Ustawienia zasad programu Exchange ActiveSync w usłudze Microsoft IntuneExchange ActiveSync policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Zasady programu Exchange ActiveSync w usłudze Microsoft Intune pozwalają skonfigurować ustawienia sterujące różnymi funkcjami na urządzeniach zarządzanych przez program Exchange ActiveSync.Use the Microsoft Intune Exchange ActiveSync policy to configure settings that control a range of features and functionality on devices that are managed by Exchange ActiveSync.

Ustawienia hasłaPassword settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagaj hasła do odblokowania urządzeń przenośnychRequire a password to unlock mobile devices Określa, czy urządzenie musi być zablokowane przy użyciu hasła.Specifies whether devices must be locked by using a password.
(Nie dotyczy urządzeń z systemami Windows RT).(not applicable to devices running Windows RT).
Wymagany typ hasłaRequired password type Określa typ hasła, które będzie wymagane, na przykład wyłącznie numeryczne lub alfanumeryczne.Specifies the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
Minimalna długość hasłaMinimum password length Określa minimalną wymaganą liczbę znaków w haśle urządzenia.Specifies the minimum number of required characters in the device password.
Zezwalaj na proste hasłaAllow simple passwords Określa, czy można używać prostych haseł, w tym „0000” i „1234”.Specifies whether you can use simple passwords, which include ‘0000’ and ‘1234’.
Liczba dopuszczalnych nieudanych logowań przed wyczyszczeniem danych z urządzeniaNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Określa, ile razy użytkownik może wprowadzić nieprawidłowe hasło, zanim zawartość urządzenia zostanie usunięta.Specifies the number of times that a user can enter an incorrect password before the device is wiped.
Dni do wygaśnięcia hasłaPassword expiration (days) Określa liczbę dni, po której należy zmienić hasło urządzenia.Specifies the number of days after which the device password must be changed.
Pamiętaj historię hasełRemember password history Określa, czy można korzystać z uprzednio używanych haseł.Specifies whether to not allow the use of previously used passwords.
Pamiętaj historię hasełZapobiegaj ponownemu używaniu poprzednich hasełRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Określa liczbę wcześniej używanych haseł, których nie można użyć ponownie.Specifies the number of previously used passwords that can't be used again.
Czas braku aktywności (w minutach), zanim będzie wymagane podanie hasłaMinutes of inactivity before password is required Określa czas bezczynności urządzenia, po upływie którego ekran jest blokowany.Specifies the amount of time that a device must be idle before the screen is locked.

Ustawienia szyfrowaniaEncryption settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagaj szyfrowania na urządzeniu przenośnym1Require encryption on mobile device1 Wymaga szyfrowania danych na urządzeniu z obsługą tej funkcji.Requires the data on a device to be encrypted when supported.

Dla urządzeń z systemem Windows Phone 8 trzeba ustawić wartość Tak.For Windows Phone 8 devices, you must set this to Yes.

Aby włączyć szyfrowanie na urządzeniach z systemem iOS, włącz ustawienie Wymagaj hasła do odblokowania urządzeń przenośnych.To enable encryption on iOS devices, enable the Require a password to unlock mobile devices setting.
Wymagaj szyfrowania na kartach pamięciRequire encryption on storage cards Wymaga szyfrowania danych przechowywanych w pamięci zewnętrznej, np. na kartach SD (w obsługiwanych urządzeniach).Requires data that is stored on external storage such as an SD card to be encrypted (on supported devices).

1 Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń z systemem Windows 8.11 Additional information for devices that run Windows 8.1

  • Aby wymusić szyfrowanie na urządzeniach z systemem Windows 8.1, trzeba zainstalować na każdym urządzeniu aktualizację klienta MDM dla systemu Windows z grudnia 2014 r.If you want to enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • W przypadku włączenia tego ustawienia dla urządzeń z systemem Windows 8.1 wszyscy użytkownicy urządzeń muszą mieć konto Microsoft.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • Aby szyfrowanie działało dla urządzeń z systemem Windows 8.1, urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące certyfikacji sprzętu InstantGo firmy Microsoft.If you want encryption to work for Windows 8.1 devices, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • W przypadku wymuszania szyfrowania na urządzeniu z systemem Windows 8.1 klucz odzyskiwania jest dostępny tylko za pośrednictwem konta Microsoft użytkownika, do którego można uzyskać dostęp z konta usługi OneDrive użytkownika.If you enforce encryption on a Windows 8.1 device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from the user's OneDrive account. Nie można odzyskać tego klucza w imieniu użytkownika.You cannot recover this key on behalf of a user.

Ustawienia poczty e-mailEmail settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj użytkownikom na pobieranie załączników wiadomości e-mailAllow users to download email attachments Określa, czy na urządzenie można pobierać załączniki wiadomości e-mail.Specifies whether email attachments can be downloaded to the device.
Okres synchronizacji wiadomości e-mailEmail synchronization period Określa liczbę dni synchronizacji odebranych wiadomości e-mail na urządzeniu.Specifies the number of days of received email that will be synchronized to the device.
Zezwalaj urządzeniom przenośnym, które nie obsługują w pełni ustawień programu Exchange ActiveSync, na synchronizowanie z programem ExchangeAllow mobile devices that don’t fully support Exchange ActiveSync settings to synchronize with Exchange Określa, czy zezwalać na dostęp do programu Exchange na urządzeniach, które nie obsługują co najmniej jednego ustawienia programu Exchange ActiveSync.Specifies whether to allow Exchange access on devices that don't support one or more Exchange ActiveSync settings.

Ustawienia przeglądarkiBrowser settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na używanie przeglądarki sieci WebAllow web browser Określa, czy można używać przeglądarki sieci Web na urządzeniu.Specifies whether the web browser on the device can be used.
(Niedostępne dla systemów Windows RT i Windows Phone).(Not available for Windows RT or Windows Phone).

Ustawienia sprzętuHardware settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zezwalaj na używanie aparatuAllow camera Określa, czy można używać aparatu w urządzeniu.Specifies whether the camera on the device can be used.
(Niedostępne dla systemów Windows RT i Windows Phone).(Not available for Windows RT or Windows Phone).

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies