Bezpośrednie rejestrowanie urządzeń z systemem iOS przy użyciu programu Apple ConfiguratorDirectly enroll iOS devices by using Apple Configurator

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Intune obsługuje rejestrowanie firmowych urządzeń z systemem iOS przy użyciu narzędzia Apple Configurator działającego na komputerze Mac.Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices by using the Apple Configurator tool running on a Mac computer. Ten proces nie powoduje przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia i powoduje zarejestrowanie urządzenia przy użyciu wstępnie zdefiniowanych zasad.This process does not factory-reset the device and enrolls the device with a predefined policy. Ta metoda jest przeznaczona dla urządzeń, których przynależność do użytkowników została ustawiona na wartość Brak koligacji użytkownika i wymaga podłączenia urządzenia z systemem iOS do komputera Mac przy użyciu połączenia USB w celu skonfigurowania rejestracji firmowej.This method is for devices with No user affinity and requires you to USB-connect the iOS device to a Mac computer to set up corporate enrollment.

W przypadku bezpośredniego rejestrowania urządzeń z systemem iOS możesz zarejestrować urządzenie bez uzyskiwania jego numeru seryjnego.When you're directly enrolling iOS devices, you can enroll a device without acquiring the device's serial number. Możesz też nazwać urządzenie w celach identyfikacyjnych, zanim usługa Intune przechwyci nazwę urządzenia podczas rejestracji.You can also name the device for identification purposes before Intune captures the device name during enrollment. Aplikacja Portal firmy nie jest obsługiwana w przypadku urządzeń, które zostały zarejestrowane bezpośrednio.The Company Portal app is not supported for directly enrolled devices. W tych wskazówkach przyjęto założenie, że używany jest program Apple Configurator 2.0 na komputerze Mac.This guidance assumes you are using Apple Configurator 2.0 on a Mac computer.

Note

Tej metody rejestracji nie można używać z metodą korzystającą z menedżera rejestracji urządzeń.This enrollment method can't be used with the device enrollment manager method.

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, utwórz profil rejestracji dla urządzeń z systemem iOS rejestrowanych przy użyciu programu Apple Configurator.If you haven't already, create a device enrollment profile for iOS devices enrolled through Apple Configurator. Profil rejestracji urządzeń określa ustawienia stosowane do urządzeń.A device enrollment profile defines the settings applied to devices.

  1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Zasady > Rejestracja urządzeń firmowych, a następnie wybierz pozycję Dodaj.In the Microsoft Intune administration console go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

   Tworzenie strony profilu rejestracji urządzenia

  2. Wprowadź szczegóły profilów urządzeń:Enter details for the device profiles:

   • Nazwa: nazwa profilu rejestracji urządzeń.Name: Name of the device enrollment profile. Niewidoczne dla użytkowników.Not visible to users.

   • Opis: opis profilu rejestracji urządzeń.Description: Description of the device enrollment profile. Niewidoczne dla użytkowników.Not visible to users.

   • Przynależność do użytkownika: określa sposób rejestracji urządzeń.User affiliation: Specifies how devices are enrolled. W celu bezpośredniej rejestracji wybierz pozycję Brak koligacji użytkownika.For Direct Enrollment, choose No user affinity.

   • Wstępne przypisanie do grupy urządzeń: wszystkie urządzenia, które mają ten profil, będą początkowo należeć do tej grupy.Device group pre-assignment: All devices that have this profile will initially belong to this group. Po rejestracji można ponownie przypisać urządzenia.You can reassign devices after enrollment.

    Important

    Przypisania grupy zostaną przeniesione z usługi Intune do usługi Azure Active Directory.Group assignments will move from Intune to Azure Active Directory. Dla konta usługi Intune z tą aktualizacją nie będzie widoczna opcja Przypisz urządzenia do następującej grupy.Intune accounts with this update won't see the Assign devices to the following group option. Dowiedz się więcejLearn more

  3. Wybierz pozycję Zapisz profil, aby dodać profil.Choose Save Profile to add the profile.

 2. Eksportowanie profilu jako pliku mobileconfig do wdrożenia na urządzeniach z systemem iOS:Export a profile as .mobileconfig to deploy to iOS devices:

  1. Wybierz utworzony profil urządzenia.Select the device profile that you created.

  2. Na pasku zadań kliknij przycisk Eksportuj.Choose Export in the taskbar.

  3. Wybierz pozycję Pobierz profil i zapisz pobrany plik mobileconfig.Choose Download profile and save the downloaded .mobileconfig file.

 3. Przetransferuj plik, kopiując pobrany plik mobileconfig na komputer Mac.Transfer the file by copying the downloaded .mobileconfig file to a Mac computer.

  Note

  Adres URL profilu rejestracji jest ważny przez dwa tygodnie od momentu jego wyeksportowania.The enrollment profile URL is valid for two weeks from when it is exported. Po dwóch tygodniach należy wyeksportować nowy adres URL profilu rejestracji, aby zarejestrować urządzenia z systemem iOS przy użyciu Asystenta ustawień.After two weeks, you must export a new enrollment profile URL to enroll iOS devices with Setup Assistant.

 4. Przygotuj urządzenie przy użyciu programu Apple Configurator.Prepare the device with Apple Configurator. Urządzenia z systemem iOS są podłączane do komputera Mac i rejestrowane w usłudze zarządzania urządzeniami przenośnymi.iOS devices are connected to the Mac computer and enrolled for mobile device management.

  1. Na komputerze Mac otwórz narzędzie Apple Configurator 2.0.On a Mac computer, open Apple Configurator 2.0.

  2. Podłącz urządzenia z systemem iOS do komputera Mac przy użyciu kabla USB.Connect the iOS device to the Mac computer with a USB cord. Zamknij aplikacje Photos (Zdjęcia), iTunes i inne aplikacje otwarte na urządzeniu po jego wykryciu.Close Photos, iTunes, and other apps that open for the device when the device is detected.

  3. W programie Apple Configurator wybierz podłączone urządzenie z systemem iOS, a następnie wybierz przycisk Add (Dodaj).In Apple Configurator, choose the connected iOS device, and then choose the Add button. Opcje, które można dodać do urządzenia, są wyświetlane na liście rozwijanej.Options that can be added to the device appear in the drop-down list. Wybierz pozycję Profiles (Profile).Choose Profiles.

  4. Użyj selektora plików w celu wybrania pliku mobileconfig wyeksportowanego za pomocą usługi Intune, a następnie wybierz pozycję Add (Dodaj).Use the file picker to select the .mobileconfig file that you exported from Intune, and then choose Add. Profil zostanie dodany do urządzenia.The profile is added to the device. Jeśli urządzenie jest nienadzorowane, instalacja będzie wymagać akceptacji na urządzeniu.If the device is Unsupervised, the installation will require acceptance on the device.

 5. Wszystko jest gotowe do zainstalowania profilu na urządzeniu z systemem iOS.You are ready to install the profile on the iOS device. Na urządzeniu musi zostać zakończona praca Asystenta ustawień i musi być one gotowe do użycia.The device must have already completed the Setup Assistant and be ready to use. Jeśli rejestracja wiąże się z wdrożeniami aplikacji, urządzenie powinno mieć ustawiony identyfikator firmy Apple, ponieważ wdrożenia aplikacji będą wymagać posiadania identyfikatora Apple ID powiązanego ze sklepem App Store.If enrollment entails app deployments, the device should have an Apple ID set up because the app deployments will require that you have an Apple ID signed in for the App Store.

  1. Odblokuj urządzenie z systemem iOS.Unlock the iOS device.

  2. W oknie dialogowym Instalacja profilu dla pola Profil zarządzania wybierz pozycję Zainstaluj.In the Install profile dialog box for Management profile, choose Install.

  3. Podaj kod dostępu urządzenia lub identyfikator Apple ID, jeśli jest to wymagane.Provide Device Passcode or Apple ID, if required.

  4. Zaakceptuj ostrzeżenie i wybierz pozycję Zainstaluj.Accept the Warning, and choose Install.

  5. Zaakceptuj ostrzeżenie zdalne i wybierz pozycję Ufaj.Accept the Remote Warning, and choose Trust.

  6. Wyświetlenie okna dialogowego Profil został zainstalowany oznacza, że profil został zainstalowany. Wybierz pozycję Gotowe.When the Profile Installed box confirms the profile as Installed, choose Done.

 6. Na urządzeniu z systemem iOS otwórz pozycję Ustawienia i przejdź do pozycji Ogólne > Zarządzanie urządzeniem > Profil zarządzania.On the iOS device, open Settings and go to General > Device Management > Management Profile. Upewnij się, że instalacja profilu jest wymieniona na liście, a następnie sprawdź ograniczenia zasad systemu iOS i zainstalowane aplikacje.Confirm that the profile installation is listed, and check the iOS policy restrictions and installed apps. Wyświetlenie ograniczeń zasad i aplikacji na urządzeniu może potrwać do 10 minut.Policy restrictions and apps might take up to 10 minutes to appear on the device.

 7. Rozdystrybuuj urządzenia.Distribute devices. Urządzenie z systemem iOS jest teraz zarejestrowane w usłudze Intune i zarządzane przez tę usługę.The iOS device is now enrolled with Intune and managed.