Rejestrowanie firmowych urządzeń z systemem iOS przy użyciu Device Enrollment ProgramEnroll corporate-owned Device Enrollment Program iOS devices

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune może wdrożyć profil rejestracji, który będzie bezprzewodowo rejestrować urządzenia z systemem iOS zakupione w ramach programu Device Enrollment Program (DEP).Microsoft Intune can deploy an enrollment profile that enrolls iOS devices that were bought through the Device Enrollment Program (DEP) “over the air.” Pakiet rejestracyjny może obejmować opcje Asystenta ustawień dla urządzenia.The enrollment package can include setup assistant options for the device.

Uwaga

Rejestracji DEP nie można używać razem z metodą korzystającą z menedżera rejestracji urządzeń.DEP enrollment can't be used with the device enrollment manager method. Ponadto jeśli użytkownicy zarejestrują swoje urządzenia z systemem iOS za pomocą aplikacji Portal firmy, a następnie numery seryjne tych urządzeń zostaną zaimportowane i przypisane do profilu DEP, urządzenia te zostaną wyrejestrowane z usługi Intune.Also, if users enroll iOS devices (i.e. using the Company Portal app) and those devices' serial numbers are then imported and assigned a DEP profile, the device will be unenrolled from Intune.

Wymagania wstępne dotyczące rejestracji urządzeń z systemem iOS za pośrednictwem funkcji zarządzania w programie DEP firmy ApplePrerequisites for enrolling iOS devices by using Apple DEP management

 • Zainstalowany certyfikat APNsInstall an APNs certificate

 • Organizacja musi dołączyć do programu DEP firmy Apple i pobrać urządzenia za pośrednictwem tego programu.Your organization must join Apple DEP and get devices through that program. Szczegóły tego procesu są dostępne pod adresem: https://deploy.apple.com. Zalety programu obejmują funkcje bezobsługowego konfigurowania urządzeń bez konieczności podłączania poszczególnych urządzeń do komputera przy użyciu kabla USB.Details of that process are available at: https://deploy.apple.com. Advantages of the program include hands-free setup of devices without using a USB cable to connect each device to a computer.

 • Aby zarejestrować firmowe urządzenia z systemem iOS w programie DEP, należy uzyskać token programu DEP od firmy Apple.Before you can enroll corporate-owned iOS devices with DEP, you need a DEP token from Apple. Token umożliwia usłudze Intune synchronizację informacji dotyczących urządzeń uczestniczących w programie DEP należących do firmy.This token lets Intune sync information about DEP-participating devices that your corporation owns. Umożliwia on również usłudze Intune przekazywanie profilów rejestracji do firmy Apple i przypisywanie urządzeń do tych profilów.It also permits Intune to perform Enrollment Profile uploads to Apple and to assign devices to those profiles.

Procedura rejestracji urządzeń z systemem iOS za pośrednictwem funkcji zarządzania w programie DEP firmy AppleSteps to enroll iOS devices by using Apple DEP management

Poniżej przedstawiono procedurę rejestracji urządzeń z systemem iOS w „dniu 0” za pomocą funkcji zarządzania w programie DEP firmy Apple.The following steps explain how to enroll iOS devices on "day 0" by using Apple DEP management. W miarę dodawania i usuwania urządzeń z organizacji prawdopodobnie będziesz powtarzać niektóre z tych kroków, takie jak dodawanie lub usuwanie numerów seryjnych, zgodnie z poniższym opisem.As devices are added and removed from your organization, you will likely repeat some of these steps, such as adding or removing serial numbers, as described below.

Pobieranie klucza szyfrowaniaGet an Encryption Key

 1. Jako użytkownik administracyjny otwórz konsolę administracyjną usługi Microsoft Intune, kliknij pozycję Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > iOS > Device Enrollment Program, a następnie wybierz pozycję Pobierz klucz szyfrowania.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Admin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program, and then choose Download Encryption Key.

 2. Zapisz lokalnie plik klucza szyfrowania (PEM)Save the encryption key (.pem) file locally. Plik PEM jest używany na potrzeby żądania certyfikatu relacji zaufania z portalu programu Device Enrollment Program firmy Apple.The .pem file is used to request a trust-relationship certificate from the Apple Device Enrollment Program portal.

Aktualizacja tokenu programu Device Enrollment Program

Pobieranie tokenu programu Device Enrollment ProgramGet a Device Enrollment Program token

 1. Przejdź do portalu Device Enrollment Program (https://deploy.apple.com) i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple ID swojej firmy.Go to the Device Enrollment Program Portal (https://deploy.apple.com), and sign in with your company Apple ID. Tego identyfikatora firmy Apple należy używać w przyszłości do odnawiania tokenu programu DEP.This Apple ID must be used later to renew your DEP token.

 2. W portalu Device Enrollment Program wybierz pozycje Device Enrollment Program > Manage Servers (Zarządzanie serwerami), a następnie wybierz pozycję Add MDM Server (Dodaj serwer MDM).In the Device Enrollment Program Portal, go to Device Enrollment Program > Manage Servers, and then choose Add MDM Server.

 3. Wprowadź nazwę serwera w polu MDM Server Name (Nazwa serwera MDM), a następnie wybierz przycisk Next(Dalej).Enter the MDM Server Name, and then choose Next. Nazwa serwera służy użytkownikowi do identyfikowania serwera MDM.The server name is for your reference to identify the mobile device management (MDM) server. Nie jest to nazwa ani adres URL serwera usługi Microsoft Intune.It is not the name or URL of the Microsoft Intune server.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Add <nazwa_serwera> (Dodawanie serwera <nazwa_serwera>).The Add <ServerName> dialog box opens. Kliknij pozycję Choose File… (Wybierz plik...)Choose Choose File… w celu przekazania pliku PEM, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).to upload the .pem file, and then choose Next.

 5. W oknie dialogowym Add< <nazwa_serwera>> (Dodawanie serwera <nazwa_serwera>) zostanie wyświetlony link Your Server Token (Token serwera).The Add <ServerName> dialog box shows a Your Server Token link. Pobierz plik tokenu serwera (p7m) na komputer, a następnie wybierz pozycję Done(Gotowe).Download the server token (.p7m) file to your computer, and then choose Done.

  Ten plik certyfikatu (p7m) służy do ustanawiania relacji zaufania między serwerami usługi Intune i programu Device Enrollment Program firmy Apple.This certificate (.p7m) file is used to establish a trust relationship between Intune and Apple’s Device Enrollment Program servers.

Dodawanie tokenu programu DEP do usługi IntuneAdd the DEP token to Intune

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > iOS > Device Enrollment Program.In the Microsoft Intune administration console, go to Admin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program.

 2. Wybierz pozycję Przekaż token DEP.Choose Upload the DEP Token. Przejdź do pliku certyfikatu (p7m), wprowadź swój identyfikator Apple ID i wybierz pozycję Przekaż.Browse to the certificate (.p7m) file, enter your Apple ID, and then choose Upload.

Dodawanie zasad rejestracji urządzeń firmowychAdd the Corporate Device Enrollment Policy

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Zasady > Rejestracja urządzeń firmowych, a następnie wybierz pozycję Dodaj.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

 2. Podaj ogólne informacje, takie jak Nazwa i Opis, oraz określ, czy urządzenia przypisane do tego profilu pozostają w koligacji z użytkownikiem, czy też należą do grupy:Provide General details including Name and Description, and specify whether devices assigned to the profile have user affinity or belong to a group:

  • Monituj o koligację użytkownika — podczas początkowej konfiguracji należy określić przynależność urządzenia do użytkownika przed udzieleniem zezwolenia na dostęp tego urządzenia do danych firmowych i poczty e-mail jako ten użytkownik.Prompt for user affinity: The device must be affiliated with a user during initial setup before it can be permitted to access company data and email as that user. Koligację użytkownika należy skonfigurować dla urządzeń zarządzanych w programie DEP, które należą do użytkowników i muszą korzystać z portalu firmy (tj. w celu instalowania aplikacji).User affinity should be set up for DEP-managed devices that belong to users and need to use the company portal (that is, to install apps). Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) nie działa podczas rejestracji urządzeń za pomocą programu DEP, gdy jest używana koligacja użytkownika.Multifactor authentication (MFA) doesn't work during enrollment on DEP devices with user affinity. Po zarejestrowaniu tych urządzeń uwierzytelnianie wieloskładnikowe działa zgodnie z oczekiwaniami.After enrollment, MFA works as expected on these devices. W przypadku nowych użytkowników, dla których wymagana jest zmiana hasła podczas pierwszego logowania, nie można wyświetlić monitu podczas rejestracji na urządzeniach objętych programem DEP.New users who are required to change their password when they first sign in cannot be prompted during enrollment on DEP devices. Ponadto w przypadku użytkowników, których hasła wygasły, nie zostanie wyświetlony monit o zresetowanie hasła podczas rejestracji w programie DEP i muszą oni zresetować hasło za pomocą innego urządzenia.Additionally, users whose passwords have expired won't be prompted to reset their password during DEP enrollment and must reset the password from a different device.

   Uwaga

   Program DEP z koligacją użytkownika wymaga nazwy użytkownika protokołu WS-Trust 1.3/mieszanego punktu końcowego, aby móc żądać tokenu użytkownika.DEP with user affinity requires WS-Trust 1.3 Username/Mixed endpoint to be enabled to request user token. Dowiedz się więcej na temat protokołu WS-Trust 1.3.Learn more about WS-Trust 1.3.

  • Brak koligacji użytkownika: urządzenie nie zostało powiązane z użytkownikiem.No user affinity: The device is not affiliated with a user. Tego typu przynależności należy użyć w przypadku urządzeń wykonujących zadania bez uzyskiwania dostępu do danych użytkowników lokalnych.Use this affiliation for devices that do tasks without accessing local user data. Aplikacje wymagające koligacji użytkownika, w tym aplikacja Portal firmy użyta do zainstalowania aplikacji biznesowych, nie będą działać.Apps that require user affiliation, including the Company Portal app that is used to install line-of-business apps, won’t work.

  Możesz także przypisać urządzenia do następującej grupy.You can also Assign devices to the following group. Kliknij pozycję Wybierz..., aby wybrać grupę.Choose Select... to choose a group.

  Ważne

  Przypisania grupy są przenoszone z usługi Intune do usługi Azure Active Directory.Group assignments are moving from Intune to Azure Active Directory. Kiedy dane konto usługi Intune otrzyma odpowiednią aktualizację, opcja Przypisz urządzenia do następującej grupy nie będzie widoczna.Once your Intune account receives the applicable update, you won't see the Assign devices to the following group option. Dowiedz się więcej.Learn more.

 3. Włącz opcję Skonfiguruj ustawienia programu rejestracji urządzeń dla tych zasad w celu zapewnienia obsługi programu DEP.Enable Configure Device Enrollment Program settings for this policy to support DEP.

  Okienko Asystenta ustawień

  Dla urządzeń zarządzanych w programie DEP dostępne są następujące ustawienia:The following settings are available for DEP-managed devices:

  • Dział — wyświetlane, gdy użytkownicy nacisną pozycję Informacje o konfiguracji podczas aktywacjiDepartment - Appears when users tap About Configuration during activation
  • Numer telefonu pomocy technicznej — wyświetlane, gdy użytkownik kliknie przycisk Potrzebna pomoc podczas aktywacjiSupport phone number - Appears when the user clicks the Need Help button during activation
  • Tryb przygotowania — stan ustawiany podczas aktywacji bez możliwości jego zmiany bez zresetowania urządzenia do ustawień fabrycznych:Preparation mode - Set during activation and cannot be changed without factory resetting the device:
   • Nienadzorowane — ograniczone możliwości zarządzaniaUnsupervised - Limited management capabilities
   • Nadzorowane — włącza więcej opcji zarządzania i domyślnie wyłącza blokadę aktywacjiSupervised - Enables more management options and disables Activation Lock by default
  • Zablokuj profil rejestracji dla urządzenia — stan ustawiany podczas aktywacji bez możliwości jego zmiany bez zresetowania urządzenia do ustawień fabrycznychLock enrollment profile to device - Set during activation and cannot be changed without a factory reset
   • Wyłącz — umożliwia usunięcie profilu zarządzania z poziomu menu UstawieniaDisable - Allows the management profile to be removed from the Settings menu
   • Włącz — (wymaga ustawienia Tryb przygotowania = Nadzorowane) — wyłącza opcję menu Ustawienia systemu iOS w celu usunięcia profilu zarządzaniaEnable - (Requires Preparation Mode = Supervised) Disables the iOS Settings menu option to remove the management profile
  • Opcje Asystenta ustawień — te opcjonalne ustawienia mogą być później konfigurowane z poziomu menu Ustawienia systemu iOS.Setup Assistant Options - These optional settings can be set up later in the iOS Settings menu.
   • Kod dostępu — wyświetla monit o podanie kodu dostępu podczas aktywacji.Passcode - Prompt for passcode during activation. Zawsze należy wymagać kodu dostępu, chyba że urządzenie zostanie zabezpieczone lub dostęp do niego będzie kontrolowany w inny sposób (tj. tryb kiosku, który ogranicza możliwość użycia urządzenia do jednej aplikacji)Always require a passcode unless the device will be secured or have access controlled in some other manner (that is, kiosk mode that restricts the device to one app)
    • Usługi lokalizacji — jeśli to ustawienie zostało włączone, Asystent ustawień wyświetla monit dotyczący usługi podczas aktywacjiLocation Services - If enabled, Setup Assistant prompts for the service during activation
    • Przywracanie — jeśli to ustawienie zostało włączone, Asystent ustawień wyświetla monit o kopię zapasową w programie iCloud podczas aktywacjiRestore - If enabled, Setup Assistant prompts for iCloud backup during activation
    • Apple ID — jeśli to ustawienie zostało włączone, system iOS wyświetla monit o podanie identyfikatora Apple ID, gdy usługa Intune będzie podejmowała próbę zainstalowania aplikacji bez tego identyfikatora.Apple ID - If enabled, iOS will prompt users for an Apple ID when Intune attempts to install an app without an ID. Identyfikator Apple ID jest wymagany do pobierania aplikacji ze sklepu iOS App Store, w tym aplikacji zainstalowanych przez usługę Intune.An Apple ID is required to download iOS App Store apps, including those installed by Intune.
    • Warunki i postanowienia — jeśli to ustawienie zostało włączone, Asystent ustawień monituje użytkowników o zaakceptowanie warunków i postanowień firmy Apple podczas aktywacjiTerms and Conditions - If enabled, Setup Assistant prompts users to accept Apple's terms and conditions during activation
    • Touch ID — jeśli to ustawienie zostało włączone, Asystent ustawień wyświetla monit dotyczący tej usługi podczas aktywacjiTouch ID - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Apple Pay — jeśli to ustawienie zostało włączone, Asystent ustawień wyświetla monit dotyczący tej usługi podczas aktywacjiApple Pay - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Zoom — jeśli to ustawienie zostało włączone, Asystent ustawień wyświetla monit dotyczący tej usługi podczas aktywacjiZoom - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Siri — jeśli to ustawienie zostało włączone, Asystent ustawień wyświetla monit dotyczący tej usługi podczas aktywacjiSiri - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Wyślij dane diagnostyczne do firmy Apple — jeśli to ustawienie zostało włączone, Asystent ustawień wyświetla monit dotyczący tej usługi podczas aktywacjiSend diagnostic data to Apple - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
  • Zezwalaj na dodatkowe zarządzanie przy użyciu programu Apple Configurator —ustawienie wartości Nie zezwalaj zapobiega synchronizowaniu plików za pomocą programu iTunes lub zarządzaniu przy użyciu programu Apple Configurator.Enable additional Apple Configurator management - Set to Disallow to prevent syncing files with iTunes or management via Apple Configurator. Zalecane jest ustawienie na wartość Nie zezwalaj, wyeksportowanie dalszej konfiguracji z programu Apple Configurator, a następnie wdrożenie jako niestandardowego profilu konfiguracji systemu iOS za pomocą usługi Intune, a nie używanie tego ustawienia w celu zezwolenia na ręczne wdrożenie z użyciem lub bez użycia certyfikatu.It's a good idea to choose Disallow, export further configurations from Apple Configurator, and then deploy as a Custom iOS configuration profile via Intune instead of using this setting to allow manual deployment with or without a certificate.
   • Nie zezwalaj — uniemożliwia urządzeniu komunikację za pomocą połączenia USB (wyłącza parowanie)Disallow - Prevents the device from communicating via USB (disables pairing)
   • Zezwalaj — umożliwia urządzeniu komunikację za pomocą połączenia USB z dowolnym komputerem PC lub MacAllow - Allows a device to communicate via USB connection for any PC or Mac
   • Wymagaj certyfikatu — umożliwia parowanie z komputerem Mac przy użyciu certyfikatu zaimportowanego do profilu rejestracjiRequire certificate - Allows pairing with a Mac with a certificate imported to the enrollment profile

Przypisywanie profilu do urządzeńAssign the profile to devices

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune przejdź do pozycji Zasady > Rejestracja urządzeń firmowych, a następnie wybierz pozycję Przypisz.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Assign.

 2. Wybierz urządzenia, do których chcesz przypisać utworzony profil.Choose the devices to which you want to assign the profile that you created. Można wybrać pozycję Wszystkie urządzenia lub wybrać określone urządzenia, a następnie wybrać pozycję Dodaj.You can choose All devices or select specific devices, and then select Add.

Ważne

Obecnie usługa Intune umożliwia wyznaczenie „domyślnego profilu rejestracji urządzeń”, co oznacza, że nowe numery seryjne są automatycznie przypisywane do tego profilu domyślnego podczas synchronizowania nowych numerów seryjnych z usługą Apple DEP.Currently, Intune lets you designate a "default" device enrollment profile," which means that new serial numbers are automatically assigned to that default profile when you synchronize new serial numbers with the Apple DEP service. Jeśli dzierżawa zostanie wkrótce poddana migracji do nowej witryny Azure Portal, nie będzie już można ustawić profilu domyślnego i zapewnić automatycznego przypisywania numerów seryjnych do tego profilu.When your tenant is migrated to the new Azure portal in the near future, you will no longer be able to set a default profile and have serial numbers be automatically assigned to that profile. Zamiast tego należy samodzielnie przypisać numery seryjne do konkretnego profilu.Instead, you will have to assign serial numbers to a specific profile. Dowiedz się więcejLearn more

Przypisywanie urządzeń programu DEP do zarządzaniaAssign DEP Devices for Management

 1. Przejdź do portalu Device Enrollment Program (https://deploy.apple.com) i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple ID swojej firmy.Go to the Device Enrollment Program Portal (https://deploy.apple.com) and sign in with your company Apple ID.

 2. Wybierz kolejno pozycje Deployment Program (Program wdrażania) > Device Enrollment Program (Program rejestracji urządzeń) > Manage Devices (Zarządzanie urządzeniami).Go to Deployment Program > Device Enrollment Program > Manage Devices.

 3. Określ sposób wyboru urządzeń, podaj informacje o urządzeniach i określ szczegóły według numeru seryjnego (Serial Number) urządzenia, numeru zamówienia (Order Number) lub przekaż plik CSV (Upload CSV File).Specify how you will Choose Devices, provide device information and specify details by device Serial Number, Order Number, or Upload CSV File.

 4. Wybierz pozycję Assign to Server (Przypisz do serwera), wybierz nazwę serwera <nazwa_serwera> określoną dla usługi Microsoft Intune, a następnie kliknij przycisk OK.Choose Assign to Server and choose the <ServerName> specified for Microsoft Intune, and then choose OK.

Synchronizowanie urządzeń zarządzanych w programie DEPSynchronize DEP-Managed Devices

Ten krok umożliwia synchronizację urządzeń z usługą Apple DEP i wyświetlenie tych urządzeń w konsoli usługi Intune.This step synchronizes devices with the Apple DEP Service, and makes the devices appear in the Intune console.

 1. Jako użytkownik administracyjny otwórz konsolę administracyjną usługi Microsoft Intune, przejdź do pozycji Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > iOS > Device Enrollment Program, a następnie wybierz pozycję Synchronizuj teraz.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Admin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program, and then choose Sync now. Żądanie synchronizacji zostanie wysłane do firmy Apple.A sync request is sent to Apple.

 2. Aby wyświetlić urządzenia zarządzane przez program DEP po synchronizacji, w konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Grupy > Wszystkie urządzenia > Wstępnie zarejestrowane urządzenia należące do firmy > Według numeru seryjnego systemu iOS.To see DEP-managed devices after synchronization, in the Microsoft Intune administration console go to Groups > All Devices > Corporate Pre-enrolled devices > By iOS Serial Number. W obszarze roboczym Według numeru seryjnego systemu iOS dla zarządzanych urządzeń wyświetlany jest stan „Nie nawiązano komunikacji”, dopóki urządzenie nie zostanie włączone i Asystent ustawień nie zostanie uruchomiony w celu zarejestrowania urządzenia.In the By iOS Serial Number workspace, the State for managed devices reads “Not contacted” until the device is powered on and runs the Setup Assistant to enroll the device.

  Aby spełnić warunki ruchu programu DEP firmy Apple, usługa Intune nakłada następujące ograniczenia:To comply with Apple’s terms for acceptable DEP traffic, Intune imposes the following restrictions:

  • Pełną synchronizację programu DEP można uruchamiać nie częściej niż co siedem dni.A full DEP sync can run no more than once every seven days. Podczas pełnej synchronizacji usługa Intune odświeża każdy numer seryjny Apple przypisany do usługi Intune, niezależnie od tego, czy numer seryjny był już wcześniej synchronizowany.During a full sync, Intune refreshes every serial number that Apple has assigned to Intune whether the serial has previously been synced or not. W przypadku próby przeprowadzenia pełnej synchronizacji przed upływem siedmiu dni od poprzedniej pełnej synchronizacji usługa Intune odświeża tylko numery seryjne, które jeszcze nie zostały przypisane do usługi Intune.If a full sync is attempted within seven days of the previous full sync, Intune only refreshes serial numbers that are not already listed in Intune.

  • Każde żądanie synchronizacji ma przydzielone 10 minut na zakończenie.Any sync request is given 10 minutes to finish. W tym czasie lub do momentu zakończenia żądania powodzeniem przycisk synchronizacji jest wyłączony.During this time or until the request succeeds, the Sync button is disabled.

Przekazywanie urządzeń użytkownikomDistribute devices to users

Urządzenia firmowe mogą zostać teraz przekazane użytkownikom.Your corporate-owned devices can now be distributed to users. Po włączeniu urządzenia z systemem iOS zostanie ono zarejestrowane na potrzeby zarządzania przez usługę Intune.When an iOS device is turned on it will be enrolled for management by Intune. Limit liczby urządzeń użytkownika dotyczy urządzeń zarządzanych przez program DEP.The user device limit applies to DEP-managed devices.

Uwaga

Jeśli użytkownik, który przekroczył swój limit liczby urządzeń, spróbuje zarejestrować urządzenie objęte programem DEP, rejestracja zakończy się niepowodzeniem w trybie dyskretnym bez wyświetlania ostrzeżenia.If a user attempts to enroll a DEP device but has exceeded her device limit, enrollment will fail silently without warning the user.

Zmiany przypisań grup usługi IntuneChanges to Intune group assignments

Od kwietnia 2017 roku zarządzanie grupami urządzeń zostanie przeniesione do usługi Azure Active Directory.Starting in April 2017, device group management is moving to Azure Active Directory. Po przejściu do grup usługi Azure Active Directory przypisanie do grupy nie będzie wyświetlane w opcjach profilu rejestracji w firmie.After the transition to Azure Active Directory groups, group assignment will not appear in the Corporate Enrollment Profile options. Ponieważ ta zmiana będzie wprowadzana przez szereg miesięcy, może nie być widoczna od razu.Because this change will roll out over a series of months, you might not see the change right away. Po przejściu do nowego portalu dynamiczne przypisania grup urządzeń będzie można definiować na podstawie nazw profili rejestracji w firmie.After moving to the new portal, dynamic device group assignments can be defined based on the Corporate Enrollment Profile names.

Po migracji dla każdej grupy urządzeń w usłudze Intune, które są wstępnie przypisane przy użyciu profilu Rejestracja urządzeń firmowych, na podstawie nazwy tego profilu zostanie utworzona odpowiednia dynamiczna grupa urządzeń w usłudze Azure AD.Upon migration, for every Intune device group pre-assigned by a Corporate Device Enrollment profile, a corresponding dynamic device group will be created in Azure AD based on the Corporate Device Enrollment profile’s name. Nowe nazwy profilów mają format EnrollmentProfile:<nazwa skojarzonego profilu>.New profile names have the format EnrollmentProfile:<name of associated profile>. Ten proces zapewnia, że urządzenia przypisane do grupy urządzeń zostaną automatycznie zarejestrowane w grupie z wdrożonymi zasadami i aplikacjami.This process ensures that devices that are assigned to a device group already will automatically enroll in the group with policy and apps deployed.

Takie automatyczne tworzenie grupy odbywa się tylko raz podczas migracji grup.This automatic group creation happens only once, during groups migration. Po migracji administratorzy usługi Intune muszą tworzyć grupy w witrynie Azure Portal.After migration, Intune admins must create groups using the Azure portal. Szczegółowe informacje na temat wpływu tych działań na proces rejestrowania należących do firmy urządzeń z systemem iOS zawiera artykuł Changes to Automatic Grouping for Corporate Pre-enrolled iOS Devices (Zmiana na automatyczne grupowanie dla wstępnie zarejestrowanych firmowych urządzeń z systemem iOS).For details about how this affects company-owned iOS device enrollment, see Changes to Automatic Grouping for Corporate Pre-enrolled iOS Devices.

Zobacz także artykuł Zarządzanie grupami w usłudze Azure Active Directory.You can also Learn more about Azure Active Directory groups.

Zobacz takżeSee also

Wymagania wstępne dotyczące rejestrowania urządzeńPrerequisites for enrolling devices