Konfigurowanie łącznika Intune Service to Service Connector dla programu Exchange OnlineConfigure the Intune service to service connector for Exchange Online

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Dzięki tym informacjom można połączyć usługę Microsoft Intune i usługę Exchange Online lub nową usługę Exchange Online w wersji dedykowanej.Use this information to connect Microsoft Intune and Exchange Online or the new Exchange Online Dedicated service. Aby ustalić, czy środowisko usługi Exchange Online w wersji dedykowanej jest w wersji nowej, czy starszej, skontaktuj się z menedżerem ds. klientów.To determine whether your Exchange Online Dedicated environment is the new or legacy version, contact your account manager. Usługa Intune obsługuje tylko jedno połączenie programu Exchange Connector dowolnego typu na subskrypcję.Intune only supports one Exchange connector connection of any type per subscription.

Wymagania dotyczące łącznika Service To Service ConnectorService to Service Connector requirements

Łącznik Service To Service Connector obsługuje tylko usługę Exchange Online lub usługę Exchange Online w wersji dedykowanej i nie ma wymagań dotyczących infrastruktury lokalnej.The Service to Service Connector supports only Exchange Online or Exchange Online Dedicated and has no requirements for on-premises infrastructure.

WymaganieRequirement Więcej informacjiMore information
Usługa Exchange Online — skonfigurowana i uruchomionaExchange Online configured and running Usługa Exchange OnlineExchange Online
Urząd zarządzania urządzeniami przenośnymiMobile device management authority Ustawianie usługi Microsoft Intune jako urzędu zarządzania urządzeniami przenośnymiSet the mobile device management authority to Microsoft Intune
Wersja programu Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange version Usługa Exchange Online lub nowa usługa Exchange Online w wersji dedykowanejExchange Online or the new Exchange Online Dedicated service
Synchronizacja z usługą Active DirectoryActive Directory synchronization Zanim będzie możliwe użycie łącznika Intune Connector, należy skonfigurować synchronizację z usługą Active Directory, aby zapewnić synchronizację lokalnych użytkowników i grup zabezpieczeń z wystąpieniem usługi Azure Active Directory.Before you can use the Intune Connector, you must set up Active Directory synchronization so that your local users and security groups are synchronized with your instance of Azure Active Directory.

Wymagania poleceń cmdlet programu ExchangeExchange cmdlet requirements

Ponadto musisz utworzyć konto użytkownika usługi Exchange Online, które będzie używane przez program Exchange Connector usługi Intune.You must also create an Exchange Online user account that is used by the Intune Exchange Connector. Konto musi mieć uprawnienia do użycia konsoli administracyjnej usługi Intune oraz do uruchamiania następujących wymaganych poleceń cmdlet programu Exchange w środowisku Windows PowerShell:The account must have permission to use the Intune administration console and to run the following required Windows PowerShell Exchange cmdlets:

  • Get-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettingsGet-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettings
  • Get-MobileDeviceMailboxPolicy, Set-MobileDeviceMailboxPolicy, New-MobileDeviceMailboxPolicy, Remove-MobileDeviceMailboxPolicyGet-MobileDeviceMailboxPolicy, Set-MobileDeviceMailboxPolicy, New-MobileDeviceMailboxPolicy, Remove-MobileDeviceMailboxPolicy
  • Get-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRuleGet-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
  • Get-MobileDeviceStatisticsGet-MobileDeviceStatistics
  • Get-MobileDeviceGet-MobileDevice
  • Get-ActiveSyncDeviceClassGet-ActiveSyncDeviceClass

Konfigurowanie łącznika Service To Service ConnectorSet up the Service to Service Connector

  1. Otwórz konsolę administracyjną usługi Microsoft Intune przy użyciu konta użytkownika z prawami administratora programu Exchange i uprawnieniami do użycia opisanych wcześniej poleceń cmdlet.Open the Microsoft Intune administration console with a user account that has Exchange admin rights and permissions for the cmdlets described earlier. Usługa Microsoft Intune używa adresu e-mail aktualnie zalogowanego użytkownika, aby skonfigurować połączenie.Microsoft Intune uses the email address of the currently signed-in user to set up the connection.

  2. W okienku skrótów obszaru roboczego wybierz pozycje ADMINISTRACJA>Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > Microsoft Exchange > Skonfiguruj połączenie programu Exchange.In the workspace shortcuts pane, choose ADMIN>Mobile Device Management > Microsoft Exchange > Set Up Exchange Connection. Strona konfiguracji łącznika Service To Service ConnectorSet up service to service connector page

  3. Na stronie Konfigurowanie połączenia z programem Exchange wybierz polecenie Skonfiguruj łącznik Service To Service Connector.On the Set Up Exchange Connection page, choose Set Up Service to Service Connector.

Łącznik Service To Service Connector automatycznie konfiguruje i synchronizuje środowisko usługi Exchange Online lub nowej usługi Exchange Online w wersji dedykowanej.The Service to Service Connector automatically configures and synchronizes your Exchange Online or new Exchange Online Dedicated environment.

Weryfikacja połączenia z programem ExchangeValidate your Exchange connection

Po pomyślnym skonfigurowaniu programu Exchange Connector przejdź do konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune.After you have successfully configured the Exchange Connector, go to the Microsoft Intune administration console. Wybierz pozycje Administracja> Zarządzania urządzeniami przenośnymi > Microsoft Exchange.Choose Admin> Mobile Device Management > Microsoft Exchange. Następnie sprawdź, czy podane szczegółowe informacje są wyświetlane w polu Informacje o połączeniu z programem Exchange.Then validate that the details you provided appear under Exchange Connection Information.

Możesz również sprawdzić godzinę i datę ostatniej pomyślnej próby synchronizacji.You can also check the time and date of the last successful synchronization attempt.