Zarządzanie komputerami z systemem Windows przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi IntuneManage Windows PCs as computers via Intune software client

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Usługa Intune zapewnia organizacjom kompleksowe rozwiązanie do zarządzania urządzeniami przenośnymi.Intune provides a comprehensive solution for organizations to manage mobile devices. Usługa Intune może zarządzać komputerami z systemem Windows jako urządzeniami przenośnymi przy użyciu nowoczesnych funkcji zarządzania urządzeniami wbudowanych w systemie operacyjnym Windows 10.Intune can manage Windows PCs as mobile devices using the modern device management capabilities built in to the Windows 10 operating system. Aby spełnić wymagania organizacji związane z zarządzaniem, usługa Intune może również zarządzać komputerami z systemem Windows jako komputerami przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune.To meet your organization’s management needs, Intune can also manage Windows PCs as computers with the Intune software client. W tej metodzie zarządzania używa się funkcji tradycyjnego zarządzania komputerami ze starszej wersji systemu operacyjnego Windows.This management method uses traditional computer management capabilities in the legacy Windows operating system.

Oprogramowanie klienckie usługi Intune jest najbardziej odpowiednie dla komputerów z systemem Windows z zainstalowanymi starszymi wersjami systemów operacyjnych, takimi jak Windows 7, którymi nie można zarządzać jako urządzeniami przenośnymi.The Intune software client is best suited for Windows PCs running legacy operating systems such as Windows 7 which cannot be managed as mobile devices. Oprogramowanie klienckie usługi Intune używa takich funkcji zarządzania jak zasady grupy w celu zarządzania komputerami z chmury.The Intune software client uses management capabilities like Group Policy to manage PCs from the cloud.

Usługa Intune obsługuje zarządzanie komputerami z systemem Windows jako komputerami przy użyciu oprogramowania klienckiego dla maksymalnie 7000 komputerów.Intune supports management of Windows PCs as computers using the software client for up to 7,000 PCs. W przypadku większych wdrożeń zarządzaj komputerami z systemem Windows 10 jako urządzeniami przenośnymi.For larger deployments, manage Windows 10 PCs as mobile devices. Wszystkie wersje usługi Intune i aktualizacje systemu Windows 10 obejmują funkcje zarządzania oparte na architekturze zarządzania urządzeniami przenośnymi.Each release of Intune and update of Windows 10 includes management features based on the mobile device management architecture. Zdecydowanie zaleca się wdrożenie w organizacji urządzeń z systemem Windows 10 zarządzanych jako urządzenia przenośne.We strongly recommend that you move your organization to Windows 10 managed as mobile devices.

Note

Urządzeniami z systemem Windows 8.1 lub nowszym można zarządzać jako komputerami przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune lub jako urządzeniami przenośnymi.You can manage Windows 8.1 and later devices either as PCs by using the Intune client software or as mobile devices. Nie można używać obu tych metod na tym samym urządzeniu.You cannot use both methods on the same device. Przed podjęciem decyzji o zarządzaniu komputerami przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune należy dobrze się zastanowić.Carefully consider before deciding to manage PCs with the Intune client software. Ten temat dotyczy tylko zarządzania urządzeniami jako komputerami przez uruchamianie oprogramowania klienckiego usługi Intune.This topic applies only to managing devices as PCs by running the Intune client software.

Wymagania dotyczące funkcji zarządzania komputerami przy użyciu klienta usługi IntuneRequirements for Intune PC client management

Sprzęt: poniżej podano minimalne wymagania dotyczące sprzętu w przypadku instalowania oprogramowania klienckiego usługi Intune:Hardware: The following are minimum hardware requirements for installing the Intune client software:

WymaganieRequirement Więcej informacjiMore information
SiećNetwork Klient wymaga komputera z połączeniem z Internetem.The client requires the PC to have Internet connectivity.
Procesor i pamięćProcessor and Memory Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi procesora i pamięci RAM dla systemu operacyjnego komputera.Refer to the processor and RAM requirements for the PC's operating system.
Miejsce na dyskuDisk space 200 MB dostępnego miejsca na dysku przed zainstalowaniem oprogramowania klienckiego.200 MB available disk space before the client software is installed.

Oprogramowanie: poniżej podano wymagania dotyczące oprogramowania w przypadku instalowania oprogramowania klienckiego:Software: The following are software requirements for installing the client software:

WymaganieRequirement Więcej informacjiMore information
System operacyjnyOperating system Urządzenie z systemem Windows Vista lub nowszym.Windows device running Windows Vista or later.
Wersje Home Edition nie są obsługiwane.Home edition versions are not supported.
Uprawnienia administracyjneAdministrative permissions Konto używane do instalacji oprogramowania klienckiego musi mieć uprawnienia administratora lokalnego na danym urządzeniu.The account that installs the client software must have local administrator permissions on that device.
Instalator Windows w wersji 3.1Windows Installer 3.1 Na komputerze musi być dostępny Instalator Windows w wersji 3.1 lub nowszej.The PC must have, at a minimum, Windows Installer 3.1.

Aby wyświetlić wersję Instalatora Windows na komputerze:To view the version of Windows Installer on a PC:

Na komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję %windir%\System32\msiexec.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.On the PC, right-click %windir%\System32\msiexec.exe, and then click Properties.

Najnowszą wersję Instalatora Windows można pobrać ze strony pakietów redystrybucyjnych Instalatora Windows w witrynie Microsoft Developer Network w sieci Web.You can download the latest version of Windows Installer from Windows Installer Redistributables on the Microsoft Developer Network website.
Usunięcie niezgodnego oprogramowania klienckiegoRemove incompatible client software Przed zainstalowaniem oprogramowania klienckiego usługi Intune należy odinstalować wszelkie oprogramowanie klienckie programu Configuration Manager, Operations Manager, Operations Management Suite i Service Manager z tego komputera.Before you install the Intune client software, uninstall any Configuration Manager, Operations Manager, Operations Management Suite, and Service Manager client software from that PC.

Wdrażanie oprogramowania klienckiego usługi IntuneDeploying the Intune software client

Jako administrator usługi Intune możesz udostępnić użytkownikom oprogramowanie klienckie usługi Intune na kilka sposobów.As an Intune admin, you can make the Intune software client available to users in a variety of ways. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie klienta oprogramowania usługi Intune na komputerach z systemem Windows.For guidance, see Install the Intune software client on Windows PCs.

Funkcje zarządzania komputerami przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi IntuneComputer management capabilities with the Intune client software

W większości przypadków będziesz rejestrować urządzenia w usłudze Microsoft Intune, co zapewnia większe możliwości.In most scenarios, you will enroll your devices with Microsoft Intune, which provides a greater set of capabilities. Możesz jednak także zarządzać komputerami, korzystając z klienta oprogramowania usługi Intune, który zapewnia następujące funkcje:However, you can also manage PCs by using the Intune software client, which provides the following features:

  • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania — aktualizowanie komputerów i zarządzanie harmonogramem stosowania aktualizacji.Software update management - You can keep PCs up-to-date and decide when updates are applied.

  • Zasady Zapory systemu Windows — zapewnianie, że żaden komputer używany w firmie nie ma nieaktywnej ani nieprawidłowo skonfigurowanej Zapory systemu Windows.Windows Firewall policy - This helps to ensure that no PC that's used in your company has an inactive or improperly-configured Windows Firewall.

  • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — usługa Intune obejmuje program Endpoint Protection, który pomaga chronić komputery przed złośliwym oprogramowaniem.Anti-malware protection - Intune includes Endpoint Protection, which helps protect your PCs from malware.

  • Pomoc zdalna — usługa Intune umożliwia użytkownikom kontaktowanie się z pracownikami działu pomocy technicznej IT, którzy mogą udzielić im pomocy przy użyciu funkcji pulpitu zdalnego dostępnej w usłudze Intune (wymagane jest oprogramowanie TeamViewer).Remote assistance - Intune lets users contact IT support staff, who can then provide assistance by using a remote desktop feature that is included with Intune (requires TeamViewer software).

  • Zarządzanie licencjami na oprogramowanie — śledzenie liczby dostępnych licencji na oprogramowanie oraz liczby dostępnych licencji będących w użyciu.Software license management - Track how many software licenses are available, and how many available licenses are being used.

  • Wdrażanie aplikacji — wdrażanie oprogramowania na zarządzanych komputerach.App deployment - Deploy software to PCs that you manage. Niektóre funkcje zarządzania aplikacjami są niedostępne, jeśli zarządzasz komputerami za pomocą klienta oprogramowania.Some app management features are not available when you manage PCs with the software client.

Zasady i wdrożenia aplikacji dla oprogramowania klienckiego usługi IntunePolicies and app deployments for the Intune software client

Oprogramowanie klienckie usługi Intune obsługuje możliwości z zakresu zarządzania sprzyjające ochronie komputerów, umożliwiając zarządzanie aktualizacjami oprogramowania, zaporą systemu Windows i programem Endpoint Protection. Komputery zarządzane przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune nie mogą być jednak celem innych zasad usługi Intune, w tym ustawień zasad systemu Windows specyficznych dla zarządzania urządzeniami przenośnymi.While the Intune client software supports management capabilities that help protect PCs by managing software updates, Windows firewall, and Endpoint Protection, PCs managed with the Intune client software cannot be targeted with other Intune policies, including those Windows policy settings that are specific to mobile device management.

Korzystając z oprogramowania klienckiego usługi Intune do zarządzania komputerami z systemem Windows, można użyć tylko zasad wyświetlanych w obszarze Zarządzanie komputerem.When you use the Intune client software to manage Windows PCs, you can use only the policies shown under the Computer Management section.

Usługa Intune zarządza komputerami z systemem Windows za pomocą zasad. Jest to podobne do działania obiektów zasad grupy w usługach Active Directory Domain Services (AD DS) systemu Windows Server.Intune manages Windows PCs using policies, similar to how Windows Server Active Directory Domain Services (AD DS) Group Policy Objects (GPOs) do. Jeśli zarządzasz komputerami przyłączonymi do domeny usługi Active Directory przy użyciu usługi Intune, upewnij się, że zasady usługi Intune nie powodują konfliktów z innymi obiektami zasad grupy stosowanymi w organizacji.If you manage Active Directory domain-joined computers with Intune, ensure that Intune policies do not conflict with other GPOs used in your organization. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Group Policy for beginners (Zasady grupy dla początkujących).To read more, see Group Policy for beginners.

Wybierz szablon dla nowej zasady dotyczącej komputera z systemem Windows

Podczas wdrażania aplikacji można używać tylko Instalatora Windows (.exe i .msi).When deploying apps, you can use only the Windows Installer (.exe, .msi).

Wybierz platformę i lokalizację plików oprogramowania klienta

Typowe zadania dla komputerów z systemem WindowsCommon tasks for Windows PCs

Konsoli administracyjnej usługi Intune można używać do wykonywania innych typowych zadań z zakresu zarządzania komputerami na komputerach z systemem Windows i z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim:You can use the Intune admin console to perform other common computer management tasks on Windows PCs that have the client installed:

Aby uzyskać więcej informacji o powyższych, zobacz typowe zadania zarządzania komputerem.For more information about the above tasks, see common computer management tasks.

Ograniczenia oprogramowania klienckiego usługi Intune dotyczące zarządzaniaManagement limitations of the Intune client software

Niektóre opcje zarządzania, których można użyć do zarządzania komputerami jako urządzeniami przenośnymi, nie mogą zostać użyte w przypadku komputerów zarządzanych przy użyciu oprogramowania klienckiego usługi Intune:Some management options, which can be used to manage PCs as mobile devices, cannot not used for PCs that are managed with the Intune client software:

  • Pełne czyszczenie (selektywne czyszczenie jest dostępne)Full wipe (selective wipe is available)
  • Dostęp warunkowyConditional access

Należy również pamiętać, że w konsoli administracyjnej usługi Intune niektóre sekcje, takie jak Aktualizacje, Ochrona i Licencje, pojawiają się tylko w przypadku urządzeń zarejestrowanych za pomocą oprogramowania klienckiego usługi Intune.Also note that in the Intune admin console, certain sections, such as Updates, Protection, and Licenses appear only if you have enrolled devices using the Intune client software.

Elementy konsoli administratora, które są widoczne tylko dla komputera klienta

Pomoc w zakresie rozwiązywania problemówHelp with troubleshooting

Agent oprogramowania klienckiego usługi Intune zwykle działa w tle bez konieczności interakcji z użytkownikami ani rozwiązywania problemów.The Intune client software usually runs quietly in the background without the need for much user interaction or troubleshooting. W razie potrzeby rozwiązania problemów z zarządzaniem komputerami można sprawdzić dzienniki.If you need to resolve PC management issues, you can check the logs. Oprogramowanie klienckie usługi Intune wraz z odpowiednimi dziennikami znajduje się w katalogu %Program Files%\Microsoft\OnlineManagement.The Intune client software and corresponding logs are installed under the %Program Files%\Microsoft\OnlineManagement directory.

Można również przejrzeć artykuł Rozwiązywanie problemów z instalacją klientów w usłudze Microsoft Intune w celu zapoznania się z informacjami na temat potencjalnych problemów oraz ich rozwiązań i obejść.You can also review Troubleshoot client setup in Microsoft Intune to check for issues that might occur, and any resolutions or workarounds.