Rejestrowanie firmowych urządzeń z systemem iOS w usłudze Microsoft IntuneEnroll corporate-owned iOS devices in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune obsługuje rejestrowanie firmowych urządzeń z systemem iOS w ramach programu Device Enrollment Program (DEP) firmy Apple lub przy użyciu narzędzia Apple Configurator działającego na komputerze Mac.Microsoft Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices through the Apple Device Enrollment Program (DEP) or the Apple Configurator tool running on a Mac computer.

Wymaganie wstępne: certyfikat usługi Apple Push Notification ServicePrerequisite: An Apple Push Notification service certificate

Firmowe urządzenia z systemem iOS można zarejestrować na jeden z trzech sposobów:You can enroll corporate-enrolled iOS devices by using one of three methods:

 • Rejestracja bezpośrednia lub za pośrednictwem asystenta ustawień programu Apple ConfiguratorApple Configurator, using either Setup Assistant or direct enrollment
 • Program Device Enrollment ProgramDevice enrollment program
 • Aplikacji Portal firmyCompany Portal app

Note

Metod rejestracji za pośrednictwem programu Apple Configurator i w ramach programu Device Enrollment Program nie można używać w połączeniu z metodą rejestracji przy użyciu menedżera rejestracji urządzeń.The Apple Configurator and Device Enrollment Program enrollment methods can't be used with the device enrollment manager method.

Domyślnie w usłudze Intune mogą być rejestrowane wszystkie urządzenia z systemem iOS.By default, all iOS devices are allowed to enroll in Intune. Aby zablokować możliwość rejestrowania urządzeń osobistych lub firmowych, zaloguj się do portalu administracyjnego usługi Microsoft Intune, korzystając z poświadczeń administratora.To block personal or corporate-owned devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Wybierz pozycję Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > Reguły rejestracji, a następnie wyczyść odpowiednie opcje.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the applicable options.

Użycie narzędzia Apple ConfiguratorUse Apple Configurator

W celu zarejestrowania urządzeń z systemem iOS można wyeksportować firmowy profil wdrażania, a następnie połączyć te urządzenia przenośne z komputerem Mac, na którym działa program Apple Configurator.You can enroll iOS devices by exporting a Corporate Enrollment profile and then connecting those mobile devices to a Mac that is running Apple Configurator. Program Apple Configurator obsługuje dwa rodzaje rejestracji:Apple Configurator supports two forms of enrollment:

 • Rejestracja przy użyciu Asystenta ustawień: przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia i przygotowanie do konfiguracji przez nowego użytkownika.Setup Assistant enrollment: Resets the device to factory settings and prepares it for setup by the device's new user. Ta metoda wymaga od administratora podłączenia urządzenia z systemem iOS przez port USB do komputera Mac z programem Apple Configurator w celu wstępnego skonfigurowania rejestracji.This method requires the admin to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator to preconfigure the enrollment. Urządzenia są następnie dostarczane do ich użytkowników, którzy korzystają z procesu Asystenta ustawień.Devices are then delivered to their users, who run the Setup Assistant process. W ramach tego procesu następuje konfiguracja urządzenia z poświadczeniami firmy lub szkoły i ukończenie procesu rejestracji.This process configures the device with their work or school credentials and completes the enrollment process. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Rejestracja urządzeń z systemem iOS w narzędziu Apple Configurator przy użyciu Asystenta ustawień.For more information, see Enroll iOS devices using Apple Configurator and Setup Assistant.

 • Rejestracja bezpośrednia: tworzenie pliku zgodnego z programem Apple Configurator do użytku podczas przygotowywania urządzenia.Direct enrollment: Creates an Apple Configurator–compliant file for use during device preparation. Zarejestrowane urządzenie nie jest resetowane do ustawień fabrycznych, ale nie ma określonej przynależności do użytkownika.The enrolled device isn’t factory reset, but it has no user affiliation. Ta metoda wymaga od administratora podłączenia urządzenia iOS przez port USB do komputera Mac z programem Apple Configurator w celu zarejestrowania urządzenia.This method requires the admin to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator to enroll the device. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Bezpośrednie rejestrowanie urządzeń z systemem iOS przy użyciu programu Apple Configurator.For more information, see Enroll iOS devices using Apple Configurator Direct Enrollment.

Użycie programu Device Enrollment Program (DEP)Use the Device Enrollment Program (DEP)

Program DEP wdraża bezprzewodowo profil rejestracji na urządzeniach zakupionych w ramach tego programu.DEP deploys an enrollment profile “over the air” to devices that are purchased through DEP. Gdy użytkownik uruchamia na urządzeniu Asystenta ustawień, jest ono rejestrowane w usłudze Intune.When a user runs Setup Assistant on the device, the device is enrolled in Intune. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Rejestrowanie firmowych urządzeń z systemem iOS przy użyciu Device Enrollment Program.For more information, see Enroll Device Enrollment Program iOS devices.

Korzystanie z Portalu firmy na urządzeniach zarejestrowanych w programie DEP lub przy użyciu narzędzia Apple ConfiguratorUse the Company Portal on DEP-enrolled or Apple Configurator-enrolled devices

Na urządzeniach skonfigurowanych z koligacją użytkownika można zainstalować aplikację Portal firmy i używać jej do pobierania aplikacji i zarządzania urządzeniami.Devices that are configured with user affinity can install and run the Company Portal app to download apps and manage devices. Po otrzymaniu urządzeń użytkownicy muszą wykonać kilka dodatkowych czynności w celu ukończenia działania Asystenta ustawień i zainstalowania aplikacji Portal firmy.After users receive their devices, they must complete a number of additional steps to complete the Setup Assistant and install the Company Portal app.

Koligacja użytkownika jest wymagana do obsługi:User affinity is required to support the following:

 • Aplikacji do zarządzania aplikacjami mobilnymiMobile application management (MAM) apps
 • Warunkowego dostępu do poczty e-mail i danych firmowychConditional access to email and company data
 • Aplikacji Portal firmyCompany Portal app

Jak użytkownicy rejestrują urządzenia firmowe z systemem iOS z koligacją użytkownikaHow users enroll corporate-owned iOS devices with user affinity

 1. Po włączeniu urządzenia użytkownicy są monitowani o ukończenie działania Asystenta ustawień.When users turn on their device, they are prompted to complete the Setup Assistant. Podczas instalacji użytkownicy są monitowani o podanie swoich poświadczeń.During setup, users are prompted for their credentials. Muszą oni korzystać z poświadczeń (tj. unikatowej kombinacji imienia i nazwiska lub nazwy UPN) skojarzonych z ich subskrypcją w usłudze Intune.They must use the credentials (i.e. the unique personal name or UPN) that are associated with their subscription in Intune.

 2. Podczas instalacji użytkownicy są monitowani o podanie identyfikatora Apple ID.During setup, users are prompted for an Apple ID. Muszą podać identyfikator Apple ID, aby umożliwić zainstalowanie aplikacji Portal firmy na urządzeniu.They must provide an Apple ID to allow the device to install the Company Portal. Mogą także podać identyfikator z menu ustawień systemu iOS po zakończeniu konfiguracji.They can also provide the ID from the iOS settings menu after setup is finished.

 3. Po ukończeniu konfiguracji na urządzeniu iOS trzeba zainstalować aplikację Portal firmy ze sklepu App Store.After completing setup, the iOS device must install the Company Portal app from the App Store.

 4. Użytkownik może się teraz zalogować do Portalu firmy przy użyciu nazwy UPN użytej podczas konfigurowania urządzenia.The user can now sign in to the Company Portal by using the UPN that they used when setting up the device.

 5. Po zalogowaniu użytkownik jest monitowany o zarejestrowanie urządzenia.After logging in, the user is prompted to enroll their device. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie urządzenia.The first step is to identify their device. Aplikacja wyświetla listę urządzeń z systemem iOS, które zostały już zarejestrowane przez firmę i przypisane do konta użytkownika w usłudze Intune.The app presents a list of iOS devices that have already been corporate enrolled and assigned to the user’s Intune account. Użytkownicy powinni wybrać odpowiednie urządzenie.They should choose the matching device.

  Jeśli to urządzenie nie zostało jeszcze zarejestrowane przez firmę, użytkownicy powinni wybrać pozycję nowe urządzenie, aby kontynuować standardową procedurę rejestracji.If this device is not already corporate enrolled, they should choose new device to continue with the standard enrollment flow.

 6. Na następnym ekranie użytkownik musi potwierdzić numer seryjny nowego urządzenia.On the next screen, the user must confirm the serial number of the new device. Użytkownik może nacisnąć link Potwierdź numer seryjny, aby otworzyć instrukcje korzystania z aplikacji Ustawienia w celu zweryfikowania numeru seryjnego.The user can tap the link confirm the Serial Number which will launch instructions to use the Settings app to verify the serial number. Użytkownik musi następnie wprowadzić cztery ostatnie znaki numeru seryjnego do aplikacji Portal firmy.The user must then enter the last four characters of the serial number into the Company Portal app.

  Ten krok umożliwia zweryfikowanie, że urządzenie zostało zarejestrowane przez firmę w usłudze Intune.This step verifies that the device is the corporate device enrolled in Intune. Jeśli numer seryjny urządzenia nie jest zgodny, oznacza to, że wybrano niewłaściwe urządzenie.If the serial number on the device does not match, the wrong device was selected. Użytkownik powinien wrócić do poprzedniego ekranu i wybrać inne urządzenie.The user should go back to the previous screen and select a different device.

 7. Po zweryfikowaniu numeru seryjnego aplikacja Portal firmy wykonuje przekierowanie do witryny internetowej Portalu firmy w celu sfinalizowania rejestracji.After the serial number is verified, the Company Portal app redirects to the Company Portal website to finalize enrollment. Następnie w witrynie pojawia się monit o powrót użytkownika do aplikacji.Then the website prompts the user to return to the app.

 8. Rejestracja jest teraz ukończona.Enrollment is now complete. Użytkownik może teraz używać tego urządzenia z pełnym zestawem funkcji.The user can now use this device with the full set of capabilities.

Informacje dotyczące zarządzanych urządzeń należących do firmy bez koligacji użytkownikaAbout corporate-owned managed devices with no user affinity

Urządzenia skonfigurowane bez koligacji użytkownika nie obsługują Portalu firmy i nie powinny mieć zainstalowanej tej aplikacji.Devices that are configured with no user affinity do not support the Company Portal and should not have the app installed. Portal firmy jest przeznaczony dla użytkowników, którzy mają poświadczenia firmowe i wymagają dostępu do spersonalizowanych zasobów firmowych (np. poczta e-mail).The Company Portal is designed for users who have corporate credentials and require access to personalized corporate resources (e.g. email). Urządzenia zarejestrowane bez koligacji użytkownika nie są przeznaczone do logowania określonego użytkownika.Devices that are enrolled with no user affinity are not intended to have a dedicated user sign in. Urządzenia rejestrowane bez koligacji użytkownika są zazwyczaj stosowane w kioskach lub punktach sprzedaży (POS) albo jako narzędzia udostępnione.Kiosk, point of sale (POS), or shared-utility devices are typical use cases for devices that are enrolled with no user affinity.

Jeśli koligacja użytkownika jest wymagana, przed zarejestrowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy w profilu rejestracji urządzenia wybrano opcję Koligacja użytkownika.If user affinity is required, be sure that the device’s enrollment profile has User Affinity selected before enrolling the device. Aby zmienić stan koligacji urządzenia, należy wycofać urządzenie i zarejestrować je ponownie.To change the affinity status on a device, you must retire the device and reenroll it.

Zobacz teżSee also

Wymagania wstępne dotyczące rejestrowania urządzeń w usłudze Microsoft IntunePrerequisites for enrolling devices in Microsoft Intune