Ustawienia zasad uaktualniania wersji systemu Windows w usłudze Microsoft IntuneWindows edition upgrade policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Zasady uaktualniania wersji w usłudze Microsoft Intune umożliwiają automatyczne uaktualnianie urządzeń z uruchomioną jedną z następujących wersji systemu Windows 10 do innej wersji:The Microsoft Intune Edition Upgrade Policy lets you automatically upgrade devices that run one of the following Windows 10 versions to a different edition:

  • Windows 10 DesktopWindows 10 Desktop
  • Windows 10 HolographicWindows 10 Holographic
  • Windows 10 MobileWindows 10 Mobile

Obsługiwane są następujące ścieżki uaktualniania:The following upgrade paths are supported:

  • Z systemu Windows 10 Pro do systemu Windows 10 EnterpriseFrom Windows 10 Pro to Windows 10 Enterprise
  • Z systemu Windows 10 Home do systemu Windows 10 EducationFrom Windows 10 Home to Windows 10 Education
  • Z systemu Windows 10 Mobile do systemu Windows 10 Mobile EnterpriseFrom Windows 10 Mobile to Windows 10 Mobile Enterprise
  • Z systemu Windows 10 Holographic Pro do systemu Windows 10 Holographic EnterpriseFrom Windows 10 Holographic Pro to Windows 10 Holographic Enterprise

Przed rozpoczęciemBefore you start

Przed rozpoczęciem uaktualniania urządzeń do najnowszej wersji potrzebujesz jednego z następujących elementów:Before you begin to upgrade devices to the latest version, you will need one of the following:

  • Klucza produktu umożliwiającego zainstalowanie nowej wersji systemu Windows na wszystkich docelowych urządzeniach zasad (w przypadku wersji Windows 10 Desktop).A product key that is valid to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Desktop editions). Można użyć kluczy aktywacji wielokrotnej (MAK) lub kluczy usługi serwera zarządzania kluczami (KMS)You can use either Multiple Activation Keys (MAK) or Key Management Server (KMS) keys. lub też pliku licencji od firmy Microsoft, który zawiera informacje licencyjne umożliwiające zainstalowanie nowej wersji systemu Windows na wszystkich docelowych urządzeniach zasad (w przypadku wersji Windows 10 Mobile i Windows 10 Holographic).or A license file from Microsoft that contains the licensing information to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Mobile and Windows 10 Holographic editions).
  • Docelowe urządzenia z systemem Windows 10 muszą być zarejestrowane w usłudze Microsoft Intune.The Windows 10 devices that you target must be enrolled in Microsoft Intune. Z zasad uaktualniania wersji nie można korzystać w przypadku komputerów z oprogramowaniem klienckim Intune.You cannot use the edition upgrade policy with PCs that run the Intune PC client software.

Ustawienia zasad uaktualniania wersjiEdition upgrade policy settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
NazwaName Podaj nazwę dla zasad uaktualniania wersji.Enter a name for the edition upgrade policy.
OpisDescription Opcjonalnie podaj opis zasad, który ułatwia ich identyfikację w konsoli usługi Intune.Optionally, enter a description for the policy that helps you identify it in the Intune console.
Wersja, do której ma być uaktualniany systemEdition to upgrade to Z listy rozwijanej wybierz wersję systemu: Windows 10 Desktop, Windows 10 Holographic lub Windows 10 Mobile, do której mają zostać uaktualnione docelowe urządzenia.From the drop-down list, select the version of Windows 10 Desktop, Windows 10 Holographic, or Windows 10 Mobile that you want to upgrade targeted devices to.
Klucz produktuProduct Key Podaj klucz produktu uzyskany od firmy Microsoft, który może być używany do uaktualnienia wszystkich docelowych urządzeń z systemem Windows 10 Desktop.Specify the product key that you obtained from Microsoft, which can be used to upgrade all targeted Windows 10 Desktop devices.
Po utworzeniu zasad zawierających klucz produktu nie można go edytować.After you create a policy that contains a product key, you cannot edit the product key later. Jest to spowodowane zasłonięciem klucza ze względów bezpieczeństwa.This is because the key is obscured for security reasons. Aby zmienić klucz produktu, musisz wprowadzić ponownie cały klucz.To change the product key, you must enter the entire key again.
Plik licencjiLicense File Wybierz pozycję Przeglądaj, aby znaleźć plik licencji uzyskany od firmy Microsoft zawierający informacje o licencji dla wersji Windows Holographic lub Windows 10 Mobile, do której chcesz uaktualnić docelowe urządzenia.Choose Browse to select the license file you obtained from Microsoft that contains license information for the Windows Holographic, or Windows 10 Mobile edition that you want to upgrade targeted devices to.

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies