Zapewnianie dostępu do zasobów firmy przy użyciu usługi Microsoft IntuneEnable access to company resources with Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Profile sieci Wi-Fi, sieci VPN i poczty e-mail w usłudze Microsoft Intune działają razem, ułatwiając użytkownikom uzyskiwanie dostępu do plików i zasobów potrzebnych im do pracy niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.Microsoft Intune Wi-Fi, VPN, and email profiles work together to help your users gain access to the files and resources that they need to do their work wherever they are. Profile certyfikatów ułatwiają zabezpieczanie dostępu.Certificate profiles help secure that access.

Profile sieci Wi-Fi i obsługiwane platformyWi-Fi profiles and supported platforms

Wdrażaj ustawienia sieci bezprzewodowej dla użytkowników.Deploy wireless network settings to your users. Te ustawienia ułatwiają użytkownikom nawiązywanie połączeń z siecią firmową.These settings make it easy for your users to connect to the corporate network.

Obsługiwane platformySupported platforms

Windows 8.1 i nowszeWindows 8.1 and later System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later iOSiOS AndroidAndroid Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
Tak (można zaimportować profil sieci Wi-Fi systemu Windows).Yes (You can import a Windows Wi-Fi profile.) Tak (można skonfigurować identyfikator OMA-URI).Yes (You can configure OMA-URI.) TakYes TakYes TakYes

Profile sieci VPN i obsługiwane platformyVPN profiles and supported platforms

Wdrażanie ustawień wirtualnej sieci prywatnej (VPN) dla użytkowników.Deploy virtual private network (VPN) settings to your users. Te ustawienia ułatwiają użytkownikom nawiązywanie połączeń z zasobami w sieci firmowej.These settings make it easy for users to connect to resources on the corporate network.

Windows 8.1 i nowszeWindows 8.1 and later System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later iOSiOS AndroidAndroid Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes

Profile poczty e-mail i obsługiwane platformyEmail profiles and supported platforms

Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie ustawień natywnego klienta poczty e-mail na urządzeniach w organizacji.Create, deploy, and monitor native email client settings on devices in your organization.

Windows 8.1 i nowszeWindows 8.1 and later System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later iOSiOS AndroidAndroid Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
NieNo TakYes TakYes NieNo TakYes

Note

Ten wpis w blogu zespołu usługi Intune zawiera informacje dotyczące sposobu konfigurowania profilu sieci Wi-Fi systemu Windows Phone 8.1 przy użyciu identyfikatora OMA-URI.This Intune team blog post gives information about how to configure a Windows Phone 8.1 Wi-Fi profile using OMA-URI.

Profile certyfikatów i obsługiwane platformyCertificate profiles and supported platforms

Ułatwienie bezpiecznego dostępu do zasobów firmowych z uwzględnieniem połączeń sieci bezprzewodowych i sieci VPN.Help secure access to company resources including wireless networks and VPN connections.

Windows 8.1 i nowszeWindows 8.1 and later System Windows Phone 8.1 lub nowszyWindows Phone 8.1 and later iOSiOS AndroidAndroid Samsung KNOX StandardSamsung KNOX Standard
TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes