Ustawienia zasad konfiguracji systemu Mac OS X w usłudze Microsoft IntuneMac OS X configuration policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Intune udostępnia szereg wbudowanych ustawień ogólnych, które można skonfigurować na urządzeniach z systemem Mac OS X.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Mac OS X devices. Ponadto przy użyciu narzędzia Apple Configurator można utworzyć ustawienia niestandardowe, które nie są dostępne w usłudze Intune.Additionally, you can use the Apple Configurator tool to create custom settings that are not available from Intune.

Ustawienia ogólnych zasad konfiguracjiGeneral configuration policy settings

Ogólne zasady konfiguracji systemu Mac OS X w usłudze Microsoft Intune umożliwiają konfigurację następujących ustawień:Use the Microsoft Intune Mac OS X general configuration policy to configure settings for:

  • Ustawienia zabezpieczeń urządzenia.Device security settings. Możesz wybrać ustawienia z listy wstępnie zdefiniowanych ustawień, które pozwalają na kontrolowanie szeregu funkcji urządzenia.Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Zgodne i niezgodne aplikacje.Compliant and noncompliant apps. Określ listę zgodnych i niezgodnych aplikacji w firmie.Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. Raport o niezgodnych aplikacjach pozwala porównać aplikacje zainstalowane przez użytkowników z listą zgodnych aplikacji (ale nie pozwala zablokować instalacji aplikacji).The Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed (but cannot actually block the installation of the app).

Jeśli danego ustawienia nie ma na liście, można je utworzyć za pomocą zasad niestandardowych systemu Mac OS X, które umożliwiają importowanie ustawień utworzonych za pomocą narzędzia Apple Configurator.If the setting you are looking for does not appear in this list, you might be able to create it by using a Mac OS X custom policy that lets you import settings you created by using the Apple Configurator tool. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Ustawienia zasad niestandardowych” w dalszej części tego tematu.For more information, see "Custom policy settings" later in this topic.

Ustawienia hasłaPassword settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Wymagaj hasła w celu odblokowania urządzeńRequire a password to unlock devices Określa, czy użytkownik musi użyć hasła w celu uzyskania dostępu do komputera Mac.Specify whether the user must use a password to access their Mac computer. Ważne: W odróżnieniu od urządzeń z systemem iOS w przypadku urządzeń z systemem Mac OS X użytkownik nie jest od razu powiadamiany o konieczności zaktualizowania hasła w celu zachowania zgodności z tym ustawieniem.Important: Unlike iOS devices, on Mac OS X devices, the user is not immediately notified to update their password to comply with this setting.
Wymagany typ hasłaRequired password type Określa, czy hasło może być wyłącznie numeryczne (zawierać tylko cyfry), czy też musi być alfanumeryczne (zawierać litery i cyfry).Specify whether the password can be Numeric only, or whether it must be Alphanumeric (contain letters and numbers). Ważne: to ustawienie jest obsługiwane tylko w systemie Mac OS X w wersji 10.10.3 lub nowszej.Important: This setting is supported only on Mac OS X version 10.10.3 and later.
Wymagana liczba znaków złożonych w haśleNumber of complex characters required in password Określa wymaganą liczbę znaków złożonych w haśle (od 0 do 4).Specify the number of complex characters required in the password (0 to 4).

Znak złożony to symbol, taki jak ?.A complex character is a symbol, such as ?.
Minimalna długość hasłaMinimum password length Określa minimalną długość hasła (od 4 do 14 znaków).Specify the minimum length for the password (4 to 14 characters).
Zezwalaj na proste hasłaAllow simple passwords Zezwala na korzystanie z prostych haseł, takich jak 0000 lub 1234.Allow the use of simple passwords such as 0000 or 1234.
Czas braku aktywności (w minutach), zanim będzie wymagane podanie hasłaMinutes of inactivity before password is required Określa czas nieaktywności komputera, po upływie którego do jego odblokowania będzie wymagane hasło.Specify how long the computer must be inactive before a password is required to unlock it.
Dni do wygaśnięcia hasłaPassword expiration (days) Określa czas, po jakim użytkownik musi zmienić hasło (od 1 do 255 dni).Specify how many days elapse before the user must change the password (1 to 255 days).
Pamiętaj historię hasełRemember password history To ustawienie uniemożliwia użytkownikowi skorzystanie z wcześniej używanego hasła.Prevent the user from using a previously used password. Jeśli je skonfigurowano, można też skonfigurować ustawienie Zapobiegaj ponownemu używaniu poprzednich haseł w celu określenia liczby wcześniej używanych haseł, których nie można użyć ponownie (od 1 do 24).When this is set, you can also set Prevent reuse of previous passwords to specify the number of previously used passwords that cannot be reused (1 to 24).
Czas braku aktywności (w minutach) przed uaktywnieniem wygaszacza ekranuMinutes of inactivity before screensaver activates Określa czas bezczynności komputera, po upływie którego jest uaktywniany wygaszacz ekranu.Specify the length of time that the computer must be idle before the screensaver is activated.

Ustawienia dotyczące aplikacji zgodnych i niezgodnychSettings for compliant and noncompliant apps

Na liście zgodnych i niezgodnych aplikacji dla systemu Mac OS X włącz ustawienie Zarządzane ustawienia urządzeń, a następnie określ listę zgodnych i niezgodnych aplikacji, korzystając z poniższych informacji.In the Compliant & Noncompliant Apps list for Mac OS X, enable Managed settings for devices, and then specify a list of compliant or noncompliant apps by using the following information.

Uwaga

W ramach jednych zasad można określić wyłącznie listę zgodnych lub wyłącznie listę niezgodnych aplikacji.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. Nie można wprowadzić obu list w ramach jednych zasad.You cannot specify both in the same policy.

Usługa Intune umożliwia zgłaszanie urządzeń z niezgodnymi aplikacjami.Intune lets you report devices with noncompliant apps. Nie blokuje to instalacji ani nie powoduje usunięcia niezgodnych aplikacji.It does not block installation or remove noncompliant apps.

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Zgłaszaj brak zgodności, jeśli użytkownicy będą instalować aplikacje z listyReport noncompliance when users install the listed apps Wyświetla listę aplikacji systemu Mac OS X, których użytkownicy nie mogą instalować.Displays the Mac OS X apps that users are not allowed to install. Użytkownicy, którzy zainstalują dowolną z tych aplikacji, będą zgłaszani w raportach o niezgodnych aplikacjach.If users install any of these apps, they will be reported in Noncompliant Apps Reports.
Zgłaszaj brak zgodności, jeśli użytkownicy będą instalować aplikacje spoza listyReport noncompliance when users install apps which are not listed Wyświetla listę aplikacji systemu Mac OS X, które użytkownicy mogą instalować.Displays the Mac OS X apps that users are allowed to install. Użytkownicy, którzy zainstalują inne aplikacje, będą zgłaszani w raportach o niezgodnych aplikacjach.If users install any other apps, they will be reported in Noncompliant Apps Reports.
DodajAdd Dodaje aplikację do wybranej listy.Add an app to the selected list. Określ nazwę, wydawcę aplikacji (opcjonalnie) i identyfikator pakietu aplikacji.Specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the bundle ID of the app. Porada: Aby znaleźć identyfikator pakietu aplikacji, wykonaj następujące czynności na komputerze Mac z zainstalowaną aplikacją:Tip: To find the bundle ID of an app, use the following steps on a Mac computer that has the app installed:
  1. Otwórz folder, w którym zainstalowano aplikację (na przykład /Aplikacje).Open the folder in which the app is installed (for example, /Applications).
  2. Wybierz pakiet <Nazwa aplikacji>.app, a następnie wybierz pozycję Pokaż zawartość pakietu.Select the <App Name>.app bundle, and choose Show Package Contents.
  3. Otwórz plik Info.plist.Open the Info.plist file.
  4. Sprawdź wartość skojarzoną z kluczem CFBundleIdentifier.Check the value associated with the key CFBundleIdentifier.
Identyfikator pakietu ma format com.contoso.nazwa_aplikacji.The format for the bundle ID is com.contoso.appname.
Importuj aplikacjeImport Apps Importuje listę aplikacji wprowadzoną w pliku w formacie wartości rozdzielanych przecinkami.Import a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. W pliku użyj formatu: nazwa aplikacji, wydawca, identyfikator pakietu aplikacji.In the file, use this format: app name, publisher, app bundle ID.
EdytowanieEdit Umożliwia edytowanie nazwy, wydawcy i identyfikatora pakietu wybranej aplikacji.Edit the name, publisher, and app bundle ID of the selected app.
UsuwanieDelete Usuwa wybraną aplikację z listy.Delete the selected app from the list.

Porada

Aby uzyskać więcej informacji o raportach usługi Intune, zobacz Informacje o operacjach usługi Microsoft Intune — korzystanie z raportów.For more information about Intune reports, see Understand Microsoft Intune operations by using reports.

Ważne

Jeśli urządzenie z systemem Mac OS X jest w trybie uśpienia, nie można dostarczać zasad i profilów ani dodawać ich do spisu.When a Mac OS X device is in sleep mode, policies and profiles cannot be delivered or inventoried. Dlatego w konsoli usługi Intune może być tymczasowo wyświetlany stan Ustawienia zasad z błędami do następnego wznowienia działania urządzenia z trybu uśpienia.As a result, the Intune console might temporarily display the status Policy settings in error until the next time the device wakes from sleep mode.

Monitoruj aplikacje zgodne i niezgodneMonitor compliant and noncompliant apps

Raport o niezgodnych aplikacjach zawiera informacje o zgodności określonych aplikacji.Use Noncompliant Apps Reports to view the compliance of apps that you specified.

Uruchomienie raportuTo run a report

  1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune kliknij pozycję Raporty > Raport o niezgodnych aplikacjach.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Reports.

  2. Wybierz grupy urządzeń, które chcesz sprawdzić, określ, czy sprawdzić aplikacje zgodne, niezgodne czy oba rodzaje, a następnie wybierz pozycję Wyświetl raport.Select the device groups that you want to check, select whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both, and then choose View Report.

Ustawienia zasad niestandardowych systemu Mac OS X w usłudze Microsoft IntuneMac OS X custom policy settings in Microsoft Intune

Zasady niestandardowe konfiguracji systemu Mac OS X w usłudze Microsoft Intune umożliwiają wdrażanie ustawień utworzonych przy użyciu narzędzia Apple Configurator na urządzeniach z systemem Mac OS X.Use the Microsoft Intune Mac OS X custom configuration policy to deploy settings that you created by using the Apple Configurator tool to Mac OS X devices. To narzędzie umożliwia tworzenie wielu ustawień do kontroli działania tych urządzeń oraz eksportowanie ich do profilu konfiguracji.This tool lets you create many settings that control the operation of these devices and export them to a configuration profile. Następnie można zaimportować ten profil konfiguracji do zasad niestandardowych systemu Mac OS X w usłudze Intune oraz wdrożyć ustawienia dla użytkowników i urządzeń w swojej organizacji.You can then import this configuration profile into an Intune Mac OS X custom policy and deploy the settings to users and devices in your organization.

Ta funkcja umożliwia wdrażanie ustawień systemu Mac OS X, których nie można skonfigurować przy użyciu zasad ogólnych konfiguracji systemu Mac OS X w usłudze Intune.This capability allows you to deploy Mac OS X settings that are not configurable with the Intune Mac OS X general configuration policy.

Wymagania wstępnePrerequisites

Przed rozpoczęciem trzeba mieć zainstalowany program Apple Configurator i utworzony plik konfiguracji zawierający ustawienia, które mają zostać wdrożone dla użytkowników lub urządzeń.Before you start, you must have installed the Apple Configurator and created a configuration file that contains the settings you want to deploy to users or devices. Program Apple Configurator można pobrać ze sklepu Mac App Store, można tam także znaleźć więcej informacji na jego temat.You can download and learn about the Apple Configurator from the Mac App Store.

Uwaga

Usługa Intune nie raportuje zgodności poszczególnych ustawień w zasadach niestandardowych systemu Mac OS X.Intune does not report the compliance of individual settings in a Mac OS X custom policy. Jednak ogólna zgodność z zasadami jest raportowana.However, the overall compliance of the policy is reported.

Ustawienia ogólneGeneral settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
NazwaName Wprowadź unikatową nazwę zasad niestandardowych systemu Mac OS X, co pomoże zidentyfikować je w konsoli usługi Intune.Enter a unique name for the Mac OS X custom policy to help you identify it in the Intune console.
OpisDescription Podaj opis zawierający omówienie zasad niestandardowych systemu Mac OS X oraz inne istotne informacje ułatwiające ich wyszukanie.Provide a description that gives an overview of the Mac OS X custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Ustawienia niestandardoweCustom settings

Nazwa ustawieniaSetting name SzczegółyDetails
Nazwa niestandardowego profilu konfiguracji (wyświetlana dla użytkowników)Custom configuration profile name (displayed to users) Podaj nazwę zasad, która będzie wyświetlana na urządzeniu i w raportach zasad usługi Intune.Provide a name for the policy as it will be displayed on the device and in Intune policy reports.
Plik profilu konfiguracjiConfiguration profile file Wybierz pozycję Importuj, a następnie przejdź do profilu konfiguracji utworzonego przy użyciu programu Apple Configurator.Choose Import, and then browse to the configuration profile that you created by using the Apple Configurator. Porada: zobacz sekcję „Jak utworzyć plik profilu konfiguracji” w tym temacie, aby uzyskać pomoc przy tworzeniu profilu konfiguracji.Tip: See "How to create a configuration profile file" in this topic for help in creating the configuration profile.
Szczegóły profilu konfiguracjiConfiguration profile details Wyświetla kod XML zaimportowanego profilu konfiguracji.Display the XML code for the configuration profile that you imported.

Jak utworzyć plik profilu konfiguracjiHow to create a configuration profile file

Dostępne są dwa sposoby tworzenia pliku profilu konfiguracji używanego przez zasady niestandardowe:You can create the configuration profile file used by the custom policy in two ways:

Zobacz takżeSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies