Informacje o zasadach konfiguracji usługi Microsoft IntuneMicrosoft Intune configuration policy reference

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Użyj informacji w tym temacie, aby określić zasady konfiguracji usługi Microsoft Intune, których należy użyć do zarządzania urządzeniami.Use the information in this topic to help you decide which Microsoft Intune configuration policy you need to use to manage your devices.

Tip

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania zasad, zobacz temat Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft Intune.For more detailed information about how to use policies, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune Policies.

Zasady konfiguracji systemu AndroidAndroid configuration policies

Nazwa zasadPolicy name Cel używaniaUse when you want to
Konfiguracja niestandardowa (Android 4 i nowsze, Samsung KNOX Standard 4.0 i nowsze)Custom Configuration (Android 4 and later, Samsung KNOX Standard 4.0 and later)

Konfiguracja niestandardowa (aplikacja Android for Work)Custom Configuration (Android for Work)
Wdrożenie ustawień jednolitego identyfikatora zasobów organizacji Open Mobile Alliance (OMA-URI), takich jak ustawienia sieci Wi-Fi, których można użyć do kontrolowania funkcji urządzenia.Deploy Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) settings, such as Wi-Fi settings that can be used to control device features. Jest to przydatne w przypadku, gdy potrzebne ustawienie jest niedostępne w zasadach konfiguracji.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu Android w usłudze Microsoft Intune.For details, see Android policy settings in Microsoft Intune.
Profil poczty e-mail (Samsung KNOX Standard 4.0 i nowsze)Email Profile (Samsung KNOX Standard 4.0 and later)

Profil poczty e-mail (Android for Work — Gmail)Email Profile (Android for Work - Gmail)

Profil poczty e-mail (Android for Work — Nine Work)Email Profile (Android for Work - Nine Work)
Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie ustawień poczty e-mail programu Exchange ActiveSync na zarządzanych urządzeniach.Create, deploy, and monitor Exchange ActiveSync email settings on managed devices. Umożliwia to użytkownikom dostęp do firmowej poczty e-mail na urządzeniach osobistych, przy czym nie muszą oni przeprowadzać żadnej konfiguracji.This lets users access corporate email on their personal devices without any required setup on their part.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dostępu do firmowej poczty e-mail przy użyciu profilów poczty e-mail w usłudze Microsoft Intune.For details, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.
Konfiguracja ogólna (Android 4 i nowsze, Samsung KNOX Standard 4.0 i nowsze)General Configuration (Android 4 and later, Samsung KNOX Standard 4.0 and later)

Konfiguracja ogólna (Android for Work)General Configuration (Android for Work)
Skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń i funkcjonalnych urządzenia przenośnego.Configure mobile device security and functional settings.
Określenie aplikacji, które są zgodne lub niezgodne, a następnie składanie raportu, gdy są one używane.Specify apps that are compliant or noncompliant, and report when they are used.
Skonfigurowanie trybu kiosku, który umożliwia działanie tylko określonych funkcji, na przykład umożliwia uruchamianie tylko jednej aplikacji na urządzeniu lub wyłącza przyciski głośności.Configure kiosk mode that locks devices to allow only certain features to work, for example, allow the device to run only one app, or disable the volume buttons.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu Android w usłudze Microsoft Intune.For details, see Android policy settings in Microsoft Intune.
Profil certyfikatu PKCS #12 (PFX) (system Android 4 lub nowszy)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (Android 4 and later)

Profil certyfikatu PKCS #12 (PFX) (Android for Work)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (Android for Work)
Za pomocą tego profilu możesz utworzyć i wdrożyć ustawienia PFX dotyczące żądań certyfikatów urządzeń.Use this profile to create and deploy .PFX settings for device certificate requests.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil certyfikatu protokołu SCEP (systemy Android 4 i nowsze)SCEP Certificate Profile (Android 4 and later)

Profil certyfikatu protokołu SCEP (Android for Work)SCEP Certificate Profile (Android for Work)
Konfigurowanie certyfikatu protokołu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), którego można użyć w połączeniu z zaufanym certyfikatem urządzenia przenośnego do uwierzytelniania urządzeń przenośnych. Umożliwia im to dostęp do zasobów sieciowych, takich jak zasoby konfigurowane za pomocą profili sieci Wi-Fi i VPN.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate which can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil zaufanego certyfikatu (systemy Android 4 i nowsze)Trusted Certificate Profile (Android 4 and later)

Profil zaufanego certyfikatu (Android for Work)Trusted Certificate Profile (Android for Work)
Konfigurowanie zaufanego certyfikatu urządzenia przenośnego, którego można użyć do uwierzytelniania urządzeń przenośnych. Umożliwia im to dostęp do zasobów sieciowych, takich jak zasoby konfigurowane za pomocą profili sieci Wi-Fi i VPN.Configure a trusted mobile device certificate which can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil sieci VPN (systemy Android 4 i nowsze)VPN Profile (Android 4 and later)

Profil sieci VPN (Android for Work)VPN Profile (Android for Work)
Konfigurowanie i wdrażanie ustawień, które zapewniają użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci firmowej z urządzenia przenośnego.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile device. Wdrażając te ustawienia, można ułatwić użytkownikom końcowym nawiązywanie połączeń z siecią firmową.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Połączenia VPN w usłudze Microsoft Intune.md.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.md.
Profil sieci Wi-Fi (systemy Android 4 i nowsze)Wi-Fi Profile (Android 4 and later)

Profil sieci Wi-Fi (Android for Work)Wi-Fi Profile (Android for Work)
Konfigurowanie i wdrażanie ustawień sieci bezprzewodowej dla użytkowników w organizacji.Configure and deploy wireless network settings to users in your organization. Wdrażając te ustawienia, można ułatwić użytkownikom końcowym nawiązywanie połączeń z siecią bezprzewodową.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to the wireless network.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Połączenia Wi-Fi w usłudze Microsoft Intune.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.
Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych (Android for Work)Mobile App Configuration Policy (Android for Work) Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych umożliwiają automatyczne określanie wartości ustawień, które mogą być wymagane, gdy użytkownik uruchamia aplikację Android for Work.Use mobile app configuration policies to automatically supply settings that might be required when the user runs an Android for Work app.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie aplikacji programu Android for Work przy użyciu zasad konfiguracji aplikacji mobilnych w usłudze Microsoft Intune.For details, see Configure Android for Work apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune.

Zasady konfiguracji systemu iOSiOS configuration policies

Nazwa zasadPolicy name Cel używaniaUse when you want to
Konfiguracja niestandardowa (iOS 8.0 i nowsze)Custom Configuration (iOS 8.0 and later) Wdrażanie profilów konfiguracji, które zostały utworzone za pomocą narzędzia Apple Configurator, na urządzeniach z systemem iOS.Deploy configuration profiles to iOS devices that you created using Apple Configurator. Jest to przydatne tylko w przypadku, gdy potrzebne ustawienie jest niedostępne w zasadach konfiguracji.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu iOS w usłudze Microsoft Intune.For details, see iOS policy settings in Microsoft Intune.
Profil poczty e-mail (iOS 8.0 i nowsze)Email Profile (iOS 8.0 and later) Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie ustawień poczty e-mail programu Exchange ActiveSync na zarządzanych urządzeniach.Create, deploy, and monitor Exchange ActiveSync email settings on managed devices. Umożliwia to użytkownikom dostęp do firmowej poczty e-mail na urządzeniach osobistych, przy czym nie muszą oni przeprowadzać żadnej konfiguracji.This lets users access corporate email on their personal devices without any required setup on their part.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dostępu do firmowej poczty e-mail przy użyciu profilów poczty e-mail w usłudze Microsoft Intune.For details, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.
Konfiguracja ogólna (iOS 8.0 i nowsze)General Configuration (iOS 8.0 and later) Skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń i funkcjonalnych urządzenia przenośnego.Configure mobile device security and functional settings.
Określenie aplikacji, które są zgodne lub niezgodne, a następnie składanie raportu, gdy są one używane.Specify apps that are compliant or noncompliant, and report when they are used.
Skonfigurowanie trybu kiosku, który umożliwia działanie tylko określonych funkcji, na przykład umożliwia uruchamianie tylko jednej aplikacji na urządzeniu lub wyłącza przyciski głośności.Configure kiosk mode that locks devices to allow only certain features to work, for example, allow the device to run only one app, or disable the volume buttons.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu iOS w usłudze Microsoft Intune.For details, see iOS policy settings in Microsoft Intune.
Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych (iOS 8.0 i nowsze)Mobile App Configuration Policy (iOS 8.0 and later) Zasady konfiguracji aplikacji mobilnych umożliwiają automatyczne określanie wartości ustawień, które mogą być wymagane, jeśli użytkownik uruchamia aplikację w systemie iOS.Use mobile app configuration policies to automatically supply settings that might be required when the user runs an iOS app.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie aplikacji systemu iOS przy użyciu zasad konfiguracji aplikacji mobilnych w usłudze Microsoft Intune.For details, see Configure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune.
Zasady profilu aprowizacji aplikacji mobilnych (iOS 8.0 i nowsze)Mobile provisioning Profile Policy (iOS 8.0 and later) Biznesowe aplikacje mobilne systemu Apple iOS są tworzone za pomocą dołączonego profilu aprowizacji, a ich kod jest podpisywany przy użyciu certyfikatu.Apple iOS line-of-business mobile apps are built with a provisioning profile that's included and code signed with a certificate. Gdy aplikacja jest uruchamiana na urządzeniu z systemem iOS, system iOS potwierdza integralność aplikacji systemu iOS i wymusza zasady zdefiniowane przez profil aprowizacji.When the app is run on an iOS device, iOS confirms the integrity of the iOS app and enforces policies that the provisioning profile defines.

Certyfikat podpisywania przedsiębiorstwa używany do podpisywania aplikacji jest zwykle ważny przez 3 lata.The enterprise signing certificate that you use to sign apps typically lasts for three years. Profil aprowizacji wygasa jednak po roku.However, the provisioning profile expires after one year. Ta zasada umożliwia aktywne wdrażanie nowych zasad profilu aprowizacji na urządzeniach, na których znajdują się aplikacje bliskie wygaśnięcia, ale certyfikat jest nadal ważny.Use this policy to proactively deploy a new provisioning profile policy to devices that have apps that are near expiry while the certificate is still valid.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Użyj zasad profilów aprowizacji aplikacji mobilnych systemu iOS, aby zapobiec wygaśnięciu aplikacji.For details, see Use iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring.
Profil certyfikatu PKCS #12 (PFX) (iOS 8.0 i nowsze)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (iOS 8.0 and later) Za pomocą tego profilu możesz utworzyć i wdrożyć ustawienia PFX dotyczące żądań certyfikatów urządzeń.Use this profile to create and deploy .PFX settings for device certificate requests.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil certyfikatu protokołu SCEP (iOS 8.0 i nowsze)SCEP Certificate Profile (iOS 8.0 and later) Konfigurowanie certyfikatu protokołu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), którego można użyć w połączeniu z zaufanym certyfikatem urządzenia przenośnego do uwierzytelniania urządzeń przenośnych. Umożliwia im to dostęp do zasobów sieciowych, takich jak zasoby konfigurowane za pomocą profili sieci Wi-Fi i VPN.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate that can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil zaufanego certyfikatu (iOS 8.0 i nowsze)Trusted Certificate Profile (iOS 8.0 and later) Konfigurowanie zaufanego certyfikatu urządzenia przenośnego, którego można użyć do uwierzytelniania urządzeń przenośnych. Umożliwia im to dostęp do zasobów sieciowych, takich jak zasoby konfigurowane za pomocą profili sieci Wi-Fi i VPN.Configure a trusted mobile device certificate that can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil sieci VPN (iOS 8.0 i nowsze)VPN Profile (iOS 8.0 and later) Konfigurowanie i wdrażanie ustawień, które zapewniają użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci firmowej z urządzenia przenośnego.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile devices. Wdrażając te ustawienia, można ułatwić użytkownikom końcowym nawiązywanie połączeń z siecią firmową.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Połączenia VPN w usłudze Microsoft Intune.md.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.md.
Profil sieci Wi-Fi (iOS 8.0 i nowsze)Wi-Fi Profile (iOS 8.0 and later) Konfigurowanie i wdrażanie ustawień sieci bezprzewodowej dla użytkowników w organizacji.Configure and deploy wireless network settings to users in your organization. Wdrażając te ustawienia, można ułatwić użytkownikom końcowym nawiązywanie połączeń z siecią bezprzewodową.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to the wireless network.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Połączenia Wi-Fi w usłudze Microsoft Intune.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.

Zasady konfiguracji systemu Mac OS XMac OS X configuration policies

Nazwa zasadPolicy name Cel używaniaUse when you want to
Konfiguracja niestandardowa (Mac OS X 10.9 i nowsze)Custom Configuration (Mac OS X 10.9 and later) Wdrażanie profilów konfiguracji, które zostały utworzone za pomocą narzędzia Apple Configurator, na komputerach Mac.Deploy configuration profiles to Mac computers that you created using Apple Configurator. Jest to przydatne w przypadku, gdy potrzebne ustawienie jest niedostępne w zasadach konfiguracji.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu Mac OS X w usłudze Microsoft Intune.For details, see Mac OS X policy settings in Microsoft Intune.
Konfiguracja ogólna (Mac OS X 10.9 i nowsze)General Configuration (Mac OS X 10.9 and later) Skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń i funkcjonalnych urządzenia przenośnego.Configure mobile device security and functional settings.
Określenie aplikacji, które są zgodne lub niezgodne, a następnie składanie raportu, gdy są one używane.Specify apps that are compliant or noncompliant, and report when they are used.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu Mac OS X w usłudze Microsoft Intune.For details, see Mac OS X policy settings in Microsoft Intune.
Profil certyfikatu protokołu SCEP (Mac OS X 10.9 i nowsze)SCEP Certificate Profile (Mac OS X 10.9 and later) Konfigurowanie certyfikatu protokołu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), którego można użyć w połączeniu z zaufanym certyfikatem urządzenia przenośnego do uwierzytelniania urządzeń przenośnych. Umożliwia im to dostęp do zasobów sieciowych, takich jak zasoby konfigurowane za pomocą profili sieci Wi-Fi i VPN.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate that can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil zaufanego certyfikatu (Mac OS X 10.9 i nowsze)Trusted Certificate Profile (Mac OS X 10.9 and later) Konfigurowanie zaufanego certyfikatu urządzenia przenośnego, którego można użyć do uwierzytelniania urządzeń przenośnych. Umożliwia im to dostęp do zasobów sieciowych, takich jak zasoby konfigurowane za pomocą profili sieci Wi-Fi i VPN.Configure a trusted mobile device certificate that can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil sieci VPN (Mac OS X 10.9 i nowsze)VPN Profile (Mac OS X 10.9 and later) Konfigurowanie i wdrażanie ustawień, które zapewniają użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci firmowej z urządzenia przenośnego.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile devices. Wdrażając te ustawienia, można ułatwić użytkownikom końcowym nawiązywanie połączeń z siecią firmową.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Połączenia VPN w usłudze Microsoft Intune.md.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.md.
Profil sieci Wi-Fi (Mac OS X 10.9 i nowsze)Wi-Fi Profile (Mac OS X 10.9 and later) Konfigurowanie i wdrażanie ustawień sieci bezprzewodowej dla użytkowników w organizacji.Configure and deploy wireless network settings to users in your organization. Wdrażając te ustawienia, można ułatwić użytkownikom końcowym nawiązywanie połączeń z siecią bezprzewodową.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to the wireless network.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Połączenia Wi-Fi w usłudze Microsoft Intune.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.

Zasady konfiguracji systemu WindowsWindows configuration policies

Dotyczy tylko systemu Windows Phone i zarejestrowanych urządzeń systemu Windows.Applies to Windows Phone and enrolled Windows devices only.

Nazwa zasadPolicy name Cel używaniaUse when you want to
Konfiguracja niestandardowa (Windows 10 Desktop oraz Mobile i nowsze)Custom Configuration (Windows 10 Desktop and Mobile and later) Wdrażanie ustawień OMA-URI, których można użyć do kontrolowania funkcji urządzenia.Deploy OMA-URI settings that can be used to control device features. Jest to przydatne w przypadku, gdy potrzebne ustawienie jest niedostępne w zasadach konfiguracji.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu Windows 10 w usłudze Microsoft Intune.For details, see Windows 10 policy settings in Microsoft Intune.
Konfiguracja niestandardowa (Windows Phone 8.1 i nowsze)Custom Configuration (Windows Phone 8.1 and later) Wdrażanie ustawień OMA-URI, których można użyć do kontrolowania funkcji urządzenia.Deploy OMA-URI settings that can be used to control device features. Jest to przydatne w przypadku, gdy potrzebne ustawienie jest niedostępne w zasadach konfiguracji.This is useful when the setting that you need is not available in a configuration policy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu Windows Phone 8.1 w usłudze Microsoft Intune.For details, see Windows Phone 8.1 settings in Microsoft Intune.
Zasady uaktualniania wersji (system Windows 10 Desktop lub nowszy)Edition Upgrade Policy (Windows 10 Desktop and later)

Zasady uaktualniania wersji (system Windows 10 Holographic lub nowszy)Edition Upgrade Policy (Windows 10 Holographic and later)

Zasady uaktualniania wersji (system Windows 10 Mobile lub nowszy)Edition Upgrade Policy (Windows 10 Mobile and later)
Konfigurowanie i wdrażanie zasad zawierających informacje o licencji lub kluczu produktu używane do aktualizowania urządzeń z systemem Windows 10 do nowszej wersji.Configure and deploy policies that contain license or product key information that is used to update Windows 10 devices to a newer version.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad uaktualniania wersji w usłudze Microsoft Intune.For details, see Edition upgrade policy settings in Microsoft Intune.
Profil poczty e-mail (system Windows Phone 8.1 lub nowszy)Email Profile (Windows Phone 8.1 and later)

Profil poczty e-mail (Windows 10 Desktop oraz Mobile i nowsze)Email Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later)
Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie ustawień poczty e-mail programu Exchange ActiveSync na zarządzanych urządzeniach.Create, deploy, and monitor Exchange ActiveSync email settings on managed devices. Umożliwia to użytkownikom dostęp do firmowej poczty e-mail na urządzeniach osobistych, przy czym nie muszą oni przeprowadzać żadnej konfiguracji.This lets users access corporate email on their personal devices without any required setup on their part.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dostępu do firmowej poczty e-mail przy użyciu profilów poczty e-mail w usłudze Microsoft Intune.For details, see Configure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune.
Konfiguracja ogólna (Windows 10 Desktop oraz Mobile i nowsze)General Configuration (Windows 10 Desktop and Mobile and later) Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń i funkcjonalnych zarejestrowanych urządzeń przenośnych z systemem Windows 10 Desktop i Mobile.Configure mobile device security and functional settings for enrolled Windows 10 desktop and Mobile devices.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu Windows 10 w usłudze Microsoft Intune.For details, see Windows 10 policy settings in Microsoft Intune.
Konfiguracja ogólna (Windows 10 Team i nowsze)General Configuration (Windows 10 Team and later) Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń i funkcjonalnych zarejestrowanych urządzeń z systemem Windows 10 Team (na przykład urządzenia Surface Hub).Configure device security and functional settings for enrolled Windows 10 Team devices (for example, a Surface Hub device).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad konfiguracji systemu Windows Team w usłudze Microsoft Intune.For details, see Windows Team configuration policy settings in Microsoft Intune.
Konfiguracja ogólna (Windows 8.1 i nowsze)General Configuration (Windows 8.1 and later) Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń i funkcjonalnych zarejestrowanego urządzenia przenośnego z systemem Windows.Configure mobile device security and functional settings for enrolled Windows devices.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu Windows w usłudze Microsoft Intune.For details, see Windows policy settings in Microsoft Intune.
Konfiguracja ogólna (Windows Phone 8.1 i nowsze)General Configuration (Windows Phone 8.1 and later) Skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń i funkcjonalnych urządzenia przenośnego.Configure mobile device security and functional settings.
Określenie aplikacji, których użytkownicy mogą lub nie mogą używać, i blokowanie instalacji lub użycia niezgodnych aplikacji.Specify apps that users can or cannot use, and block noncompliant apps from being installed or used.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad systemu Windows Phone 8.1 w usłudze Microsoft Intune.For details, see Windows Phone 8.1 settings in Microsoft Intune.
Profil certyfikatu PKCS #12 (PFX) (Windows 10 Desktop oraz Mobile i nowsze)PKCS #12 (.PFX) Certificate Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later) Za pomocą tego profilu możesz utworzyć i wdrożyć ustawienia PFX dotyczące żądań certyfikatów urządzeń.Use this profile to create and deploy .PFX settings for device certificate requests.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil certyfikatu protokołu SCEP (systemy Windows 8.1 i nowsze)SCEP Certificate Profile (Windows 8.1 and later)

Profil certyfikatu protokołu SCEP (systemy Windows Phone 8.1 i nowsze)SCEP Certificate Profile (Windows Phone 8.1 and later)
Konfigurowanie certyfikatu protokołu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), którego można użyć w połączeniu z zaufanym certyfikatem urządzenia przenośnego do uwierzytelniania urządzeń przenośnych. Umożliwia im to dostęp do zasobów sieciowych, takich jak zasoby konfigurowane za pomocą profili sieci Wi-Fi i VPN.Configure a Simple Certificate Enrollment Protocol certificate that can be used with a trusted mobile device certificate to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil certyfikatu protokołu SCEP (systemy Windows 8.1 i nowsze)Trusted Certificate Profile (Windows 8.1 and later)

Profil zaufanego certyfikatu (systemy Windows Phone 8.1 i nowsze)Trusted Certificate Profile (Windows Phone 8.1 and later)
Konfigurowanie zaufanego certyfikatu urządzenia przenośnego, którego można użyć do uwierzytelniania urządzeń przenośnych. Umożliwia im to dostęp do zasobów sieciowych, takich jak zasoby konfigurowane za pomocą profili sieci Wi-Fi i VPN.Configure a trusted mobile device certificate which can be used to authenticate mobile devices to allow them to access network resources such as those configured by Wi-Fi and VPN profiles.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczny dostęp do zasobów przy użyciu profilów certyfikatów w usłudze Microsoft Intune.For details, see Secure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune.
Profil sieci VPN (Windows 10 Desktop oraz Mobile i nowsze)VPN Profile (Windows 10 Desktop and Mobile and later)

Profil sieci VPN (systemy Windows 8.1 i nowsze)VPN Profile (Windows 8.1 and later)

Profil sieci VPN (systemy Windows Phone 8.1 i nowsze)VPN Profile (Windows Phone 8.1 and later)
Konfigurowanie i wdrażanie ustawień, które zapewniają użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci firmowej z urządzenia przenośnego.Configure and deploy settings that give users secure access to your company network from their mobile devices. Wdrażając te ustawienia, można ułatwić użytkownikom końcowym nawiązywanie połączeń z siecią firmową.By deploying these settings, you simplify connections for end-users to their work.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Połączenia VPN w usłudze Microsoft Intune.For details, see VPN connections in Microsoft Intune.
Importowanie konfiguracji sieci Wi-FiWi-Fi Import Importowanie i wdrażanie konfiguracji sieci Wi-Fi systemu Windows, które zostały wcześniej wyeksportowane do pliku.Import and deploy Windows Wi-Fi configurations that you have previously exported to a file.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Połączenia Wi-Fi w usłudze Microsoft Intune.For details, see Wi-Fi connections in Microsoft Intune.
Rozwiązanie Windows Information ProtectionWindows Information Protection
(wcześniej znane jako rozwiązanie do ochrony danych przedsiębiorstwa)(formerly known as enterprise data protection)
Wraz z coraz większą liczbą urządzeń należących do pracowników w przedsiębiorstwie zwiększa się również ryzyko przypadkowych przecieków danych za pośrednictwem aplikacji i usług, które są poza kontrolą przedsiębiorstwa, takich jak poczta e-mail, media społecznościowe i chmura publiczna.With the increase of employee-owned devices in the enterprise, there’s also an increasing risk of accidental data leaks through apps and services, like email, social media, and the public cloud, which are outside of the enterprise’s control. Ma to na przykład miejsce, gdy pracownik wysyła najnowsze obrazy inżynieryjne z osobistego konta e-mail, kopiuje i wkleja informacje o produkcie do tweeta lub zapisuje raport sprzedaży w toku do magazynu w chmurze publicznej.For example, an employee sends the latest engineering pictures from a personal email account, copies and pastes product info into a tweet, or saves an in-progress sales report to public cloud storage.

Rozwiązanie Windows Information Protection ułatwia ochronę przed takimi potencjalnymi wyciekami danych bez zakłócania w żaden sposób sposobu pracy pracownika.Windows Information Protection helps to protect against this potential data leakage without otherwise interfering with the employee experience. Pomaga również chronić aplikacje i dane przedsiębiorstwa przed przypadkowymi przeciekami danych z urządzeń należących do przedsiębiorstwa oraz urządzeń osobistych, które pracownik zabiera ze sobą do pracy — wszystko to bez konieczności wprowadzania zmian w środowisku lub innych aplikacjach.It also helps to protect enterprise apps and data against accidental data leaks on enterprise-owned devices and personal devices that employees bring to work without requiring changes to your environment or other apps.

Te zasady usługi Intune służą do zarządzania listą aplikacji chronionych przez rozwiązanie Windows Information Protection, lokalizacjami sieciowymi przedsiębiorstwa, poziomem ochrony i ustawieniami szyfrowania.This Intune policy manages the list of apps protected by Windows Information Protection, enterprise network locations, protection level, and encryption settings.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Protect your enterprise data using Windows Information Protection (Chroń dane przedsiębiorstwa przy użyciu rozwiązania Windows Information Protection).For more information, see Protect your enterprise data using Windows Information Protection.

Zasady dotyczące oprogramowaniaSoftware policies

Nazwa zasadPolicy name Cel używaniaUse when you want to
Zasady programu Managed Browser (systemy Android 4 i nowsze)Managed Browser Policy (Android 4 and later)

Zasady programu Managed Browser (systemy iOS 8.0 i nowsze)Managed Browser Policy (iOS 8.0 and later)
Określenie witryn sieci Web, do których użytkownicy mogą mieć dostęp lub do których nie mogą mieć dostępu, gdy używają aplikacji Managed Browser.Specify the websites that users can and cannot access when they are using the managed browser app.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie dostępem do Internetu za pomocą zasad programu Managed Browser w usłudze Microsoft Intune.For details, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
Zarządzanie aplikacjami mobilnymi (Android 4 i nowsze)Mobile Application Management (Android 4 and later)

Zasady zarządzania aplikacjami mobilnymi (systemy iOS 8.0 i nowsze)Mobile Application Management Policy (iOS 8.0 and later)
Modyfikowanie funkcji wdrażanych aplikacji w taki sposób, aby nie naruszały firmowych zasad dotyczących zgodności i zabezpieczeń.Modify the functionality of apps that you deploy to help bring them into line with your company compliance and security policies. Na przykład w aplikacji można ograniczyć wykonywanie operacji wycinania, kopiowania i wklejania lub skonfigurować aplikację tak, aby wszystkie linki sieci Web były otwierane w programie Managed Browser.For example, you can restrict cut, copy, and paste operations within a restricted app, or configure an app to open all web links inside the managed browser.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie i wdrażanie zasad zarządzania aplikacjami mobilnymi w konsoli usługi Microsoft IntuneFor details, see Configure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console

Typowe ustawienia urządzeń przenośnychCommon Mobile Device Settings

Nazwa zasadPolicy name Cel używaniaUse when you want to
Zasady programu Exchange ActiveSyncExchange ActiveSync Policy Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń i funkcjonalnych urządzenia przenośnego zarządzanego przez program Exchange ActiveSync.Configure mobile device security and functional settings for devices that are managed by Exchange ActiveSync.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad programu Exchange ActiveSync w usłudze Microsoft Intune.For details, see Exchange ActiveSync policy settings in Microsoft Intune.
Zasady zabezpieczeń urządzeń przenośnychMobile Device Security Policy
 • Konfigurowanie ustawień urządzeń przenośnych (wszystkie platformy), w tym:Configures settings for mobile devices (all platforms) including:

  • ZabezpieczeniaSecurity
  • SzyfrowanieEncryption
  • SystemSystem
  • Poczta e-mailEmail
  • AplikacjeApplications

Important

Usługa Microsoft Intune obejmuje teraz oddzielne zasady konfiguracji dotyczące każdej platformy urządzeń, a zasady te zawierają najbardziej aktualne ustawienia, których można użyć.Microsoft Intune now features separate configuration policies for each device platform, and these policies contain the most up-to-date settings that you can use. Można nadal używać zasad zabezpieczeń urządzenia przenośnego i wszystkie istniejące wdrożenia będą nadal działać, ale należy zaplanować jak najszybszą migrację do nowych zasad konfiguracji.You can continue to use the mobile device security policy and any existing deployments will still work, but you should plan to migrate to the new configuration policies as soon as possible.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia zasad zabezpieczeń urządzeń przenośnych w usłudze Microsoft Intune.For details, see Mobile device security policy settings in Microsoft Intune.

Zasady dla komputerów z systemem Windows zarządzanych przez klienta oprogramowania usługi IntunePolicies for Windows PCs managed by the Intune software client

Nazwa zasadPolicy name Cel używaniaUse when you want to
Ustawienia agenta usługi Microsoft IntuneMicrosoft Intune Agent Settings Konfigurowanie klienta komputerowego usługi Intune na komputerach, w tym ustawień następujących funkcji:Configure the Intune PC client on computers, including settings for:

- Program Endpoint Protection- Endpoint Protection
- Aktualizacje oprogramowania- Software updates
- Harmonogram sprawdzania zasad- Policy check schedule

Ten typ zasad można wdrożyć tylko w grupach urządzeń.This type of policy can be deployed only to groups of devices.

Klienci usługi Intune pobierają nowe i zaktualizowane zasady zgodnie z ustawieniem Częstotliwość wykrywania aktualizacji i aplikacji (domyślnie co osiem godzin).Intune clients download new and updated policy according to the Update and application detection frequency setting, which defaults to eight hours. Możesz jednak wymusić odświeżenie zasad na komputerach w dowolnym momencie.However, you can force a refresh of policy on computers at any time.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapewnianie aktualności oprogramowania na komputerach z systemem Windows za pomocą aktualizacji w usłudze Microsoft Intune.For details, see Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune.
Ustawienia programu Microsoft Intune CenterMicrosoft Intune Center Settings Konfigurowanie szczegółów wyświetlanych w programie Microsoft Intune Center na zarządzanych komputerach.Configure details that appear in the Microsoft Intune Center on managed computers.

Ten typ zasad można wdrożyć tylko w grupach urządzeń.This type of policy can be deployed only to groups of devices.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typowe zadania związane z zarządzaniem komputerem z systemem Windows za pomocą klienta komputerowego usługi Microsoft Intune.For details, see Common Windows PC management tasks with the Microsoft Intune computer client.
Ustawienia Zapory systemu WindowsWindows Firewall Settings Konfigurowanie ustawień Zapory systemu Windows i wyjątków dla typowej komunikacji sieciowej na komputerach, w tym następujących funkcjonalności:Configures Windows Firewall settings and exceptions for common network communications on computers, including:

- Usługa BranchCache- BranchCache
- Pomoc zdalna- Remote assistance
- Udostępnianie multimediów- Media sharing

Ten typ zasad można wdrożyć tylko w grupach urządzeń.This type of policy can be deployed only to groups of devices.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zabezpieczanie komputerów z systemem Windows przy użyciu programu Endpoint Protection dla usługi Microsoft Intune.For details, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

Zobacz teżSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies