Zarządzanie urządzeniami przenośnymi za pomocą programu Exchange ActiveSync i usługi Microsoft IntuneExchange ActiveSync mobile device management with Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Aby usługa Microsoft Intune mogła bezpośrednio zarządzać urządzeniami przenośnymi, urządzenia muszą być zarejestrowane w usłudze Intune.For Microsoft Intune to directly manage mobile devices, devices must be enrolled in Intune. Administratorzy mogą również włączyć bardziej ograniczone rozwiązanie do zarządzania, umożliwiające zarządzanie urządzeniami za pomocą programu Exchange ActiveSync (EAS) przy użyciu programu Exchange Connector.As an alternative, admins can enable a more limited management solution that uses Exchange ActiveSync (EAS) management with an Exchange connector. Urządzenia mogą być zarządzane za pomocą lokalnych serwerów programu Exchange lub usługi Exchange Online w ramach usługi Office 365.Devices can be managed with either on-premises Exchange servers or Exchange Online using Office 365. Usługa Intune obsługuje tylko jedno połączenie programu Exchange Connector dowolnego typu na subskrypcję.Intune supports only one Exchange connector connection of any type per subscription.

Reguły dostępu do programu Exchange dla urządzeń przenośnychExchange access rules for mobile devices

Program Exchange wymaga zestawu reguł, które definiują, co się dzieje, gdy urządzenia przenośne podejmują próby połączenia z programem EAS.Exchange needs a set of rules that defines what happens when mobile devices attempt to connect to EAS. Te reguły są zarządzane w konsoli administracyjnej usługi Intune.These rules are managed in the Intune administration console.

Reguły dostępu do programu Exchange dla urządzeń przenośnychExchange access rules for mobile devices

Instalowanie programu Exchange ConnectorInstall the Exchange connector

Program Exchange Connector umożliwia zarządzanie wdrożeniem programu Exchange w konsoli usługi Intune.The Exchange connector lets you manage your Exchange deployment in the Intune console. Należy najpierw zainstalować i skonfigurować odpowiedni program Exchange z usługą Intune.You must first install and set up the appropriate Intune-to-Exchange connector. Wybierz odpowiednią opcję na podstawie tego, czy serwer Exchange działa lokalnie, czy jest hostowany jako usługa w chmurze:Choose the appropriate option based on whether your Exchange server is on-premises or hosted as a service in the cloud:

Zastosowanie zasad dla urządzeń przenośnych zarządzanych przez program ExchangeApply policy for Exchange-managed mobile devices

Za pomocą konsoli usługi Intune można zarządzać ustawieniami zasad programu EAS i ograniczyć dostęp do zasobów firmy.The Intune console can be used to manage EAS policy settings and to restrict access to company resources. Listę ustawień zasad programu Exchange ActiveSync i funkcji obsługiwanych przez konkretne urządzenia przenośne zawiera tabela porównawcza klientów programu Exchange ActiveSync.For a list of Exchange ActiveSync policy settings and features that specific mobile devices support, see Exchange ActiveSync Client Comparison Table.

Note

Po połączeniu usługi Intune ze środowiskiem programu Microsoft Exchange zasady programu EAS dotyczące wszystkich użytkowników zarządzanych za pomocą usługi Intune zostaną ustawione na bieżące zasady domyślne na serwerze Microsoft Exchange, chyba że w ramach usługi Intune są zdefiniowane bardziej szczegółowe zasady.After connecting Intune to a Microsoft Exchange environment, the EAS policy for all users managed through Intune will be reset to the current default policy on the Microsoft Exchange server, unless a more specific policy is defined within Intune.

Czyszczenie danych firmy z urządzeń przenośnychWipe company data from mobile devices

Na koniec można wyczyścić dane firmowe z urządzeń przenośnych zarządzanych przez program EAS, jeśli te urządzenia nie są już używane lub w przypadku utraty albo kradzieży urządzenia.Finally, you can wipe company data from EAS-managed mobile devices when they are no longer in use, or if devices are lost or stolen.