Ustawienia zasad ochrony aplikacji mobilnych dla systemu iOSiOS mobile app protection policy settings

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Opisane w tym temacie ustawienia zasad można skonfigurować dla zasad ochrony aplikacji w bloku Wszystkie ustawienia w witrynie Azure Portal.The policy settings described in this topic can be configured for an app protection policy on the All Settings blade in the Azure portal.

Istnieją dwie kategorie ustawień zasad: relokacja danych i dostęp.There are two categories of policy settings: data relocation settings and access settings. W tym temacie termin aplikacje zarządzane przez zasady dotyczy aplikacji skonfigurowanych przy użyciu zasad ochrony aplikacji.In this topic, the term policy-managed apps refers to apps that are configured with app protection policies.

Ustawienia relokacji danychData relocation settings

UstawienieSetting Sposób użyciaHow to use Wartość domyślnaDefault value
Nie zezwalaj na kopie zapasowe programu iTunes i usługi iCloudPrevent iTunes and iCloud backups Wybierz opcję Tak, aby uniemożliwić tej aplikacji tworzenie kopii zapasowych danych służbowych w programie iTunes i usłudze iCloud.Choose Yes to prevent this app from backing up work or school data to iTunes and iCloud. Wybierz opcję Nie, aby zezwolić tej aplikacji na tworzenie kopii zapasowych danych służbowych w programie iTunes i usłudze iCloud.Choose No to allow this app to back up of work or school data to iTunes and iCloud. TakYes
Zezwalaj aplikacji na przesyłanie danych do innych aplikacjiAllow app to transfer data to other apps Określ, które aplikacje mogą odbierać dane z tej aplikacji:Specify what apps can receive data from this app:
 • Aplikacje zarządzane przez zasady: zezwalaj na przesyłanie danych tylko do innych aplikacji zarządzanych przez zasady.Policy managed apps: Allow transfer only to other policy-managed apps.
 • Wszystkie aplikacje: zezwalaj na przesyłanie danych do wszystkich aplikacji.All apps: Allow transfer to any app.
 • Brak: nie zezwalaj na przesyłanie danych do żadnych aplikacji, w tym również innych aplikacji zarządzanych przez zasady.None: Do not allow data transfer to any app, including other policy-managed apps.
Ponadto jeśli ta opcja zostanie ustawiona na wartość Aplikacje zarządzane przez zasady lub Brak, zostanie zablokowana funkcja systemu iOS 9, która umożliwia narzędziu Spotlight Search wyszukiwanie danych w ramach aplikacji.Additionally, if you set this option to Policy managed apps or None, the iOS 9 feature that allows Spotlight Search to search data within apps will be blocked.

Istnieją pewne aplikacje i usługi, w przypadku których usługa Intune może zezwolić na przesyłanie danych do tych aplikacji i usług.There are some exempts apps and services to which Intune may allow data transfer. Sekcja Wyjątki w transferze danych zawiera pełną listę aplikacji i usług.See Data transfer exemptions for a full list of apps and services.
Wszystkie aplikacjeAll apps
Zezwalaj aplikacji na odbieranie danych z innych aplikacjiAllow app to receive data from other apps Określ, jakie aplikacje mogą przesyłać dane do tej aplikacji:Specify what apps can transfer data to this app:
 • Aplikacje zarządzane przez zasady: zezwalaj na przesyłanie danych tylko z innych aplikacji zarządzanych przez zasady.Policy managed apps: Allow transfer only from other policy-managed apps.
 • Wszystkie aplikacje: zezwalaj na przesyłanie danych z wszystkich aplikacji.All apps: Allow data transfer from any app.
 • Brak: nie zezwalaj na przesyłanie danych z żadnych aplikacji, w tym również innych aplikacji zarządzanych przez zasady.None: Do not allow data transfer from any app, including other policy-managed apps.
Istnieją pewne aplikacje i usługi, w przypadku których usługa Intune może zezwolić na przesyłanie danych z tych aplikacji i usług.There are some exempts apps and services from which Intune may allow data transfer. Sekcja Wyjątki w transferze danych zawiera pełną listę aplikacji i usług.See Data transfer exemptions for a full list of apps and services.
Wszystkie aplikacjeAll apps
Nie zezwalaj na używanie polecenia „Zapisz jako”Prevent "Save As" Wybierz opcję Tak, aby wyłączyć używanie opcji Zapisz jako w tej aplikacji.Choose Yes to disable the use of the Save As option in this app. Wybierz opcję Nie, jeśli chcesz zezwolić na używanie polecenia Zapisz jako.Choose No if you want to allow the use of Save As. NieNo
Ogranicz wycinanie, kopiowanie i wklejanie w innych aplikacjachRestrict cut, copy and paste with other apps Określ, kiedy można używać akcji wycinania, kopiowania i wklejania w tej aplikacji.Specify when cut, copy, and paste actions can be used with this app. Wybierz spośród opcji:Choose from:
 • Zablokowane: nie zezwalaj na akcje wycinania, kopiowania i wklejania między tą aplikacją i dowolną inną aplikacją.Blocked: Do not allow cut, copy, and paste actions between this app and any other app.
 • Aplikacje zarządzane przez zasady: zezwalaj na akcje wycinania, kopiowania i wklejania między tą aplikacją i innymi aplikacjami zarządzanymi przez zasady.Policy managed apps: Allow cut, copy, and paste actions between this app and other policy-managed apps.
 • Aplikacje zarządzane przez zasady z funkcją wklejania: zezwalaj na wycinanie i kopiowanie między tą aplikacją i innymi aplikacjami zarządzanymi przez zasady.Policy managed with paste in: Allow cut or copy between this app and other policy-managed apps. Zezwalaj na wklejanie w tej aplikacji danych z dowolnych aplikacji.Allow data from any app to be pasted into this app.
 • Dowolna aplikacja: brak ograniczeń wycinania, kopiowania i wklejania do i z tej aplikacji.Any app: No restrictions for cut, copy, and paste to and from this app.
Dowolna aplikacjaAny app
Ogranicz zawartość sieci Web do wyświetlenia w programie Managed BrowserRestrict web content to display in the Managed Browser Wybierz opcję Tak, aby wymusić otwieranie linków sieci Web w danej aplikacji za pomocą aplikacji Managed Browser.Choose Yes to enforce web links in the app to be opened in the Managed Browser app.

W przypadku urządzeń, które nie zostały zarejestrowane w usłudze Intune, linki sieci Web w aplikacjach zarządzanych przez zasady będą otwierane tylko w aplikacji Managed Browser.For devices not enrolled in Intune, the web links in policy-managed apps can open only in the Managed Browser app.

Jeśli używasz usługi Intune do zarządzania swoimi urządzeniami, zobacz Zarządzanie dostępem do Internetu za pomocą zasad programu Managed Browser w usłudze Microsoft Intune.If you are using Intune to manage your devices, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
NieNo
Szyfruj dane aplikacjiEncrypt app data W przypadku aplikacji zarządzanych przez zasady dane są szyfrowane, gdy nie są używane, za pomocą szyfrowania na poziomie urządzenia obsługiwanego przez system iOS.For policy-managed apps, data is encrypted at rest using the device-level encryption scheme provided by iOS. Jeśli jest wymagany numer PIN, dane są szyfrowane zgodnie z ustawieniami zasad ochrony aplikacji.When a PIN is required, the data is encrypted according to the settings in the app protection policy.

Przejdź do oficjalnej dokumentacji firmy Apple dostępnej tutaj, aby sprawdzić, które moduły szyfrowania systemu iOS mają certyfikat FIPS 140-2 lub oczekują na uzyskanie certyfikatu FIPS 140-2.Go to the official Apple documentation here to see which iOS encryption modules are FIPS 140-2 certified or pending FIPS 140-2 certification.

Określ, kiedy dane służbowe w tej aplikacji są szyfrowane.Specify when work or school data in this app is encrypted. Wybierz spośród opcji:Choose from:
 • Gdy urządzenie jest zablokowane: wszystkie dane aplikacji skojarzonych z tymi zasadami są szyfrowane, gdy urządzenie jest zablokowane.When device is locked: All app data that is associated with this policy is encrypted while the device is locked.
 • Gdy urządzenie jest zablokowane i istnieją otwarte pliki: wszystkie dane aplikacji skojarzonych z tymi zasadami są szyfrowane, gdy urządzenie jest zablokowane, z wyjątkiem danych w plikach obecnie otwartych w aplikacji.When device is locked and there are open files: All app data associated with this policy is encrypted while the device is locked, except for data in the files that are currently open in the app.
 • Po ponownym uruchomieniu urządzenia: wszystkie dane aplikacji skojarzonych z tymi zasadami są szyfrowane po ponownym uruchomieniu urządzenia, do momentu odblokowania urządzenia po raz pierwszy.After device restart:All app data associated with this policy is encrypted when the device is restarted, until the device is unlocked for the first time.
 • Użyj ustawień urządzenia: dane aplikacji są szyfrowane na podstawie ustawień domyślnych urządzenia.Use device settings: App data is encrypted based on the default settings on the device.
Po włączeniu tego ustawienia od użytkownika może być wymagane skonfigurowanie i stosowanie numeru PIN, aby uzyskać dostęp do urządzenia.When you enable this setting, the user may be required to set up and use a PIN to access their device. Jeśli nie skonfigurowano numeru PIN urządzenia i szyfrowanie jest wymagane, aplikacje nie będą otwierane, a użytkownik otrzyma monit o ustawienie numeru PIN z następującym komunikatem: „Twoja organizacja wymaga włączenia numeru PIN urządzenia w celu uzyskania dostępu do tej aplikacji”.If there is no device PIN and encryption is required, the apps will not open and the user will be prompted to set a PIN with the message “Your organization has required you to first enable a device PIN to access this app.”
Gdy urządzenie jest zablokowaneWhen device is locked
Wyłącz synchronizację kontaktówDisable contact sync Wybierz opcję Tak, aby uniemożliwić aplikacji zapisywanie danych w natywnej aplikacji Kontakty na urządzeniu.Choose Yes to prevent the app from saving data to the native Contacts app on the device. Jeśli wybierzesz opcję Nie, aplikacja będzie mogła zapisywać dane w natywnej aplikacji Kontakty na urządzeniu.If you choose No, the app can save data to the native Contacts app on the device.

Gdy jest wykonywane selektywne czyszczenie danych w celu usunięcia danych służbowych z aplikacji, kontakty zsynchronizowane bezpośrednio z aplikacji do natywnej aplikacji Kontakty są usuwane.When you perform a selective wipe to remove work or school data from the app, contacts synced directly from the app to the native Contacts app are removed. Nie można wyczyścić wszystkich kontaktów zsynchronizowanych z natywnej książki adresowej do innego źródła zewnętrznego.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be wiped. Obecnie dotyczy to tylko aplikacji Microsoft Outlook.Currently this applies only to the Microsoft Outlook app.
NieNo
Wyłącz drukowanieDisable printing Wybierz opcję Tak, aby uniemożliwić aplikacji drukowanie danych służbowych.Choose Yes to prevent the app from printing work or school data. NieNo
Wybierz, w których usługach magazynu można zapisywać dane firmoweSelect which storage services corporate data can be saved to Użytkownicy będą mogli zapisywać dane w wybranych usługach (OneDrive dla Firm, SharePoint i Magazyn lokalny).Users are able to save to the selected services (OneDrive for Busines, SharePoint and Local Storage). Wszystkie pozostałe usługi będą zablokowane.All other services will be blocked. Wybrano 00 Selected

Note

Żadne z ustawień relokacji danych nie steruje funkcją „Otwórz za pomocą” zarządzaną przez firmę Apple na urządzeniach z systemem iOS.None of the data relocation settings controls the Apple managed open-in feature on iOS devices. Aby korzystać z funkcji „Otwórz za pomocą” zarządzanej przez firmę Apple, zobacz Zarządzanie przesyłaniem danych między aplikacjami systemu iOS za pomocą usługi Microsoft Intune.To use manage Apple open-in, see Manage data transfer between iOS apps with Microsoft Intune.

Wyjątki w transferze danychData transfer exemptions

Istnieją pewne aplikacje i usługi platform, w przypadku których w pewnych scenariuszach zasady ochrony aplikacji usługi Intune mogą zezwolić na przesyłanie danych z tych aplikacji i usług oraz do nich.There are some exempt apps and platform services that Intune app protection policy may allow data transfer to and from in certain scenarios. Ta lista może ulec zmianom i odzwierciedla usługi oraz aplikacje uważane za przydatne w kwestii bezpieczeństwa wydajności.This list is subject to change and reflects the services and apps considered useful for secure productivity.

Nazwy aplikacji/usługApp/service name(s) OpisDescription
tel; telprompttel; telprompt Natywna aplikacja telefonicznaNative phone app
skypeskype SkypeSkype
app-settingsapp-settings Ustawienia urządzeniaDevice settings
itms; itmss; itms-apps; itms-appss; itms-servicesitms; itmss; itms-apps; itms-appss; itms-services App StoreApp Store
calshowcalshow Kalendarz natywnyNative Calendar

Ustawienia dostępuAccess settings

UstawienieSetting Sposób użyciaHow to use Wartość domyślnaDefault value
Wymagaj numeru PIN w celu udzielenia dostępuRequire PIN for access Wybierz opcję Tak, aby wymagać numeru PIN do korzystania z tej aplikacji.Choose Yes to require a PIN to use this app. Użytkownik zostanie poproszony o skonfigurowanie tego numeru PIN przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w kontekście służbowym.The user is prompted to set up this PIN the first time they run the app in a work or school context. Wartość domyślna: Tak.Default value = Yes.

Skonfiguruj następujące ustawienia dotyczące siły numeru PIN:Configure the following settings for PIN strength:
 • Liczba prób przed zresetowaniem numeru PIN: określ liczbę prób wprowadzenia numeru PIN, po której użytkownik musi go zresetować.Number of attempts before PIN reset: Specify the number of tries the user has to successfully enter their PIN before they must reset it. Wartość domyślna: 5.Default value = 5.
 • Zezwalaj na prosty numer PIN: wybierz opcję Tak, aby zezwolić użytkownikom na stosowanie prostych sekwencji numeru PIN, takich jak 1234 lub 1111.Allow simple PIN: Choose Yes to allow users to use simple PIN sequences like 1234 or 1111. Wybierz opcję Nie, aby uniemożliwić im stosowanie prostych sekwencji.Choose No to prevent them from using simple sequences. Wartość domyślna: Tak.Default value = Yes.
 • Długość numeru PIN: określ minimalną liczbę cyfr w sekwencji numeru PIN.PIN length: Specify the minimum number of digits in a PIN sequence. Wartość domyślna: 4.Default value = 4.
 • Zezwalaj na odcisk palca zamiast numeru PIN (iOS 8.0 i nowsze): Wybierz opcję Tak, aby zezwolić użytkownikowi na dostęp do aplikacji za pomocą funkcji Touch ID zamiast numeru PIN.Allow fingerprint instead of PIN (iOS 8.0+): Choose Yes to allow the user to use Touch ID instead of a PIN for app access. Wartość domyślna: TakDefault value = Yes
Na urządzeniach z systemem iOS możesz zezwolić użytkownikowi na potwierdzanie tożsamości za pomocą funkcji Touch ID zamiast numeru PIN.On iOS devices, you can let the user prove their identity by using Touch ID instead of a PIN. Gdy użytkownik spróbuje skorzystać z tej aplikacji za pomocą konta służbowego, otrzyma monit o potwierdzenie tożsamości odciskiem palca, a nie numerem PIN.When the user tries use this app with their work or school account, they are prompted to provide their fingerprint identity instead of entering a PIN. Gdy to ustawienie jest włączone, obraz podglądu listy aplikacji będzie rozmazany podczas korzystania z konta służbowego.When this setting is enabled, the App-switcher preview image will be blurred while using a work or school account.
Wymagaj numeru PIN: takRequire PIN: Yes

Liczba prób przed zresetowaniem numeru PIN: 5PIN reset attempts: 5

Zezwalaj na prosty numer PIN: takAllow simple PIN: Yes

Długość numeru PIN: 4PIN length: 4

Zezwalaj na odcisk palca: takAllow fingerprint: Yes
Wymagaj poświadczeń firmowych w celu udzielenia dostępuRequire corporate credentials for access Wybierz opcję Tak, aby wymagać od użytkownika logowania się za pomocą konta służbowego zamiast numeru PIN w celu uzyskania dostępu do aplikacji.Choose Yes to require the user to sign in with their work or school account instead of entering a PIN for app access. Wybranie opcji Tak przesłania wymagania dotyczące numeru PIN lub funkcji Touch ID.If you set this to Yes, this overrides the requirements for PIN or Touch ID. NieNo
Blokuj uruchamianie aplikacji zarządzanych na urządzeniach, na których zdjęto zabezpieczenia systemu lub uzyskano dostęp do konta rootBlock managed apps from running on jailbroken or rooted devices Wybierz opcję Tak, aby uniemożliwić tej aplikacji działanie na urządzeniach, na których zdjęto zabezpieczenia systemu lub uzyskano dostęp do konta root.Choose Yes to prevent this app from running on jailbroken or rooted devices. Użytkownik nadal będzie mógł wykonywać zadania osobiste za pomocą tej aplikacji, ale będzie musiał korzystać z innego urządzenia w celu uzyskania dostępu do danych służbowych w tej aplikacji.The user will continue to be able to use this app for personal tasks, but will have to use a different device to access work or school data in this app. TakYes
Ponownie sprawdź wymagania dostępu po (w minutach)Recheck the access requirements after (minutes) Skonfiguruj następujące ustawienia:Configure the following settings:
 • Limit czasu: jest to liczba minut przed ponownym sprawdzeniem wymagań dostępu (zdefiniowanych wcześniej w tych zasadach).Timeout: This is the number of minutes before the access requirements (defined earlier in the policy) are rechecked. Na przykład administrator włącza numer PIN w zasadach, a użytkownik otwiera aplikację MAM i musi wprowadzić numer PIN.For example, an admin turns on PIN in the policy, a user opens a MAM app, and must enter a pin. Gdy to ustawienie jest używane, użytkownik nie musi wprowadzać numeru PIN w żadnej aplikacji MAM przez następne 30 minut (wartość domyślna).When using this setting, the user would not have to enter a PIN on any MAM app for another 30 minutes (default value)..

  Limit czasu wymagań dotyczących dostępu jest mierzony jako czas braku aktywności między wszystkimi aplikacjami zarządzanymi w oparciu o zasady.Timeout for access requirements is measured in terms of the time of inactivity between any policy-managed application.

 • Okres karencji w trybie offline: jest to liczba minut, przez jaką aplikacja MAM może działać w trybie offline. Określ czas (w minutach) do ponownego sprawdzenia wymagań dostępu dla aplikacji.Offline grace period: This is the number of minutes that MAM apps can run offline, specify the time (in minutes) before the access requirements for the app are rechecked. Wartość domyślna: 720 minut (12 godzin).Default value = 720 minutes (12 hours). Po tym czasie aplikacja będzie wymagać uwierzytelnienia użytkownika w usłudze AAD, co pozwoli na kontynuowanie jej działania.After this period is expired, the app will require user authentication to AAD, so the app can continue to run.
Limit czasu: 30Timeout: 30

W trybie offline: 720Offline: 720
Interwał offline przed wyczyszczeniem danych aplikacji (w dniach)Offline interval before app data is wiped (days) Po tej liczbie dni pracy w trybie offline (zdefiniowanej przez administratora) aplikacja sama przeprowadzi selektywne czyszczenie.After this many days (defined by the admin) of running offline, the app itself will do a selective wipe. To selektywne czyszczenie jest takie samo jak to, które może zostać zainicjowanie przez administratora w przepływie pracy czyszczenia zarządzania aplikacjami mobilnymi.This selective wipe is the same wipe as the one that can be initiated by the admin in the MAM wipe work-flow.

90 dni90 days
Wyłącz numer PIN aplikacji, gdy zarządzany jest numer PIN urządzeniaDisable app PIN when device PIN is managed Wybierz opcję Tak, aby wyłączyć numer PIN aplikacji, gdy na zarejestrowanym urządzeniu zostanie wykryta blokada urządzenia.Choose Yes to disable the app PIN when a device lock is detected on an enrolled device. NieNo
Wymagaj minimalnej wersji systemu operacyjnego iOSRequire minimum iOS operating system Wybierz przycisk Tak, aby wymagać minimalnej wersji systemu operacyjnego iOS do korzystania z tej aplikacji.Choose Yes to require a minimum iOS operating system to use this app. Jeśli wersja systemu iOS na urządzeniu nie spełnia wymagań, dostęp zostanie dla użytkownika zablokowany.The user will be blocked from access if the iOS version on the device does not meet the requirement. NieNo
Wymagaj minimalnej wersji systemu operacyjnego iOS (tylko ostrzeżenie)Require minimum iOS operating system (Warning only) Wybierz przycisk Tak, aby wymagać minimalnej wersji systemu operacyjnego iOS do korzystania z tej aplikacji.Choose Yes to require a minimum iOS operating system to use this app. Jeśli wersja systemu iOS na urządzeniu nie spełnia wymagań, będzie wyświetlane powiadomienie.The user will see a notification if the iOS version on the device does not meet the requirement. Powiadomienie to można odrzucić.This notification can be dismissed. NieNo
Wymagaj minimalnej wersji aplikacjiRequire minimum app version Wybierz przycisk Tak, aby wymagać minimalnej wersji aplikacji do użycia.Choose Yes to require a minimum app version to use the app. Jeśli wersja aplikacji na urządzeniu nie spełnia wymagań, dostęp użytkownika zostanie zablokowany.The user will be blocked from access if the app version on the device does not meet the requirement.

Podczas wybierania aplikacji docelowych należy pamiętać, że aplikacje mają często różne schematy określania numerów wersji.When selecting apps to target, please note that apps often have distinct versioning schemes between them.

NieNo
Wymagaj minimalnej wersji aplikacji (tylko ostrzeżenie)Require minimum app version (Warning only) Wybierz przycisk Tak, aby zalecić minimalną wersję aplikacji do użycia.Choose Yes to recommend a minimum app version to use this app. Jeśli wersja aplikacji na urządzeniu nie spełnia wymagań, zostanie wyświetlone powiadomienie.The user will see a notification if the app version on the device does not meet the requirement. Powiadomienie to można odrzucić.This notification can be dismissed.

Podczas wybierania aplikacji docelowych należy pamiętać, że aplikacje mają często różne schematy określania numerów wersji.When selecting apps to target, please note that apps often have distinct versioning schemes between them.

NieNo
Wymagaj minimalnej wersji zestawu SDK zasad ochrony aplikacji usługi IntuneRequire minimum Intune app protection policy SDK version Wybierz przycisk Tak, aby wymagać minimalnej wersji zestawu SDK zasad ochrony aplikacji usługi Intune w używanej aplikacji.Choose Yes to require a minimum Intune app protection policy SDK version on the app to use. Jeśli wersja zestawu SDK zasad ochrony aplikacji usługi Intune danej aplikacji nie spełnia wymagań, dostęp zostanie dla użytkownika zablokowany.The user will be blocked from access if the app’s Intune app protection policy SDK version does not meet the requirement.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zestawu SDK zasad ochrony aplikacji usługi Intune, zobacz temat Omówienie zestawu SDK aplikacji usługi IntuneTo learn more about the Intune app protection policy SDK, see Intune App SDK overview

NieNo

Dodatki dla aplikacji OutlookAdd-ins for Outlook app

Zespół ds. programu Outlook udostępnił ostatnio dodatki dla programu Outlook dla systemu iOS, które umożliwiają integrację popularnych aplikacji z klientem poczty e-mail.Outlook recently brought add-ins to Outlook for iOS which let you integrate popular apps with the email client. Dodatki dla programu Outlook w środowiskach Windows, Mac i Outlook dla systemu iOS są dostępne w sieci Web.Add-ins for Outlook are available on the web, Windows, Mac, and Outlook for iOS. Ponieważ dodatki są zarządzane przez program Microsoft Exchange, użytkownicy otrzymają możliwość udostępniania danych i wiadomości między programem Outlook i niezarządzanymi aplikacjami zgodnymi z dodatkiem, chyba że dodatki zostaną wyłączone dla użytkownika przez program Exchange.Since add-ins are managed via Microsoft Exchange, users will be able to share data and messages across Outlook and unmanaged add-in applications unless add-ins are turned off for the user by their Exchange.

Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy końcowi mogli uzyskiwać dostęp do dodatków programu Outlook i je instalować (dotyczy wszystkich klientów programu Outlook), upewnij się, że w obszarze ról w centrum administracyjnym programu Exchange wprowadzono następujące zmiany:If you want to stop your end users from accessing and installing Outlook add-ins (this affects all Outlook clients), make sure you have the following changes to roles in the Exchange admin center:

 • Aby uniemożliwić użytkownikom instalowanie dodatków ze Sklepu Office, usuń dla nich rolę Moja witryna Marketplace.To prevent users from installing Office Store add-ins, remove the My Marketplace role from them.
 • Aby uniemożliwić użytkownikom ładowanie bezpośrednie dodatków, usuń dla nich rolę Moje aplikacje niestandardowe.To prevent users from side loading add-ins, remove the My Custom Apps role from them.
 • Aby uniemożliwić użytkownikom instalowanie wszystkich dodatków, usuń dla nich zarówno rolę Moje aplikacje niestandardowe, jak i rolę Moja witryna Marketplace.To prevent users from installing all add-ins, remove both, My Custom Apps and My Marketplace roles from them.

Instrukcje te dotyczą usług Office 365, Exchange 2016 i Exchange 2013 w środowiskach programu Outlook w sieci Web, w systemach Windows i Mac oraz w urządzeniach przenośnych.These instructions apply to Office 365, Exchange 2016, Exchange 2013 across Outlook on the web, Windows, Mac and mobile.