Zapewnianie aktualności oprogramowania na komputerach z systemem Windows za pomocą aktualizacji w usłudze Microsoft IntuneKeep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune pomaga zabezpieczyć komputery zarządzane na wiele sposobów. Jednym z nich jest zarządzanie aktualizacjami oprogramowania, które zapewniają, że oprogramowanie komputerów jest aktualne, szybko instalując najnowsze poprawki i aktualizacje oprogramowania.Microsoft Intune can help you to secure your managed computers in a number of ways, including the management of software updates that keep your computers up-to-date by ensuring the latest patches and software updates are quickly installed.

Jeśli klient usługi Intune nie został jeszcze zainstalowany na komputerach, zobacz Instalowanie klienta komputera z systemem Windows przy użyciu usługi Microsoft Intune.If you have not yet installed the Intune client on your computers, see Install the Windows PC client with Microsoft Intune.

Jeśli zostanie utworzona aktualizacja innej firmy lub w usłudze Microsoft Update zostaną udostępnione nowe aktualizacje, które dotyczą zarządzanych komputerów, w obszarze roboczym Aktualizacje na stronie Przegląd zostanie wyświetlone powiadomienie.When new updates are available from Microsoft Update, or you have created a third-party update, and they are applicable to your managed computers, a notification is displayed on the Overview page of the Updates workspace. Po wybraniu linku powiadomienia można wykonywać różne operacje, takie jak wyświetlanie dodatkowych informacji o aktualizacji, zatwierdzanie lub odrzucanie aktualizacji oraz wyświetlanie komputerów, na których zostanie zainstalowana aktualizacja w przypadku jej zatwierdzenia.After you choose this notification link, you can then perform various operations like viewing more information about the update, approving or declining the update, and viewing the computers that will install the update if it is approved.

Important

Obszar roboczy Aktualizacje zostanie wyświetlony w konsoli administratora dopiero po zainstalowaniu klienta i pomyślnym rozpoczęciu zarządzania co najmniej jednym komputerem klienckim.The Updates workspace is not displayed in the administrator console until you have installed the client on, and are successfully managing at least one computer client.

Po zatwierdzeniu aktualizacji do zainstalowania w obszarze roboczym Aktualizacje konsoli usługi Intune można sprawdzić powodzenie lub niepowodzenie instalacji.As updates are approved and installed, you can examine the success or failure of the installation in the Updates workspace of the Intune console.

Informacje zawarte w poniższych sekcjach ułatwią zapewnienie aktualności oprogramowania na zarządzanych komputerach.The following sections will help you to keep software up-to-date on your managed computers.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Przed rozpoczęciem tworzenia i zatwierdzania aktualizacji oprogramowania skonfiguruj i wdroż na komputerach zasady umożliwiające sterowanie warunkami i sposobami instalowania aktualizacji.Before you begin to create and approve software updates, configure and deploy polices to your computers that control when and how the updates are installed.

Aby skonfigurować ustawienia zasad aktualizacjiTo configure update policy settings

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycje Zasady > Przegląd > Dodaj zasady.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. Skonfiguruj i wdroż zasady ustawień agenta usługi Microsoft Intune dla ustawień aktualizacji.Configure and deploy a Microsoft Intune Agent Settings policy for the update settings. Możesz skorzystać z zalecanych ustawień lub dostosować je.You can use recommended settings or customize the settings. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia i wdrażania zasad, zobacz Typowe zadania związane z zarządzaniem komputerem z systemem Windows za pomocą klienta komputerowego usługi Microsoft Intune.If you need more information about how to create and deploy policies, see Common Windows PC management tasks with the Microsoft Intune computer client.

W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia możliwe do skonfigurowania w ramach zasad oraz ich zalecane wartości, które zostaną użyte, jeśli zrezygnujesz z dostosowania zasad.The following table shows the values you can configure in the policy and also the recommended values that will be used if you don’t customize the policy. Te ustawienia można znaleźć w sekcji Aktualizacje .You can find these settings in the Updates section.

Ustawienie zasadPolicy setting SzczegółyDetails
Częstotliwość wykrywania aktualizacji i aplikacji (w godzinach)Update and application detection frequency (hours) Określa częstotliwość sprawdzania obecności nowych aktualizacji i aplikacji przez usługę Intune (od 8 do 22 godzin).Specifies how frequently (from 8-22 hours) Intune checks for new updates and applications.

Zalecana wartość: 8 godzin.Recommended value: 8 hours.
Instalacja aktualizacji oraz aplikacji automatyczna lub z monitemAutomated or prompted installation of updates and applications Określa, czy aktualizacje są instalowane automatycznie, czy przed ich instalacją jest wyświetlany monit dla użytkownika.Specifies whether updates are installed automatically or whether the user is prompted before installation. Ponadto to ustawienie umożliwia zaplanowanie instalacji aktualizacji oraz aplikacji.Additionally, this setting lets you schedule the installation of updates and applications.

Opcja Zainstaluj aktualizacje i aplikacje automatycznie zgodnie z harmonogramem pozwala na zainstalowanie aktualizacji i aplikacji zgodnie z określonym harmonogramem.Install updates and applications automatically as scheduled installs updates and applications using the specified schedule.

Zasada zależna Użyj automatycznej obsługi dla komputerów z systemem Windows określa, że aktualizacje i aplikacje będą instalowane w ramach działania funkcji automatycznej konserwacji systemu Windows.As a dependent policy setting, Use Automatic Maintenance for Windows computers specifies that updates and applications are installed during the Windows Automatic maintenance window.

Wybranie opcji Monituj użytkownika o instalację powoduje, że użytkownik będzie monitowany o instalację przygotowanej aktualizacji.Prompt user for installation prompts the user to install updates when they are ready.

Zalecane wartości:Recommended values:

Wybrana opcja Zainstaluj aktualizacje i aplikacje automatycznie zgodnie z harmonogramemInstall updates and applications automatically as scheduled selected

Zaplanowany dzień: codziennieDay scheduled: Every day

Zaplanowana godzina: 3:00Time scheduled: 3:00 AM

Wybrana opcja Użyj automatycznej obsługi dla komputerów z systemem WindowsUse Automatic Maintenance for Windows computers selected
Zezwalaj na natychmiastową instalację aktualizacji, które nie przerywają pracy systemu WindowsAllow immediate installation of updates that do not interrupt Windows Wybranie opcji Zezwalaj oznacza, że aktualizacje będą instalowane natychmiast po ich pobraniu, jeśli nie spowoduje to przerwania pracy lub ponownego uruchomienia systemu Windows.Allow installs updates immediately after they are downloaded, except for updates that would interrupt or restart Windows. Aktualizacje mogące spowodować przerwanie pracy lub ponowne uruchomienie systemu Windows zostaną zainstalowane zgodnie z ustawieniem Instalacja aktualizacji automatyczna lub z monitem .Those updates are installed according to the configuration of the Automated or prompted installation of updates setting.

Wybranie opcji Nie zezwalaj powoduje zainstalowanie aktualizacji zgodnie z ustawieniem Instalacja aktualizacji automatyczna lub z monitem.Do not allow installs updates according to the configuration of the Automated or prompted installation of updates setting.

Zalecana wartość: ZezwalajRecommended value: Allow
Opóźnienie ponownego uruchomienia systemu Windows po zainstalowaniu zaplanowanych aktualizacji oraz aplikacji (w minutach)Delay to restart Windows after installation of scheduled updates and applications (minutes) Określa czas oczekiwania (od 1 do 30 minut) na ponowne uruchomienie systemu Windows po zainstalowaniu zaplanowanych aktualizacji oraz aplikacji.Specifies (from 1-30 minutes), the time to wait to restart Windows after the installation of scheduled updates and applications.

Zalecana wartość: 15 minutRecommended value: 15 minutes
Opóźnienie po ponownym uruchomieniu systemu Windows poprzedzające rozpoczęcie instalacji pominiętych zaplanowanych aktualizacji oraz aplikacji (w minutach)Delay following Windows restart to begin installing missed scheduled updates and applications (minutes) Określa czas oczekiwania (od 1 do 60 minut) na rozpoczęcie instalacji aktualizacji oraz aplikacji po ponownym uruchomieniu systemu Windows, gdy zaplanowana instalacja aktualizacji została pominięta.Specifies (from 1-60 minutes), how long to wait to start the installation of updates and applications after Windows is restarted when a scheduled update was missed.

Zalecana wartość: 5 minutRecommended value: 5 minutes
Zezwalaj zalogowanemu użytkownikowi na kontrolowanie ponownego uruchomienia systemu Windows po zainstalowaniu zaplanowanych aktualizacji oraz aplikacjiAllow logged-on user to control Windows restart after installation of scheduled updates and applications Określa, czy zalogowany użytkownik może opóźniać ponowne uruchomienie systemu Windows (jeśli wybrano opcję Tak) lub czy ma być powiadamiany o automatycznym ponownym uruchomieniu systemu Windows (jeśli wybrano opcję Nie).Specifies whether the logged-on user can delay restarting Windows (if set to Yes), or be notified of the automatic Windows restart (if set to No). Jeśli po zakończeniu instalacji zaplanowanych aktualizacji i aplikacji żaden użytkownik nie będzie zalogowany, system Windows zostanie ponownie uruchomiony, gdy będzie to wymagane.If no user is logged on when the scheduled installation of updates and applications is completed, Windows is restarted automatically when required. Jeśli wybrano domyślną opcję Nie, czas, który ma upłynąć przed ponownym uruchomieniem systemu Windows, jest ustawiony na 5 minut.When set to No, by default, the time before Windows restarts is set to 5 minutes.

Zalecana wartość: TakRecommended value: Yes
Monituj użytkownika o ponowne uruchomienie systemu Windows podczas obowiązkowych aktualizacji agenta klienta usługi IntunePrompt user to restart Windows during Intune client agent mandatory updates Określa, czy zalogowany użytkownik jest monitowany o ponowne uruchomienie systemu Windows, gdy obowiązkowa aktualizacja klienta usługi Intune wymaga ponownego uruchomienia systemu Windows.Specifies whether the logged on users is prompted to restart Windows when an Intune client mandatory update requires Windows to restart.

Zalecana wartość: TakRecommended value: Yes
Harmonogram instalacji obowiązkowych aktualizacji agenta klienta Microsoft IntuneMicrosoft Intune client agent mandatory updates installation schedule Określa, kiedy mają być instalowane aktualizacje klienta.Schedules when the installation of client updates occur.

Zalecana wartość: nie skonfigurowanoRecommended value: not configured
Opóźnienie między monitami o ponowne uruchomienie systemu Windows po instalacji zaplanowanych aktualizacji oraz aplikacji (w minutach)Delay between prompts to restart Windows after installation of scheduled updates and applications (minutes) Określa, jak często użytkownik ma otrzymywać monit o ponowne uruchomienie systemu Windows po zainstalowaniu zaplanowanych aktualizacji lub aplikacji wymagających ponownego uruchomienia systemu Windows, gdy wybrano opcję opóźnienia ponownego uruchomienia (od 1 do 1440 minut).Specifies how frequently (from 1-1440 minutes) the user is prompted to restart Windows when a scheduled update or application that requires restarting Windows is installed, and the user delays the restart.

Zalecana wartość: 30 minutRecommended value: 30 minutes

Aktualizowanie oprogramowania firmy MicrosoftUpdate software made by Microsoft

Aktualizowanie oprogramowania firmy Microsoft wymaga bardzo małego wysiłku z Twojej strony.Updating Microsoft software requires very little work from you. Jednak przed rozpoczęciem pracy należy skonfigurować ustawienia w dwóch obszarach:However, before you start, there are two things you should configure:

 • Kategorie produktów i klasyfikacje aktualizacji — definiują kategorie i klasyfikacje aktualizacji, które mają być dostępne dla komputerów.Product categories and update classifications – Defines the categories and classifications of the updates you want to make available to computers. Możesz na przykład określić, że mają być instalowane tylko aktualizacje krytyczne pakietu Microsoft Office.For example, you might decide that you only want critical updates for Microsoft Office to be installed.

 • Reguły automatycznego zatwierdzania — umożliwiają automatyczne zatwierdzanie określonych typów aktualizacji, co pozwala zmniejszyć liczbę czynności administracyjnych.Automatic approval rules – These rules automatically approve specified types of update and reduce your administrative overhead. Możesz na przykład automatycznie zatwierdzać wszystkie krytyczne aktualizacje oprogramowania.For example, you might want to automatically approve all critical software updates.

Poniższe dwie procedury ułatwią przygotowanie się do korzystania z aktualizacji oprogramowania:Use the following two procedures to help you get ready to use software updates:

Konfigurowanie kategorii produktów i klasyfikacji aktualizacji, które mają być dostępne dla zarządzanych komputerówConfigure the product categories and update classifications you want to make available to managed computers

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz kolejno pozycje Administracja > Aktualizacje.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. Na stronie Ustawienia usługi: Aktualizacje na liście Kategoria produktu wybierz kategorie aktualizacji, które mają być dostępne na komputerach.On the Service Settings: Updates page, in the Product Category list, select the update categories that you want to make available to computers. Najbardziej typowe aktualizacje są wybrane domyślnie.Note that the most common updates are selected by default.

  Important

  Aby mieć pewność, że będą instalowane aktualizacje zatwierdzone przez administratora, na komputerach zarejestrowanych w usłudze Intune nie może być stosowane ustawienie zasad grupy programu Windows Server Update Services (WSUS), Określ lokalizację intranetowej usługi aktualizującej firmy Microsoft.To ensure that computers receive the updates that have been approved by the admin, the Windows Server Update Services (WSUS) Group Policy setting, Specify Intranet Microsoft update service location must not be applied to computers that have been enrolled with Intune.

 3. Na liście Klasyfikacja aktualizacji wybierz klasy aktualizacji, które mają być dostępne dla zarządzanych komputerów.In the Update Classification list, select the classes of update that you want to make available to managed computers. Najbardziej typowe opcje są również domyślnie zaznaczone.Again, the most common options are selected by default.

 4. Wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać ustawienia.Choose Save to store your selections.

Aby skonfigurować reguły automatycznego zatwierdzania aktualizacji oprogramowaniaTo configure automatic approval rules for software updates

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz kolejno pozycje Administracja > Aktualizacje.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. W sekcji Reguły automatycznego zatwierdzania na stronie Ustawienia serwera: Aktualizacje wybierz pozycję Nowy.In the Automatic Approval Rules section of the Server Settings: Updates page, choose New.

 3. Na stronie Ogólne kreatora tworzenia reguły automatycznego zatwierdzania wprowadź nazwę i opcjonalny opis reguły.On the General page of the Create Automatic Approval Rule Wizard, specify a name and optional description for the rule.

 4. Na stronie Kategorie produktów zaznacz produkty, dla których aktualizacje mają być automatycznie zatwierdzane.On the Product Categories page, select any products for which you want to have updates approved automatically.

 5. Na stronie Klasyfikacje aktualizacji określ klasyfikacje aktualizacji, które mają być automatycznie zatwierdzane.On the Update Classifications page, specify the update classifications that you want to have approved automatically.

 6. Na stronie Wdrożenie wykonaj następujące czynności:On the Deployment page, do the following:

  • Wybierz grupy komputerów, w których chcesz wdrożyć nową regułę, a następnie wybierz pozycję Dodaj.Select the computer groups to which you want to deploy the new rule, and then choose Add.

  • Aby określić ostateczny termin instalacji aktualizacji, zaznacz pole wyboru Wymuś termin instalacji dla tych aktualizacji , a następnie wybierz ostateczny termin instalacji na liście Termin instalacji .To specify an installation deadline for the updates, select the Enforce an installation deadline for these updates check box, and then on the Installation deadline list, select the installation deadline.

   Note

   W przypadku określenia ostatecznego terminu instalacji po upływie interwału terminu może być wymagane co najmniej jednokrotne ponowne uruchomienie zarządzanego komputera.If you specify an installation deadline, the managed computer might require one or more restarts after the deadline interval has passed.

  • Gdy skończysz, wybierz pozycję Dalej.When you are finished, Choose Next.

 7. Na stronie Podsumowanie sprawdź ustawienia nowej reguły, a następnie wybierz pozycję Zakończ.On the Summary page, review the settings for the new rule, and then choose Finish.

Nowa reguła zostanie wyświetlona w sekcji Reguły automatycznego zatwierdzania na stronie Ustawienia serwera: Aktualizacje .The new rule is shown in the Automatic Approval Rules section of the Service Settings: Updates page.

Note

Nowo utworzona reguła automatycznego zatwierdzania dotyczy tylko przyszłych aktualizacji i nie powoduje automatycznego zatwierdzenia istniejących aktualizacji w usłudze Intune.When you create an automatic approval rule, it only approves future updates, and does not automatically approve previously existing updates that already exist in Intune. Aby zatwierdzić istniejące aktualizacje, musisz uruchomić regułę automatycznego zatwierdzania.To approve these updates you need to run the automatic approval rule.

Aby edytować, uruchomić lub usunąć automatycznie zatwierdzoną regułę aktualizacjiTo edit, run, or delete an automatically approved update rule

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz kolejno pozycje Administracja > Aktualizacje.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. W sekcji Reguły automatycznego zatwierdzania wybierz regułę, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:In the Automatic Approval Rules section, select a rule, and then do one of the following:

  • Aby edytować regułę, wybierz pozycję Edytuj, a następnie zmień parametry reguły w kreatorze reguły automatycznego zatwierdzania aktualizacji.To edit the rule, choose Edit, and then change the rule’s parameters in the Update Auto Approval Rule Wizard.

  • Aby uruchomić regułę, wybierz pozycję Uruchom wybrane.To run the rule, choose Run Selected.

  • Aby usunąć regułę, wybierz pozycję Usuń.To delete the rule, choose Delete.

   Note

   Usunięcie reguły nie ma wpływu na poprzednie aktualizacje, które zostały zatwierdzone przez tę regułę.Deleting a rule does not affect previous updates that were approved by the deleted rule.

Aktualizowanie oprogramowania innych firmUpdate software not made by Microsoft

Możesz wdrażać aktualizacje oprogramowania, które nie zostało utworzone przez firmę Microsoft.You can deploy updates for software that is not made by Microsoft. Aby to zrobić, użyj kreatora Przekazywanie aktualizacji , który umożliwia pobranie aktualizacji do magazynu w chmurze. Następnie możesz zatwierdzić lub odrzucić daną aktualizację tak jak w przypadku aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.You do this by using the Upload Update wizard to get the update into your Cloud Storage space, after which you can approve or decline the update just like with Microsoft software.

Aby przekazać i skonfigurować aktualizację innej firmyTo upload and configure a third-party update

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz kolejno pozycje Aktualizacje > Przegląd > Przekaż.In the Microsoft Intune administration console, choose Updates > Overview > Upload.

 2. Na stronie Pliki aktualizacji wybierz pozycję Przeglądaj i wybierz pliki instalacyjne wymagane do zainstalowania pakietu aktualizacji.On the Update files page, choose Browse to select the setup files that are required to install the update package. Może to być plik Instalatora Windows (msi), plik poprawki Instalatora Windows (msp) albo plik programu (exe).The file can be a Windows Installer (.msi) file, a Windows Installer patch (.msp) file, or a .exe program file. Możesz również dołączać dodatkowe pliki i foldery, które znajdują się w tym samym folderze co plik instalacyjny.You can also include any additional files or folders that are in the same folder as the setup file.

  Zostanie wyświetlony całkowity rozmiar plików do przekazania.The total size of the selected files to upload is displayed. Zwróć uwagę na to, że wyświetlona wartość nie obejmuje nieskompresowanych lub rozszerzonych plików instalacyjnych.Note that this size does not include the uncompressed or expanded sizes of installation files.

 3. Po określeniu plików instalacyjnych na stronie Opis aktualizacji zostanie wyświetlona nazwa, opis i klasyfikacja oprogramowania. Są to informacje wyodrębnione przez usługę Intune z plików instalacyjnych oprogramowania.After you specify the setup files, the Update description page displays the name, description, and classification for software information that Intune extracted from the software setup files. Możesz wybrać etykietę klasyfikacji dla typu wdrażanej aktualizacji (aktualizacje, aktualizacje krytyczne, aktualizacje zabezpieczeń, pakiety zbiorcze aktualizacji lub dodatki Service Pack).You can select a classification to label the type of update you are deploying (Updates, Critical Updates, Security Updates, Update Rollups or Service Packs). Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Dalej.Choose Next when you are done.

 4. Na stronie Wymagania kreatora wybierz architekturę (32-bitową lub 64-bitową albo oba typy) i systemy operacyjne zarządzanych komputerów, których dotyczy ta aktualizacja.On the Requirements page of the wizard, choose the architecture (32-bit, 64-bit, or both), and the operating systems of the managed computers to which this update will be applicable.

 5. Na stronie Reguły wykrywania określ sposób wykrywania aktualizacji na zarządzanych komputerach przez usługę Intune.On the Detection rules page, specify how Intune determines whether the update already exists on managed computers. W przypadku wybrania opcji domyślnej Użyj domyślnych reguł wykrywania pakiet aktualizacji na poszczególnych komputerach docelowych zostanie zainstalowany przez usługę Intune tylko raz.If you use the default option, Use the default detection rules, Intune always installs the update package on each targeted computer once.

  Note

  Jeśli określony plik instalacyjny aktualizacji jest plikiem Instalatora Windows lub plikiem msp, strona Reguły wykrywania kreatora nie będzie widoczna.If the update setup file that you specified is a Windows Installer or .msp file, the Detection rules page of the wizard does not appear. Jest tak dlatego, że pliki Instalatora Windows i pliki msp zawierają własne instrukcje dotyczące wykrywania poprzednich instalacji aktualizacji.This is because Windows Installer and .msp files contain their own instructions for detecting previous update installations.

  Wybierz co najmniej jedną z następujących reguł umożliwiających określenie, czy aktualizacja jest już zainstalowana na zarządzanych komputerach:Select one or more of the following rules to determine whether the update is already installed on managed computers:

  • Plik istniejeFile exists

  • Kod produktu MSI istniejeMSI product code exists

  • Klucz rejestru istniejeRegistry key exists

 6. Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje wymagane do skonfigurowania reguły wykrywania, takie jak ścieżka do pliku i nazwa pliku, kod produktu Instalatora Windows albo klucz rejestru, a następnie wybierz pozycję Dalej.Provide any further information that is required to configure the detection rule such as a file path and name, Windows Installer product code, or a registry key, and then choose Next.

 7. Na stronie Wymagania wstępne kreatora określ nazwy programów, które muszą być zainstalowane, aby można było zainstalować tę aktualizację.On the Prerequisites page of the wizard, you specify any software that must already be installed before this update can be installed. Możesz wybrać opcję Brak, wybrać pakiet oprogramowania, który został już dodany do usługi Intune i jest przez nią zarządzany, albo określić jedną z następujących reguł opisujących oprogramowanie:You can specify None, select a software package that has already been added to, and is managed by Intune, or you can specify one of the following rules to describe the software:

  • Plik istniejeFile exists

  • Kod produktu MSI istniejeMSI product code exists

  • Klucz rejestru istniejeRegistry key exists

 8. Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje wymagane do skonfigurowania reguły wykrywania, takie jak ścieżka do pliku i nazwa pliku, kod produktu Instalatora Windows albo klucz rejestru, a następnie wybierz pozycję Dalej.Provide any further information that is required to configure the detection rule like a file path and name, Windows Installer product code, or a registry key, and then choose Next.

 9. Na stronie Argumenty wiersza polecenia kreatora możesz dodać wymagane właściwości instalacji do wiersza polecenia instalacji w celu zmodyfikowania zachowania pliku instalacyjnego.On the Command line arguments page of the wizard, you can add any required installation properties to the installation command line to modify the behavior of the setup file. Na przykład niektóre programy obsługują właściwość /q, która umożliwia przeprowadzenie instalacji dyskretnej.For example, some software supports the /q property to enable silent installation. Więcej informacji o obsługiwanych argumentach wiersza polecenia można znaleźć w dokumentacji pakietu oprogramowania.Refer to the documentation for your software package to learn about any supported command line arguments. Określ wymagane argumenty wiersza polecenia, a następnie wybierz pozycję Dalej.Specify any command line arguments you need and then choose Next.

  Note

  Jeśli aktualizacja nie obsługuje instalacji dyskretnej, nie można zainstalować tej aktualizacji przy użyciu usługi Intune.If the update does not support silent installation, you cannot install the update using Intune

 10. Na stronie Kody powrotne kreatora możesz określić sposób interpretowania kodów powrotu instalacji aktualizacji.On the Return codes page of the wizard, you can specify how return codes from the update installation are interpreted. W usłudze Intune są domyślnie używane standardowe kody powrotu umożliwiające komunikowanie powodzenia lub niepowodzenia instalacji pakietu aktualizacji.By default, Intune uses industry-standard return codes to report a failed or successful installation of an update package. Obsługiwane kody powrotu są następujące:The supplied return codes are:

Kod powrotuReturn code SzczegółyDetails
00 PowodzenieSuccess
30103010 Powodzenie z ponownym uruchomieniem komputeraSuccess with restart
 1. Wszystkie inne kody powrotu oznaczają niepowodzenie.Any return code that is not listed is considered a failure. Niektóre aktualizacje korzystają z niestandardowych interpretacji kodów powrotu.Some updates use nonstandard interpretations for return codes. W takich przypadkach możesz określić własne interpretacje kodów powrotu.In this case, you can specify your own return code interpretations.

 2. Określ lub zmień wymagane kody powrotu, a następnie wybierz pozycję Dalej.Specify or edit the required return codes, and then choose Next.

 3. Na stronie Podsumowanie kreatora przejrzyj listę działań, które zostaną podjęte, a następnie wybierz pozycję Przekaż, aby zakończyć pracę kreatora.On the Summary page of the wizard, review the actions that will be taken, and then choose Upload to complete the wizard.

Przekazana aktualizacja zostanie zapisana w magazynie usługi Intune w chmurze.The uploaded update is stored in your Intune cloud storage. Jeśli masz za mało wolnego miejsca, aby przekazać pakiet aktualizacji, podczas procesu przekazywania zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie.If you have insufficient free space to upload the update package, you are notified of this during the upload process. Usługa Intune nie może określić ilości potrzebnego miejsca przed rozpoczęciem przekazywania aktualizacji, ponieważ skompresowane pliki konfiguracyjne i instalacyjne wymagają więcej miejsca po zdekompresowaniu.Intune cannot determine sufficient free space until after the update upload has started, because compressed setup and installation files require more space when they are uncompressed.

Po przekazaniu aktualizacji innej firmy do usługi Intune zostanie ona wyświetlona w obszarze roboczym Aktualizacje w okienku Wszystkie aktualizacje.After it is uploaded into Intune, a third-party update is displayed in the Updates workspace in the All Updates pane. Możesz ją wtedy zatwierdzić i wdrożyć.You can then approve and deploy the update. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższą sekcję „Zatwierdzanie i odrzucanie aktualizacji”.For more information, see the following "Approve and decline updates" section.

Zatwierdzanie i odrzucanie aktualizacjiApprove and decline updates

Gdy aktualizacje będą gotowe do zainstalowania, w obszarze roboczym Aktualizacje na stronie Przegląd aktualizacji w sekcji Stan aktualizacjizostanie wyświetlony komunikat.When updates are ready to install, a message is shown on the Updates Overview page of the Updates workspace, under Update Status. Wybierz go, aby otworzyć stronę Wszystkie aktualizacje i sprawdzić, które aktualizacje są gotowe do zatwierdzenia.Choose this message to open the All Updates page to see which updates are ready for approval.

Lista Filtry ułatwi znajdowanie aktualizacji.You can use the Filters list to make it easier to find updates. Na przykład możesz wyświetlić tylko aktualizacje, które zostały zastąpione, lub takie, których instalacja nie powiodła się.For example, you can display only updates that failed, or updates that are superseded.

Po wybraniu aktualizacji z listy zostaną udostępnione dodatkowe polecenia umożliwiające zarządzanie aktualizacjami. Zostały one przedstawione w poniższej tabeli:When you select an update from the list, further commands are available that let you manage updates as shown in the following table:

ZadanieTask SzczegółyDetails
Wyświetl właściwościView Properties Wyświetla szczegółowe informacje o aktualizacji, w tym liczbę komputerów, których ona dotyczy.Displays detailed information about the update including the number of computers to which it is applicable.
EdytowanieEdit Dotyczy tylko aktualizacji innych firm.For non-Microsoft updates only. Umożliwia edytowanie właściwości aktualizacji.Allows you to edit the properties of the update.
ZatwierdźApprove Zatwierdza wybraną aktualizację i umożliwia wybranie grup, w których zostanie ona wdrożona.Approves the selected update and allows you to configure which groups is will be deployed to. Więcej informacji można znaleźć w treści procedury Aby zatwierdzić aktualizacje w tym temacie.For more information, see the procedure To approve updates in this topic.
OdrzućDecline Usuwa wszystkie wcześniejsze zatwierdzenia aktualizacji i ukrywa ją w widokach domyślnych.Removes any previous approvals for the update and hides the update from the default views. Ponadto zostaną usunięte wszystkie dane raportów dotyczące aktualizacji.Additionally, any report data for the update will be removed.

Jeśli zechcesz później odnaleźć odrzuconą aktualizację, na stronie Wszystkie aktualizacje ustaw filtr na wartość Odrzucone.If you later want to locate a declined update, set the filter on the All Updates page to Declined. Umożliwi Ci to zatwierdzenie tej aktualizacji w razie potrzeby.You can then approve this update as required.

Jeśli aktualizacja wygasła w usłudze Microsoft Update i dlatego została odrzucona, nie może zostać zatwierdzona w konsoli administracyjnej usługi Intune.If an update was declined because the update was expired in Microsoft Update, that update cannot be approved in the Intune administration console.

Usunięcie zasad aktualizacji, które zostały wdrożone na komputerach, spowoduje przywrócenie ustawień zasad aktualizacji do wartości domyślnych dla systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerach.If you delete an updates policy that is deployed to computers, the values of those updates policy settings are reset to the default state for the operating system that is installed on the computers.
UsuwanieDelete Dotyczy tylko aktualizacji innych firm.For non-Microsoft updates only. Usuwa wybraną aktualizację.Deletes the selected update.
PrzekażUpload Uruchamia kreatora Przekazywanie aktualizacji, który umożliwia przekazywanie aktualizacji innych firm w celu ich wdrożenia.Starts the Upload Update wizard that allows you to upload non-Microsoft updates that you want to deploy.

Aby zatwierdzić aktualizacjeTo approve updates

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij kolejno pozycje Aktualizacje > Przegląd > Nowe aktualizacje do zatwierdzenia.In the Microsoft Intune administration console, choose Updates > Overview > New updates to approve.

  W obszarze roboczym Aktualizacje wybierz pozycje Przegląd>Nowe aktualizacje do zatwierdzenia.In the Updates workspace, choose Overview > New updates to approve.

  Note

  Link Nowe aktualizacje do zatwierdzenia zostanie wyświetlony w obszarze Stan aktualizacji tylko wtedy, gdy będzie istnieć co najmniej jeden zarządzany komputer, który wymaga zatwierdzenia aktualizacji.The New updates to approve link appears in the Updates Status area only when there is at least one managed computer that needs an update to be approved.

 2. Wybierz aktualizację, przejrzyj jej właściwości na dole strony, aby upewnić się, że należy ją zatwierdzić, a następnie wybierz pozycję Zatwierdź.Select an update, review the update properties at the bottom of the page to ensure that you want to approve the update, and then choose Approve. Możesz wybrać wiele aktualizacji, przytrzymując klawisz CTRL podczas zaznaczania poszczególnych pozycji.You can select multiple updates by holding down the CTRL key as you select each item.

 3. Na stronie Wybieranie grup wybierz grupę, w której chcesz wdrożyć aktualizacje, a następnie wybierz pozycję Dodaj.On the Select Groups page, select a group that you want to deploy the updates to, and then choose Add. Po wybraniu grup wybierz pozycję Dalej.When you have finished specifying groups, choose Next.

 4. Na stronie Akcja wdrażania wykonaj następujące czynności dla każdej grupy na liście:On the Deployment Action page, do the following for each group in the list:

  • Na liście Zatwierdzenie wybierz jedną z następujących pozycji:On the Approval list, select one of the following:

   • Wymagana instalacja — aktualizacja zostanie zainstalowana na komputerach w określonej grupie.Required Install - Installs the update on computers in the specified group.

   • Nie instaluj — zostanie zgłoszone spełnienie wymagań zastosowania aktualizacji, ale nie zostanie ona zainstalowana.Do Not Install - Reports applicability only and does not install the update.

   • Dostępna instalacja — użytkownik może zainstalować aplikację na żądanie z portalu firmy.Available Install – The user can install the application on demand from the Company Portal.

   • Odinstaluj — aktualizacje z komputerów w grupie docelowej zostaną usunięte.Uninstall - Removes updates from computers in the targeted group.

    Important

    Aktualizacja zostanie usunięta, nawet jeśli nie została zainstalowana przez usługę Intune.The update is removed even if it was not installed by Intune.

  • Na liście Termin wybierz jedną z następujących pozycji:On the Deadline list, select one of the following:

   • Brak — oznacza brak ostatecznego terminu wymuszenia instalacji aktualizacji. Użytkownicy mogą stale odrzucać tę aktualizację.None - Indicates that no deadline is enforced for the installation of the update and users may decline the update continually.

   • Najszybciej, jak to możliwe — przy najbliższej okazji aktualizacja zostanie zainstalowana na komputerach docelowych.As soon as possible - Installs the update at the next opportunity on targeted computers.

   • Niestandardowy — określa datę i godzinę instalacji zatwierdzonych aktualizacji.Custom - Specifies the date and time that approved updates are installed.

   • Jeden tydzień, Dwa tygodnie, Jeden miesiąc — aktualizacja zostanie zainstalowana w ustalonym okresie.One week, Two weeks, One month – Installs the update within the specified time period.

 5. Wybierz pozycję Zakończ, aby zapisać ustawienia, lub Anuluj, aby je odrzucić i powrócić do listy aktualizacji.Choose Finish to save the settings, or Cancel to discard the settings and return to the updates list.

  Important

  Jeśli dla grupy podrzędnej nie skonfigurowano jawnie akcji Nie instaluj, Wymagana instalacjalub Odinstaluj , akcja skonfigurowana dla grupy nadrzędnej jest dziedziczona przez wszystkie elementy podrzędne.Unless the action Do Not Install, Required Install, or Uninstall was explicitly configured for a child group, an action configured for a parent group is inherited by all its children.

 6. Przypomnienia dotyczące aktualizacji są dostępne w okienku szczegółów na dole strony Wszystkie aktualizacje .You can check the details pane at the bottom of the All Updates page for reminder messages about the update.

Zobacz teżSee also

Zasady ochrony komputerów z systemem WindowsPolicies to protect Windows PCs