Pobieranie zasad konfiguracji aplikacji Skycure dla systemu iOSDownload Skycure iOS app configuration policy

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Przed rozpoczęciemBefore you begin

Aby wykonać kolejne kroki, musisz zalogować się do konsoli zarządzania Skycure.You need to log in to the Skycure Management Console to perform the next steps.

Tip

Jeśli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge, może być konieczne otwarcie konsoli zarządzania Skycure w trybie In-Private.If using Microsoft Internet explorer 11 or Edge, you might need to open the Skycure Management console using In-Private mode.

Aby pobrać zasady konfiguracji aplikacji dla systemu iOSTo download the iOS app configuration policy

  1. Przejdź do konsoli zarządzania Skycure.Go to Skycure Management Console.

  2. Wprowadź swoje poświadczenia administratora programu Skycure, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

    Logowanie do Konsoli zarządzania Skycure

    Important

    W przypadku administratora programu Skycure nazwą użytkownika jest konto e-mail, które musi należeć do prawidłowego użytkownika w usłudze Azure Active Directory. W przeciwnym razie logowanie zakończy się niepowodzeniem.The Skycure admin username is an e-mail account that must be a valid user account in the Azure Active Directory, otherwise the login will fail. Program Skycure używa usługi Azure Active Directory do uwierzytelniania nazwy użytkownika swojego administratora za pomocą funkcji logowania jednokrotnego (SSO, Single Sign On).Skycure uses Azure Active Directory to authenticate its admin username using Single Sign On (SSO).

  3. Przejdź do opcji Ustawienia > Integracje zarządzania urządzeniami > Wybór integracji EMM, wybierz opcję Microsoft Intune, a następnie zapisz wybór.Go to Settings > Device Management Integrations > EMM Integration Selection, choose Microsoft Intune, then save your selection.

  4. Kliknij link Pliki instalacyjne integracji i zapisz wygenerowany *plik ZIP.Click on the Integration setup files link and save the generated *.zip file. Plik ZIP zawiera plik skycure_configuration.plist, który będzie używany do tworzenia zasad konfiguracji aplikacji systemu iOS w portalu klasycznym usługi Intune.The .zip file contains the skycure_configuration.plist file, which will be used to create the iOS app configuration policy in the Intune classic portal.

Pliki instalacyjne usługi Skycure Integration

Następne krokiNext steps

Dodawanie aplikacji Skycure, aplikacji Microsoft Authenticator i zasad konfiguracji systemu iOSAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator app and the iOS configuration policy