Instalowanie klienta oprogramowania usługi Intune na komputerach z systemem WindowsInstall the Intune software client on Windows PCs

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Komputery z systemem Windows można zarejestrować, instalując oprogramowanie klienckie usługi Intune.Windows PCs can be enrolled by installing the Intune client software. Oprogramowanie klienckie usługi Intune można zainstalować na następujące sposoby:The Intune client software can be installed by using the following methods:

 • Przez administratora IT przy użyciu jednej z następujących metod: instalacja ręczna, zasady grupy lub instalacja dołączona na obrazie dyskuBy the IT admin, using one of these methods: manual installation, Group Policy, or installation included in a disk image

 • Instalacja ręczna oprogramowania klienckiego przez użytkowników końcowychBy end users, who manually install the client software

Oprogramowanie klienckie usługi Intune zawiera minimalne składniki oprogramowania niezbędne do zarejestrowania komputera w zarządzaniu przy użyciu usługi Intune.The Intune client software contains the minimum software necessary to enroll the PC in Intune management. Po zarejestrowaniu komputera oprogramowanie klienckie usługi Intune pobiera pełne oprogramowanie klienckie wymagane do zarządzania komputerami.After a PC has been enrolled, the Intune client software then downloads the full client software required for PC management.

Powyższa seria pobrań zmniejsza wpływ na przepustowość sieci i skraca do minimum czas wymagany do rejestrowania początkowego komputera w usłudze Intune.This series of downloads reduces the impact on the network's bandwidth and minimizes the time required to initially enroll the PC in Intune. Gwarantuje to również, że po ukończeniu drugiego pobierania klient ma najnowsze dostępne oprogramowanie.It also ensures that the client has the most recent software available after the second download has finished.

Jedna licencja usługi Intune umożliwia zainstalowanie oprogramowania klienckiego usługi Intune na pięciu komputerach.One Intune license allows the installation of the Intune client software on up to five PCs.

Pobieranie oprogramowania klienckiego usługi IntuneDownload the Intune client software

Wszystkie metody z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownicy samodzielnie instalują oprogramowanie klienckie usługi Intune, wymagają, aby administratorzy IT pobrali oprogramowanie, które następnie zostanie wdrożone u użytkowników końcowych.All methods, except those in which users install the Intune client software themselves, require that IT admins download the software first so that it can be subsequently deployed to end users.

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycję Administracja > Pobieranie oprogramowania klienckiego.In the Microsoft Intune administration console, click Admin > Client Software Download.

  Pobieranie klienta komputerowego usługi Intune

 2. Na stronie Pobieranie oprogramowania klienckiego kliknij przycisk Pobieranie oprogramowania klienckiego.On the Client Software Download page, click Download Client Software. Następnie zapisz pakiet Microsoft_Intune_Setup.zip, który zawiera oprogramowanie, w bezpiecznej lokalizacji w sieci.Then save the Microsoft_Intune_Setup.zip package that contains the software to a secure location on your network.

  Pakiet instalacyjny oprogramowania klienckiego usługi Intune zawiera unikatowe i specyficzne informacje dotyczące Twojego konta, które są dostępne za pośrednictwem osadzonego certyfikatu.The Intune client software installation package contains unique and specific information, which is available through an embedded certificate, about your account. Jeśli nieautoryzowani użytkownicy uzyskają dostęp do pakietu instalacyjnego, mogą zarejestrować komputery na koncie reprezentowanym przez osadzony certyfikat tego pakietu i mogą uzyskać dostęp do zasobów firmy.If unauthorized users gain access to the installation package, they can enroll PCs to the account that is represented by its embedded certificate and might gain access to company resources.

 3. Wyodrębnij zawartość pakietu instalacyjnego w bezpiecznej lokalizacji w sieci.Extract the contents of the installation package to the secure location on your network.

  Ważne

  Nie zmieniaj nazwy wyodrębnionego pliku ACCOUNTCERT ani nie usuwaj go, ponieważ spowoduje to niepowodzenie instalacji oprogramowania klienckiego.Do not rename or remove the ACCOUNTCERT file that is extracted, or the client software installation will fail.

Ręczne wdrażanie oprogramowania klienckiegoDeploy the client software manually

Na komputerach, na których ma zostać zainstalowane oprogramowanie klienckie, przejdź do folderu, w którym znajdują się jego pliki instalacyjne.On the computer(s) on which the client software is going to be installed, go to the folder where the client software installation files are located. Następnie uruchom plik Microsoft_Intune_Setup.exe, aby zainstalować oprogramowanie klienckie.Then run Microsoft_Intune_Setup.exe to install the client software.

Uwaga

Stan instalacji można wyświetlić, zatrzymując wskaźnik myszy na ikonie na pasku zadań komputera klienckiego.The status of the installation is displayed when you hover over the icon in the taskbar on the client PC.

Wdrażanie oprogramowania klienckiego za pomocą zasad grupyDeploy the client software by using Group Policy

 1. W folderze zawierającym pliki Microsoft_Intune_Setup.exe i MicrosoftIntune.accountcert uruchom następujące polecenie, aby wyodrębnić programy instalacyjne oparte na Instalatorze Windows dla komputerów 32-bitowych i 64-bitowych:In the folder that contains the files Microsoft_Intune_Setup.exe and MicrosoftIntune.accountcert, run the following command to extract the Windows Installer-based installation programs for 32-bit and 64-bit computers:

  Microsoft_Intune_Setup.exe/Extract <destination folder>
  
 2. Skopiuj pliki Microsoft_Intune_x86.msi, Microsoft_Intune_x64.msi i MicrosoftIntune.accountcert do lokalizacji sieciowej dostępnej dla wszystkich komputerów, na których ma zostać zainstalowane oprogramowanie klienckie.Copy the Microsoft_Intune_x86.msi file, the Microsoft_Intune_x64.msi file, and the MicrosoftIntune.accountcert file to a network location that can be accessed by all computers on which the client software is going to be installed.

  Ważne

  Nie należy rozdzielać plików ani zmieniać ich nazw, ponieważ spowoduje to niepowodzenie instalacji oprogramowania klienckiego.Do not separate or rename the files or the client software installation will fail.

 3. Wdróż oprogramowanie na komputerach w sieci za pomocą zasad grupy.Use Group Policy to deploy the software to computers on your network.

  Aby uzyskać więcej informacji o automatycznym wdrażaniu oprogramowania za pomocą zasad grupy, zapoznaj się z artykułem Group Policy for Beginners (Zasady grupy dla początkujących użytkowników).For more information about how to use Group Policy to automatically deploy software, see Group Policy for Beginners.

Wdrażanie oprogramowania klienckiego jako części obrazuDeploy the client software as part of an image

Oprogramowanie klienckie usługi Intune można wdrożyć na komputerach jako część obrazu systemu operacyjnego, postępując według następującej procedury:You can deploy the Intune client software to computers as part of an operating system image by using the following procedure as a guide:

 1. Skopiuj pliki instalacyjne klienta (Microsoft_Intune_Setup.exe i MicrosoftIntune.accountcert) do folderu %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup na komputerze odniesienia.Copy the client installation files, Microsoft_Intune_Setup.exe and MicrosoftIntune.accountcert, to the %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup folder on the reference computer.

 2. Utwórz wpis rejestru WindowsIntuneEnrollPending, dodając następujące polecenie do skryptu SetupComplete.cmd :Create the WindowsIntuneEnrollPending registry entry by adding the following command to the SetupComplete.cmd script:

  %windir%\system32\reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Onlinemanagement\Deployment /v
  WindowsIntuneEnrollPending /t REG_DWORD /d 1
  
 3. Dodaj następujące polecenie do pliku SetupComplete.cmd, aby uruchomić pakiet rejestracyjny z argumentem wiersza polecenia /PrepareEnroll:Add the following command to setupcomplete.cmd to run the enrollment package with the /PrepareEnroll command-line argument:

  %systemdrive%\temp\Microsoft_Intune_Setup\Microsoft_Intune_Setup.exe /PrepareEnroll
  

  Porada

  Skrypt SetupComplete.cmd umożliwia Instalatorowi systemu Windows wprowadzenie modyfikacji systemu przed zalogowaniem się użytkownika.The SetupComplete.cmd script enables Windows Setup to make modifications to the system before a user signs on. Argument wiersza polecenia /PrepareEnroll powoduje przygotowanie komputera docelowego do automatycznej rejestracji w usłudze Intune po zakończeniu działania Instalatora systemu Windows.The /PrepareEnroll command-line argument prepares a targeted computer to be automatically enrolled in Intune after Windows Setup finishes.

 4. Umieść skrypt SetupComplete.cmd w folderze %Windir%\Setup\Scripts na komputerze odniesienia.Put SetupComplete.cmd in the %Windir%\Setup\Scripts folder on the reference computer.

 5. Przechwyć obraz komputera odniesienia, a następnie wdróż go na komputerach docelowych.Capture an image of the reference computer and then deploy this to targeted computers.

  Gdy komputer docelowy zostanie uruchomiony ponownie po ukończeniu działania Instalatora systemu Windows, nastąpi utworzenie klucza rejestru WindowsIntuneEnrollPending .When the targeted computer restarts at the completion of Windows Setup, the WindowsIntuneEnrollPending registry key is created. Pakiet rejestracyjny sprawdza, czy komputer jest zarejestrowany.The enrollment package checks to see if the computer is enrolled. Jeśli komputer jest zarejestrowany, nie są wykonywane żadne dalsze działania.If the computer is enrolled, no further action is taken. Jeśli komputer nie jest zarejestrowany, pakiet rejestracyjny tworzy zadanie automatycznej rejestracji w usłudze Microsoft Intune.If the computer is not enrolled, the enrollment package creates a Microsoft Intune Automatic Enrollment Task.

  Gdy zadanie automatycznej rejestracji jest uruchamiane w następnym zaplanowanym terminie, sprawdza istnienie wartości rejestru WindowsIntuneEnrollPending i próbuje zarejestrować komputer docelowy w usłudze Intune.When the automatic enrollment task runs at the next scheduled time, it checks the existence of the WindowsIntuneEnrollPending registry value, and it tries to enroll the targeted PC in Intune. Jeśli rejestracja nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, próba rejestracji zostanie ponowiona przy następnym uruchomieniu zadania.If the enrollment fails for any reason, the enrollment is retried the next time the task runs. Ponowne próby będą kontynuowane przez miesiąc.The retries continue for a month.

  Zadanie automatycznej rejestracji w usłudze Intune, wartość rejestru WindowsIntuneEnrollPending i certyfikat konta zostaną usunięte z komputera docelowego po pomyślnej rejestracji lub po upływie miesiąca (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).The Intune Automatic Enrollment Task, the WindowsIntuneEnrollPending registry value, and the account certificate are deleted from the targeted computer either when the enrollment is successful or after a month (whichever comes first).

Instruowanie użytkowników odnośnie samodzielnej rejestracjiInstruct users to self-enroll

Użytkownicy instalują oprogramowanie klienckie usługi Intune, przechodząc do witryny internetowej Portal firmy.Users install the Intune client software by going to the Company Portal website. Konkretne informacje, które widzą użytkownicy w portalu sieci Web, różnią się w zależności od urzędu certyfikacji MDM oraz platformy lub wersji systemu operacyjnego komputera użytkownika.The exact information that users see in the web portal varies, depending on your account's MDM Authority and the OS platform/version of the user's PC.

Jeśli użytkownikom nie przypisano licencji usługi Intune lub nie ustawiono usługi Intune jako urzędu certyfikacji zarządzania urządzeniami przenośnymi organizacji, opcje rejestracji nie są widoczne dla użytkowników.If users haven't been assigned an Intune license or if the organization's MDM Authority hasn't been set to Intune, users aren't shown any options to enroll.

Jeśli użytkownikom przypisano licencję usługi Intune i ustawiono usługę Intune jako urząd certyfikacji zarządzania urządzeniami przenośnymi organizacji:If users have been assigned an Intune license, and the organization's MDM Authority has been set to Intune:

 • Dla użytkowników komputerów z systemem Windows 7 lub Windows 8 jest wyświetlana TYLKO opcja rejestracji w usłudze Intune przez pobranie i zainstalowanie komputerowego oprogramowania klienckiego, które jest unikatowe dla organizacji.Windows 7 or Windows 8 PC users are shown ONLY the option to enroll to Intune by downloading and installing the PC client software that is unique to their organization.

 • Dla użytkowników komputerów z systemem Windows 10 lub Windows 8.1 są wyświetlane dwie opcje rejestracji:Windows 10 or Windows 8.1 PC users are shown two enrollment options:

  • Zarejestruj komputer jako urządzenie przenośne: użytkownicy wybierają przycisk Dowiedz się, jak zarejestrować i przechodzą do instrukcji dotyczących sposobu rejestracji komputera jako urządzenia przenośnego.Enroll PC as a mobile device: Users choose the Find Out How to Enroll button and are taken to instructions on how to enroll their PC as a mobile device. Ten przycisk jest zawsze wyświetlany, ponieważ rejestracja w zarządzaniu urządzeniami przenośnymi jest uznawana za domyślną i preferowaną opcję rejestracji.This button is prominently displayed, because MDM enrollment is considered to be the default and preferred enrollment option. Jednak opcja zarządzania urządzeniami przenośnymi nie została uwzględniona w tym temacie, który obejmuje tylko instalację oprogramowania klienckiego.However, the MDM option is not applicable to this topic, which covers only the client software installation.
  • Zarejestruj komputer przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune: należy poinformować użytkowników, aby wybrali link Kliknij tutaj, aby je pobrać, który poprowadzi ich przez proces instalacji oprogramowania klienckiego.Enroll PC using the Intune client software: You'll need to tell your users to select the Click here to download it link, which takes them through the client software installation.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie opcji.The following table summarizes the options.

Domyślne opcje rejestracji dla danej platformy

Na poniższych zrzutach ekranu przedstawiono zawartość wyświetlaną dla użytkowników podczas rejestrowania urządzeń przy użyciu oprogramowania klienckiego.The following screenshots show what users see as they enroll their devices using the software client.

Najpierw wyświetlany jest monit o zidentyfikowanie lub zarejestrowanie urządzeń przez użytkowników.Users are first prompted to identify or to enroll their device.

identyfikowanie lub rejestrowanie urządzenia

W celu zainstalowania komputerowego oprogramowania klienckiego przez użytkowników musisz poinformować ich, aby wybrali link Kliknij tutaj , aby je pobrać, który umożliwia użytkownikom pobranie komputerowego oprogramowania klienckiego i prowadzi ich przez proces instalacji.To have your users install the PC client software, you'll need to tell them to select the Click here to download it link, which enables users to download the PC client software and takes them through the installation process. Przycisk Dowiedz się, jak zarejestrować powoduje przejście do dokumentacji dotyczącej sposobu rejestrowania za pomocą opcji rejestracji w zarządzaniu urządzeniami przenośnymi, która nie została uwzględniona w tej instrukcji oprogramowania klienckiego.The Find out how to enroll button takes users to documentation about how to enroll using MDM enrollment, which is not relevant to these software client instructions.

wybieranie linku Kliknij tutaj, aby ją pobrać

Po kliknięciu linku przez użytkowników jest wyświetlany przycisk Pobierz oprogramowanie, który należy wybrać, aby rozpocząć instalację komputerowego oprogramowania klienckiego.When users click the link, they see a Download Software button, which they select to start the PC client software installation.

wybieranie przycisku Pobierz oprogramowanie

Użytkownicy są proszeni o zalogowanie się za pomocą firmowych poświadczeń.Users are then asked to sign in with their corporate credentials.

Logowanie się przy użyciu poświadczeń

Użytkownicy przechodzą do strony powitalnej instalacji.Users are taken to the Welcome page for the installation.

Strona powitalna instalacji klienta komputerowego

Użytkownicy wybierają przycisk Dalej, po czym rozpoczyna się instalacja.Users choose Next, and the installation starts.

Strona powitalna instalacji klienta komputerowego

Po zakończeniu instalacji użytkownicy wybierają przycisk Zakończ.When the installation completes, users choose Finish.

Zakończenie instalacji klienta komputerowego

Jeśli użytkownicy podejmą próbę zarejestrowania komputera jako urządzenia przenośnego po zarejestrowaniu za pomocą komputerowego oprogramowania klienckiego usługi Intune, zostanie wyświetlony następujący ekran błędu.If users try to enroll their PC as a mobile device after having already enrolled using the Intune PC client software, they see the following error screen.

Ekran wyświetlany, jeśli komputer jest już zarejestrowany

Monitorowanie i weryfikowanie pomyślnego wdrożenia klientaMonitor and validate successful client deployment

Użyj jednej z poniższych procedur ułatwiających monitorowanie i weryfikowanie pomyślnego wdrożenia klienta.Use one of the following procedures to help you monitor and validate successful client deployment.

Aby zweryfikować instalację oprogramowania klienckiego z poziomu konsoli administratora usługi Microsoft IntuneTo verify the installation of the client software from the Microsoft Intune administrator console

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycję Grupy > Wszystkie urządzenia > Wszystkie komputery.In the Microsoft Intune administration console, click Groups > All Devices > All Computers.

 2. Na liście znajdź komputery komunikujące się z usługą Intune, albo wyszukaj określony zarządzany komputer, wpisując jego nazwę (lub dowolną część nazwy) w polu Wyszukaj urządzenia.In the list, find the computers that are communicating with Intune, or search for a specific managed computer by typing the computer name (or any part of the name) in the Search devices box.

 3. Sprawdź stan komputera w dolnym okienku konsoli.Examine the status of the computer in the bottom pane of the console. Usuń wszelkie błędy.Resolve any errors.

Aby utworzyć raport ze spisu komputerów w celu wyświetlenia wszystkich zarejestrowanych komputerówTo create a computer inventory report to display all enrolled computers

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycje Raporty > Raporty ze spisu komputerów.In the Microsoft Intune administration console, click Reports > Computer Inventory Reports.

 2. Na stronie Tworzenie nowego raportu pozostaw wartości domyślne we wszystkich polach (chyba że chcesz zastosować filtry), a następnie kliknij pozycję Wyświetl raport.On the Create New Report page, leave the default values in all fields (unless you want to apply filters), and then click View Report.

 3. W nowym oknie zostanie otwarta strona Raport o spisie komputerów zawierająca wszystkie komputery, które zostały pomyślnie zarejestrowane w usłudze Intune.The Computer Inventory Report page opens in a new window that displays all computers that are successfully enrolled in Intune.

  Porada

  Kliknij nagłówek dowolnej kolumny w raporcie, aby posortować listę według zawartości tej kolumny.Click any column heading in the report to sort the list by the contents of that column.

Odinstalowywanie oprogramowania klienckiego systemu WindowsUninstall the Windows client software

Istnieją dwie metody wyrejestrowania oprogramowania klienckiego systemu Windows:There are two ways to unenroll the Windows client software:

 • Z konsoli administracyjnej usługi Intune (zalecana metoda)From the Intune admin console (recommended method)
 • Z wiersza polecenia na komputerze klienckimFrom a command prompt on the client

Wyrejestrowanie przy użyciu konsoli administracyjnej usługi IntuneUnenroll by using the Intune admin console

Aby wyrejestrować oprogramowanie klienckie za pomocą konsoli administracyjnej usługi Intune, przejdź kolejno do pozycji Grupy > Wszystkie komputery > Urządzenia.To unenroll the software client by using the Intune admin console, go to Groups > All Computers > Devices. Kliknij klienta prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Wycofaj/Wyczyść.Right-click the client, and select Retire/Wipe.

Wyrejestrowanie przy użyciu wiersza polecenia na komputerze klienckimUnenroll by using a command prompt on the client

W wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień uruchom jedno z następujących poleceń.Using an elevated command prompt, run one of the following commands.

Metoda 1:Method 1:

"C:\Program Files\Microsoft\OnlineManagement\Common\ProvisioningUtil.exe" /UninstallAgents /MicrosoftIntune

Metoda 2 Należy pamiętać, że nie wszystkie agenty są zainstalowane we wszystkich jednostkach magazynowych systemu Windows:Method 2 Note that all of these agents are installed on every SKU of Windows:

wmic product where name="Microsoft Endpoint Protection Management Components" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune Notification Service" call uninstall
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Policy Agent" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Policy Platform" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Security Client" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Client" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Client Service" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Easy Assist v2" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune Monitoring Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune Center" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Update Manager" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Agent Installer" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune" call uninstall
wmic product where name="Windows Endpoint Protection Management Components" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Notification Service" call uninstall
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Policy Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Policy Platform" call uninstall
wmic product where name="Windows Security Client" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Client" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Client Service" call uninstall
wmic product where name="Windows Easy Assist v2" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Monitoring Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Center" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Update Manager" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Agent Installer" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune" call uninstall

Porada

Wyrejestrowanie klienta pozostawi stary rekord po stronie serwera dla klienta, którego to dotyczy.Client unenrollment will leave a stale sever-side record for the affected client. Proces wyrejestrowania jest asynchroniczny i istnieje dziewięciu agentów do odinstalowania, więc operacja może potrwać do 30 minut.The unenrollment process is asynchronous, and there are nine agents to uninstall, so it may take up to 30 mins to complete.

Sprawdź stan wyrejestrowaniaCheck the unenrollment status

Sprawdź folder „%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement” i upewnij się, że po lewej stronie są wyświetlane tylko następujące katalogi:Check "%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement" and ensure that only the following directories are shown on the left:

 • AgentInstallerAgentInstaller
 • DziennikiLogs
 • UpdatesUpdates
 • WspólneCommon

Usuń folder OnlineManagementRemove the OnlineManagement folder

Operacja wyrejestrowania nie usuwa folderu OnlineManagement.The unenrollment process does not remove the OnlineManagement folder. Odczekaj 30 minut po odinstalowaniu, a następnie uruchom to polecenie.Wait 30 minutes after the uninstall, and then run this command. Jeśli zostanie ono uruchomione zbyt szybko, odinstalowanie może pozostać w nieznanym stanie.If you run it too soon, the uninstall could be left in an unknown state. Aby usunąć folder, uruchom wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:To remove the folder, start an elevated prompt and run:

"rd /s /q %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement".

Następne krokiNext steps

Zarządzanie komputerami z systemem Windows przy użyciu usługi Microsoft Intune Rozwiązywanie problemów z instalacją klientaManage Windows PCs with Microsoft Intune Troubleshoot client setup