Zarządzanie aplikacjami dla systemu iOS, które zostały zakupione w ramach programu zakupów zbiorczych, w usłudze Microsoft IntuneManage iOS apps you purchased through a volume-purchase program with Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Sklep z aplikacjami systemu iOS umożliwia zakup wielu licencji dla aplikacji, które mają być uruchamiane w firmie.The iOS app store lets you purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Dzięki temu można zmniejszyć koszty administracyjne śledzenia wielu zakupionych kopii aplikacji.This helps you reduce the administrative overhead of tracking multiple purchased copies of apps.

Usługa Microsoft Intune ułatwia zarządzanie aplikacjami zakupionymi za pośrednictwem tego programu przez zaimportowanie informacji o licencji ze sklepu z aplikacjami, śledzenie, ile licencji jest używanych, i zapobieganie instalacji większej liczby kopii aplikacji niż posiadana.Microsoft Intune helps you manage apps that you purchased through this program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own.

Important

Obecnie usługa Intune przypisuje licencje aplikacji dla systemu iOS zakupione w ramach programu zakupów zbiorczych Apple Volume Purchase Program for Business (VPP) do użytkowników i urządzeń.Currently, Intune assigns iOS Volume Purchase Program for Business (VPP) app licenses to users and devices. W związku z tym użytkownicy mogą być zmuszeni do wprowadzenia hasła identyfikatora Apple ID, aby zainstalować aplikację.Because of this, users may have to enter their Apple ID password to install the app.

Zarządzanie zbiorczo zakupionymi aplikacjami dla urządzeń z systemem iOSManage volume-purchased apps for iOS devices

Wiele licencji dla aplikacji z systemem iOS można zakupić za pośrednictwem programu Apple Volume Purchase Program for Business (VPP).You purchase multiple licenses for iOS apps through the Apple Volume Purchase Program for Business. Obejmuje to skonfigurowanie konta VPP w witrynie sieci Web firmy Apple i przekazanie tokenu VPP firmy Apple do usługi Intune.This involves setting up an Apple VPP account from the Apple website and uploading the Apple VPP token to Intune. Następnie można zsynchronizować dane zakupu zbiorczego z usługą Intune i śledzić użycie aplikacji nabytych w ramach zakupu zbiorczego.You can then synchronize your volume purchase information with Intune and track your volume-purchased app use.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Przed rozpoczęciem należy uzyskać token VPP od firmy Apple i przekazać go do konta usługi Intune.Before you start, you'll need to get a VPP token from Apple and upload this to your Intune account. Ponadto należy zrozumieć następujące kwestie:Additionally, you should understand the following:

 • Usługa Intune obsługuje dodawanie maksymalnie 256 tokenów usługi VPP.Intune supports adding up to 256 VPP tokens.
 • Jeśli poprzednio korzystano z tokenu VPP w ramach innego produktu, należy wygenerować nowy, aby korzystać z usługi Intune.If you previously used a VPP token with a different product, you must generate a new one to use with Intune.
 • Każdy token jest ważny przez jeden rok.Each token is valid for one year.
 • Domyślnie usługa Intune przeprowadza synchronizację z usługą Apple VPP dwa razy dziennie.By default, Intune syncs with the Apple VPP service twice a day. W dowolnym momencie można uruchomić ręczną synchronizację.You can start a manual sync at any time.
 • Po zaimportowaniu tokenu VPP do usługi Intune nie należy importować tego samego tokenu do żadnego innego rozwiązania do zarządzania urządzeniami.After you have imported the VPP token to Intune, do not import the same token to any other device management solution. Może to spowodować utratę przypisania licencji i rekordów użytkowników.Doing so might result in the loss of license assignment and user records.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z programu VPP dla systemu iOS przy użyciu usługi Intune należy usunąć wszystkie istniejące konta usługi VPP utworzone przy użyciu innych dostawców zarządzania urządzeniami przenośnymi.Before you start to use iOS VPP with Intune, remove any existing VPP user accounts created with other mobile device management (MDM) vendors. Usługa Intune nie będzie synchronizować tych kont użytkowników z usługą Intune ze względów bezpieczeństwa.Intune will not synchronize those user accounts into Intune as a security measure. Usługa Intune będzie tylko synchronizować dane z usługi VPP firmy Apple, która została utworzona przez usługę Intune.Intune will only synchronize data from the Apple VPP service that Intune created.
 • Aplikacje usługi VPP systemu iOS można wdrażać tylko na urządzeniach użytkowników, które zostały zarejestrowane za pomocą protokołu Device Enrollment Protocol (DEP), jeśli została skonfigurowana koligacja użytkownika dla urządzenia.You can only deploy iOS VPP apps to user's devices that were enrolled using the Device Enrollment Protocol (DEP) if user affinity for the device is configured.

Aby uzyskać i przekazać token usługi VPP firmy AppleTo get and upload an Apple VPP token

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Administrator > iOS i Mac OS X > Volume Purchase Program.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > iOS and Mac OS X > Volume Purchase Program.

 2. Wybierz link Konto w usłudze VPP firmy Apple.Choose the Apple VPP Account link. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zarejestruj się w programie Volume Purchase Program for Business.If you haven't already, sign up for the Volume Purchase Program for Business. Po zarejestrowaniu się pobierz token Apple VPP dla swojego konta.After you sign up, download the Apple VPP token for your account.

 3. Na stronie Zarządzaj programem VPP (ang. Volume Purchase Program — Program zakupów zbiorczych) firmy Apple w konsoli usługi Intune wybierz pozycję Przekaż token VPP.On the Manage Apple Volume Purchase Program (VPP) page of the Intune console, choose Upload the VPP token.

 4. W oknie dialogowym Przekazywanie tokenu VPP wpisz lub wklej nazwę tokenu VPP oraz identyfikator Apple ID, a następnie wybierz pozycję Przekaż.In the Upload the VPP token dialog box, enter or paste the VPP token name and your Apple ID, and then choose Upload.

 5. W oknie dialogowym ostrzeżenia zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że rozumiesz, że nie można później zmienić konta na inne konto VPP, a następnie wybierz pozycję Tak.In the warning dialog box, check the box to indicate that you understand that you can't change to a different VPP account later, and then choose Yes.

Na stronie Program zakupów zbiorczych możesz teraz przeglądać informacje związane z tokenem Apple VPP, w tym datę jego ostatniej aktualizacji, datę wygaśnięcia oraz datę ostatniej synchronizacji z usługą Intune.On the Volume Purchase Program page, you can now view information about the Apple VPP token, including when it was last updated, when it will expire, and when it was last synchronized with Intune.

Dane przechowywane przez firmę Apple można w dowolnym momencie zsynchronizować z usługą Intune, wybierając pozycję Synchronizuj teraz.You can synchronize the data held by Apple with Intune at any time by choosing Sync now.

Aby wdrożyć aplikację nabytą w ramach zakupów zbiorczychTo deploy a volume-purchased app

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz kolejno pozycje Aplikacje > Aplikacje > Aplikacje kupione w ramach zakupów zbiorczych.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps > Volume-Purchased Apps. Ta lista zawiera wszystkie aplikacje, które zostały zsynchronizowane z poziomu usługi VPP firmy Apple.This list shows all apps that were synchronized from the Apple VPP service.

 2. Wybierz aplikację, którą chcesz wdrożyć, wybierz pozycję Zarządzaj wdrożeniem, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft Intune, aby zakończyć przekazywanie, tworzenie i wdrażanie aplikacji.Choose the app that you want to deploy, choose Manage Deployment, and then use the instructions in the Deploy apps in Microsoft Intune topic to finish uploading, creation, and deployment of the app.

Tip

Musisz wybrać akcję wdrożenia Wymagane.You must choose a deployment action of Required. Instalacje Dostępne nie są obecnie obsługiwane.Available installations are not currently supported. Ponadto aplikację można wdrażać tylko dla grup użytkowników.Additionally, you can only deploy the app to user groups.

Podczas wdrażania aplikacji jako instalacji wymaganej licencja jest używana przez każdego użytkownika, który instaluje aplikację.When you deploy the app as a Required installation, each user who installs the app uses a license.

Aby odzyskać licencję, należy zmienić akcję wdrażania na Odinstaluj.To reclaim a license, you must change the deployment action to Uninstall. Licencja zostanie odzyskana po odinstalowaniu aplikacji.The license will be reclaimed after the app is uninstalled.

Gdy użytkownik mający kwalifikujące się urządzenie spróbuje zainstalować aplikację VPP po raz pierwszy, zostanie poproszony o dołączenie do programu zakupów zbiorczych firmy Apple.When a user with an eligible device first tries to install a VPP app, they will be asked to join the Apple Volume Purchase program. Jest to konieczne, aby instalacja aplikacji mogła być kontynuowana.They must do this before the app installation proceeds.

Jeśli dodatkowe licencje nie są dostępne, wdrożenie zakończy się niepowodzeniem.If there are no more licenses available, the deployment will fail.

Aby monitorować aplikacje programu VPP firmy AppleTo monitor Apple VPP apps

W obszarze roboczym Aplikacje w węźle Aplikacje kupione w ramach zakupów zbiorczych możesz monitorować, które aplikacje programu VPP zostały wdrożone oraz ile licencji jest używanych.You can monitor which VPP apps have been deployed, and how many licenses are used, from the Apps workspace in the Volume-Purchased Apps node.

Tip

Możesz również sprawdzać stan poszczególnych instalacji aplikacji przy użyciu filtrów aplikacji.You can also use app Filters to examine the status of each app installation.

Zobacz takżeSee also

Wdrażanie aplikacji w usłudze Microsoft IntuneDeploy apps in Microsoft Intune