Zarządzanie aplikacjami zakupionymi zbiorczo za pomocą usługi Microsoft IntuneManage volume-purchased apps using Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Niektóre sklepy z aplikacjami umożliwiają zakup wielu licencji dla aplikacji, które mają być uruchamiane w firmie.Some app stores give you the ability to purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Dzięki temu można zmniejszyć koszty administracyjne śledzenia wielu zakupionych kopii aplikacji.This helps you reduce the administrative overhead of tracking multiple purchased copies of apps.

Usługa Microsoft Intune ułatwia zarządzanie aplikacjami zakupionymi za pośrednictwem takiego programu przez zaimportowanie informacji o licencji ze sklepu z aplikacjami, śledzenie, ile licencji jest używanych, i zapobieganie instalacji większej liczby kopii aplikacji niż posiadana.Microsoft Intune helps you manage apps that you purchased through such a program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own.

Jakimi typami aplikacji można zarządzać?Which types of apps can you manage?

Za pomocą usługi Intune można zarządzać aplikacjami zakupionymi zbiorczo w sklepie iOS App Store oraz Sklepie Microsoft dla Firm.With Intune, you can manage apps that you purchased in volume from the iOS app store, and the Microsoft Store for Business. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać licencjonowanymi aplikacjami z obu sklepów, wybierz jeden z poniższych tematów:To discover how to manage licensed apps from each store, choose one of the topics below: