Włączanie połączenia z usługą Lookout MTD w portalu klasycznym usługi IntuneEnable Lookout MTD connection in the Intune classic portal

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Aby włączyć połączenie z usługą Lookout Mobile Threat Defense (MTD) w usłudze Intune, należy wcześniej skonfigurować łącznik usługi Intune w konsoli usługi Lookout.To enable the Lookout Mobile Threat Defense (MTD) connection in Intune, you should have already configured the Intune Connector in the Lookout console. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy skonfigurować subskrypcję usługi Lookout Mobile Threat Defense.If you have not already done so, you should Set up your Lookout Mobile Threat Defense subscription.

Aby włączyć połączenie z usługą Lookout MTP w usłudze Intune, na stronie Administracja w konsoli administratora usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Integracja z usługami innych firm.To enable the Lookout MTP connection in Intune, on the Administration page in the Microsoft Intune administrator console, choose Third Party Service Integration. Wybierz pozycję Stan usługi Lookout i włącz opcję Synchronizacja z usługą MTP za pomocą przycisku przełączania.Choose Lookout status and enable Synchronization with MTP using the toggle button.

zrzut ekranu przedstawiający stronę synchronizacji usługi Lookout z wyróżnionym przyciskiem przełączania włączania

Important

Konieczne jest skonfigurowanie aplikacji Lookout for Work przed utworzeniem reguł zasad zgodności i skonfigurowaniem dostępu warunkowego.You must configure the Lookout for Work app before creating compliance policy rules and configuring conditional access. Zapewni to, że dana aplikacja będzie gotowa i dostępna do zainstalowania dla użytkowników końcowych, zanim będą oni mogli uzyskać dostęp do poczty e-mail lub innych zasobów firmy.This ensures that the app is ready and available for end users to install before they can get access to email or other company resources.

Wykonanie tej czynności oznacza zakończenie konfigurowania integracji usług Intune i Lookout w konsoli administratora usługi Intune.This completes the setup of the Lookout and Intune integration in the Intune administrator console. Następne kilka kroków dotyczących implementacji tego rozwiązania obejmuje wdrażanie zasad aplikacji Lookout for Work.The next few steps to implement this solution involve deploying the Lookout for Work apps policy.

Następne krokiNext steps

Konfigurowanie aplikacji Lookout for WorkConfigure Lookout for Work app