Zarządzanie aplikacjami zakupionymi w Sklepie Microsoft dla Firm za pomocą usługi Microsoft IntuneManage apps you purchased from the Microsoft Store for Business with Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Sklep Microsoft dla Firm to miejsce, w którym można znaleźć i zakupić aplikacje dla całej organizacji, pojedynczo lub zbiorczo.The Microsoft Store for Business gives you a place to find and purchase apps for your organization, individually, or in volume. Łącząc Sklep Windows z usługą Microsoft Intune, można zarządzać aplikacjami zakupionymi zbiorczo z poziomu konsoli usługi Intune.By connecting the store to Microsoft Intune, you can manage volume-purchased apps from the Intune console. Na przykład:For example:

 • Można zsynchronizować listę aplikacji zakupionych w sklepie za pośrednictwem usługi Intune.You can synchronize the list of apps you have purchased from the store with Intune.
 • Aplikacje, które są synchronizowane, zostają wyświetlone w konsoli administracyjnej usługi Intune. Można je wdrażać w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje.Apps that are synchronized appear in the Intune administration console, and you can deploy these like any other apps.
 • Można śledzić liczbę dostępnych i używanych licencji w konsoli administracyjnej usługi Intune.You can track how many licenses are available, and how many are being used in the Intune administration console.
 • Usługa Intune blokuje wdrażanie i instalację aplikacji, jeśli nie ma wystarczającej liczby dostępnych licencji.Intune blocks deployment and installation of apps if there are an insufficient number of licenses available.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Przed rozpoczęciem synchronizowania i wdrażania aplikacji ze Sklepu Microsoft dla Firm przejrzyj następujące informacje:Review the following information before you start syncing and deploying apps from the Microsoft Store for Business:

 • Musisz skonfigurować usługę Intune jako urząd zarządzania urządzeniami przenośnymi w Twojej organizacji.You must configure Intune as the mobile device management authority for your organization. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania wstępne dotyczące rejestrowania urządzeń w usłudze Microsoft Intune.For more information, see Prerequisites for enrolling devices in Microsoft Intune.
 • Musisz mieć zarejestrowane konto w Sklepie Microsoft dla Firm.You must have signed up for an account on the Microsoft Store for Business.
 • Po powiązaniu konta w Sklepie Windows dla firm z usługą Intune nie będzie można zmienić konta na inne.Once you have associated a Windows Business Store account with Intune, you cannot change to a different account in the future.
 • Aplikacje zakupione w sklepie nie mogą być ręcznie dodawane do usługi Intune ani z niej usuwane.Apps purchased from the store cannot be manually added to or deleted from Intune. Aplikacje mogą być jedynie synchronizowane ze Sklepem Microsoft dla Firm.They can only be synchronized with the Microsoft Store for Business.
 • Usługa Intune synchronizuje tylko licencjonowane aplikacje nabyte w Sklepie Microsoft dla Firm.Intune synchronizes only online licensed apps you have purchased from the Microsoft Store for Business.
 • Urządzenia muszą być przyłączone do usług domenowych Active Directory lub dołączone do miejsca pracy, aby móc używać tej funkcji.Devices must be joined to Active Directory Domain Services, or workplace-joined, to use this capability.
 • Zarejestrowane urządzenia muszą używać wersji 1511 systemu Windows 10.Enrolled devices must be using the 1511 release of Windows 10.

Kojarzenie konta w Sklepie Microsoft dla Firm z usługą IntuneAssociate your Microsoft Store for Business account with Intune

Przed włączeniem synchronizacji w konsoli usługi Intune należy skonfigurować konto w sklepie, aby używało usługi Intune jako narzędzia do zarządzania:Before you enable synchronization in the Intune console, you must configure your store account to use Intune as a management tool:

 1. Upewnij się, że logujesz się w Sklepie Windows dla firm za pomocą tego samego konta dzierżawy, którego używasz do logowania się do usługi Intune.Ensure that you sign into the Business Store using the same tenant account you use to sign into Intune.
 2. W Sklepie dla firm wybierz opcję Ustawienia > Narzędzia do zarządzania.In the Business Store, choose Settings > Management tools.
 3. Na stronie Narzędzia do zarządzania wybierz opcję Dodaj narzędzie do zarządzania, a następnie wybierz pozycję Microsoft Intune.On the Management tools page, choose Add a management tool, and choose Microsoft Intune.

Uwaga

Wcześniej w przypadku wdrażania aplikacji ze Sklepu Microsoft dla Firm za pomocą więcej niż jednego narzędzia do zarządzania można było skojarzyć ze Sklepem Microsoft dla Firm tylko jedno z tych narzędzi.If you are using more than one management tool to deploy Microsoft Store for Business apps, previously, you could only associate one of these with the Microsoft Store for Business. Teraz ze sklepem można skojarzyć wiele narzędzi do zarządzania (np. usługę Intune i program Configuration Manager).You can now associate multiple management tools with the store, for example, Intune and Configuration Manager.

Teraz możesz przejść do konfigurowania synchronizacji w konsoli Intune.You can now continue, and set up synchronization in the Intune console.

Konfigurowanie synchronizacjiConfigure synchronization

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Administracja.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. W obszarze roboczym Administracja rozwiń węzeł Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > Windows, a następnie wybierz pozycję Sklep dla firm.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management > Windows, and then choose Store for Business.
 3. Na stronie Sklepu Microsoft dla firm wykonaj następujące czynności:On the Microsoft Store for Business page, do the following:
  • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, kliknij link do rejestracji w Sklepie Microsoft dla Firm.If you haven't already done so, click the link to sign-up for the Microsoft Store for Business.
  • Po zarejestrowaniu się wybierz opcję Konfiguruj synchronizację.Once you are signed-up, choose Configure Sync.
 4. W oknie dialogowym Konfiguracja synchronizacji aplikacji Sklepu Microsoft dla Firm wybierz pozycję Włącz synchronizację Sklepu Microsoft dla Firm.In the Configure Microsoft Store for Business app sync dialog box, select Enable Microsoft Store for Business sync.
 5. Z listy rozwijanej Język wybierz język, w którym aplikacje ze Sklepu Microsoft dla Firm będą wyświetlane w konsoli usługi Intune.From the Language drop-down list, choose the language in which apps from the Microsoft Store for Business will be displayed in the Intune console. Niezależnie od języka, w którym są wyświetlane, aplikacje zostaną zainstalowane w języku użytkownika końcowego, o ile będzie dostępny.Regardless of the language in which they are displayed, they will be installed in the end user's language when available.
 6. Kliknij przycisk OK.Click OK.

Synchronizacja aplikacjiSynchronize apps

 1. Na stronie Sklepu Microsoft dla Firm wybierz opcję Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować aplikacje zakupione w sklepie za pomocą usługi Intune.On the Microsoft Store for Business page, choose Sync now to synchronize the apps you've purchased from the store with Intune.
 2. W obszarze roboczym Aplikacje wybierz pozycję Aplikacje > Aplikacje kupione w ramach zakupów zbiorczych, aby wyświetlić aplikacje, które można wdrożyć, i upewnić się, że zakupione aplikacje zostały zaimportowane prawidłowo.In the Apps workspace, choose Apps > Volume-Purchased Apps to view the apps you can deploy, and to verify that your purchased apps were imported correctly. Aplikacje w tym węźle są wyświetlane z całkowitą liczbą posiadanych licencji oraz liczbą dostępnych licencji.The apps in this node are displayed with the total number of licenses you own, and the number of licenses you have available. Można na przykład dokonać zakupu aplikacji Portal firmy (licencjonowanej online) ze Sklepu Microsoft dla Firm, zsynchronizować ją z konsolą usługi Intune, a następnie wdrożyć ją jako aplikację wymaganą w wybranych urządzeniach systemu Windows 10.For example, you can purchase the Company Portal app (online licensed) from the Microsoft Store for Business, sync it to the Intune console and then deploy this as a required app in to the required Windows 10 devices.

Wdrażanie aplikacjiDeploy apps

Aplikacje ze sklepu wdraża się w taki sam sposób, jak każdą inną aplikację usługi Intune.You deploy apps from the store in the same way you deploy any other Intune app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft Intune.For more information, see Deploy apps in Microsoft Intune. W przypadku wdrożenia aplikacji ze Sklepu Microsoft dla Firm licencja będzie używana przez każdego użytkownika, który zainstaluje aplikację.When you deploy a Microsoft Store for Business app, a license is used by each user who installs the app. Jeśli zużyjesz wszystkie dostępne licencje dla wdrażanej aplikacji, nie będziesz w stanie wdrożyć większej liczby kopii aplikacji.If you use all of the available licenses for a deployed app, you will not be able to deploy any more copies. W takim przypadku należy wykonać jedną z następujących czynności:You must take one of the following actions:

 • Odinstaluj aplikację z niektórych urządzeń.Uninstall the app from some devices.
 • Zmniejsz zakres bieżącego wdrożenia i skieruj je tylko do użytkowników, dla których masz wystarczającą liczbę licencji.Reduce the scope of the current deployment to target only the users you have sufficient licenses for.
 • Kup więcej kopii aplikacji w Sklepie Microsoft dla Firm.Buy more copies of the app from the Microsoft Store for Business.

Ważne

Wdrożone aplikacje są dostępne tylko dla użytkownika, który pierwotnie zarejestrował urządzenie.Deployed apps are only available to the user who originally enrolled the device. Inni użytkownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do aplikacji.No other users can access the app.

Zobacz teżSee also

Dodawanie aplikacji dla urządzeń przenośnych w usłudze Microsoft IntuneAdd apps for mobile devices in Microsoft Intune