Przygotowywanie do konfigurowania zasad ochrony aplikacji dla systemu Windows 10Get ready to configure app protection policies for Windows 10

Dotyczy: usługa IntuneApplies to: Intune
Ten temat dotyczy usługi Intune zarówno w witrynie Azure Portal, jak i w portalu klasycznym.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Przed utworzeniem zasad ochrony aplikacji systemu Windows 10 trzeba włączyć zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM) dla systemu Windows 10 poprzez skonfigurowanie dostawcy MAM w usłudze Azure AD.Before creating a Windows 10 app protection policy using, you need to enable mobile application management (MAM) for Windows 10 by setting up the MAM provider in Azure AD. Konfiguracja ta umożliwia definiowanie stanu rejestracji podczas tworzenia nowych zasad funkcji Windows Information Protection (WIP) za pomocą usługi Intune.This configuration allows you to define the enrollment state when creating a new Windows Information Protection (WIP) policy with Intune.

Uwaga

Stanem rejestracji może być albo MAM, albo zarządzanie urządzeniami przenośnymi (MDM).The enrollment state can be either MAM or mobile device management (MDM).

Aby skonfigurować dostawcę MAMTo configure the MAM provider

 1. Przejdź do witryny Azure Portal i zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń usługi Intune.Go to the Azure portal and sign in with your Intune credentials.

 2. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Azure Active Directory.From the left menu, choose Azure Active Directory.

  Konfiguracja dostawcy MAM

 3. Po otwarciu bloku Azure AD wybierz pozycję Mobilność (zarządzanie urządzeniami przenośnymi i aplikacjami mobilnymi), a następnie kliknij pozycję Microsoft Intune.Azure AD blade opens, choose Mobility (MDM and MAM), then click Microsoft Intune.

  Mobilność (zarządzanie urządzeniami przenośnymi i aplikacjami mobilnymi)

 4. Kiedy zostanie otwarty blok konfigurowania, najpierw wybierz pozycję Przywróć domyślne adresy URL funkcji zarządzania aplikacjami przenośnymi, a następnie skonfiguruj następujące opcje:The configure blade opens, choose Restore default MAM URLs first, then configure the following:

  a.a. Zakres użytkownika funkcji zarządzania aplikacjami mobilnymi: funkcji MAM można użyć do ochrony danych firmowych dla określonej grupy użytkowników, którzy korzystają z urządzeń z systemem Windows 10, lub dla wszystkich użytkowników.MAM user scope: You can use MAM to protect corporate data on specific group of users that use Windows 10 devices or all users.

  b.b. Adres URL warunków użytkowania usługi zarządzania aplikacjami mobilnymi: adres URL punktu końcowego warunków użytkowania usługi MAM.MAM terms of use URL: The URL of the terms of use endpoint of the MAM service. Służy do wyświetlania warunków użytkowania usługi MAM dla użytkowników końcowych.This is used to display the term of MAM service to end-users.

  c.c. Adres URL odnajdywania usługi zarządzania aplikacjami mobilnymi: ten adres URL jest wyszukiwany przez urządzenia, gdy muszą one zastosować zasady ochrony aplikacji.MAM discovery URL: This the URL devices seek when they need to apply app protection policies.

  d.d. Adres URL informacji o zgodności usługi zarządzania aplikacjami mobilnymi:MAM compliance URL:

 5. Po skonfigurowaniu tych ustawień wybierz przycisk Zapisz.Once you configure these settings, choose Save.

Następne krokiNext steps

Tworzenie zasad ochrony aplikacji w funkcji WIPCreate a WIP app protection policy