Ustawienia zasad zabezpieczeń urządzeń przenośnych w usłudze Microsoft IntuneMobile device security policy settings in Microsoft Intune

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Ważne

Usługa Microsoft Intune obsługuje teraz oddzielne zasady konfiguracji dla każdej platformy urządzeń.Microsoft Intune now features separate configuration policies for each device platform. Te zasady zawierają najbardziej aktualne ustawienia, których można użyć.These policies contain the most up-to-date settings that you can use. Zasady zabezpieczeń urządzenia przenośnego można stosować w dalszym ciągu, a wszystkie istniejące wdrożenia będą nadal działać.You can continue to use the mobile device security policy, and any existing deployments will still work. Należy jednak możliwie jak najszybciej zaplanować migrację do nowych zasad konfiguracji, ponieważ zasady zabezpieczeń urządzenia przenośnego zostaną w przyszłości usunięte.However, you should plan to migrate to the new configuration policies as soon as possible because the mobile device security policy will be removed in the future.

Zasady zabezpieczeń urządzenia przenośnego usługi Intune umożliwiają skonfigurowanie wielu ustawień, które można wdrożyć na urządzeniach zarządzanych w ramach organizacji.You can use Intune mobile device security policies to configure a wide range of settings that you can deploy to managed devices in your organization. Za pomocą tych ustawień możesz kontrolować funkcjonalność i zabezpieczenia urządzeń.These settings are used to control the functionality and security of your devices.

Możesz tworzyć i wdrażać zasady zabezpieczeń urządzeń przenośnych dla następujących typów urządzeń:You can create and deploy mobile device security policies for the following device types:

  • Windows RT 8.1 i zarejestrowane urządzenia z systemem Windows 8.1Windows RT 8.1 and enrolled Windows 8.1 devices

  • Windows RTWindows RT

  • Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1

  • iOSiOS

  • Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard

Uwaga

Niektóre ustawienia nie mają zastosowania do niektórych urządzeń.Some settings are not applicable to some devices. Poniższe tabele zawierają pełną listę ustawień, które można skonfigurować.See the tables below for a full list of settings that you can configure. Od października 2016 roku z usługi Microsoft Intune zostanie wycofana pomoc techniczna dla aplikacji Portal firmy systemu Windows 8.From October 2016, Microsoft Intune will deprecate support for Windows 8 Company Portal apps. Z usługi Microsoft Intune zostanie również wycofana pomoc techniczna dla platform Windows Phone 8 i WinRT.Microsoft Intune will also deprecate support for the Windows Phone 8 and WinRT platforms. W rezultacie nie będzie można rejestrować ani aktualizować żadnych urządzeń z systemem Windows Phone 8 lub WinRT.As a consequence, you will not be able to enroll or update any Windows Phone 8 or WinRT devices. Możesz jednak nadal zarządzać urządzeniami z systemami Windows Phone 8, WinRT i Windows 8, które są już zarejestrowane.You can continue to manage Windows Phone 8, WinRT and Windows 8 devices that are already enrolled. Zaktualizuj urządzenia z systemami Windows 8 i Windows Phone 8 do systemów Windows 8.1 i Windows Phone 8.1 oraz skorzystaj z odpowiedniej aplikacji Portal firmy dla systemu Windows 8.1 lub Windows Phone 8.1, aby kontynuować bez zakłóceń dystrybucję aplikacji na tych urządzeniach.Update Windows Phone 8 and Windows 8 devices to Windows 8.1 and Windows Phone 8.1, and use the corresponding Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 Company Portal apps to continue distributing apps to these devices without disruptions.

Ustawienia zabezpieczeńSecurity settings

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Wymagaj hasła do odblokowania urządzeń przenośnychRequire a password to unlock mobile devices NieNo NieNo TakYes TakYes TakYes
Wymagany typ hasłaRequired password type

To ustawienie określa typ hasła, które będzie wymagane, na przykład alfanumeryczne lub wyłącznie liczbowe.This setting specifies the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
TakYes TakYes TakYes TakYes NieNo
Wymagany typ hasła — Minimalna liczba zestawów znakówRequired password type – Minimum number of character sets

Istnieją cztery zestawy znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry oraz symbole.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. To ustawienie określa, z ilu różnych zestawów znaków muszą pochodzić znaki zawarte w haśle.This setting specifies how many different character sets must be included in the password. Jednak w przypadku urządzeń z systemem iOS ustawienie określa liczbę znaków symbolicznych, które muszą być zawarte w haśle.However, for iOS devices, this specifies the number of symbol characters that must be included in the password.
TakYes TakYes TakYes TakYes NieNo
Minimalna długość hasłaMinimum password length TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Zezwalaj na proste hasłaAllow simple passwords

Proste hasła zawierają ciągi „0000” i „1234”.Simple passwords include ‘0000’ and ‘1234’.
NieNo NieNo TakYes TakYes NieNo
Liczba dopuszczalnych nieudanych logowań przed wyczyszczeniem danych z urządzeniaNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Liczba minut braku aktywności przed wyłączeniem ekranu1Minutes of inactivity before screen turns off1 TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Dni do wygaśnięcia hasłaPassword expiration (days) TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Pamiętaj historię hasełRemember password history TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Pamiętaj historię hasełZapobiegaj ponownemu używaniu poprzednich hasełRemember password historyPrevent reuse of previous passwords TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Jakość hasłaPassword quality NieNo NieNo NieNo NieNo TakYes
Zezwalaj na hasło obrazkowe i numer PINAllow picture password and PIN TakYes TakYes NieNo NieNo NieNo
Czas braku aktywności (w minutach), zanim będzie wymagane podanie hasłaMinutes of inactivity before password is required NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na odblokowanie na podstawie linii papilarnychAllow fingerprint unlock NieNo NieNo NieNo iOS 7 i nowszeiOS 7 and later NieNo

1 W przypadku urządzeń z systemem iOS skonfigurowane ustawienia Liczba minut braku aktywności przed wyłączeniem ekranu i Czas braku aktywności (w minutach), zanim będzie wymagane podanie hasła są stosowane jedno po drugim.1For iOS devices, when you configure the settings Minutes of inactivity before screen turns off and Minutes of inactivity before password is required, they are applied in sequence. Na przykład, jeśli wartość obu ustawień zostanie ustawiona na 5 minut, ekranie wyłączy się automatycznie po 5 minut, a urządzenie zostanie zablokowane po kolejnych 5 minutach.For example, if you set the value for both settings to 5 minutes, the screen will turn off automatically after 5 minutes, and the device will be locked after an additional 5 minutes. Jednak jeśli użytkownik wyłączy ekranie ręcznie, drugie ustawienie zostanie zastosowane natychmiast.However, if the user turns off the screen manually, the second setting is immediately applied. W tym samym przykładzie, jeśli użytkownik wyłączy ekran, po 5 minutach urządzenie zostanie zablokowane.In the same example, after the user turns off the screen, the device will lock 5 minutes later.

Po wdrożeniu zasad długości hasła na urządzeniach z systemem Windows RT użytkownicy będą zmuszeni do zresetowania swojego hasła nawet wtedy, gdy ich bieżące hasło spełnia wymagania zasad.When you deploy a password length policy to devices that run Windows RT, users will be forced to reset their password—even if their current password complies with the policy requirements.

Ustawienia szyfrowaniaEncryption settings

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Wymagaj szyfrowania na urządzeniu przenośnym1Require encryption on mobile device1

Dla urządzeń z systemem Windows Phone 8 trzeba ustawić wartość Tak.For Windows Phone 8 devices, you must set this to Yes.

Aby włączyć szyfrowanie na urządzeniach z systemem iOS, włącz ustawienie Wymagaj hasła do odblokowania urządzeń przenośnych.To enable encryption on iOS devices, enable the setting Require a password to unlock mobile devices.
TakYes NieNo TakYes NieNo TakYes
Wymagaj szyfrowania na kartach pamięciRequire encryption on storage cards

To ustawienie dotyczy urządzeń, które są także zarządzane przez program Exchange ActiveSync.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
n/dn/a n/dn/a n/dn/a
Aplikacje i skojarzone dane są automatycznie szyfrowane.Apps and associated data are automatically encrypted.
n/dn/a TakYes

1 Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń z systemem Windows 8.1:1Here is additional information for devices that run Windows 8.1:

  • Aby wymusić szyfrowanie na urządzeniach z systemem Windows 8.1, trzeba zainstalować na wszystkich urządzeniach aktualizację klienta MDM dla systemu Windows z grudnia 2014 r. To enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • W przypadku włączenia tego ustawienia dla urządzeń z systemem Windows 8.1 wszyscy użytkownicy urządzeń muszą mieć konto Microsoft.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • Aby szyfrowanie działało, urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące certyfikacji sprzętu InstantGo firmy Microsoft.For encryption to work, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • W przypadku wymuszania szyfrowania na urządzeniu klucz odzyskiwania jest dostępny tylko za pośrednictwem konta Microsoft użytkownika, do którego można uzyskać dostęp z konta usługi OneDrive.When you enforce encryption on a device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from their OneDrive account. Nie można odzyskać tego klucza w imieniu użytkownika.You cannot recover this key on behalf of a user.

Ustawienia złośliwego oprogramowaniaMalware settings

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Wymagaj zapory sieciowejRequire network firewall TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Włącz filtr SmartScreenEnable SmartScreen TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo

Ustawienia systemoweSystem settings

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Wymagaj aktualizacji automatycznychRequire automatic updates TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Wymagaj aktualizacji automatycznych — minimalna klasyfikacja aktualizacji do instalacji automatycznejRequire automatic updates – Minimum classification of updates to install automatically

Wybierz klasyfikację aktualizacji, które zostaną zainstalowane automatycznie:Choose the classification of updates that will be installed automatically:

- Ważne.- Important. Instaluje wszystkie aktualizacje sklasyfikowane jako ważne.Installs all updates that are classified as important.

- Zalecane.- Recommended. Instaluje wszystkie aktualizacje sklasyfikowane jako ważne lub zalecane.Installs all updates that are classified as important or recommended.
TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Zezwalaj na przechwytywanie ekranuAllow screen capture NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na dostęp do centrum kontroli na ekranie blokadyAllow control center in lock screen NieNo NieNo NieNo iOS 7 i nowszeiOS 7 and later NieNo
Zezwalaj na dostęp do widoku powiadomień na ekranie blokadyAllow notification view in lock screen NieNo NieNo NieNo iOS 7 i nowszeiOS 7 and later NieNo
Zezwalaj na dostęp do widoku Dziś na ekranie blokadyAllow today view in lock screen NieNo NieNo NieNo iOS 7 i nowszeiOS 7 and later NieNo
Kontrola konta użytkownikaUser Account Control TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Zezwalaj na przesyłanie danych diagnostycznychAllow diagnostic data submission TakYes NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na niezaufane certyfikaty TLSAllow untrusted TLS certificates NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na oprogramowanie osobistego portfela w trybie blokadyAllow personal wallet software while locked NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na resetowanie do ustawień fabrycznychAllow factory reset NieNo NieNo NieNo NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Ustawienia chmury — dokumenty i daneCloud settings – documents and data

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Zezwalaj na wykonywanie kopii zapasowych w usłudze iCloudAllow backup to iCloud NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na synchronizację dokumentów w usłudze iCloudAllow document sync to iCloud NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na synchronizację strumienia zdjęć w usłudze iCloudAllow Photo Stream sync to iCloud NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Wymagaj szyfrowanej kopii zapasowejRequire encrypted backup NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Adres URL folderów roboczychWork Folders URL

To ustawienie określa adres URL folderu roboczego, aby umożliwić synchronizację dokumentów między urządzeniami.This setting sets the URL of the work folder to allow documents to be synchronized across devices.
TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Zezwalaj na kopie zapasowe w usłudze GoogleAllow Google backup NieNo NieNo NieNo NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Ustawienia chmury — konta i synchronizacjaCloud settings – accounts and synchronization

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Zezwalaj na konto MicrosoftAllow Microsoft account NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo NieNo
Zezwalaj na automatyczną synchronizację konta GoogleAllow Google account auto sync NieNo NieNo NieNo NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Ustawienia poczty e-mailEmail settings

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Zezwalaj użytkownikom na pobieranie załączników wiadomości e-mail1Allow users to download email attachments1 n/dn/a n/dn/a n/dn/a n/dn/a n/dn/a
Okres synchronizacji wiadomości e-mailEmail synchronization period

To ustawienie dotyczy urządzeń, które są także zarządzane przez program Exchange ActiveSync.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
n/dn/a n/dn/a n/dn/a n/dn/a n/dn/a
Pozwalaj urządzeniom przenośnym, które nie obsługują w pełni tych ustawień, na synchronizowanie z programem Exchange (Exchange ActiveSync)Allow mobile devices that don’t fully support these settings to synchronize with Exchange (Exchange ActiveSync)

To ustawienie dotyczy urządzeń, które są także zarządzane przez program Exchange ActiveSync.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
n/dn/a n/dn/a n/dn/a n/dn/a n/dn/a
Ustaw konto Microsoft jako opcjonalne w aplikacji Windows MailMake Microsoft account optional in Windows Mail application TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Zezwalaj na niestandardowe konta e-mailAllow custom email accounts NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo NieNo

Ustawienia aplikacji — przeglądarkaApplication settings - browser

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Zezwalaj na używanie przeglądarki sieci WebAllow web browser NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na automatyczne uzupełnianieAllow autofill TakYes NieNo NieNo TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na blokowanie wyskakujących okienekAllow pop-up blocker TakYes NieNo NieNo TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na pliki cookieAllow cookies NieNo NieNo NieNo TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na używanie dodatkówAllow plug-ins TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Zezwalaj na wykonywanie aktywnych skryptówAllow active scripting TakYes NieNo NieNo TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na ostrzeganie o oszustwachAllow fraud warning TakYes NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na przejście do witryny intranetowej po wpisaniu jednego słowaAllow intranet site for single word entry

(To ustawienie umożliwia użycie pojedynczego słowa do przekierowania programu Internet Explorer do witryny sieci Web — na przykład „Bing”).(This setting allows the use of a single word to direct Internet Explorer to a website—for example, ‘Bing’.)
TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Zezwalaj na automatyczne wykrywanie sieci intranetAllow automatic detection of intranet network TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Poziom zabezpieczeń InternetuSecurity level for Internet TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Poziom zabezpieczeń intranetuSecurity level for intranet TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Poziom zabezpieczeń zaufanych witrynSecurity level for trusted sites TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Poziom zabezpieczeń witryn z ograniczeniamiSecurity level for restricted sites TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Wysyłaj nagłówek Nie śledźSend Do Not Track header TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Zezwalaj na dostęp do menu trybu przedsiębiorstwaAllow Enterprise Mode menu access TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo
Lokalizacja listy witryn trybu przedsiębiorstwaEnterprise Mode site list location TakYes NieNo NieNo NieNo NieNo

Ustawienia aplikacji — aplikacjeApplication settings - apps

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Zezwalaj na korzystanie ze sklepu z aplikacjamiAllow application store NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Wymagaj hasła w celu dostępu do sklepu z aplikacjamiRequire a password to access application store NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na zakupy w aplikacjiAllow in-app purchases NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na zarządzane dokumenty w innych niezarządzanych aplikacjachAllow managed documents in other unmanaged apps NieNo NieNo NieNo iOS 7 i nowszeiOS 7 and later NieNo
Zezwalaj na niezarządzane dokumenty w innych zarządzanych aplikacjachAllow unmanaged documents in other managed apps NieNo NieNo NieNo iOS 7 i nowszeiOS 7 and later NieNo
Zezwalaj na wideokonferencjeAllow video conferencing NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na dostęp do treści dla dorosłych w sklepie z multimediamiAllow adult content in media store NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na instalację aplikacjiAllow app installation NieNo NieNo NieNo iOS 6 i nowszeiOS 6 and later NieNo

Ustawienia aplikacji — gryApplication settings - gaming

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Zezwalaj na dodawanie znajomych w aplikacji Game CenterAllow Game Center friends NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na gry dla wielu graczyAllow multiplayer gaming NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo

Ustawienia możliwości urządzenia — sprzętDevice capabilities settings - hardware

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Zezwalaj na używanie aparatuAllow camera NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only TakYes TakYes
Zezwalaj na używanie magazynu wymiennegoAllow removable storage NieNo NieNo TakYes NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na połączenia Wi-FiAllow Wi-Fi NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na tethering Wi-FiAllow Wi-Fi tethering NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na automatyczne łączenie z bezpłatnymi punktami hotspot Wi-FiAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo NieNo
Zezwalaj na raportowanie informacji o punktach hotspot Wi-FiAllow Wi-Fi hotspot reporting

To ustawienie umożliwia wysyłanie informacji dotyczących połączeń Wi-Fi, aby ułatwić odnajdywanie połączeń w pobliżu.This setting sends information about Wi-Fi connections to help discover nearby connections.
NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo NieNo
Zezwalaj na używanie funkcji geolokalizacjiAllow geolocation

To ustawienie umożliwia urządzeniu korzystanie z informacji o lokalizacji.This setting allows the device to utilize location information.
NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na komunikację NFCAllow NFC

To ustawienie umożliwia wykonywanie operacji korzystających z komunikacji NFC.This setting allows operations that use near-field communication.
NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na połączenia BluetoothAllow Bluetooth NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na wyłączenie urządzeniaAllow power off
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, ustawienie Liczba dopuszczalnych nieudanych logowań przed wyczyszczeniem danych z urządzenia na urządzeniach z systemem Samsung KNOX Standard nie działa.If this setting is disabled, the setting Number of repeated sign in failures to allow before the device is wiped for Samsung KNOX Standard devices does not function.
NieNo NieNo NieNo NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Ustawienia możliwości urządzenia — połączenie komórkoweDevice capabilities settings - cellular

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Zezwalaj na roaming połączeń głosowychAllow voice roaming NieNo NieNo NieNo TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na roaming danychAllow data roaming TakYes NieNo NieNo TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na automatyczną synchronizację podczas roaminguAllow automatic synchronization while roaming NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na obsługę wiadomości SMS/MMSAllow SMS/MMS messaging NieNo NieNo NieNo NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Ustawienia możliwości urządzenia — funkcjeDevice capabilities settings - features

Nazwa ustawieniaSetting name Windows 8.1 i Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 i Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Systemy Android i Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Zezwalaj na asystenta głosowegoAllow voice assistant NieNo NieNo NieNo TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na asystenta głosowego, gdy urządzenie jest zablokowaneAllow voice assistant while device is locked NieNo NieNo NieNo TakYes NieNo
Zezwalaj na wybieranie głosoweAllow voice dialing NieNo NieNo NieNo TakYes Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na kopiowanie i wklejanieAllow copy and paste NieNo NieNo Tylko Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na współużytkowanie schowka przez aplikacjeAllow clipboard share between applications NieNo NieNo NieNo NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Zezwalaj na działanie serwisu YouTubeAllow YouTube NieNo NieNo NieNo NieNo Tak (tylko w systemie Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Zobacz teżSee also

Zarządzanie ustawieniami i funkcjami na urządzeniach przy użyciu zasad usługi Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies