Łączniki Mobile Threat Defense usługi IntuneIntune Mobile Threat Defense connectors

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

Łączniki Mobile Threat Defense usługi Intune umożliwiają wykorzystanie wybranego dostawcy narzędzie Mobile Threat Defense jako źródła informacji dla zasad zgodności i zasad dostępu warunkowego.Intune Mobile Threat Defense connectors allow you to leverage your chosen Mobile Threat Defense vendor as a source of information for your compliance policies and conditional access rules. Umożliwia to administratorom IT dodanie warstwy zabezpieczeń do zasobów firmy, takich jak Exchange i Sharepoint, w szczególności związanych z zagrożonymi urządzeniami przenośnymi.This allows IT Administrators to add a layer of protection to their corporate resources such as Exchange and Sharepoint, specifically from compromised mobile devices.

Jaki problem to rozwiązuje?What problem does this solve?

Firmy muszą chronić dane poufne przed pojawiającymi się zagrożeniami, do których zalicza się zagrożenia fizyczne, związane z aplikacją lub siecią, a także luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego.Companies need to protect sensitive data from emerging threats including physical, app-based, and network-based threats, as well as operating system vulnerabilities. Wcześniej firmy aktywnie chroniły komputery przed atakami, pozostawiając urządzenia przenośne bez monitorowania i ochrony.Historically, companies have been proactive when protecting PCs from attack, while mobile devices go un-monitored and unprotected. Platformy urządzeń przenośnych mają wbudowaną ochronę polegającą na izolacji aplikacji i weryfikacji sklepów z aplikacjami, ale platformy te nadal są narażone na zaawansowane ataki.Mobile platforms have built-in protection such as app isolation and vetted consumer app stores, but these platforms remain vulnerable to sophisticated attacks. Obecnie coraz więcej pracowników korzysta w swojej pracy z urządzeń i wymaga dostępu do poufnych informacji.Today, more employees use devices for work and need access to sensitive information. Urządzenia muszą być chronione przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami.Devices need to be protected from increasingly sophisticated attacks.

Jak działają łączniki Mobile Threat Defense usługi Intune?How the Intune Mobile Threat Defense connectors work?

Łącznik chroni zasoby firmy, tworząc kanał komunikacji między usługą Intune a wybranym dostawcą narzędzi Mobile Threat Defense.The connector protects company resources by creating a channel of communication between Intune and your chosen Mobile Threat Defense vendor. Partnerzy narzędzi Mobile Threat Defense usługi Intune oferują intuicyjne, łatwe do wdrożenia aplikacje dla urządzeń przenośnych, które aktywnie skanują i analizują informacje o zagrożeniach oraz udostępniają je usłudze Intune do celów raportowania lub wymuszania.Intune Mobile Threat Defense partners offer intuitive, easy to deploy applications for mobile devices which actively scan and analyze threat information to share with Intune, for either reporting or enforcement purposes. Na przykład, jeśli połączona aplikacja Mobile Threat Defense zgłasza dostawcy narzędzi Mobile Threat Defense, że telefon w sieci jest podłączony do sieci narażonej na ataki typu Man in the Middle, informacja ta jest udostępniana i przypisywana do odpowiedniego poziomu ryzyka (niski/średni/wysoki). Dane te można porównać ze skonfigurowanymi w usłudze Intune dozwolonymi poziomami ryzyka w celu określenia, czy dostęp do określonych wybranych zasobów należy cofnąć na czas zagrożenia urządzenia.For example, if a connected Mobile Threat Defense app reports to the Mobile Threat Defense vendor that a phone on your network is currently connected to a network which is vulnerable to Man in the Middle attacks, this information is shared with and categorized to an appropriate risk level (low/medium/high) – which can then be compared with your configured risk level allowances in Intune to determine if access to certain resources of your choice should be revoked while the device is compromised.

Przykładowe scenariuszeSample scenarios

Gdy urządzenie jest uznawane za zainfekowane przez rozwiązanie Mobile Threat Defense:When a device is considered infected by the Mobile Threat Defense solution:

Urządzenie zainfekowane w rozwiązaniu Mobile Threat Defense

Dostęp jest udzielany po skorygowaniu urządzenia:Access is granted when the device is remediated:

Udzielono dostępu do aplikacji Mobile Threat Defense

Partnerzy narzędzi Mobile Threat DefenseMobile Threat Defense partners

Dowiedz się, jak chronić dostęp do zasobów firmy na podstawie ryzyka dotyczącego urządzeń, sieci i aplikacji przy użyciu:Learn how to protect access to company resource based on device, network, and application risk with: