profilów z aplikacjami, zobacz Połączenia VPN w usłudze Microsoft Intune.For information about how to configure VPN profiles, including information about how to associate profiles with apps, see VPN connections in Microsoft Intune.

PrzykładExample

W tym przykładzie aplikacja została wdrożona na urządzeniu z systemem iOS przy użyciu ustawienia Dostępne.In this example, you deployed the app as Available to an iOS device. Aplikacja jest wyświetlana na urządzeniach użytkowników w portalu firmy i użytkownicy mogą ją stamtąd zainstalować.The app displays on users' devices in the company portal, and users can install it from there.

Na przykład na tym zrzucie ekranu pokazano aplikację Bing dla systemu iOS wdrożoną za pomocą typu instalacji Link zewnętrzny z ikoną niestandardową.For example, in this screenshot, the Bing for iOS app was deployed by using the External Link installation type with a custom icon. Opcja Wyświetlaj jako polecaną aplikację i wyróżnij w Portalu firmy została wybrana.The option Display this as a featured app and highlight it in the company portal was selected.
iOS — aplikacja dostępnaiOS available app

Jeśli aplikacja została wdrożona na urządzeniu z systemem iOS przy użyciu ustawienia Wymagane, użytkownik otrzyma powiadomienie o tym, że aplikacja jest gotowa do zainstalowania.If you deployed the app as Required to an iOS device, the user will get a notification that an app is ready to install. Na przykład na tym zrzucie ekranu pokazano aplikację Foldery robocze dla systemu iOS wdrożoną za pomocą typu instalacji Zarządzana aplikacja systemu iOS ze sklepu App Store.For example, in this screenshot, the Work Folders for iOS app was deployed by using the Managed iOS app from the app store installation type.
iOS — aplikacja wymaganaiOS required app

Następne krokiNext steps

Po wdrożeniu aplikacji możesz monitorować jej postęp.After you deploy an app, you'll want to monitor its progress. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Monitorowanie aplikacji w usłudze Microsoft Intune.For more information, see Monitor apps in Microsoft Intune.