Użyj zasad profilów aprowizacji aplikacji mobilnych systemu iOS, aby zapobiec wygaśnięciu aplikacjiUse iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Aplikacje biznesowe systemu Apple iOS wdrażane na urządzeniach iPhone i iPad są tworzone za pomocą dołączonego profilu aprowizacji i kodu podpisywanego przy użyciu certyfikatu.Apple iOS line-of-business apps that are deployed to iPhones and iPads are built with an included provisioning profile and code that is signed with a certificate. Gdy aplikacja jest uruchamiana, system iOS potwierdza integralność aplikacji systemu iOS i wymusza zasady zdefiniowane przez profil aprowizacji.When the app is run, iOS confirms the integrity of the iOS app and enforces policies that are defined by the provisioning profile. Następuje poniższa walidacja:The following validations happen:

 • Integralność pliku instalacji — system iOS porównuje szczegóły aplikacji z kluczem publicznym certyfikatu podpisywania przedsiębiorstwa.Installation file integrity - iOS compares the app's details with the enterprise signing certificate's public key. Jeśli będą się różnić, zawartość aplikacji mogła ulec zmianie. W takim przypadku aplikacji nie będzie można uruchomić.If they differ, the app's content might have changed, and the app will not be allowed to run.
 • Wymuszenie możliwości — system iOS próbuje wymusić możliwości aplikacji z firmowego profilu aprowizacji (nie profilów aprowizacji poszczególnych deweloperów) zawartego w pliku instalacyjnym aplikacji (ipa).Capabilities enforcement - iOS attempts to enforce the app's capabilities from the enterprise provisioning profile (not individual developer provisioning profiles) that are in the app installation (.ipa) file.

Certyfikat podpisywania przedsiębiorstwa używany do podpisywania aplikacji jest zwykle ważny przez 3 lata.The enterprise signing certificate that you use to sign apps typically lasts for three years. Profil aprowizacji wygasa jednak po roku.However, the provisioning profile expires after a year. Podczas gdy ten certyfikat jest nadal ważny, usługa Intune udostępnia narzędzia umożliwiające aktywne wdrażanie nowych zasad profilu aprowizacji na urządzeniach, na których znajdują się aplikacje bliskie wygaśnięcia.While the certificate is still valid, Intune gives you the tools to proactively deploy a new provisioning profile policy to devices that have apps that are nearing expiry. Po wygaśnięciu certyfikatu należy ponownie podpisać aplikację przy użyciu nowego certyfikatu i osadzić nowy profil aprowizacji z kluczem nowego certyfikatu.After the certificate expires, you must sign the app again with a new certificate and embed a new provisioning profile with the key of the new certificate.

Jak ustalić, kiedy wygasa aplikacja biznesowaHow to find out when a line-of-business app will expire

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Aplikacje > Aplikacje.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.
 2. Na liście aplikacji przyjrzyj się kolumnie Data wygaśnięcia, aby zobaczyć datę wygaśnięcia aplikacji.In the list of apps, look at the Expiration date column to see the expiry date for the app. Możesz również ustawić listę rozwijaną Filtry na opcję Wygasłe/wkrótce wygasną, aby zobaczyć tylko te aplikacje, dla których należy podjąć odpowiednie działania.You can also set the Filters drop-down list to Expired/about to expire to see only the apps for which you must take action.

Tworzenie zasad profilu aprowizacji aplikacji mobilnych dla systemu iOSHow to create an iOS mobile provisioning profile policy

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycję Zasady > Przegląd > Dodaj zasady.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.
 2. W oknie dialogowym Tworzenie nowych zasad wybierz pozycję iOS > Zasady profilu aprowizacji aplikacji mobilnych, a następnie wybierz opcję Utwórz zasady.In the Create a New Policy dialog box, choose iOS > Mobile Provisioning Profile Policy, and then choose Create Policy.
 3. Na stronie Ogólne skonfiguruj następujące wartości:On the General page, configure the following values:
  • Nazwa — podaj nazwę dla tych zasad profilu aprowizacji aplikacji mobilnych.Name - Provide a name for this mobile provisioning profile policy.
  • Opis — opcjonalnie wprowadź opis zasad.Description - Optionally, provide a description for the policy.
  • Plik profilu konfiguracji — kliknij przycisk Importuj, a następnie wybierz plik profilu konfiguracji Apple Mobile (z rozszerzeniem mobileprovision) pobrany z witryny dla deweloperów firmy Apple.Configuration profile file - Click Import, and then choose an Apple Mobile Configuration Profile file (with the extension .mobileprovision) that you downloaded from the Apple Developer website.
 4. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Zapisz zasady.When you are done, choose Save Policy.
 5. Następnie przeprowadź wdrożenie zasad na wybranych urządzeniach z systemem iOS.Now, deploy the policy to the required iOS devices. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft Intune.For more information, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.