Rejestrowanie urządzeń firmowych przy użyciu usługi IntuneEnroll corporate-owned devices by using Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Urządzenia należące do organizacji lub firmy mogą być rejestrowane w celu zarządzania przez usługę Intune na wiele sposobów, w zależności od rodzaju urządzenia, sposobu jego zakupu i potrzeb organizacji.You can enroll organization-owned or corporate-owned devices to manage with Intune in a variety of ways, depending on the type of device, how the device was purchased, and the needs of the organization. Firmowe urządzenia można również rejestrować (oraz zarządzać nimi) przez zainstalowanie aplikacji Portal firmy, podobnie jak w scenariuszu „przynieś własne urządzenie” (BYOD, bring your own device).You also can install the Company Portal app to enroll and manage corporate-owned devices, like in a "bring your own device" (BYOD) scenario.

Domyślnie w usłudze Intune mogą być rejestrowane urządzenia dla dowolnej platformy.By default, devices for all platforms are allowed to enroll in Intune. Aby zablokować możliwość rejestrowania urządzeń, zaloguj się do portalu administracyjnego usługi Microsoft Intune, korzystając z poświadczeń administratora.To block devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Wybierz pozycję Administracja > Zarządzanie urządzeniami przenośnymi > Reguły rejestracji, a następnie wyczyść pola wyboru odpowiadające platformom, które chcesz zablokować.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the applicable check boxes for the platforms that you want to block.

Rejestrowanie firmowych urządzeń z systemem iOSEnroll corporate-owned iOS devices

Metody rejestrowania urządzeń firmowych są dobrym wyborem w scenariuszu „wybierz własne urządzenie” (CYOD, choose your own device).Corporate-owned device enrollment methods are a good choice for "choose your own device" (CYOD) scenarios. W środowisku CYOD organizacja pokrywa koszty urządzenia wybranego przez użytkownika i zarządza tym urządzeniem.In a CYOD environment, the organization pays for a device that the user selects, and the organization manages the device.

Jeśli użytkownicy mają do wyboru urządzenia z systemem iOS, możesz wstępnie skonfigurować rejestrację tak, aby urządzenie było zarządzane za pomocą usługi Intune od momentu pierwszego uruchomienia go przez użytkownika.If you offer users iOS devices to choose from, you can preconfigure enrollment so that the device is managed with Intune from the first time the user turns it on. Usługa Intune obsługuje rejestrowanie urządzeń w ramach programu Device Enrollment Program (DEP) firmy Apple lub przy użyciu programu Apple Configurator działającego na komputerze Mac, który umożliwia rejestrację bezpośrednią lub z wykorzystaniem Asystenta ustawień.Intune supports enrollment via the Apple Device Enrollment Program (DEP), or by using the Apple Configurator tool on a Mac computer for direct or Setup Assistant enrollment.

Dowiedz się, jak rejestrować firmowe urządzenia z systemem iOS.Learn how to enroll corporate-owned iOS devices.

Tworzenie konta menedżera rejestracji urządzeńCreate a device enrollment manager account

W usłudze Intune możesz utworzyć konto menedżera rejestracji urządzeń (DEM, device enrollment manager) przeznaczone dla jednego użytkownika, aby zarządzać dużą liczbą urządzeń przenośnych w organizacji.You can create a single-user device enrollment manager (DEM) account in Intune to manage a large number of mobile devices for your organization. Po utworzeniu konta DEM oznaczony menedżer konta może zarejestrować więcej niż 15 urządzeń, co jest dopuszczalną liczbą urządzeń rejestrowanych przez użytkownika standardowego.After you create a DEM account, a designated account manager can enroll more than the 15 devices that a standard user can enroll.

Konto DEM służy do rejestrowania tylko tych urządzeń, które nie są używane przez pojedynczego, określonego użytkownika.You can use a DEM account to enroll only devices that aren't used by a single, specific user. Tego rodzaju urządzenia nadają się do wykorzystania w punktach sprzedaży lub na potrzeby użycia aplikacji narzędziowych, ale są złym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy potrzebują dostępu do poczty e-mail lub zasobów firmowych.Those types of devices are good for point-of-sale or utility apps, for example, but not for users who need to access email or company resources.

Dowiedz się, jak zarejestrować firmowe urządzenia przy użyciu konta DEM.Learn how to enroll corporate-owned devices by using a DEM account.

Rejestrowanie urządzeń firmowych z systemem Windows 10 EnterpriseEnroll corporate-owned Windows 10 Enterprise devices

Jeśli w Twojej organizacji używasz usługi Azure Active Directory Premium lub Microsoft Enterprise Mobility Suite, możesz zarejestrować urządzenia z systemem Windows 10 Enterprise.If you use Azure Active Directory Premium or Microsoft Enterprise Mobility Suite in your organization, you can enroll Windows 10 Enterprise devices. Jeśli użytkownik na urządzeniu doda konto służbowe, urządzenie zostanie automatycznie oznaczone jako „firmowe”.When a user adds a work or school account on a device, the device is automatically tagged as "corporate-owned."

Importowanie numerów IMEIImport IMEI numbers

Wielu producentów urządzeń przenośnych oznacza swoje urządzenia unikatowym numerem, zwanym międzynarodowym numerem identyfikującym urządzenia przenośne (IMEI, International Mobile Equipment Identity).Many mobile device manufacturers use a unique number called an International Mobile Equipment Identity (IMEI) on their devices. Możesz zaimportować numery IMEI urządzeń należących do organizacji.You can import IMEI numbers for devices that your organization owns. Gdy urządzenie jest zarządzane przez usługę Intune, zostaje oznaczone jako urządzenie firmowe.When the device becomes managed by Intune, it's tagged as a corporate-owned device.

Dowiedz się, jak oznaczać firmowe urządzenia przy użyciu numerów IMEI.Learn how to tag corporate-owned devices by using IMEI numbers.

Identyfikowanie urządzeń firmowychIdentify a device as corporate-owned

Usługa Intune rozpoznaje urządzenie jako „firmowe” w przypadku spełnienia dowolnego z poniższych warunków:Intune recognizes a device as "corporate" when any of the following conditions are true:

Jeśli urządzenie zostało oznaczone jako firmowe, zobaczysz wartość Należące do firmy w kolumnie Własność dla tego rekordu urządzenia w konsoli administratora.When a device is tagged as corporate, you see Corporate in the Ownership column for that device record in the administrator console.