Rejestracja urządzeń z systemem iOS za pomocą narzędzia Apple Configurator przy użyciu Asystenta ustawieńEnroll iOS devices with Apple Configurator by using Setup Assistant

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Intune obsługuje rejestrowanie firmowych urządzeń z systemem iOS przy użyciu narzędzia Apple Configurator działającego na komputerze Mac.Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices using Apple Configurator running on a Mac computer. Ten proces przywraca ustawienia fabryczne urządzenia i przygotowuje je do uruchomienia Asystenta ustawień, instalując zasady firmy dla nowego użytkownika urządzenia.This process resets the device to factory settings and prepares it to run Setup Assistant, installing the company's policies for the device’s new user.

Uwaga

Tej metody rejestracji nie można używać z metodą korzystającą z menedżera rejestracji urządzeń.This enrollment method can't be used with the device enrollment manager method.

Za pomocą narzędzia Apple Configurator można przywrócić ustawienia fabryczne na urządzeniu z systemem iOS i przygotować je do konfiguracji dla nowego użytkownika urządzenia.Using Apple Configurator, you can reset an iOS device to factory settings and prepare it to be set up for the device’s new user. Ta metoda wymaga podłączenia urządzenia z systemem iOS do komputera Mac przy użyciu połączenia USB w celu skonfigurowania rejestracji firmowej. Przyjęto założenie, że używany jest program Apple Configurator 2.0.This method requires you to connect the iOS device to a Mac computer via USB to set up corporate enrollment, and it assumes you are using Apple Configurator 2.0. Większość scenariuszy wymaga, aby zasady zastosowane w urządzeniu z systemem iOS uwzględniały koligację użytkownika, co umożliwia korzystanie z aplikacji Portal firmy usługi Intune.Most scenarios require that the policy applied to the iOS device include user affinity to enable the Intune Company Portal app.

Wymagania wstępne dotyczące rejestracji urządzeń z systemem iOS za pomocą narzędzia Apple Configurator i Asystenta ustawieńPrerequisites for enrolling iOS devices by using Apple Configurator with Setup Assistant

Procedura rejestracji urządzeń z systemem iOS za pomocą narzędzia Apple Configurator i Asystenta ustawieńSteps to enroll iOS devices by using Apple Configurator with Setup Assistant

Poniżej przedstawiono procedurę rejestracji urządzeń z systemem iOS w „dniu 0” za pomocą narzędzia Apple Configurator i Asystenta ustawień.The following steps explain how to enroll iOS devices on "day 0" by using Apple Configurator with Setup Assistant. W miarę dodawania i usuwania urządzeń z organizacji prawdopodobnie będziesz powtarzać niektóre z tych kroków, takie jak dodawanie lub usuwanie numerów seryjnych, zgodnie z poniższym opisem.As devices are added and removed from your organization, you will likely repeat some of these steps, such as adding or removing serial numbers, as described below.

Tworzenie grup urządzeń przenośnych (opcjonalnie)Create mobile device groups (optional)

Jeśli w firmie są wymagane grupy urządzeń przenośnych w celu ułatwienia zarządzania urządzeniami, można opcjonalnie utworzyć te grupy.If your business requires mobile device groups to help manage devices, you can optionally create those groups. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie grup do zarządzania użytkownikami i urządzeniami w usłudze Microsoft Intune.To learn more, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

Tworzenie profilów dla urządzeńCreate a profile for devices

Profil rejestracji urządzeń określa ustawienia stosowane do grupy urządzeń.A device enrollment profile defines the settings applied to a group of devices.

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Zasady > Rejestracja urządzeń firmowych, a następnie wybierz pozycję Dodaj.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

  Tworzenie profilu rejestracji urządzenia

 2. Wprowadź szczegóły profilów urządzeń:Enter details for the device profiles:

  • Nazwa — nazwa profilu rejestracji urządzeń (niewidoczna dla użytkowników).Name—The name of the device enrollment profile (not visible to users).

  • Opis — opis profilu rejestracji urządzeń (niewidoczny dla użytkowników).Description—A description of the device enrollment profile (not visible to users).

  • Szczegóły rejestracji — określa sposób rejestracji urządzeń.Enrollment Details—Specifies how devices are enrolled.

   • Monituj o koligację użytkownika — podczas początkowej konfiguracji należy określić przynależność urządzenia do użytkownika, a następnie zezwolić na dostęp tego urządzenia do danych firmowych i poczty e-mail.Prompt for user affinity—The device must be affiliated with a user during initial setup and can then be permitted to access company data and email. Koligację użytkownika należy skonfigurować dla zarządzanych urządzeń, które należą do użytkowników i muszą korzystać z portalu firmy na potrzeby usług, takich jak instalowanie aplikacji.User affinity should be set up for managed devices that belong to users and need to use the company portal for services like installing apps.

   • Brak koligacji użytkownika — urządzenie nie zostało powiązane z użytkownikiem.No user affinity—The device is not affiliated with a user. Tego typu przynależności należy użyć w przypadku urządzeń wykonujących zadania bez uzyskiwania dostępu do danych użytkowników lokalnych.Use this affiliation for devices that perform tasks without accessing local user data. Aplikacje wymagające koligacji użytkownika (w tym aplikacja Portal firmy używana do instalowania aplikacji biznesowych) nie będą działać.Apps requiring user affiliation (including the Company Portal app used for installing line-of-business apps) won’t work.

  • Wstępne przypisanie do grupy urządzeń — wszystkie urządzenia, dla których ten profil zostanie wdrożony, będą początkowo należeć do tej grupy.Device group pre-assignment—All devices deployed with this profile will initially belong to this group. Po rejestracji można ponownie przypisać urządzenia.You can reassign devices after enrollment.

  Ważne

  Przypisania grupy są przenoszone z usługi Intune do usługi Azure Active Directory.Group assignments are moving from Intune to Azure Active Directory. Kiedy dane konto usługi Intune otrzyma odpowiednią aktualizację, opcja Przypisz urządzenia do następującej grupy nie będzie widoczna.Once your Intune account receives the applicable update, you won't see the Assign devices to the following group option. Dowiedz się więcej.Learn more.

  • Device Enrollment Program — program Device Enrollment Program (DEP) firmy Apple nie może być używany z rejestracją z wykorzystaniem Asystenta ustawień.Device Enrollment Program—The Apple Device Enrollment Program (DEP) cannot be used with Setup Assistant enrollment. Upewnij się, że przełącznik jest wyłączony.Ensure that the toggle is set to off.
 3. Wybierz pozycję Zapisz profil, aby dodać profil.Choose Save Profile to add the profile.

Dodawanie urządzenia z systemem iOS do rejestracji przy użyciu Asystenta ustawieńAdd iOS devices to enroll with Setup Assistant

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune przejdź do pozycji Grupy > Wszystkie urządzenia > Wszystkie urządzenia należące do firmy > Wszystkie urządzenia, a następnie wybierz polecenie Dodaj urządzenia.In the Microsoft Intune administration console, go to Groups > All Devices > All Corporate-owned Devices > All Devices, and then choose Add devices.

  Urządzenia można dodać na dwa sposoby:You can add devices in two ways:

  Okno dialogowe dodawania urządzeń

  • Przekaż plik CSV zawierający numery seryjne — utwórz listę wartości oddzielanych przecinkami (plik CSV) w dwóch kolumnach bez nagłówka ograniczoną do 5000 urządzeń lub 5 MB na plik csv.Upload a CSV file containing serial numbers—Create a comma-separated value (.csv) list of two columns without a header, limited to 5,000 devices or 5 MB per .csv file.

   <Numer seryjny 1><Serial #1> <Szczegóły urządzenia 1><Device #1 Details>
   <Numer seryjny 2><Serial#2> <Szczegóły urządzenia 2><Device #2 Details>

  Ten plik csv wyświetlony w edytorze tekstu wygląda następująco:When viewed in a text editor, this .csv file appears as:

  0000000,PO 1234
  111111111,PO 1234
  
  • Ręcznie dodaj szczegóły urządzeń — wprowadź numery seryjne i wszelkie uwagi dotyczące maksymalnie 15 urządzeń.Manually add device details—Enter the serial number and any notes or details for up to 15 devices.

  W okienku Przegląd urządzeń możesz potwierdzić numery seryjne.On the Review Devices pane, you can confirm the serial numbers. Możesz również zdecydować, czy zastąpić wartość pola Szczegóły dla ponownie importowanych numerów seryjnych. Aby zachować bieżące szczegóły, odznacz pole Zastąp.You can also decide whether to overwrite the Details for serial numbers that are being imported again, or you can uncheck the Overwrite box to preserve the Current details.

  Uwaga

  W istniejącej konsoli administratora usługi Intune administratorzy mogą akceptować szczegóły z przekazanego pliku CSV i zastępować istniejące dane poszczególnych numerów seryjnych.In the existing Intune administrator console, admins can accept associated details from an uploaded CSV and overwrite the existing details for individual serial numbers. W nowej wersji witryny Azure Portal będzie tylko można zastąpić szczegóły wszystkich numerów seryjnych lub zignorować nowe szczegóły wszystkich numerów seryjnych.In the new Azure portal, you’ll only be able to overwrite the details for all serial numbers or to ignore new details for all serial numbers.

  Uwaga

  Jeśli w przyszłości konieczne okaże się usunięcie urządzeń należących do firmy z zakresu zarządzania usługi Intune, być może trzeba będzie usunąć numer seryjny urządzenia z usługi Intune w grupie urządzeń Według numeru seryjnego systemu iOS w obszarze Urządzenia zarejestrowane wstępnie należące do firmy, aby wyłączyć rejestrację urządzenia.If you want to remove corporate-owned devices from Intune management later, you might need to go to By iOS Serial Number device group under Corporate Pre-enrolled devices and remove the device serial number from Intune in order to disable device enrollment. Jeśli usługa Intune przeprowadza procedurę odzyskiwania po awarii w przedziale czasowym zbliżonym do momentu usuwania numerów seryjnych, należy sprawdzić, czy w tej grupie znajdują się wyłącznie numery seryjne aktywnych urządzeń.If Intune performs a disaster recovery procedure on or around the time you remove serial numbers, you'll need to verify that only active devices’ serial numbers are present in that group.

 2. Wybierz pozycję Next (Dalej).Choose Next.

 3. Wybierz urządzenia przeznaczone do zarejestrowania.Select the devices to enroll. Nie można zaimportować numerów seryjnych, które są już zarejestrowane lub zostały zarejestrowane w inny sposób.Serial numbers already enrolled or enrolled by other means cannot be imported. Wybierz pozycję Dalej, aby kontynuować.Choose Next to continue.

Przypisywanie profiluAssign a profile

Z listy dostępnych profilów wybierz profil, który ma zostać przypisany do dodanych urządzeń, sprawdź informacje w obszarze Szczegóły profilu rejestracji, a następnie wybierz polecenie Zakończ.Specify the profile to assign to added devices from the list of available profiles, review the Enrollment profile details, and then choose Finish. Ręcznie dodane urządzenia można przypisać do dowolnego profilu rejestracji.Manually added devices can be assigned to any enrollment profile.

Ważne

Obecnie usługa Intune umożliwia wskazanie „domyślnego profilu rejestracji urządzeń”, co oznacza, że nowe numery seryjne są automatycznie przypisywane do tego profilu domyślnego podczas synchronizowania nowych numerów seryjnych z usługą firmy Apple.Currently, Intune let you designate a "default" device enrollment profile," which means that new serial numbers are automatically assigned to that default profile when you synchronize new serial numbers with the Apple service. Jeśli dzierżawa zostanie wkrótce poddana migracji do nowej witryny Azure Portal, nie będzie już można ustawić profilu domyślnego i zapewnić automatycznego przypisywania numerów seryjnych do tego profilu.When your tenant is migrated to the new Azure portal in the near future, you will no longer be able to set a default profile and have serial numbers be automatically assigned to that profile. Zamiast tego należy samodzielnie przypisać numery seryjne do profilu.Instead, you will have to assign serial numbers to a profile. Dowiedz się więcejLearn more

Eksportowanie profilu do wdrożenia na urządzeniach z systemem iOSExport a profile to deploy to iOS devices

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune przejdź do pozycji Zasady > Rejestracja urządzeń firmowych i wybierz profil urządzeń, który ma być wdrażany na urządzeniach przenośnych.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then select the device profile to deploy to mobile devices.

 2. Na pasku zadań kliknij przycisk Eksportuj.Choose Export in the taskbar. Skopiuj i zapisz adres w polu Adres URL profilu.Copy and save the Profile URL. Możesz przekazać go później przy użyciu narzędzia Apple Configurator, aby określić profil usługi Intune używany przez urządzenia z systemem iOS.You will upload it in Apple Configurator later to define the Intune profile used by iOS devices.

  Możesz przekazać ten adres URL profilu do usługi firmy Apple za pomocą narzędzia Apple Configurator, aby zdefiniować profil usługi Intune używany przez urządzenia z systemem iOS, używając poniższej procedury.You will upload this profile URL to the Apple service using Apple Configurator in the following procedure to define the Intune profile used by iOS devices.

Przygotowywanie urządzenia przy użyciu programu Apple ConfiguratorPrepare the device with Apple Configurator

Urządzenia z systemem iOS są podłączane do komputera Mac i rejestrowane w usłudze zarządzania urządzeniami przenośnymi.iOS devices are connected to the Mac computer and enrolled for mobile device management.

 1. Na komputerze Mac otwórz narzędzie Apple Configurator 2.On a Mac computer, open Apple Configurator 2. Na pasku menu wybierz pozycję Apple Configurator 2, a następnie wybierz pozycję Preferences (Preferencje).In the menu bar, choose Apple Configurator 2, and then choose Preferences.

  Ostrzeżenie

  Podczas procesu rejestracji urządzenia zostaną zresetowane do konfiguracji fabrycznych.The devices will be reset to factory configurations during the enrollment process. Jako najlepsze rozwiązanie zalecane jest zresetowanie urządzenia i włączenie go.As a best practice, reset the device and turn it on. Zalecane jest również, aby podczas podłączania na urządzeniach był wyświetlany ekran powitalny.Devices should be at the Hello screen when you connect the device.

 2. W okienku preferencji wybierz pozycję Servers (Serwery), a następnie wybierz symbol „+”, aby uruchomić kreatora serwera MDM.In the preferences pane, select Servers and choose the plus symbol (+) to launch the MDM Server wizard. Wybierz pozycję Next (Dalej).Choose Next.

 3. Wprowadź nazwę lub adres URL hosta i adres URL rejestracji dla serwera MDM w obszarze rejestracji asystenta ustawień dla urządzeń z systemem iOS w usłudze Microsoft Intune.Enter the Hostname or URL and enrollment URL for the MDM server under Setup Assistant enrollment for iOS devices with Microsoft Intune. W polu adresu URL rejestracji wprowadź adres URL profilu rejestracji wyeksportowany z usługi Intune.For the Enrollment URL, enter the enrollment profile URL exported from Intune. Wybierz pozycję Next (Dalej).Choose Next.

  Możesz bezpiecznie zignorować ostrzeżenie informujące, że adres URL serwera nie został zweryfikowany.You can safely disregard a warning stating "server URL is not verified." Aby kontynuować, wybieraj pozycję Next (Dalej), aż do ukończenia pracy kreatora.To continue, choose Next until the wizard is finished.

 4. Podłącz urządzenia przenośne z systemem iOS do komputera Mac przy użyciu adaptera USB.Connect the iOS mobile devices to the Mac computer with a USB adapter.

  Ostrzeżenie

  Podczas procesu rejestracji urządzenia zostaną zresetowane do konfiguracji fabrycznych.The devices will be reset to factory configurations during the enrollment process. Jako najlepsze rozwiązanie zalecane jest zresetowanie urządzenia i włączenie go.As a best practice, reset the device and turn it on. Podczas uruchamiania Asystenta ustawień na urządzeniach powinien być wyświetlany ekran powitalny.Devices should be at the Hello screen when you start Setup Assistant.

 5. Wybierz pozycję Prepare(Przygotuj).Choose Prepare. W okienku Prepare iOS Device (Przygotowywanie urządzenia z systemem iOS) wybierz pozycję Manual (Ręcznie), a następnie wybierz pozycję Next (Dalej).On the Prepare iOS Device pane, select Manual and then choose Next.

 6. W okienku Enroll in MDM Server (Rejestrowanie na serwerze MDM) wybierz nazwę utworzonego serwera, a następnie wybierz pozycję Next (Dalej).On the Enroll in MDM Server pane, select the server name you created, and then choose Next.

 7. W okienku Supervise Devices (Nadzorowanie urządzeń) wybierz poziom nadzoru, a następnie wybierz pozycję Next (Dalej).On the Supervise Devices pane, select the level of supervision, and then choose Next.

 8. W okienku Create an Organization (Tworzenie organizacji) wybierz pozycję Organization (Organizacja) lub utwórz nową organizację, a następnie wybierz pozycję Next (Dalej).On the Create an Organization pane, choose the Organization or create a new organization, and then choose Next.

 9. W okienku Configure iOS Setup Assistant (Konfigurowanie Asystenta ustawień systemu iOS) wybierz czynności, które mają zostać wyświetlone użytkownikowi, a następnie wybierz pozycję Prepare (Przygotuj).On the Configure iOS Setup Assistant pane, choose the steps to be presented to the user, and then choose Prepare. Jeśli zostanie wyświetlony monit, uwierzytelnij się w celu zaktualizowania ustawień zaufania.If prompted, authenticate to update trust settings.

 10. Po zakończeniu przygotowywania urządzenia z systemem iOS odłącz kabel USB.When the iOS device finishes preparing, disconnect the USB cable.

Dystrybuowanie urządzeńDistribute devices

Urządzenia są teraz gotowe do rejestracji w firmie.The devices are now ready for corporate enrollment. Wyłącz urządzenia i przekaż je użytkownikom.Turn off the devices and distribute them to users. Po włączeniu urządzeń przez użytkowników zostanie uruchomiony Asystent ustawień.When users turn on their devices, Setup Assistant will start.

Zobacz teżSee also

Wymagania wstępne dotyczące rejestrowania urządzeńPrerequisites for enrolling devices