Instalowanie programu Intune On-premises Exchange ConnectorInstall the Intune On-premises Exchange Connector

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Aby skonfigurować połączenie, które umożliwia usłudze Microsoft Intune komunikację z serwerem Exchange hostującym skrzynki pocztowe używane na urządzeniach przenośnych, musisz pobrać i skonfigurować narzędzie On-Premises Exchange Connector za pomocą konsoli administracyjnej usługi Intune.To set up a connection that enables Microsoft Intune to communicate with the Exchange Server that hosts the mailboxes for the mobile devices, you must download and configure the On-premises Exchange Connector from the Intune administration console. W ramach jednej subskrypcji usługa Intune obsługuje tylko jedno połączenie programu Exchange Connector dowolnego typu.Intune only supports one Exchange Connector connection of any type per subscription.

Wymagania dotyczące programu On-premises Exchange ConnectorOn-premises Exchange Connector requirements

Poniższa tabela zawiera listę wymagań dotyczących komputera, na którym ma być instalowany program On-premises Exchange Connector.The following table lists the requirements for the computer on which you install the On-premises Exchange Connector.

WymaganieRequirement Więcej informacjiMore information
Systemy operacyjneOperating systems Usługa Intune obsługuje program On-premises Exchange Connector na komputerach z dowolną wersją systemu Windows Server 2008 SP2 (64-bitową), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.Intune supports the On-premises Exchange Connector on a computer that runs any edition of Windows Server 2008 SP2 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, or Windows Server 2012 R2.

Program Connector nie jest obsługiwany w żadnej instalacji Server Core.The Connector is not supported on any Server Core installation.
Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange Lokalne łączniki wymagają programu Microsoft Exchange 2010 z dodatkiem SP1 lub jego nowszej wersji albo starszej wersji środowiska usługi Exchange Online w wersji dedykowanej.On-premises Connectors require Microsoft Exchange 2010 SP1 or later or legacy Exchange Online Dedicated. Aby ustalić, czy środowisko usługi Exchange Online w wersji dedykowanej zawiera nową czy starszą konfigurację, skontaktuj się z menedżerem ds. klientów.To determine if your Exchange Online Dedicated environment is in the new or legacy configuration, contact your account manager.
Urząd zarządzania urządzeniami przenośnymiMobile device management authority Konfigurowanie usługi Intune jako urzędu zarządzania urządzeniami przenośnymi.Set the mobile device management authority to Intune.
SprzętHardware Komputer, na którym jest instalowany łącznik, wymaga co najmniej procesora CPU 1,6 GHz z 2 GB pamięci RAM oraz 10 GB wolnego miejsca na dysku.The computer on which you install the connector requires a 1.6 GHz CPU with 2 GB of RAM and 10 GB of free disk space.
Synchronizacja z usługą Active DirectoryActive Directory synchronization Zanim będzie możliwe połączenie usługi Intune z programem Exchange Server przy użyciu programu Connector, należy skonfigurować synchronizację usługi Active Directory, aby zapewnić synchronizację lokalnych użytkowników i grup zabezpieczeń z wystąpieniem usługi Azure Active Directory.Before you can use Connector to connect Intune to your Exchange Server, you must set up Active Directory synchronization so that your local users and security groups are synchronized with your instance of Azure Active Directory.
Dodatkowe oprogramowanieAdditional software Na komputerze, który będzie hostem łącznika, musi być wdrożona pełna instalacja platformy Microsoft .NET Framework 4.5 i programu Windows PowerShell 2.0.A full installation of Microsoft .NET Framework 4.5 and Windows PowerShell 2.0 must be installed on the computer that hosts the connector.
SiećNetwork Komputer, na którym ma być instalowany łącznik, musi należeć do domeny, która ma relację zaufania z domeną hostującą program Exchange Server.The computer on which you install the connector must be in a domain that has a trust relationship to the domain that hosts your Exchange Server.

Komputer wymaga zastosowania konfiguracji umożliwiającej mu dostęp do usługi Intune za pośrednictwem zapór i serwerów proxy przez porty 80 i 443.The computer requires configurations to enable it to access the Intune service through firewalls and proxy servers over Ports 80 and 443. Domeny używane przez usługę Intune obejmują manage.microsoft.com, *manage.microsoft.com i *.manage.microsoft.com.Domains that are used by Intune include manage.microsoft.com, *manage.microsoft.com, and *.manage.microsoft.com.

Wymagania poleceń cmdlet programu ExchangeExchange cmdlet requirements

Musisz utworzyć konto użytkownika usługi Active Directory, które będzie używane przez program Exchange Connector usługi Intune.You must create an Active Directory user account that is used by the Intune Exchange Connector. Konto musi mieć uprawnienia do uruchamiania następujących wymaganych poleceń cmdlet programu Exchange w środowisku Windows PowerShell:The account must have permission to run the following required Windows PowerShell Exchange cmdlets:

 • Get-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettingsGet-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettings
 • Get-CasMailbox, Set-CasMailboxGet-CasMailbox, Set-CasMailbox
 • Get-ActiveSyncMailboxPolicy, Set-ActiveSyncMailboxPolicy, New-ActiveSyncMailboxPolicy, Remove-ActiveSyncMailboxPolicyGet-ActiveSyncMailboxPolicy, Set-ActiveSyncMailboxPolicy, New-ActiveSyncMailboxPolicy, Remove-ActiveSyncMailboxPolicy
 • Get-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRuleGet-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
 • Get-ActiveSyncDeviceStatisticsGet-ActiveSyncDeviceStatistics
 • Get-ActiveSyncDeviceGet-ActiveSyncDevice
 • Get-ExchangeServerGet-ExchangeServer
 • Get-ActiveSyncDeviceClassGet-ActiveSyncDeviceClass
 • Get-RecipientGet-Recipient
 • Clear-ActiveSyncDevice, Remove-ActiveSyncDeviceClear-ActiveSyncDevice, Remove-ActiveSyncDevice
 • Set-ADServerSettingsSet-ADServerSettings
 • Get-CommandGet-Command

Pobieranie pakietu instalacyjnego programu On-premises Exchange ConnectorDownload the On-premises Exchange Connector software installation package

 1. W obsługiwanym systemie operacyjnym Windows Server dla programu On-Premises Exchange Connector otwórz konsolę administracyjną Microsoft Intune (https://manage.microsoft.com) przy użyciu konta użytkownika, który jest administratorem dzierżawy programu Exchange i ma licencję na korzystanie z programu Exchange Server.On a supported Windows Server operating system for the On-premises Exchange Connector, open the Microsoft Intune administration console (https://manage.microsoft.com) with a user account that is an administrator in the Exchange tenant and that has a license to use Exchange Server. Otwórz konfigurację połączenia z programem Exchange.Open set up Exchange Connection

 2. W okienku skrótów obszaru roboczego wybierz pozycje Administracja>Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > Microsoft Exchange>Skonfiguruj połączenie programu Exchange.In the workspace shortcuts pane, choose Admin>Mobile Device Management > Microsoft Exchange>Setup Exchange Connection.

 3. Na stronie Konfigurowanie połączenia z programem Exchange wybierz polecenie Pobierz program On-Premises Connector.On the Setup Exchange Connection page, choose Download On-Premises Connector.

 4. Program On-Premises Exchange Connector znajduje się w skompresowanym folderze (pliku zip), który można otworzyć lub zapisać.The On-premises Exchange Connector is contained in a compressed (.zip) folder that can be opened or saved. W oknie dialogowym Pobieranie pliku wybierz polecenie Zapisz, aby zapisać skompresowany folder w bezpiecznej lokalizacji.In the File Download dialog box, choose Save to store the compressed folder to a secure location.

Ważne

Nie zmieniaj nazwy ani nie przenoś plików znajdujących się w folderze programu On-Premises Exchange Connector.Do not rename or move the files that are in the On-premises Exchange Connector folder. Przeniesienie lub zmiana nazwy zawartości folderu spowoduje niepowodzenie instalacji.Moving or renaming the folder's contents will cause the installation to fail.

Instalowanie i konfigurowanie programu Intune On-premises Exchange ConnectorInstall and configure the Intune On-premises Exchange Connector

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować program Intune On-Premises Exchange Connector.Perform the following steps to install the Intune On-premises Exchange Connector. Program On-Premises Exchange Connector można zainstalować tylko raz dla danej subskrypcji usługi Intune i tylko na jednym komputerze.The On-premises Exchange Connector can only be installed once per Intune subscription, and only on one computer. Skonfigurowanie dodatkowego łącznika On-Premises Exchange Connector spowoduje zastąpienie oryginalnego połączenia nowym.If you try to configure an additional On-premises Exchange Connector, the new connection will replace the original one.

 1. W obsługiwanym systemie operacyjnym dla łącznika lokalnego wyodrębnij pliki z archiwum Exchange_Connector_Setup.zip w bezpiecznej lokalizacji.On a supported operating system for the On-premises Connector, extract the files in Exchange_Connector_Setup.zip to a secure location.

 2. Po wyodrębnieniu plików otwórz utworzony folder i kliknij dwukrotnie plik Exchange_Connector_Setup.exe, aby zainstalować łącznik On-Premises Exchange Connector.After the files are extracted, open the extracted folder and double-click Exchange_Connector_Setup.exe to install the On-premises Exchange Connector.

  Ważne

  Jeśli folder docelowy nie znajduje się w bezpiecznej lokalizacji, usuń plik certyfikatu WindowsIntune.accountcert po zainstalowaniu łącznika On-Premises Connector.If the destination folder is not a secure location, you should delete the certificate file WindowsIntune.accountcert after you install the On-premises Connector.

 3. W oknie dialogowym Microsoft Intune Exchange Connector wybierz opcję Lokalny program Microsoft Exchange Server lub Hostowany program Microsoft Exchange Server.In the Microsoft Intune Exchange Connector dialog box, select either On-premises Microsoft Exchange Server or Hosted Microsoft Exchange Server.

  Wybierz typ serwera Exchange Server

  W przypadku lokalnego serwera Exchange podaj jego nazwę lub w pełni kwalifikowaną nazwę domeny serwera Exchange, który hostuje rolę serwera dostępu klienta.For an On-premises Exchange server, provide either the server name or the fully-qualified domain name of the Exchange server that hosts the Client Access Server role.

  W przypadku hostowanego serwera Exchange podaj adres serwera Exchange.For a hosted Exchange server, provide the Exchange server address. Aby określić adres URL hostowanego serwera Exchange:To find the hosted Exchange server URL:

  1. Otwórz aplikację Outlook Web App for Office 365.Open the Outlook Web App for Office 365.

  2. Wybierz ikonę ?Choose the ? w lewym górnym rogu, a następnie wybierz polecenie Informacje.icon at the upper left, and then select About.

  3. Znajdź wartość Zewnętrzny serwer protokołu POP .Locate the POP External Server value.

  4. Wybierz pozycję Serwer proxy, aby określić ustawienia serwera proxy dla hostowanego serwera Exchange.Choose Proxy Server to specify proxy server settings for your hosted Exchange server.

   1. Wybierz opcję Użyj serwera proxy podczas synchronizacji informacji o urządzeniu przenośnym.Select Use a proxy server when synchronizing mobile device information.

   2. W polach Nazwa serwera proxy i Numer portu podaj wartości, które mają być używane na potrzeby dostępu do serwera.Enter the proxy server name and the port number to be used to access the server.

   3. Jeśli dostęp do serwera proxy wymaga podania poświadczeń użytkownika, wybierz pozycję Użyj poświadczeń do nawiązania połączenia z serwerem proxy.If it's necessary to provide user credentials to access the proxy server, select Use credentials to connect to the proxy server. i podaj wartości w polach Domena\nazwa_użytkownika i Hasło.Then enter the domain\user and the password.

   4. Wybierz przycisk OK.Choose OK.

  5. W polach Nazwa użytkownika (domena\nazwa_użytkownika) i Hasło podaj poświadczenia wymagane do nawiązania połączenia z serwerem Exchange.In the User (Domain\user) and Password fields, enter the credentials that are necessary to connect to your Exchange server.

  6. Podaj poświadczenia administracyjne, które są niezbędne do wysyłania powiadomień do skrzynek pocztowych użytkowników w programie Exchange Server.Provide the necessary administrative credentials to send notifications to a user’s Exchange Server mailbox. Powiadomienia te można skonfigurować za pomocą reguł dostępu warunkowego w usłudze Intune.You can configure these notifications with Conditional Access policies in Intune.

   Upewnij się, że usługa wykrywania automatycznego i usługi sieci Web programu Exchange są skonfigurowane na serwerze dostępu klienta programu Exchange.Ensure that the Autodiscover service and Exchange Web Services are configured on the Exchange Client Access Server. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z artykułem Client Access server (Serwer dostępu klienta).For more information, see Client Access server.

  7. W polu Hasło podaj hasło dla tego konta, aby umożliwić usłudze Intune dostęp do serwera Exchange.In the Password field, provide the password for this account to enable Intune to access the Exchange Server.

  8. Wybierz polecenie Połącz.Choose Connect.

Konfigurowanie połączenia może potrwać kilka minut.It might take a few minutes for the connection to be configured.

Podczas konfigurowania program Exchange Connector zapisuje ustawienia serwera proxy, aby umożliwić dostęp do Internetu.During configuration, the Exchange Connector stores your proxy settings to enable access to the Internet. Jeśli ustawienia serwera proxy zostaną zmienione, będzie trzeba skonfigurować ponownie program Exchange Connector w celu zastosowania zaktualizowanych ustawień serwera proxy dla programu Exchange Connector.If your proxy settings change, you will have to reconfigure the Exchange Connector to apply the updated proxy settings to the Exchange Connector.

Po skonfigurowaniu połączenia w programie Exchange Connector urządzenia przenośne skojarzone z użytkownikami i zarządzane przez program Exchange Connector zostaną automatycznie zsynchronizowane i dodane do programu Exchange Connector.After the Exchange Connector sets up the connection, mobile devices that are associated with users that are managed in Exchange Connector are automatically synchronized and added to the Exchange Connector. Wykonanie synchronizacji może zająć trochę czasu.This synchronization might take some time to complete.

Uwaga

Jeśli po zainstalowaniu łącznika On-Premises Exchange Connector połączenie z programem Exchange zostanie usunięte, musisz odinstalować łącznik On-Premises Exchange Connector z komputera, na którym został zainstalowany.If you have installed the On-premises Exchange Connector, and if at some point you delete the Exchange connection, you must uninstall the On-premises Exchange Connector from the computer onto which it was installed.

Weryfikacja połączenia z programem ExchangeValidate the Exchange connection

Po pomyślnym skonfigurowaniu programu Exchange Connector można wyświetlić stan połączenia oraz ostatniej pomyślnej próby synchronizacji.After you have successfully configured the Exchange Connector, you can view the status of the connection and the last successful synchronization attempt. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz obszar roboczy ADMINISTRACJA.In the Microsoft Intune administration console, choose the ADMIN workspace. W sekcji Zarządzanie urządzeniami przenośnymi wybierz pozycję Microsoft Exchange, a następnie sprawdź, czy podane szczegółowe informacje są wyświetlane w polu Informacje o połączeniu z programem Exchange.Under Mobile Device Management, choose Microsoft Exchange, and then validate that the details you provided appear under Exchange Connection Information.

Możesz również sprawdzić godzinę i datę ostatniej pomyślnej próby synchronizacji.You can also check the time and date of the last successful synchronization attempt.