Znajdowanie nazwy rodziny pakietów (PFN) w celu konfiguracji sieci VPN dla aplikacjiFind a package family name (PFN) for per-app VPN configuration

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Istnieją dwa sposoby znajdowania nazwy PFN w celu skonfigurowania sieci VPN dla aplikacji.There are two ways to find a PFN so that you can set up a per-app VPN.

Znajdowanie nazwy PFN dla aplikacji zainstalowanej na komputerze z systemem Windows 10Find a PFN for an app that's installed on a Windows 10 computer

Jeśli pracujesz z aplikacją, która jest już zainstalowana na komputerze z systemem Windows 10, możesz uzyskać nazwę PFN przy użyciu polecenia cmdlet programu PowerShell Get-AppxPackage.If the app that you are working with is already installed on a Windows 10 computer, you can use the Get-AppxPackage PowerShell cmdlet to get the PFN.

Polecenie Get-AppxPackage ma następującą składnię:The syntax for Get-AppxPackage is:

Parameter Set: __AllParameterSets Get-AppxPackage [[-Name] <String> ] [[-Publisher] <String> ] [-AllUsers] [-User <String> ] [ <CommonParameters>]

Uwaga

W celu uzyskania nazwy PFN może być konieczne uruchomienie programu PowerShell jako administrator.You may have to run PowerShell as an admin to retrieve the PFN.

Aby na przykład uzyskać informacje dotyczące wszystkich aplikacji uniwersalnych zainstalowanych na komputerze, użyj polecenia Get-AppxPackage.For example, to get info about all the universal apps installed on the computer, use Get-AppxPackage.

Aby uzyskać informacje dotyczące aplikacji, której nazwa lub część nazwy jest znana, użyj polecenia Get-AppxPackage *<app_name>.To get info about an app when you know the name or part of the name, use Get-AppxPackage *<app_name>. Zwróć uwagę na użycie symbolu wieloznacznego, który jest przydatny zwłaszcza wtedy, gdy nie masz pewności, jaka jest pełna nazwa aplikacji.Note the use of the wildcard character, which is particularly helpful if you're not sure of the full name of the app. Aby na przykład uzyskać informacje dotyczące programu OneNote, użyj polecenia Get-AppxPackage *OneNote.For example, to get the info for OneNote, use Get-AppxPackage *OneNote.

Oto informacje uzyskane dla programu OneNote:Here is the information retrieved for OneNote:

Name : Microsoft.Office.OneNote

Publisher : CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US

Architecture : X64

ResourceId :

Version : 17.6769.57631.0

PackageFullName : Microsoft.Office.OneNote_17.6769.57631.0_x64__8wekyb3d8bbwe

InstallLocation : C:\Program Files\WindowsApps

\Microsoft.Office.OneNote_17.6769.57631.0_x64__8wekyb3d8bbwe

IsFramework : False

PackageFamilyName : Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe

PublisherId : 8wekyb3d8bbwe

Znajdowanie nazwy PFN, jeśli aplikacja nie jest zainstalowana na komputerzeFind a PFN if the app is not installed on a computer

  1. Przejdź do strony https://www.microsoft.com/store/apps.Go to https://www.microsoft.com/store/apps.
  2. Wprowadź nazwę aplikacji na pasku wyszukiwania.Enter the name of the app in the search bar. W tym przykładzie wyszukaj aplikację OneNote.In our example, search for OneNote.
  3. Wybierz link do aplikacji.Choose the link to the app. Zwróć uwagę, że adres URL zawiera serię liter na końcu.Note that the URL has a series of letters at the end. W tym przykładzie adres URL wygląda następująco: https://www.microsoft.com/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl.In our example, the URL looks like this: https://www.microsoft.com/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl.
  4. Wklej następujący adres URL w innej karcie https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/<app id>/applockerdata.In a different tab, paste the following URL, https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/<app id>/applockerdata. Zastąp ciąg <app id> identyfikatorem aplikacji uzyskanym ze strony https://www.microsoft.com/store/apps — serią liter na końcu adresu URL w kroku 3.Replace <app id> with the app id that you got from https://www.microsoft.com/store/apps - that series of letters at the end of the URL in step 3. W tym przykładzie (aplikacja OneNote) należy wkleić ciąg: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/9wzdncrfhvjl/applockerdata.In our example of OneNote, you'd paste: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/9wzdncrfhvjl/applockerdata.

W programie Microsoft Edge zostaną wyświetlone odpowiednie informacje. W programie Internet Explorer kliknij pozycję Otwórz, aby wyświetlić informacje.Microsoft Edge shows the information that you want; in Internet Explorer, choose Open to see the information. Wartość PFN jest podana w pierwszym wierszu.The PFN value is given on the first line. Poniżej przedstawiono wyniki dla przykładu:Here are the results for our example:

{ "packageFamilyName": "Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe", "packageIdentityName": "Microsoft.Office.OneNote", "windowsPhoneLegacyId": "ca05b3ab-f157-450c-8c49-a1f127f5e71d", "publisherCertificateName": "CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US" }