Zarządzanie łączeniem użytkownik-urządzenie dla komputerów z systemem WindowsManage user-device linking for Windows PCs

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Informacje w tym temacie dotyczą tylko komputerów z systemem Windows, które są zarządzane jako komputery osobiste przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune.The information in this topic applies only to Windows desktops that you are managing as PCs by using the Intune software client.

Przed wdrożeniem oprogramowania dla użytkownika należy połączyć użytkownika z komputerem.Before you can deploy software to a user, you must link the user to a PC. Użytkownika można połączyć z wieloma komputerami, ale każdy komputer można połączyć tylko z jednym użytkownikiem.You can link a user to multiple PCs, but each PC can be linked to only one user. Użytkownicy są automatycznie łączeni ze wszystkimi komputerami, które są przez nich rejestrowane w usłudze Intune przy użyciu portalu firmy.Users are automatically linked to any PCs that they enroll in Intune by using the company portal.

Aby połączyć użytkownika z komputerem:To link a user to a PC:

 1. W konsoli administracyjnej usługi Microsoft Intune wybierz kolejno pozycje Grupy > Wszystkie urządzenia (lub inną grupę zawierającą komputer, który chcesz połączyć z użytkownikiem).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to link to a user).

 2. Wybierz komputer, który chcesz połączyć z użytkownikiem, a następnie wybierz pozycję Połącz użytkownika.Select the PC that you want to link a user, and then choose Link User.

  W oknie dialogowym Łączenie użytkownika jest wyświetlana lista dostępnych użytkowników z następującymi informacjami: nazwa wyświetlana, identyfikator użytkownika i liczba komputerów, z którymi dany użytkownik jest obecnie połączony.The Link User dialog box displays a list of available users with their display name, user ID, and the number of PCs to which each user is currently linked. Jeśli użytkownik został już połączony z wybranym komputerem, jego nazwa i identyfikator są wyświetlane w obszarze Bieżący użytkownik.If a user is already linked to the selected PC, that user’s name and user ID are displayed under Current user. Jeśli komputer nie został połączony z żadnym użytkownikiem, w obszarze Bieżący użytkownik zostanie wyświetlony tekst Brak użytkownika.If the PC is not linked to any user, No User appears under Current User.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:Do one of the following:

  • Aby pozostawić komputer połączony z bieżącym użytkownikiem (jeśli istnieje), wybierz pozycję Anuluj.To leave the PC linked to its current user, if there is one, choose Cancel.

  • Aby usunąć połączenie z bieżącym użytkownikiem (jeśli istnieje), wybierz pozycję Usuń połączenie > OK.To remove the link to the current user, if there is one, choose Remove link **> **OK.

  • Aby połączyć komputer z nowym użytkownikiem, wybierz użytkownika na liście Wszyscy użytkownicy.To link the PC to a new user, in the All users list, select a user. Potwierdź, że dane użytkownika są prawidłowe, a następnie wybierz pozycję OK.Confirm that the user data is correct, and then choose OK.

Tip

Jeśli chcesz ograniczyć użytkownikom końcowym możliwość łączenia z komputerami, włącz opcję Ogranicz użytkownikowi możliwość łączenia z komputerami w zasadach Ustawienia agenta usługi Microsoft Intune.If you want to restrict end users ability to link themselves to PCs, enable the option Restrict users' ability to link themselves to PCs in the Microsoft Intune Agent Settings policy.

Zobacz takżeSee also

Typowe zadania związane z zarządzaniem komputerem z systemem Windows za pomocą klienta oprogramowania usługi IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client