Zarządzanie umowami licencyjnymi na oprogramowanie na komputerze z systemem Windows w usłudze Microsoft IntuneManage license agreements for Windows PC software in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Microsoft Intune umożliwia dodawanie informacji o umowach licencyjnych i zarządzanie umowami licencyjnymi dotyczącymi oprogramowania zakupionego w ramach umów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft.Microsoft Intune lets you add and manage license agreement information for software that was purchased through Microsoft Volume Licensing agreements. Można to również robić dla oprogramowania firmy Microsoft i innych firm, które zostało zakupione w inny sposób.You can also do this for Microsoft or non-Microsoft software that was purchased by other means. Możesz również organizować te informacje w logiczne grupy.You can organize this information into logical groups.

Important

Ta funkcja dostarczana jest jedynie jako udogodnienie i jej dokładność nie jest gwarantowana.This feature is provided for convenience only, and accuracy is not guaranteed. Nie należy polegać na niej podczas określania zgodności z umowami licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft.You should not rely on it to confirm compliance with Microsoft Volume Licensing agreements. Firma Microsoft nie będzie używać zbieranych danych na potrzeby analizowania potencjalnych naruszeń umów licencjonowania ani zgodności z nimi w przypadku umów licencyjnych, które mogą wiązać Ciebie z nami.Microsoft will not use any data gathered to investigate potential violations of, or compliance with, license agreements you may have with us.

Licencje dodane do usługi Intune nie mają wpływu na Twoje umowy licencyjne ani uprawnienia do używania oprogramowania.Licenses you add to Intune do not affect your license agreements or entitlements to use your software. Na przykład jeśli usuniesz parę umowa/licencja z usługi Intune, nie spowoduje to rozwiązania ani zniesienia umów licencyjnych zawartych między Tobą a firmą Microsoft.For example, if you delete a license/agreement pair from Intune, you do not delete or nullify license agreements that exist between you and Microsoft.

Obszar roboczy Licencje konsoli administratora usługi Intune umożliwia wykonanie następujących czynności:In the Licenses workspace of the Intune administration console, you can:

 • Dodawanie i edytowanie umów w ramach licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft.Add and edit Microsoft Volume Licensing agreements.

 • Dodawanie i edytowanie umów licencyjnych na inne oprogramowanie.Add and edit other software licensing agreements.

 • Zarządzanie licencjami i grupami.Manage licenses and groups.

 • Porównywanie informacji dotyczących uprawnień, które są pobierane przez usługę Intune z Centrum usługi licencjonowania zbiorowego (VLSC, Volume Licensing Service Center), do spisu oprogramowania firmy Microsoft wykrytego przez usługę Intune na Twoich zarządzanych komputerach z systemem Windows.Compare the entitlement information that Intune retrieves from the Volume Licensing Service Center (VLSC) to the inventory of Microsoft software that Intune detects on your managed Windows PCs.

Ponadto możesz generować raporty, które zawierają liczby instalacji i licencji dotyczące tytułów oprogramowania.Additionally, you can generate reports that show installation and license counts for software titles. Raporty o licencjach mogą ułatwić oszacowanie całkowitego stanu licencji na tytuły oprogramowania firmy Microsoft i innych firm.License reports can help you assess your complete license position for Microsoft software and non-Microsoft software titles.

Tip

Obszar roboczy Licencje zostanie wyświetlony w konsoli administratora dopiero po rozpoczęciu zarządzania co najmniej jednym komputerem z systemem Windows przy użyciu klienta komputerowego usługi Intune dla systemu Windows.The Licenses workspace is not displayed in the administrator console until you are managing at least one Windows PC with the Intune Windows PC client.

Dodawanie umów w ramach licencjonowania zbiorowego firmy MicrosoftAdd Microsoft Volume Licensing agreements

Umowy licencjonowania zbiorowego usługi Intune zawierają informacje o licencji na oprogramowanie, które zostało zakupione w ramach umów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft.Intune Volume Licensing agreements provide license information for software that was purchased through Microsoft Volume Licensing agreements. Możesz dodać umowy licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft do usługi Intune, podając dopasowane pary numerów umów.You can add Microsoft Volume Licensing agreements to Intune by providing matched pairs of agreement numbers. Numery umowy lub autoryzacji muszą być zgodne z poprawnymi numerami licencji lub rejestracji.The agreement or authorization numbers must be matched to the correct license or enrollment numbers. Pary numerów umów są uzyskiwane podczas zakupu umów licencyjnych w Centrum usługi licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft (VLSC).Agreement number pairs are obtained when you purchase your license agreements from the Volume Licensing Service Center (VLSC).

 1. W konsoli administratora usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Licencje.In the Microsoft Intune administrator console, choose Licenses.

 2. Na stronie Dodawanie umów w obszarze Wybierz typ umowywybierz pozycję Umowa licencjonowania zbiorowego.On the Add Agreements page, under Choose Agreement Type, select Volume Licensing agreement.

 3. W sekcji Dodaj szczegóły umowy wybierz, czy chcesz ręcznie dodać szczegóły, czy przekazać je w postaci pliku.In the Add Agreement Details section, choose whether you want to upload a file, or manually add the details.

  • Przekaż plik CSV zawierający szczegóły umowyUpload a CSV file that contains agreement details. — wybierz przycisk Przeglądaj i wybierz plik CSV, który chcesz przekazać.Choose Browse and select the CSV file you want to upload.

   • Plik może zawierać 2 lub 3 kolumny — dwie dla par umów i trzecią opcjonalną z przyjazną nazwą dla każdej pary.The file can contain either two or three columns; two for agreement pairs alone, or three if you want to add a friendly name for each agreement pair.

   • Całkowita liczba znaków w parze numerów licencji nie może przekraczać 16 znaków ASCII.The total number of characters in an agreement number pair cannot exceed 16 ASCII characters.

   • Są obsługiwane tylko znaki ACSII.Only ASCII characters are supported.

   • Następujące znaki są niedozwolone w nazwie umowy: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The following characters are not allowed in the agreement name: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. Nazwa może zawierać spacje.Spaces are allowed in the name.

   • Długość nazwy pliku nie może przekraczać 128 znaków.The file name must be no more than 128 characters in length.

   • Plik musi zawierać co najmniej jedną parę umów i nie może zawierać więcej niż 5000 par umów.The file must contain at least one agreement pair, and cannot contain more than 5,000 agreement pairs.

   Format plikuFormat for the file

   Ten plik możesz utworzyć przez dodanie par umów do pliku tekstowego w jednym z następujących formatów w zależności od typu organizacji zarejestrowanego w centrum VLSC.You can create this file by adding your agreement pairs to a plain text document in one of the following formats, depending on the organization type that you have registered with the VLSC. W jednym wierszu może znajdować się jedna para numerów umowy.Specify one agreement number pair per line.

   • Klienci programu Open Value: numer umowy, powtórzony numer umowy, nazwa umowyOpen Value customers: Agreement number, repeat agreement number, agreement name

   • Klienci programu Open: numer autoryzacji, powiązany numer licencji, nazwa umowyOpen customers: Authorization number, related license number, agreement name

   • Klienci z umowami Select i Enterprise: numer umowy, powiązany numer rejestracji, nazwa umowySelect and Enterprise customers: Agreement number, related enrollment number, agreement name

   Formularz Dodawanie umów wyświetla monit o podanie tego pliku przy dodawaniu nowej umowy.The Add Agreements form prompts you to browse for this file when you add a new agreement.

   Oto przykład zawartości pliku csv dla klienta programu Open Value.The following is an example of .csv file content for an Open Value customer.

   01-07001, 01-07001, Office agreements

  • Dodaj szczegóły umowy ręcznieManually add agreement details. — podaj następujące informacje, a następnie wpisz pary numerów umów w polach Numer autoryzacji/umowy i Numer licencji/rejestracji/klienta.Provide the following information, and then type the agreement number pairs in the Authorization/Agreement number and License/Enrollment/Customer number boxes. Po wpisaniu obu numerów wybierz ikonę Dodaj parę, aby zapisać numery, a następnie opcjonalnie dodaj nową parę.After you type both numbers, choose the Add pair icon to save your numbers, and then optionally add a new pair.

   • Nazwa umowy — podaj unikatową nazwę umowy.Agreement name - Specify a unique name for the agreement.

    Nazwa umowy może mieć co najwyżej 256 znaków i nie może zawierać następujących znaków: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The agreement name can have a maximum of 256 characters, and cannot contain the following characters: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. Nazwa może zawierać spacje.Spaces are allowed in the name.

   • Numer autoryzacji/umowy — podaj numer autoryzacji/umowy pary licencji.Authorization/Agreement number - Enter the authorization/agreement number of the license pair.

   • Numer licencji/rejestracji/klienta — podaj numer licencji/rejestracji/klienta pary licencji.License/Enrollment/Customer number - Enter the license/enrollment/customer number of the license pair.

   Note

   Jeśli dodasz kilka par numerów umów, usługa Intune utworzy jedną umowę o podanej nazwie, a wszystkie dodane pary będą częścią tej umowy.If you add several agreement number pairs, Intune creates one agreement with the name that you specify, and all pairs that you added are a part of this agreement.

  Możesz kliknąć przycisk +, aby dodać kolejną parę numerów umowy, lub przycisk -, aby usunąć podaną już parę numerów umowy.You can choose + to add another agreement number pair, or - to remove an agreement number pair you have already entered.

 4. W obszarze Wybierz grupę licencji wykonaj jedno z następujących działań:In the Select License Group area, do one of the following:

  • Dodaj umowy do grupy Umowy nieprzypisane.Add the agreements to the Unassigned Agreements group. Wybierz tę pozycję, jeśli nie chcesz dodawać nowych umów do grupy licencji.Select this if you do not want to add the new agreements to a license group.

  • Dodaj umowy do nowej grupy licencji.Add the agreements to a new license group. Podaj nazwę dla nowej grupy licencji.Provide a name for the new license group.

  • Dodaj umowy do istniejącej grupy licencji.Add the agreements to an existing license group. Z listy Nazwa grupy wybierz grupę licencji, do której chcesz dodać umowy.In the Group name list, select the license group to which you want to add the agreements.

 5. Wybierz przycisk OK.Choose OK.

Zostanie wyświetlony widok Wszystkie umowy, a usługa Intune połączy się z Centrum usługi licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft (VLSC) w celu zweryfikowania podanych par numerów umów.The All Agreements view is displayed, and Intune connects to the Microsoft VLSC to validate the agreement number pairs that you provided.

Aby zaktualizować informacje o licencji zbiorczej po dodaniu umów licencyjnych w usłudze Intune, na stronie Omówienie licencji wybierz polecenie Odśwież teraz.To update the volume license information after you have added license agreements in Intune, in the Licenses Overview page, choose Refresh Now. To działanie powoduje pobranie bieżących informacji o licencjach z Centrum usługi licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft (VLSC).This action retrieves the current license information from the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC).

Important

Do czasu odświeżenia informacji o licencjach zbiorczych informacje na liście umów i informacje o uprawnieniach na stronie Omówienie umów mogą się różnić.Until you refresh the volume licensing information, you may see different information in the agreements list and the entitlement information on the Agreements Overview page.

Po odświeżeniu informacji o licencjach zbiorczych możesz porównać informacje o licencjach z wykrytym oprogramowaniem firmy Microsoft w obszarze roboczym Aplikacje .After you refresh the volume license information, you can compare the license information to your detected Microsoft software in the Apps workspace. Możesz też uruchomić następujące raporty dotyczące licencji:You can also run the following license reports:

 • Raporty zakupu licencji — umożliwiają wyświetlanie licencjonowanego oprogramowania w wybranych grupach licencji, co ułatwia znalezienie przerw w okresie obowiązywania licencji.License Purchase Reports - Lets you view the licensed software in license groups you select to help you find gaps in coverage.

 • Raporty instalacji licencji — pozwalają określić, czy okres obowiązywania umowy licencyjnej jest wystarczający.License Installation Reports - Helps you determine if you have sufficient license agreement coverage.

Note

Nazwa produktu wyświetlana dla wszystkich umów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft to Niedostępna.The Product Title displayed for all Microsoft Volume License agreements is Not available.

Dodawanie i edytowanie umów licencyjnych na inne oprogramowanieAdd and edit other software licensing agreements

Oprócz umów licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft do usługi Intune możesz także dodawać umowy licencyjne innego typu.You can also add other types of license agreements to Intune in addition to Microsoft Volume Licensing agreements. Umowy te mogą obejmować oprogramowanie firmy Microsoft lub innych firm, które zostało zakupione w sprzedaży detalicznej.These agreements can include non-Microsoft software, or Microsoft software that was purchased through a retailer.

Important

Przed dodaniem umowy musisz zarejestrować w usłudze Intune co najmniej jeden komputer z systemem Windows.You must have at least one Windows PC enrolled in Intune before you can add an agreement. Ponadto co najmniej jeden zarejestrowany komputer musi zawierać pakiet oprogramowania objętego licencją, który chcesz dodać do umowy licencyjnej.In addition, at least one enrolled computer must have uploaded a licensable software package that you want to use to add a license agreement.

Dodawanie innych umów dotyczących oprogramowaniaTo add other software agreements

 1. W konsoli administratora usługi Microsoft Intune wybierz pozycję Licencje.In the Microsoft Intune administrator console, choose Licenses.

 2. Wybierz polecenie Dodaj umowy w sekcji Inne umowy licencyjne na oprogramowanie.Choose Add Agreements in the Other Software Licensing Agreements section.

 3. Wybierz pozycję Inne umowy licencjonowania oprogramowania w sekcji Wybierz typ umowy na stronie Dodawanie umów .Select Other software licensing agreement in the Choose Agreement Type section of the Add Agreements page.

 4. W obszarze Dodaj szczegóły umowy podaj następujące informacje:In the Add Agreement Details area, specify the following:

  • Agreement name (wymagane).Agreement name (required). Nazwa umowy może mieć co najwyżej 256 znaków i nie może zawierać następujących znaków: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The agreement name can have a maximum of 256 characters, and cannot contain the following characters: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. Nazwa może zawierać spacje.Spaces are allowed in the name.

  • Wydawca (wymagane).Publisher (required). Podczas wpisywania nazwy wydawcy usługa pobiera nazwy wszystkich wydawców zawierające wpisane litery.When you start to type a publisher name, the service retrieves all publisher names that contain the letters that you type. Na przykład jeśli wpiszesz „soft”, usługa pobierze wszystkie nazwy wydawców zawierające ciąg „soft”, takie jak „Microsoft” i „Microsoft Research”.For example, if you type “soft,” the service retrieves all publisher names that contain “soft” as part of the name, such as “Microsoft” and “Microsoft Research.” Nazwy wydawców są pobierane z katalogu zasobów oprogramowania.The publisher names are retrieved from the Software Asset Catalog. Musisz wybrać wydawcę, aby można było podać nazwę produktu.You must select the publisher before you can enter the product title.

   Important

   Firma, którą chcesz dodać, może nie być wyświetlana na tej liście.The company that you want to add might not appear in this list. Możesz dodać umowy dotyczące oprogramowania tylko dla firm, które już znajdują się w katalogu zasobów oprogramowania.You can only add software agreements for companies that are already present in the software asset catalog. Firma Microsoft stale pracuje nad dodawaniem najpopularniejszych programów.However, Microsoft continuously works to add the most popular software titles. Jeśli chcesz przesłać żądanie dodania firmy do tej listy, możesz to zrobić w witrynie Intune Uservoice.If you would like to submit a request to have a company added to this list, you can do so at the Intune Uservoice site.

  • Nazwa produktu (wymagane).Product title (required). Podczas wpisywania nazwy produktu usługa pobiera nazwy wszystkich produktów zawierające wpisane litery.When you start to type a product title, the service retrieves all product titles that contain the letters that you type. Musisz określić wartość pozycji Wydawca , aby można było określić wartość pozycji Nazwa produktu.You must specify a Publisher before you can specify a Product title.

  • Liczba licencji (wymagane).License count (required). Podaj liczbę zakupionych licencji.Enter the number of purchased licenses.

  • Data początkowa licencji.License start date. Podaj datę początkową obowiązywania licencji.Enter the start date of license coverage.

  • Data końcowa licencji.License end date. Podaj datę końcową obowiązywania licencji.Enter the end date of license coverage.

  • Szczegóły umowy.Agreement details. Opcjonalnie możesz określić informacje kontaktowe, klucze rejestracji i inne informacje.You can optionally specify contact information, registration keys, and other information.

 5. W obszarze Wybierz grupę licencji wykonaj jedno z następujących działań:In the Select License Group area, do one of the following:

  • Wybierz pozycję Dodaj umowy do grupy Nieprzypisane umowy , jeśli nie chcesz dodać nowych umów do nowej ani istniejącej grupy licencji.Select Add the agreements to the Unassigned Agreements group if you do not want to add the new agreements to a new or existing license group. W dowolnym momencie możesz dodać umowy do grup licencji zdefiniowanych przez użytkownika.You can add the agreements to user-defined license groups at any time.

  • Wybierz pozycję Dodaj umowy do nowej grupy licencji , aby dodać nowe umowy do nowej grupy licencji.Select Add the agreements to a new license group to add the new agreements to a new license group. Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy dla nowej grupy licencji.You are prompted to provide a name for the new license group.

  • Wybierz pozycję Dodaj umowy do istniejącej grupy licencji , aby dodać nowe umowy do istniejącej grupy licencji.Select Add the agreements to an existing license group to add the new agreements to an existing license group. Z listy Nazwa grupy wybierz grupę licencji, do której chcesz dodać umowy.In the Group name list, select the license group to which you want to add the agreements.

 6. Wybierz przycisk OK.Choose OK.

Zostanie wyświetlony widok listy Wszystkie umowy .The All Agreements list view is displayed.

Zarządzanie umowami licencyjnymiManage license agreements

Umowy licencjonowania dotyczące oprogramowania można dodać do grup licencji.Software licensing agreements can be added to license groups. Możesz użyć grup licencji do organizowania umów licencyjnych w logiczne jednostki odpowiednie dla Twojej organizacji.You can use license groups to organize your license agreements in units that are logical for your organization. Ponadto możesz usunąć wcześniej utworzone umowy licencyjne.Additionally, you can delete license agreements you previously created.

ZadanieTask SzczegółyDetails
Tworzenie grupy licencjiCreate a license group Na stronie Przegląd w obszarze roboczym Licencje wybierz polecenie Utwórz grupę licencji z menu Zadania.On the Overview page of the Licenses workspace, choose Create License Group from the Tasks menu. Uwaga: możesz utworzyć maksymalnie 500 grup licencji.Note: You can create a maximum total of 500 license groups.
Zmienianie nazwy grupy licencjiRename a license group W obszarze roboczym Licencje wybierz grupę licencji, a następnie wybierz polecenie Edytuj grupę licencji w menu Zadania .In the Licenses workspace, choose a license group, and then choose Edit License Group from the Tasks Menu.
Usuwanie grupy licencjiDelete a license group W obszarze roboczym Licencje wybierz grupę licencji, a następnie wybierz polecenie Usuń grupę licencji w menu Zadania .In the Licenses workspace, choose a license group, and then choose Delete License Group from the Tasks Menu. Porada: wszystkie licencje należące do usuniętej grupy zostaną przeniesione do grupy licencji Nieprzypisane umowy.Tip: Any licenses that were in the deleted group are moved to the Unassigned agreements license group.
Usuwanie umowy licencyjnejDelete a license agreement W obszarze roboczym Licencje wybierz umowę, a następnie wybierz polecenie Usuń.In the Licenses workspace, choose an agreement, and then choose Delete. Wskazówka: aby zaktualizować informacje o licencjach po usunięciu umów licencjonowania zbiorowego, wybierz polecenie Odśwież teraz na stronie Omówienie licencji lub na karcie Ogólne dla konkretnej grupy licencji.Tip: After you delete Volume Licensing agreements, to update the license information, choose Refresh Now on the Licenses Overview page or on the General tab for a specific license group.